Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

#Astma #medisin kunnskap – #Asthma #medicine knowledge

Translate: (Go to English version)

Kunnskap om respirasjonsorganene og medisin

“Respirasjonsorganer

De viktigste sykdommene i denne gruppen er de vi kaller obstruktive (innsnevrende) lungesykdommer. Astma, kronisk bronkitt og emfysem er de vanligste sykdommene. Astma er en kronisk sykdom med anfall som gir pustevansker fordi luftrørene overreagerer på noe som irriterer dem, musklene trekker seg da sammen og slimhinnene rundt luftrørene svulmer opp. På lang sikt kan astma føre til tap av elastisk vev i lungene. Mange eldre får diagnosen «kronisk obstruktiv lungesykdom» (forkortes KOLS). Dette er en samlebetegnelse for sykdommene kronisk bronkitt og emfysem. KOLS medfører vanskeligheter med luftflyten inn og ut av lungene. Ved kronisk bronkitt er det økt slimdannelse og seigere slim som skaper problemer, mens emfysem er ødeleggelse i lungevevet slik at det blir mindre elastisk, lungeblærene (alveolene) og de minste luftrørene (bronkiolene) faller sammen og det blir vanskelig å puste. Dermed blir også tilføringen av oksygen til blodet redusert. I behandlingen brukes ofte astmamidler og midler som reduserer slimdannelsen.

(R03) Midler ved obstruktiv lungesykdom

Til behandling av lungelidelser brukes i stor grad inhalasjonslegemidler med lokal virkning i lungene. Det finnes legemidler til forebyggende behandling og til behandling av astmaanfall. Midler med innhold av både forebyggende og anfallsmedisin har de siste år blitt meget populære. Disse kombinasjonene ser ut til å være effektive både ved astma og ved KOLS.

(R03 A C) Selektive b2 – agonister

I denne gruppen har vi både midler som er rasktvirkende og langtidsvirkende. De rasktvirkende blir oftest brukt ved astmaanfall (eks. Ventoline® og Bricanyl®). De langtidsvirkende blir først og fremst brukt forebyggende (eks. Serevent® og Oxis®).

Virkning: Midlene virker avslappende på muskulaturen i bronkiene slik at de utvider seg. Dette letter passasjen av luften og letter passasjen av slim ut av lungene.

Bivirkninger: Ved lokal inhalasjonsbehandling er det ikke noe særlig med bivirkninger. Det kan oppleves en lett skjelving i hendene og litt hjertebank, som skyldes at noe av virkestoffet kommer over i blodbanen. Dette er ubehagelig men forbigående.

Interaksjoner: Betablokkere (hjertemedisin) kan senke effekten av disse legemidlene – og motsatt kan da for eksempel Ventoline® senke effekten av betablokkerne.

(R03 A K) Andre adrenergika

I denne gruppen har vi to legemidler som inneholder kombinasjoner av virkestoffene i gruppene Selektive b2-agonister og Glukokortikoider. Dette er meget praktisk, mange (men ikke alle) kan da klare seg med kun en inhalator som de bruker morgen og kveld. (Symbicort® er en kominasjon av Oxis® og Pulmicort®, mens Seretide® er en kombinasjon av Serevent® og  Flutide®).

(R03 B A) Glukokortikoider

Denne gruppen legemidler bruker tid på å virke (timer til dager). Midlene benyttes derfor kun som forebyggende (eks. Pulmicort® og Flutide®).

Virkning: Disse midlene virker antiinflammatorisk, det vil si de hindrer betennelsesreaksjoner i kroppen og hindrer væskeansamlinger i slimhinnene.

Bivirkninger: Ved inhalasjon av disse midlene er alvorlige bivirkninger svært sjeldne. Oppvekst av sopp i munnhulen, tørr hals og heshet er vanlige bivirkninger som forebygges ved å skylle munnen godt etter inhalasjon.

(R03 B B) Antikolinergika

I denne gruppene hadde vi inntil nylig kun ett virkestoff – med relativt kort virketid (Atrovent®). Det må derfor doseres ofte – vanligvis 4–6 ganger daglig, men for de sykeste inntil 8–12 ganger daglig. Vi har nå fått en videreutvikling med navnet Spiriva® som kun er godkjent til bruk ved KOLS. Dette middelet virker så lenge at det skal være nok med 1(–2) dose(r) i døgnet.

Virkning: Legemidlene i denne gruppen får musklene rundt luftrørene til å slappe av (ved å hindre dem i å trekke seg sammen).

Bivirkninger: Ved inhalasjon er vanligste bivirkning munntørrhet. Husk derfor god munnhygiene. Større doser vil også kunne gi forstoppelse, hodepine, hoste og bihulebetennelse.

Andre legemidler ved obstruktive lungesykdommer

Om man ikke når målet med inhalasjonsmidler, finnes alternativer. Beta2-agonistene finnes også som mikstur, injeksjon og tabletter. Andre eksempler er Nuelin Depot® depottabletter og Singulair® tabletter. Slimløsende midler finnes i gruppe R05 C B både som inhalasjon, mikstur og tabletter. Glukokortikoider som ikke er til inhalasjon finnes i gruppe H02 som tabletter og injeksjon (eks. Prednisolon® tabletter).”

Kilde: Legemiddellære for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering Cand.pharm Agnes Gombos 2008

In English

Knowledge of the respiratory organ and medicine

“Respiratory organ

The main diseases in this group are those we call obstructive (narrowing) respiratory diseases. Asthma, chronic bronchitis and emphysema is the most common diseases. Asthma is a chronic disease seizure
causes breathing difficulties because air pipes overreact to something that irritates them, muscles cramp and mucous membranes around the air passages swell. In the long term asthma lead to loss of elastic tissue in the lungs. Many older persons are diagnosed “chronic obstructive pulmonary disease” (abbreviated COPD). This is a collective term for diseases chronic bronchitis and emphysema. COPD causes difficulties with air flow in and out of the lungs. In chronic bronchitis there is increased mucous and stickier mucus that causes problems, whereas emphysema is destruction of lung tissue so that it becomes less elastic, the air sacs (alveoli) and the smallest air passages (bronchioles) coincide and it becomes difficult to breathe. Consequently, the addition of oxygen to the blood is reduced. In the treatment is often used asthma agents and agents that reduce mucus formation.

(R03) Drugs for obstructive lung disease

For the treatment of lung disorders is widely used Inhaling locally acting medicine in the lung. There are drugs for preventive use and treatment of asthma attacks (acute medicine). Preparations Containing both preventative and reliever medication has in recent years become very popular. These combinations seem to be effective both in asthma and COPD.

(R03 A C) Selective b2 – agonists

In this group, we have the medicines that are fast acting and long-acting. The fast acting is most often used for asthma attacks (for example. Ventoline® and Bricanyl®). The long-acting are primarily used preventive (for example. Serevent® and Oxis®).

Impact: The drugs act by relaxing the muscles in the bronchial tubes so they expand. This facilitates the passage of air and facilitates the passage of mucus out of the lungs.

Side effects: At local inhalation therapy there is no particular side effects. It can be experienced a tremor in the hands and a palpitation, caused by medicine substance comes in to the bloodstream. This is unpleasant but temporary.

Interactions: Beta-blockers (heart medicine) may reduce the effect of these drugs – and conversely when such Ventoline® lowering effect of beta blockers.

(R03 A K) other Adrenergics

In this group we have two medicines that contain combinations of active substances in groups Selective b2-agonists and glucocorticoids. This is very convenient, many (but not all) may then make do with only one inhaler that they use morning and evening. (Symbicort is a combination of Oxis® and Pulmicort® while Seretide® is a combination of Serevent® and Flutide®).

(R03 B A) Glucocorticoids

This group of medicines take time to work (hours to days). The drugs are therefore used only as a preventive (excl. Pulmicort® and Flutide®).

Impact: These agents act anti-inflammatory, ie they prevent inflammation in the body and prevents water retention in the mucosa.

Side effects: By inhalation of these medicines are serious side effects very rare. Growth of fungus in the mouth, dry throat and hoarseness are common side effects that can be prevented by rinsing the mouth after inhalation.

(R03 B B) Anticholinergics

In this group we had until recently only a single agent – with a relatively short duration (Atrovent®). It must therefore be dosed frequently – usually 4-6 times a day, but for the sickest up 8-12 times daily. We now have a development named Spiriva® only approved for use in COPD. This remedy works so long that it should be enough with 1 (-2) dose (s) a day.

Impact: The drugs in this group will have the muscles surrounding air passages to relax (by preventing them from contracting).

Side effects: By inhalation is most common side effect dry mouth. Remember therefore good oral hygiene. Larger doses could also result in constipation, headache, cough and sinusitis.

Other drugs for obstructive airway diseases

If you do not reach your goal with inhalants, there are alternatives. Beta2-agonists are also available as oral, injection and tablets. Other examples are Nuelin Depot® release tablets and Singulair® tablets. Mucus dissolving group R05 C B both inhalation, oral and tablets. Glucocorticoids not inhaled’s group H02 as tablets and injection (excl. Prednisolone tablets). ”

Source: Drug Doctrine for nurses, care workers and health care workers Compendium for use by course in medication Cand.pharm Agnes Gombos 2008


Leave a comment

A prayer for insight

En bønn til innsikt

Da har jeg begynt på en 5 dagers kur med 20 mg Prednisolon 1×1, i tillegg til 4×2 Symbicort Forte 320/9 inhalasjoner, 10mg Singulair, 10 mg Ceterizin og 2 mg/ml Ventoline inhalasjoner det skal vel bli bedre nå håper jeg.

Jeg har sett begge sider av problemet, alle som ikke har astma bør være takknemlige over å være friske og slippe problemet, og hellre vise hensyn til dem som ikke er like heldige. Derav innlegget mitt i dag. Alle som ikke har astma skal vite hvor heldige dere er. Jeg var uten astma før 2007, og jeg har nå fått oppleve begge deler. Et liv uten astma er et lett liv i forhold.

Å ha astma er som å forsøke puste med en sportssokk stukket ned i de nedre luftveiene i lungene da du får et anfall, og du får i tillegg muskelkramper i lungene, slimdannelser i lungene, såre luftveier, og du hoster til du kaster opp, og kroppen må jobbe så hardt med dette at du til slutt blir helt mør og låk i kroppen.

Astma er en sjukdom i lungene, da en person som har astma blir sjuk da er det i bronkiene i lungene som det skjer.

Kan du se hvorfor det er provoserende da du sier til en allergisk person å bare ta seg en pille da du blir bedt om å vise hensyn? Dette er frokosten min. Bilde 2 er vedlikehold resten av dagen.

image
Til frokosten
image
Dette er ganske vanlig mengde medisin for en person med astma og allergi. Tror du ikke vi tar nok medisiner?

Bare fordi vi som har allergi og astma (ca 20-25% av verdenens mennesker) tar medisin betyr ikke det at vi ikke kan bli allergiske, medisin kurerer ikke sjukdomen den demper bare litt. Neste gang du blir bedt om å vise hensyn, gjør det.

Jeg leser i bland arrogante kommentarer fra folk da noen vil fortelle om sine behov av frisk luft, folk som sier ting som:

“Jeg røyker hvor jeg vil, det har du ikke noe med.”
“Det er hetsing og mobbing av røykere…”

Ber man dem om å ikke røyke da kan man få høre ting som jeg opplevde å få høre:

“- Jeg synes det blir litt mye av det der.”

Personen mente jeg klaget for mye.

Eller andre ting jeg har lest og bevitnet:

“Jeg bruker parfyme hvor jeg vil, det har du ikke noe med, det er min rett.”
“Om du ikke tåler parfyme så får du vel holde deg hjemme da.”
“Du bør ikke ta offentlig transport om du ikke tåler det, det kan bli forsinkelser om du blir sjuk.”

De skulle prøve å leve med astma noen år så kanskje dem ville bygge opp litt godt skjønn og omtenksomhet for andre. Det er jo ikke slik at man sier fra fordi man ikke har noe bedre fore. Man har en god grunn.

Med min gjennom egen erfaring ervervet kunnskap om astma blir jeg også meget provosert da folk sier:

“Jeg spiser hva jeg vil hvor jeg vil.”

Da jeg sier til dem at de bør kanskje la være å spise f.eks. de peanøttene til de kommer hjem.

Jeg har ikke matallergi men jeg vet hva det vil si å ha astma som er en luftbåren sensitivitet og kronisk betennelse i lungene som gir pustevansker da det er annet enn luft i luften.

Der er matallergi som er luftbåren, ergo om du spiser noe som for eksempel peanøtter eller andre matvarer kan det være en person som får alt fra kløe til anafylaktisk dødelig allergireaksjon.

Er det alltid så viktig å få gjøre akkurat som man vil overalt? Burde det ikke være litt viktig å tenke på andre enn seg selv også?

Akkurat som vi trenger å spise og drikke for å leve så trenger vi å puste. Vi MÅ gjøre begge delene for å leve.

Om du opplever at noe ikke skader deg så er ikke det gyldig for alle omkring deg. I ren luft er jeg og andre med samme problemet uten symptomer og puster uten problemer, det vil vi gjerne gjøre hver dag akkurat som du gjør.

Spis gjerne men helst hjemme, på restaurant og ellers ute. Kutt ut parfymerte produkter og røyken. Da kan alle ha en god dag, ikke bare du.

Vi kan ikke velge å la være å puste, men du kan velge å la være å bruke ting som forurenser luften vi alle deler.

Annelie

In English

A prayer for insight

Then I have started on a 5 day of 20 mg Prednisolone 1×1, as well as 4×2 Symbicort Forte 320/9 inhalations, 10mg Singulair, 10 mg Ceterizin and 2 mg / ml Ventoline inhalations and I hope it to be better now, I hope. I’ve seen both sides of the issue, anyone who does not have asthma should be grateful to be healthy and avoid the problem, and rather show respect to those who are not as fortunate. Hence my post today. Anyone who does not have asthma should know how lucky you are. I was without asthma prior to 2007, and I have now been able to experience both. Life without asthma is an easy life compared.

Having asthma is like trying to breathe with a sport sock tucked into the lower airways when you have an asthma attack, and there’s also muscle spasms in the lungs, mucus build ups in the lungs, sore airways and coughing until you throw up, and the body must work so hard on this that you eventually become completely tender and hurting in the body.

When a person having asthma get sick it is in the lower airways in the lungs called the bronchi the situation happens.

Can you see why it is provocative when you say to an allergic person to just take a pill when you are asked to show respect? This is my breakfast. Picture 2 is maintenance rest of the day.

image
For breakfast

image
This is rather normal for a person having asthma and allergy. Don’t you think we have to take enough medicine?

Just because we who have allergies and asthma (about 20-25% of worlds population) take medication does not mean that we can not become allergic, medicine does not cure the illness, it only dampen it just slightly. Next time you are asked to show respect, do it.

I read from time to time (rather very often) the arrogant comments from people when someone will tell about their need of fresh air, people who say things like:

“I smoke where I want, that you do not have anything to do with.”
“It’s bullying of smokers …”

If one ask one of them not to smoke, one can be told things that I experienced to hear:

“- I think it’s too much of that.”

The person thought I complained too much.

Or other things I have read and witnessed:

“I use perfume where I want, it’s not any of your buisness, that’s my right.”
“If you can not tolerate perfume you’d best stay home then.”
“You should not take public transportation if you get sick from it, it can be delays if you get sick.”

They should try to live with asthma a few years so maybe those would build up some good judgment and thoughtfulness for others. It is not so that one says all of this because one have nothing better to do. One has a good reason for it.

With my own personal experience and acquired knowledge about asthma I am provoced and angered when people say:

“I eat what I want where I want.”

When I tell them that maybe they should refrain from eating for example their peanuts until they get home.

I do not have food allergies but I know what it means to have asthma which is an airborne sensitivity and chronic inflammation of the lungs that causes breathing difficulties when there is nothing but only air in the air.

There are food allergies that are airborne, ergo if you eat something such as peanuts or other foods may be a person who gets everything from itching to a anaphylactic lethal allergy reaction.

Is it always important to do exactly what you want anywhere? Should not it be a little important to think about anyone but themselves as well?

Just as we need to eat and drink to live so we need to breathe. We MUST do both parts to be able to live, read survive. Breathing is essential to live.

If you feel that something does not hurt you it is not it valid for all around you. In clean air I and others with the same problem is without symptoms and breathe without problems, and this is something that we like to do every day just like you do.

Please, do eat but preferably eat at home, in a restaurant and elsewhere outdoors. Cut out using scented products and smoke. Then all have a good day, not just you.

We can not choose not to breathe, but you can choose not to use things that pollute the air we all share.

Annelie


Leave a comment

Medicine: Xolair for Asthma

I somtimes get questions about different kinds of medicine. I am no doctor and can not give advice in what to choose, that you have to ask your doctor. But what I can do is writing and linking to different kinds of astma medicine so you can read about it, and then you can talk with your doctor if the medicine might be good for you.

Xolair

Xolair is approved as adjunctive therapy to improve asthma control in adults and adolescents (from age twelve) with severe persistent asthma. (Printed Version: 2007; 18 (2)). Omalizumab is a humanized monoclonal antibody manufactured by recombinant DNA technology that selectively binds to human immunoglobulin E (IgE). By forming complexes with circulating IgE prevented the binding of IgE to mast cells and basophils and consequently the release of inflammatory mediators. Xolair is injected.

Read more: Swedish Article https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Xolair-omalizumab/


Leave a comment

Allergy vaccination does it work for everyone and all kinds of allergies?

Allergen-specific immunotherapy

Allergen-specific immunotherapy ASIT, commonly called allergy vaccination is currently used to treat patients with allergic disease, such as allergic rhinitis (hayfever) and asthma caused by airborne allergens. It is the only form of treatment that enhances allergic symptoms, affect long-term disease progression in children and creates immunological tolerance to the allergen.
The treatment requires regular contact with health services for several years. SCIT begins with an escalation of allergen dose for 14 weeks. This is followed by a maintenance phase with return visits was sixth to eighth week over 3-4 years.
It is most common vaccine directed against birch and grass pollen-induced symptoms, mites are a common goal. Attempts are made to different kinds of food allergy. Milk, eggs and peanuts are the foods tested most to vaccinate against. Vaccination against cat allergy is frequent, while dogs and horses are much less common. The demand for dog and horse vaccinations, however, is palpable but the scientific evidence is insufficient and the clinical experience of the treatment effects varied. Today, this therapy is primarily for highly motivated patients where the allergen can not be avoided and pharmacological treatment, ie antihistamines or nasal steroids, does not provide adequate disease control.

Any treatment using vaccination against allergies must be done under the supervision of an allergy specialist, and it is  not adviced to do this on your own.

So far there is no vacination against sensitivity, asthma and allergy to perfumes and chemical products. Many people are mistaken that you can vaccinate against all allergies. This is wrong.

And it is wrong of the public to say when they put a asthma and allergy sick person to fragrance to say:

“I know you can train your allergy away. It is good for you to be subjected to fragrance, then you can train it away.”

This is nothing but abuse. When you put a person in the posistion to be forced to inhale the blend of chemicals, allergens and irritants their body can not tolerate it is like if you kick them in their body. You hurt them.

So please stop doing this.

Instead help their everyday struggle to stay healthy by going fragrance free in the public room.

Source: Asthma and Allergy Sweden – Allergy Facts 2015
http://allergiforskning.se/trycksaker/allergifakta-2014-15/#1/z


Leave a comment

Research: Smoke reduces HDAC2 in the body decreasing effect from medicines.

Smoke damage the effect of Asthma medicine

It is known that passive smoking worsens asthma symptoms and reduce the effectiveness of inhaled steroid treatment, but how this occurs has not been elucidated.

Now researchers at Imperial College in London found that a person with severe asthma who is constantly exposed to smoke, have lower levels of the enzyme HDAC2 compared to those who is not subjected to smoke. It is precisely HDAC2 necessary to steroids in asthma medicine should be able to have an anti-inflammatory effect.

Researchers at Imperial College in London found that children with severe asthma with a parent who smoke at home have lower levels of the enzyme compared with those whose parents do not smoke. HDAC2 is required to steroids in asthma medicine to be able to have an anti-inflammatory effect.

So if you smoke, or if you have asthma, and are around a smoker or a person having asthma, know that it will damage the effect of the asthma medicine.

Don’t smoke. And stay away from smokers!

Source:
http://barnastma.se/index.php/14-medicinska-artiklar/36-passiv-roekning-foersaemrar-barns-foermaga-att-svara-pa-astmabehandling


Leave a comment

Why do we need fresh air?

I was talking to a person I know very well today that have not been taken care of their asthma lately and had a violent asthma attack yesterday. Too few understand how dangerous this is, that goes both for them who are sick in asthma and those around who have not.

Why do we need fresh air?

About 20 % of inhabitants in society have asthma, and more are getting it from year to year.

When a person having asthma is exposed to allergens and irritants and stuff that the lungs is ill from MUCUS is formed in the lungs and clogs the airways. In addition to the mucus clogging the bronchies (airways in the lungs) cramp due to muscles around the airway cramping making the already mucus filled airways even tighter. This is what makes it hard to breathe. It is also important to note oneself that even insensitive and uncaring behaviour that cause emotional stress to a person having asthma can cause the same Health issue.

This is what happens if a person having asthma is subjected to airborn allergens and irritants, or eating something they get sick from, and it worsen by the hour they are subjected to it.

If the person do not get treatment this is what happen:

1 The asthma attack is sneaking on the person making it hard to breathe until he /she get too little oxygen and ultimately die from it.

2 Have a acute asthma attack that is very violent, with violent coughing, violent breathing problems, muscle cramps and ace, it is easy to spot and in the long run just as deadly. Often you can not stand up straight because you cough so violently.

3 A combination of the two above.

4 Anaphylactic shock. Death comes quickly.

So before you say “take a pill” and “let me smoke and fragrance in Peace”, give us fresh air. That is what we need!


2 Comments

Boy died from asthma attack – Ryan Gibbons – lfpress.com

A boy Ryan Gibbons was not allowed to carry his inhalor With him at School and died from a asthma attack.

“Sandra Gibbons knew something needed to change when her son Ryan, 12, died after an asthma attack at his school in Straffordville last year (2012).

Ryan wasn’t allowed to carry his inhaler with him at school, Gibbons said. So she started a petition to require school boards to adopt standardized asthma plans.

Gibbons’ petition garnered more than 1,500 signatures. The bill passed second reading with all-party support at Queen’s Park this week. The government has an obligation to ensure that (when) kids are at school that they have the safest environment possible.

It would also allow asthmatic students to carry a reliever inhaler at all times, with a doctor’s approval.

“There will be, of course, discretion,” Yurek said. “You’re not going to have a four-year-old carrying around their own puffer.”

Asthma is well known to be a Deadly disease if not treated properly with medicine and avoiding what makes the person ill. It is a shame that the School and People in generally do not respect it as such. Here a boy died from other Peoples ignoranse and overruling a persons needs.
And why a four year old can not carry his own puffer to use whenever the kid needs it is for me not understandable. I have asthma myself and I know that sometimes you do not have the possibility to run all over a School yard to get the teacher to get Your medicine, you must have it there and then, not later. Asthma medicine should be taken at once one feel a problem evolving, not wait 10 minitues to half an hour or more. The puffer is a life saviour and should be handled as such and carried With oneself eat all times. It should not even be a matter of questioning it.

I get upset, sad, angry and a lot more and tears are coming. I have a question for all wanting to deny a person having asthma their puffer:

– Would you deny a heart patient to wear his heart medicine?

It should be a human right to have ones medicine at hand at all times.

We have sertant organs that is crusual for living: heart, lungs, kidneys, liver, stomach, brain a.s.o. Without those organs functioning we are no more. Medicine helps the organ function so if you deny the person having or using their medicine they die.

Rest in Peace Ryan
Annelie

Read the Whole story:
http://www.lfpress.com/2013/12/06/jeff-yureks-private-members-bill-would-require-asthma-policy-at-schools


4 Comments

Perfume and Air pollution – Or Second hand fragrance

(Scroll down for English) This is a sticky post, scroll Down for newer blogposts.

Parfyme en luftforurensning – eller Passiv parfyme

Ved en yrkesskade i 2007 fikk jeg astma og er blitt meget plaget pga kjemikalier og herunder bland annet parfyme og tobakk. Parfyme av idag er ikke blomster, men i hver parfyme er både benzenprodukter, alkoholer, løsemidler, ftalater, kjemikalier m.m. og mange av de er både kreftframkallende, allergiframkallende, irriterende for hud, slimhinner og luftveiene m.m. Luftveiene strekker seg helt ned i bronkiene i lungene og ut til Alveolene som er de som transporterer oksygen til blodet og resten av kroppens organer. Luften vi puster inneholder også alt som fordamper, støver og avgassing fra alt omkring oss, inkludert fra mennesker. Alt går videre ut i blodet. Røyk er idag et kjent slik fenomen med avgassing, men det de ferreste tenker over er avgassing fra parfyme / etterbarberingsvann og parfyme i parfymerte produkter, så kalte luftoppfriskere, signaturdofter (fragrance marketing), parfymerte rengjøringsprodukter m.m. Dette er en forurensning av luften med kjemikalier som irriterer luftveiene, og spesielt for sensitive hvilke inkluderer de med lungesjukdom. Visste du forresten at astma og allergi teller som handikap og er omfattet av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven? Continue reading


7 Comments

Nebulizer for Asthma – by Annelie Molin

Many have asthma but do not fully know what help they can get. Are you one of those?

At the hospital they have a nebulizer

image

This machine give you medicine through a mask. It is much more effektive than your inhalor.

There is also portable nebulizers. One sort looks like this.

image

This one also is much more effective than a common inhalor.

There are also nebulizers with even more turbo effect for those who need it.

If you have a troublesome asthma contact your doctor and ask to get a nebulizer.


Leave a comment

Asthma patients denied medicine XolAir

XolAir is a new medicine that half the risk for an asthma attack. Just as well the England and Wales health service system deny the asthma sick this medicine. In Scotland they get it.

According to Doctors and Charities in England and Wales: “It has ‘dramatically improved’ patients’ quality  of life and has also halved the numbers taken to hospital because of asthma  attacks.” ” This drug is very effective for patients with  severe allergic asthma and dramatically improves their quality of life,’ said Dr  Menzies-Gow, a consultant in respiratory medicine at the Royal Brompton  Hospital, London.”

—–

Having asthma myself I got two words for them. Egoistic and short thinking. What does it not cost in suffering and sick leaves, hospitalizations, sick care and so on to have people sick from asthma every year? Not to talk about the suffering it is to have an asthma attack. Shame on you!

Read the whole story and be amazed over the stupidity!

Read more: http://www.dailymail.co.uk/health/article-2230252/Now-English-asthma-patients-denied-life-changing-drug-offered-Scots.html#ixzz2CJkdg14n


Leave a comment

Prednisolon and asthma

I meet people both online and offline who complaint over not getting relieve and enough medicine by their doctor. Part of my mission here is to tell you about your possibilities for help.

Prednisolon

image

Prednisolon is cortisone, and a pill you take when your asthma symptoms worsen and you feel your inhaler do not help. This is a pill that work from the inside to break down the infection in your lungs.

Properties
Potent synthetic glucocorticoid with little mineralocorticoid effect. Approx. 4-5 times more potent than hydrocortisone / cortisone.

Pharmacokinetics
Bioavailability is 80-100% by oral administration. Extensively metabolized in the liver via CYP3A4 to inactive metabolites. Excreted by the kidneys, ca. 20% unmetabolized. The half-life is about. 3 hours.

If you got periods that are bad and it seem to not stop, ask you doctor for Prednisolon. This you should take in addition to your other medicines.

You should not need to suffer unnecessarily.

Call your doc, and have a nice day!

Annelie

Note! before you use it read in about it carefully, and follow doctors orders.

Pharma source: http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/44199

http://www.felleskatalogen.no/medisin/prednisolon-takeda-nycomed-562951

Egenskaper:

Klassifisering: Syntetisk glukokortikoid med antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt. Prednisolon og prednison har hhv. 5 og 4 ganger sterkere antiinflammatorisk effekt enn hydrokortison. Den mineralkortikoide (saltretinerende) effekt er noe mindre enn hydrokortisonets. Virkningsmekanisme: Stimulerer sannsynligvis transkripsjonen, dvs. dannelse av mRNA kodet av DNA. Påvirker dannelsen av cellefunksjonsregulerende proteiner med resulterende katabolsk effekt i knokler, brusk, muskel, hud, lymfe, fett og bindevev, anabolsk effekt i lever. Absorpsjon: Nesten fullstendig. Proteinbinding: Ca. 90%. Halveringstid: Prednisolon ca. 3 timer. Utskillelse: I urinen som frie og konjugerte metabolitter. Ca. 20% utskilles som ukonjugert prednisolon.

Bivirkninger av Prednisolon

Bivirkninger:

Avhengige av dosering og behandlingstid. Hyppige (>1/100): Endokrine: Hemning av egen ACTH- og kortisolutskillelse, Cushinglignende symptombilde. Hud: Hudatrofi, nedsatt sårtilheling. Metabolske: Hypokalemi, natriumretensjon, økt glukoneogenese, katabolske effekter, osteoporose, ulcerøs kolitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelatrofi. Sirkulatoriske: Hypertoni. Øvrige: Ødem. Veksthemning (hos barn), hemning av infeksjonsforsvaret, aktivering av infeksjoner (f.eks. tuberkulose). Mindre hyppige: Psykiske: Aktivering av tidligere psykiske forstyrrelser (høydose). Syn: Glaukom, bakre katarakt. Øvrige: Trombose. Sjeldne (<1/1000): Benign intrakraniell hypertensjon.

H02A B:

Glukokortikoider
  Toksisitet for gruppen: Ingen forgiftningsfare ved akutt overdose selv ved høye doser. Akutt overdose kan muligens forverre underliggende sykdom som ulcus, elektrolyttforstyrrelser, infeksjoner og ødem.
  Klinikk for gruppen: Gjentatte store doser metylprednisolon har gitt leverpåvirkning. Andre symptomer er ev. hyperglykemi og ketoacidose. Bradyarytmier, ventrikulære arytmier og hjertestans er observert ved i.v. tilførsel av store doser metylprednisolon og deksametason.
  Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.


Leave a comment

Embarrassed over asthma… – by Annelie Molin

Just now I remembered an episode last summer. I was sick from asthma and needed to have my Optichamber with me at all times, since that was the only thing giving me relieve at the moment. A Optichamber distributes the medicine more effectively and enable it to better enter the lungs.

We were going to the mall and I had my Optichamber in my hand since I had no bag to carry it in, and it is too big to carry in a pocket. Personally I am to old, self-secure and mature to even bather to care what people around think about me carrying an inhalation chamber in my hand at the mall. Who cares? But my friend… That was a whole different matter.

He actually looked at the Optichamber, then at me and looked very embarrassed.

It amazes me what people can come up with that makes them embarrassed. A Optichamber is for giving relief from breathing problems, medicine to make and keep me healthy. An under-treated asthma or a asthma not treated, can in fact kill the person being sick. Should I not medicate to please other people? It becomes all too stupid. It is not like I have ordered for asthma on the internet in hope to get it. It is not like I have ordered for asthma for the “true joy” having to medicate everyday and have to use a Optichamber or an AeronebGo to keep my asthma away.

What is it to be embarrassed over? Embarrassed over the need to medicate? Embarrassed over that fact I do not care what people think? Or embarrassed over the Optichamber itself? Would it be less embarrassing if I would have been walking using a cain?

It is not like the use of a Optichamber is something unusual. There are 300 million people in the world who have asthma. Really many of them must use a Optichamber. Being embarrassed… How stupid is that? People with that attitude need to relax and grow up.

(This is more about the behaviour than about the specific person.)

~o~

Writing is a struggle against silence. ~ Carlos Fuentes


Leave a comment

Optichamber mask + AeronebGo nebulizer

A tip! If you got an Optichamber with a facemask at home you can use the mask together with your AeronebGo nebulizer. Just change the mouth piece to a thin round one and add the mask in a suitable position.

image

Add medicine, start the nebulizer, and put the mask to your face and inhale. It works very good!

This I have actually found out myself. :)

Read about

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine


Leave a comment

AeronebGo nebulizer and Ventoline – by Annelie Molin

If you feel your asthma medicine is not enough and you in spite of trying to avoid what make you ill, and take your medicine get a tight chest, cough, asthma attacks a.s.o you are maybe under medicated.

Then you should contact your doctor and ask him/her to send you to the pulmonary clinic where you live, and ask them to please give you stronger medicine. Stronger medicine than an ordinary inhalor is dozed by a nebulizer.

AeronebGo is used with acute inhale medicine like for example Ventoline, or other brand.

The good thing about using a nebulizer to doze your Ventoline is that it reaches the lungs easier and make a better result than an inhalor.

There are 3 types of Ventoline for home use. Ventoline Discus, Ventoline Inhalor and nebulizer with Ventoline:

To reduce my own visits to the hospital and keep me more healthy I have been granted a AeronebGo with 2 mg/ml Ventoline. Now I can take care of most problems at home, on the go, or at work and do not need to go to the hospital unless it get very bad. This is really good.

So if you spot me smoking a pipe… It is not a pipe, it is not tobacco, it is not an electrical pipe, it is not vaping, it is not a water pipe, it is not drugs, but it is only asthma medicine to keep me ok in life and able to work.

If you got a problem with under treated asthma, try to get stronger medicine and your own nebulizer. But still it is very important to avoid what you get ill from.

wpid-IMAG1058.jpg

A wonderful invention. Thanks to the inventer. AeronebGo and Ventoline, it is a life saver. Thank you! :)

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine
/ Annelie


Leave a comment

At the Pulmonary Clinic. CT scan and Spirometry test – by Annelie Molin

This one is posted to enable for you to learn about CT scan of the lungs, Spirometry test and sensitivity to chemicals in the daily life.

Last 2 months I have had troublish days with my asthma. I have been using the Optichamber (1, 2) a lot and really had to overdoze the Ventoline asthma spray a lot to be anything near being able to keep my asthma down. I had The Optichamber and medicine with me everywhere for three weeks since only using my inhalor was not enough, but with less success. I think it has a bit to do with me socializing a friend who smoke indoors (even not when I visited), uses fragranced non-asthma friendly washing and cleaning agents, fabric softener and dryer at the home on top of indoor environment at my job (they clean fragranced), and all the other stuff I get subjected to from all over. It became a bit to much for my lungs. And being sick often also hits your mood a bit. Only later I could leave the Optichamber at home, but still I used to much of the Ventoline inhaler.

Even when not visiting I had bad days that became too much. And astma coughing, tightened lungs, and asthma attacks, is a struggle to live with. And I really do not like to be sick and stay home from work, and time off is much better feeling good. I try to not stay home from work, often I rather struggle a bit than staying home from work. It must be really bad for me to ask for a sick leave.

My doc was a bit sad since he felt he had done all he could for me giving me more and stronger medicine to take away the bad breathing problems I got. And when I did not get better and had asthma attacks over and over, he sent me to a specialist with the pulmonary clinic with the local hospital. Plan was to get a specialists eye on it. Good thing!!

When one have asthma one shall have so much medicine that one can live as a normal life like anyone else as possible.

My plan was to:

 • Get a asthma Ventoline Nebulizer and stronger Ventoline. This will give me possibility to stop asthma attacks in the cryb before it gets bad, and also I do not have to run to the hospital to get it but can get the medicine at home when needed.
 • Get a Jonas mask to enable sport in bad or cold weather. This mask warm the air before it hits the lungs. Cold, wet and damp air irritate the lungs and make it hard to breath.
 • Stronger allergy medicine to prevent getting sick from different stuff as perfume, washing and cleaning agents a.s.o.
 • Get breathing therapy classes for asthma.
 • A doctors note for my employer so I can get perfume free products at work to be healthy.

As always when going to the Pulmonary Clinic to do tests I am not allowed to take any medicines at all before I go there. That is a standard rule. So this day I have been off medicines since Monday (Wednesday today), a real struggle. No medicines at all, and not allowed to use any medicine to help any possible pain. This was hard. I had to stay away from all what make me sick to be able to get through til after the test, and that means use all the tricks of the trade I know of. Keep away from people (because of what people use), keep away from allergens and irritants, keep the window open at work to get fresh air in, and hold my breath when needed.

CT Scanning
You probably did not know that they use CT scanning to check asthma? Well they do!

Before I could visit the Pulmonary Clinic I had to take a CT Scan of my lungs at the hospital so the doctor could see what it lookes like in there. A rather standard procedure in such cases. It is only to see what it looks like. Luckily I did not have to use any contrast liquid since I was a bit nervous about using that, since I am sensitive to chemicals.

CT-scan of the lungs to check out the asthma.

I lay on the bed in the CT scanning machine and I had to first inhale and hold my breath while they were scanning. I first thought this is a piece of cake. But no, it was actually hard to hold my breath for so long. And then I had to exhale and hold my breath as they scanned and that was even harder. The scanning seamed like it took ages while holding my breath, when it was really no long time at all.

CT scan for asthma was new to me too. When they do this they also take a blood sample in before hand to see if the kidneys are ok. This they do in case they will have to use contrast liquid. People with kidney problems should not use contrast liquid. My kidneys are fine, but I did not have to use the contrast liquid anyway.

The Pulmonary Clinic and Sprirometry
At the Pulmonary Clinic I took a Spirometry test. And it was for this test I was not allowed to medicate before I came here.

I entered the waiting room and reception. There were people sitting with both asthma and COPD and some of them smelled strongly of tobacco smoke and other stuff. It was so bad air in there I had to leave the room and sit by myself in the hall-way. Both because I am sensitive the stuff the air was polluted with, and I was on no medicine at all, meaning I had not protection. I was coughing so hard from the bad air I was on the edge of crying, while I could feel my lungs tighten and with no big pauses. And people passing in the hall-way wearing perfumed products on themselves did not help. I even coughed when I entered the spirometry room half an hour later.

At a Spirometry test one sit in a chair and breathe in a tube connected to a machine that messures the air flow. The tube is connected to a computer and the readings is registered on the computer and shown on screen. The test is taken several times to confirm the other results. A deep inhale and a as looong and hard blow out as possible as long as one stand it, and it is done the same way every time. Messurements are calculated by the computer in graphics showing the lung capasity, and the onxygen in the blood are also messured. (Photo of the machine further down.) It is like a PEF test just more advanced. Test result was not very good and worse than the last time when I did the Mannitol test and the Metacholin test, only just above the bottom limit.

I took some photos from the spirometry room.

Sprimetry room and Ventoline Nebulizer. Demonstration photo (it was no medicine in it at the time).

I had not taken any athma medicines since Monday and it is Wednesday today. I was coughing very hard from just about anything around. The smallest doze of chems in the air made me have breathing problems and blowing in the tube was a struggle.

After the test I met the pulmonary specialist and he viewed the results and concluded with that my asthma was worse today than the last time I were there. We had a good talk and he really knew what I was talking about. I told him all of my problems with chemicals in the day everywhere, and he conluded with that I got very sensitive lungs. Thanks, I felt good hearing it from someone confirming what I felt. One need that, to hear it from someone who knows, and is a doc. It feels good. Comforting.

I was also granted all my wishes and got a Ventoline Nebulizer to take home with me (see pic above). This does the same job as the Nebulizer at the hospital that I normally use, only this one is my very own even if it is for lending from the hospital. It feels really nice to have one of my own now. If I get sick I do not have to rush to the hospital and pay a lot of money to see the doctor. I can fix it myself in my own living room, or at work! SWELL!!!! This means I save money, I save time, and I save myself from being sick. Could not be better!

The photo above show the nebulizer i got, and also a demonstration photo of me holding it (it was no medicine in it at the time).

And the doctor did not change the medicines I got now since he said I had about what I could get, and any other sort was about the same as I got today. Changing from the ones I got today would not make any difference. The only change is that he said I could try do double the allergy pill for a month and take two, to see if it make any difference, and I got the nebulizer and stronger Ventoline.

I bet this will do the trick! (But I still must stay away from what makes me sick to avoid using to much medicine.)

My very own Nebulizer, it will be much better now!!!


Leave a comment

New kinds of asthma treatment

(Scroll down for English)

“Det er mange forskjellige versjoner av sykdommen astma. Og det er et behov for å utvikle nye typer medikamenter.

Ifølge Dr. C. Porsbjerg for Lungesykdommer Medicine avdeling på Bispebjerg Hospital har man tradisjonelt oppfattet astma som en enkelt sykdom som skal behandles på samme måte for alle rammede. Men i de senere årene har internasjonal astmaforskning malt et bilde av en sykdom som har mange forskjellige sykdomsmekanismer og symptomer.  Den nyeste forskningen er derfor rettet mot å beskrive de ulike undergruppene (fenotyper) av astma pasienter for å målrette behandlingen mer mot den enkelte pasients behov. Les: Hva er astma?

Kortikosteroider / binyrebarkhormon fungerer ikke for alle da luftveiene kramper. Behandlingen virker på de fleste pasienter, men det er også en betydelig gruppe som ikke har effekt: superintendent sier at ved ca. 30 prosent av astma pasienter virker ikke kortikosteroider. Hvorfor vet forskere ikke nokk om.

Nye behandlinger er på vei som kan være til nytte for de 30 prosent av pasientene der dagens behandling ikke fungerer – og det kan også ha færre bivirkninger.”

Og det liker vi, ikke sant? :)

Kilde / Sitat fra: frederiksberghospital.dk

In English

“There are many different versions of the disease asthma. And there is a need to develop new types of drugs.

According to Dr. Pors Bjerg of Pulmonary Medicine Department at Bispebjerg Hospital have traditionally perceived asthma as a single disease to be treated the same for all affected. But in recent years, the international asthma research painted a picture of a disease that has many different mechanisms of disease and symptoms. The latest research is aimed at describing the various subgroups (phenotypes) of asthma patients to target therapy more towards the individual patient’s needs. Read: What is asthma?

Corticosteroids do not work for everyone when airway spasms. The treatment works for most patients, but there is also a significant group who do not have power: Superintendent says that by ca. 30 percent of asthma patients do not work corticosteroids. Why do scientists do not nokk about.

New treatments are on the way that may be of benefit to the 30 percent of patients whose current treatment is not working – and it may have fewer side effects. ”

And we like that, right? :)

Source / Qoute from: frederiksberghospital.dk


Leave a comment

GINA – Global Strategy for Asthma Management and Prevention

GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention

Please reference this document as follows: From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2011. Available from: http://www.ginasthma.org/.

Asthma is a serious global health problem. People of all ages in countries throughout the world are affected by this chronic airway disorder that, when uncontrolled, can place severe limits on daily life and is sometimes fatal. The prevalence of asthma is increasing in most countries, especially among children. Asthma is a significant burden, not only in terms of health care costs but also of lost productivity and reduced participation in family life.

GINA’s Global Strategy for Asthma Management and Prevention presents a comprehensive plan to manage asthma with the goal of reducing chronic disability and premature deaths while allowing patients with asthma to lead productive and fulfilling lives.

GINA is one of the founding participants in the World Health Organization’s  Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD).

The goal of this effort is to improve collaboration between already existing governmental and non-governmental programs against chronic respiratory diseases. Improved coordination will help use resources efficiently and avoid duplication of efforts.

Ultimately, the participants will develop a comprehensive global approach to the prevention and control of chronic respiratory diseases, with a special emphasis on developing countries.

GINA give you information on how to best manage your asthma both for your own sake and as information to your doctor and lung specialists. Do you got a problem with your asthma? This give you information about your rights and management and prevention ff asthma. Do check this out.

Please visit www.ginasthma.org for more information
http://www.ginasthma.org/guidelines-gina-report-global-strategy-for-asthma.html

http://www.aaaai.org/about-the-aaaai/newsroom/asthma-statistics.aspx

Source: GINA and WHO


Leave a comment

Asthma vs. Doping

(Scroll down for English)

Iflg. Antidoping Norge er jeg dopet fordi jeg bruker Ventoline astmaspray, så om jeg ville deltake i Birkebeineren eller andre arrangementer så fikk jeg ikke det.

fra Antidoping Norges dopingliste:
Ventoline mikstur salbutamol S3.Beta2-agonister
Ventoline Depot salbutamol S3.Beta2-agonister

Andre astmamedisiner som står på dopinglisten til Antidoping Norge er Bricanyl m.fl.
http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/legemiddellisten/#s

Nyhetsartikkel: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8290404

In English

Today I read a news article. Some people never stop to amaze me. The Norwegian Anti-Doping association lists a number of medicines as doping. Among those you find common asthma medicine inhalors as Ventoline and Bricanyl.

View the medicine list from Anti-Doping Norway:
http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/legemiddellisten/#s

News article: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8290404


Leave a comment

How to make best use of your asthma medicine? – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

Hvordan å få best nytte av astmamedisinen?

Hvordan går jeg fram for å få best nytte av min astmamedisinering? Det er sikkert et spørsmål du har stilt om du har astma, eller du har nærstående, eller venner som har astma.

Du må ta medisinen hver dag innen tidsintervallene for medisinen og holde deg unna alt som gjør deg sjuk.

For eksempel Symbicort som fremst er en forebyggende medisin har en varighet på ca 12 timer, så da bør du ta neste dose av medisinen før tolv timer er gådd. Altså etter 11,5-12 timer. Ventoline er en akuttmedisin først og fremst og brukes for å bekjempe akutte besværer. Ventoline har en varighet på ca 2 timer, men i dårlige perioder kan man være avhengig av å bruke mere av det også innenfor de 2 timene. Der er også andre merker forebyggende medisin og akuttmedisin.

NB! Noen medisiner innholder melkprodukter så har du allergi mot melk og melkproteiner da bør du sjekke nøye slik at du ikke få en slik innhalator eller tabletter med dette innhold. (Jeg har ikke dette problem selv, men jeg vet at andre sliter med det.)

Er du i en situasjon der din forebyggende medisin (f.eks. Symbicort eller annen sort medisin) ikke klarer å holde din astma i sjakk? Du tar medisinene dine og du opplever at du likevel får astmaplager i hytt og pine og det hjelper heller ikke å ta Ventoline rett ut av innhalatoren? Da skal du be legen din om sterkere medisiner og du skal søke om å få hjelpemidler til din inhalator. Om du har en dårlig periode da kan det skje at dine anfaller gjør at du har vanskelig å trekke inn puffen fra en vanlig inhalator, det er der et inhalasjonskammer kommer til nytte. Da du tar et puff fra en inhalator da får du en konsentrert dose som du må raskt inhalere, dette kan vanskeliggjøres av at du har vanskelig å puste. Da risikerer du at akuttmedisinen stopper i munnen og ikke når lungene. Met et inhalasjonskammer vil du kunne inhalere medisinen over lengre periode og mer rolig.

Ta det rolig, der er hjelp å få…

Da kan du skaffe deg en Optichamber til din akuttmedisin inhalator. Optichamber er et innhalasjonskammer som hjelper på å dosere Ventoline og annen akuttmedisin bedre slik at det fordampes før det kommer ned i lungene. Et annet alternativ er en inhalasjonsmaskin, for eksempel AeronebGo.

AeronebGo kan du også bruke sammen med Optichamber maske.

Inhalor used together with a inhalation chamber. One press the medicin gas container in the end and then breathe through the mask. This one is most often used when the person is very ill. This photo was taken in May of 2009. I was very ill and this is not only a demonstration.

Dette bilde er ingen demonstrasjon, bildet er tatt mens jeg har et astmaanfall i mai 2009 som var årsaket av stress pga hva en person gjorde mot meg. Bilde er tatt mens jeg har et astmaanfall.

Personlig kjenner jeg at jeg i perioder har stor hjelp av å bruke et Optichamber. Jeg har hatt mitt Optichamber siden 2008.

Alternativet til å bruke et Optichamber er gjerne å måtte dra til sjukehuset for å få hjelp. Dette er ofte kostbart, tar masse tid og kan oppleves slitsomt. Da er Optichamber et godt alternativ. Det man må notere seg er at ibland om plagene er store nokk er ikke Optichamber nokk det heller, og da må man til legen.

I en slik situasjon der du har tatt dine forebyggende medisiner på ordentlig måte, men du har en dårlig periode og du kjenner at du mår dårlig hele tiden, du får astmaanfaller og prøver alt du kan for å dempe anfallene. Da bruker du Optichamber.

Det er viktig å huske at forebyggende medisiner er nettopp forebyggende, og de er ikke laget for å bryte ned et astmaanfall. Til tross for dette har noen av de forebyggende medisinene noen akuttegenskaper likevel, så du kan prøve å bruke litt av din forebyggende medisin etter at du har tatt din akuttmedisin.

Hvordan å gå fram?

Er plagene små og du kjenner at det hjelper å bare ta Ventoline rett fra innhalatoren så hold deg til det.

Er plagene verre og du kjenner at innhalatoren ikke hjelper da rister innhalatoren som vanlig og så kobler du innhalatoren til et Optichamber (se bild herover). Trykk 2-3 ganger på innhalatoren og sett masken over nese og munnen. Innhalere en gang og hold pusten 10 sekund, så slipper du ut luften. Vent 1-2 minutt om du har mulighet. Innhalere slik en gang til tils kammeret er tomt for medisin (du tømmer et kammer på ca 2-5 innhalasjoner). Gjenta dette om du behøver.

Når du har slike dårlige perioder og nettopp har hatt et astmaanfall som ikke har gått helt over men er på god vei å gå over, da skal du ikke ta din forebyggende medisin uten å ha innhalert akuttmedisin først. Akuttmedisinen åpner dine luftveier og gjør det lettere for din forebyggende medisin å komme ned i lungene. Ta da ditt Optichamber og dosere din Ventoline (eller annen sort du bruker) og innhalere akuttmedisinen, deretter tar du din dose med forebyggende medisiner. Slik som dette går du også fram i dårlige perioder når du skal ta dine forebyggende medisiner morgen og kveld. Ta først ditt Optichamber med akuttmedisin og så tar du forebyggende medisin etterpå. Da løser du det akutte problemet først og har bedre nytte av din forebyggende medisin.

Noe som er viktig å merke seg er at du skal holde pusten noen sekunder mellom hver innhalasjon og vente noe lite minutt mellom hver innhalasjon for å la medisinen virke. Fordelen med dette er at da kjenner du om medisinen fungerer og du unngår også å overdosere. Overdosering gir bivirkninger som økt hjerterytme, skjelvinger, og munntørrhet f.eks, som ikke er bra for kroppen.

Hvis ikke noe av dette hjelper da drar du rett til legevakta. Har du veldig vanskelig astma da kan du søke om å få en AeronebGo med legen. AeronebGo foreskrives med lungepoliklinikken.

Jeg vil gjerne dele mine erfaringer og kunnskaper da jeg av erfaring vet at leger gjerne er litt dårlige til å informere om slik som dette. I bland har de ganske enkelt ikke pejlig selv virker det som og vet ikke fram og bak på det de foreskriver, eller de viser prov på initiativløshet og gir ikke informasjon. Du kan oppleve å få diagnose, bli sendt hjem, og får klare deg aleine. Dette til tross for at du ikke har peiling på hva skjer nå? Du kjenner deg rådvill, redd og hjelpesløs. Hjelp til selvhjelp er derfor nødvendig. Så jeg håper du har glede av dette tipset jeg har samlet på meg den harde veien gjennom 5 år.

På siden her finner du mere om astma. Bare søk i menyen. :)

Ha en fin dag. / Annelie

Optichamber på nett:
http://optichamberholdingchamber.respironics.com/

Les mer om medicin:

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine

In English

How to make best use of asthma medication?

What is the procedure to get the best use of your asthma medication? It’s probably a question you have asked if you have asthma or have relatives or friends who have asthma.

You need to take your prescribed medicine every day by the time intervals for medicine and keep away from what make you ill. For example, Symbicort is above all a preventive medicine for a period of about 12 hours, then you should take the next dose of medicine before the ending of twelve hours. So after 11,5-12 hours. Ventoline and similar medicine is an emergency medicine primarily and is used to combat acute episodes of asthma, that is when you get sudden coughs and breathing issues. Ventoline has a duration of about 2 hours, but in bad times, one may be necessary to use more of it even within the 2 hours. There are also other brands of preventive medicine and emergency medicine.

Note! Some asthma medicin hold milk products and protein. If you are allergic / sensitive to milk you should see to getting a innhaler or tablets that are milk free. (I do not have this problem, but I know others have it.)

Are you in a situation where your preventive medicine (for example Symbicort or other brand) fail to keep your asthma in check? You take your medicine and you feel that you still get asthma and random pain and it helps not to take Ventoline or other emergency inhaler straight out of the inhaler? You should ask your doctor to get stronger preventive medicines, that is number one. Then you should also get stronger acute asthma inhalers, and also use either a Optichamber (or other brand) or AeronebGo or similar inhaling device. AeronebGo can also be used combined with the Optichamber mask.

If you have a bad period then it may happen that your attacks makes you have difficulty to draw in puffs from an ordinary inhaler, and you will not be able to benefit from your medicine, that’s where a spacing device like a Optichamber or similar comes in handy. When you take a puff from an inhaler then you get a concentrated dose that you need to quickly inhale, this can be hard to do when you have difficult breathing. This can cause the cute asthma medication to end in your mouth and not reaching your lungs. Using a inhalation chamber device you will be able to inhale the medicine over a longer period, more natura, and more calmly.

Take it easy, there is help…

To get better use of you acute medicine inhalation you will need a Optichamber or similar product. Optichamber is a inhalation chamber that helps to dispense Ventoline and other emergency medicine better so that it evaporates before it reaches the lungs, it makes the medicine reach the lungs in a more natural inhale and it is easier to inhale the medicine. This is an inhalor used together with an inhalation chamber. Shake you inhaler and mount it to the Optichamber. then make one pressure to make the medicine gas enter the container and simply breathe through the mask. This one is most often used when the person is more ill.

Inhalor used together with a inhalation chamber. One press the medicin gas container in the end and then breathe through the mask. This one is most often used when the person is very ill. This photo was taken in May of 2009. I was very ill and this is not only a demonstration.

This photo was taken in May of 2009. I was very ill du to stress caused by a person and this is not only a demonstration.

Personally I feel that at times it is very useful to use an Optichamber. The alternative to using a Optichamber tend to have to go to the hospital for help, this is often expensive, takes time and can be experienced tiring. Then Optichamber is a good option.

What one must note is that at times when the problems are big enough Optichamber are not enough either, and then you have to go to the doctor, or even the emergency room.

In a situation where you take your preventive medications properly, but you have a bad period and you know that you struck bad in asthma all the time, you get asthma attacks and try everything you can to curb the attacks, this is the time for you to use the Optichamber. It is important to remember that preventive medicine is just preventive, and they are not designed to break down an asthma attack. Despite this, some of the preventative medications got some acute features anyway, so you can try using some of your preventive medicine after you have taken your rescue medicine.

How to proceed?

Is asthma problems small and you know that it helps to just take Ventoline straight from the inhaler, then stick to it.

Are symptoms worse and you feel the inhaler does not help, then shake the inhaler as usual and then connect the inhaler to an inhaler Optichamber (see the photo above here). Press the inhaler 2-3 times and put the mask over the nose and mouth. Inhale deep and hold your breath for 10 seconds, then release the air. Wait 1-2 minutes if you can. Inhale in the same manner again til the chamber is empty of medicine (emptying a chamber of about 2-5 inhalations). Repeat if you need to.

When you have such bad periods and have just had an asthma attack that has not gone completely over but is well on the way to go over, you shall not take your preventive medication without inhaled rescue medication first. Take your Optichamber and dose your Ventoline (or other sort acute medicine you use), and inhale emergency medicine, then you take your dose of preventive medication.

As this is also presented in bad times when you should take your preventive medication morning and night. First take acute medicine using the Optichamber and then you take the preventive medicine afterwards. Do this every morning and night when you take your preventive medication when you have a bad period or feel it is hard to breathe. Then you solve the urgent problem first and can make better use of your preventive medicine. Doing it like this solve breathing issues since acute medicine opens the airways in the lungs Bronchi and Bronchiole, and makes it easier for the preventive inhaler to reach the lungs airways.

Something that is important to note is that you hold your breath for a few seconds between each inhalation and wait a little minute between each inhalation to allow the medicine to work. The advantage is that then you know whether the medicine works and also to avoid overdosing. Overdose gives side effects like increased heart rate, trembeling, and dry mouth for example, which is not good for the body.

If none of this helps then go straight to the emergency room. If you have a really bad and troublesome asthma you can apply for a AeronebGo with your doctor. AeronebGo is prescribed with the lung clinic. You may need a referral to get a AeronebGo

I write here because I’d like to share my experiences and knowledge as I know from experience that some doctors tend to be a little reluctant to inform about such as this. At times, they simply do not have a good clue themselves, and do not know even forward and back in what they prescribe, or they simply show lack of interest. You can experience being sent home with a medication, no information, left to your self. You feel wondering, lost, afraid. What now? Self-empowering is therefore necessary. So I hope you enjoy this tip I have collected the hard way through experiences through 5 years.

On this site you will find more about asthma. Just search in the menu. :)

Have a nice day. / Annelie

Optichamber online:
http://optichamberholdingchamber.respironics.com/

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine

~o~

If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it.
~ Tennessee Williams


Leave a comment

Asthma – What to do? – by Annelie Molin

You got asthma, you are diagnosed, what to do with it?

There is only one thing you can do.

Learn to live with it!

That is the hard brutal truth. You need to learn to handle it in a way where you do not get as sick as you would be if you did not know how to handle it.

After 5 years with asthma I have learned to stay clear of allergens and irritants, the importance of taking my medicines, get fresh air, eat and sleep well and just wing it.

That is what you have to do.

Learn to live with it.

It will not leave you!

And you can not leave it!

You now got a companion for life. You may love or hate your companion, but you will never be able to get rid of it.

You can look at it – your asthma – as a fragile person. It need pampering from your side, shelter from all the bad in the world that make it blow up in your face. You will sometimes feel you would like it to blow up, so you get rid of it. Only thing is that if it blows up bad enough, it takes you with it.

Your new best “friend” is the one who decide for you what you are able to do at times, actually always, since if you go against your “friend” it will take you down. You have nothing to say in the matter. It is actually kind of like having a friend that dominate you.

So lets rather call your new friend the enemy, and it is your job to tame it so it becomes your friend. Your enemy strive getting along with you since it only think of itself. It is like with a bad marriage. You do all the work while your hubby sit with his feet up waiting for service. Difference is this hubby you can not kick out!

So just live with it.

Like today..

I am totally sick of it. But I have only  live with it.


Leave a comment

Importance of medicine

Astmamedisin

(Scroll down for English)

Astmamedisin

Enten du som leser dette nå har astma selv eller ikke har det så kan det være bra å vite hvorfor det er så viktig med medisiner ved astma.

En vanlig misforståelse er at astma er samma som allergi. Men denne misforståelsen er på det grøvste feil. Astma er en lungesjukdom som er kronisk. Astma kan være utløst av allergi, men det betyr ikke at astma og allergi er samme sak. Man kan ha astma uten å være allergisk mot noe. Så her er forskjellen mellom astma og allergi. Astma er en ren lungesjukdom som påvirkes av ytre faktorer som f.eks. noe man er allergisk mot, eller noe vi kaller irritanter. Irritanter er noe man ikke nødvendigvis er allergisk mot, men de irriterer lungene slik at et astmaanfall utløses. Annet som kan utløse astmaanfall er psykisk / emotionell og fysisk stress, angst og uro, fysisk aktivitet, værforandringer (høgtrykk / lavtrykk), vått vær, kulde, allergifremkallende stoffer som pollen, parfyme, muggsopp og hustøvmidd, tobakksrøk, støv, forurensing, tåke, kulde, ulike gasser, sterke lukter, medisiner, virusinfeksjoner og noen medikamenter m.m. Astma kan være arvelig, men det er ikke alltid slik. Man kan få astma i ung alder, og som voksen. Innen noen yrker er astma mere vanlig at den kommer som en yrkesskade, og inne- og utemiljø har mye å si for om du utvikler astma enten det er på jobben eller andre steder, eller om din astma er god eller ille.

Astma er veldig vanlig. WHO har regnet ut at ca 235 millioner personer verden over har astma og i Norge har ca 1,5 millioner mennesker astma.

Medisinering
En som har astma får medisiner i form av inhalatorer og piller. Inhalatorene virker slik at de demper betennelsen i lungene, og gjør at musklene rundt bronkene i lungen slapper av. Det er nemlig slik at en person som har astma har en kronisk betennelse i lungene og bronker som kramper ved et astmaanfall, og det er dette som gjør at det blir vanskelig for en person med astma å puste.

Lunger med astma – til venstre en frisk bronkie – lett å puste gjennom, og til høyre en sjuk bronkie – ikke så lett å puste gjennom.

 • Anfallsmedisin (korttidsvirkende beta2-agonist). Brukes når man blir tett og tungpustet. Virker i løpet av 1-5 minutter. Har effekt i 2-4 timer.
 • Anfallsforebyggende medisin (langtidsvirkende beta2-agonist). Virkningen varer i minst 12 timer.
 • Forebyggende astmamedisin Kortison til inhalasjon tas daglig. Kortison gitt på denne måten, har ikke de uønskede bivirkningene som forbindes med kortison i tablettform.
 • Andre forebyggende astmamedisiner Leukotrienantagonist finnes som tabletter eller granulat og tas en gang i døgnet. Den brukes også ved høysnue (allergisk rhinitt). Teofyllinpreparater finnes som tabletter.
 • Kombinasjonspreparater er en blanding av forebyggende og anfallsforebyggende medisin i en enkelt inhalator.
 • Kortison For den som har alvorlig astma kan det være nødvendig å bruke kortison i tablettform. Dette gis i form av kurer over 2- 4 uker eller en sjelden gang som vedlikeholdsbehandling ved særlig alvorlig astma. Slik behandling har en kraftig virkning på betennelsen i luftveiene.
 • Adrenalin Blir gitt ved sykehus eller for folk som har det foreskrevet og tas med en injeksjonspen dei har med seg. Det tas enten som et injeksjon eller inhaleres. Adrenalin er hurtigvirkende hormon fra midten av binyrene nær våre nyrer. Adrenalin gjør at pulsen øker, gjør slik at hjertet slår fortere, og forbereder kroppen din for krisetiltak. For astma er medisiner som likner adrenalin brukt for å raskt avhjelpe kraftige astmaanfall. Adrenalin blir brukt ved hjertestans, alvorlige anafylaktiske reaksjoner (normalt allergi med astma som leder til organdysfunksjon). Ev. ved kardiogent sjokk eller alvorlig hjertesvikt med lavt blodtrykk. Alvorlig lavt blodtrykk av andre årsaker. Bronkialslimhinneødem og akutt falsk krupp hos barn.

Man kan vel ta medisin litt nå og da?
Har du astma og slurver med medisinene? Glemmer du å ta medisinene eller lar være ibland fordi du ikke gidder? Eller lar du inhalatoren ligge igjen hjemme fordi den buler så i lomma på finstasen? Den får ikke plass i aftenvesken? Den tar så masse plass og du gidder ikke ta den med deg?

Da utsetter du deg selv for livsfare. Jo, det er ganske enkelt slik. Lungene er et vitalt organ i kroppen som må fungere for å kunne gjøre jobben sin å ta opp oksygen til kroppens alle organer, inkludert hjernen. Tar du ikke dine forebyggende medisiner hele tiden og hopper over det ibland, da fjerner du rustningen som hindrer at astmaen tar over, og du blir da mere, lettere og oftere sjuk. Får du et astmaanfall og du ikke har dine medisiner da fylls luftveiene i lungene dine med slim og musklene rundt dine bronker kramper og tar knipetag slik at luftveien blir blokkert. Det vil si at lungene fungerer ikke som de skal. Det er dette som kalles et astmaanfall. Da luftveiene blir blokkert da kan ikke luft og oksygen passere, personen som har astma får ikke pust og oksygenintaket synker. Hvis dette foregår tilstrekelig lenge da kan i verste tilfelle personen dø av kvelning.

At en person har pustevansker kan man høre på hosting, hvesing, røsten høres rar ut, blålilla lipper, og i alvorlige tilfeller voldsomme forsøk å få luft, og i siste trinn mister bevisstheten, og aller siste trinn at personen slutter å puste og dør. Hvor lang tid det går fra første tegn på pustevansker til siste trinn kommer an på hvor alvorlig astma personen har, og hva som utløser astmaen. Alla astmaanfall kan også vise forskjellige ansikt. Det er ikke slik at et astmaanfall er bare på en måte og bare oppleves på en måte. Et astmaanfall kan være på forskjellige måter, enten voldsomme eller ikke. Felles for alle astmaanfall er dok at der foregår pustevansker i forskjellige grad, og det er dette som er et viktige.

Når du ikke skjøter din medisinering da utsetter du deg for alt dette og risikoen for å gjennomgå alt dette.

Så er det vel bare å ta medisinen då så er man alltid frisk?
Riktigt så enkelt er det ikke. Astma er som sagt en kronisk sjukdom. Hvor alvorlig den er kan gå i bølger, noen perioder er astmaen lettere å temme og andre ganger lager den masse bråk. Slik at i perioder vil en person med astma oppleve å være mere sjuk enn andre perioder.

For å kunne temme astma på best mulig måte MÅ man også unngå alt som gjør at man kan få astmaanfall. Hva som utløser astmaanfall kan være litt personlig, ikke alle er allergisk mot de samme tingene, men de fleste reagerer på de samme irritantene og andre omstender.

Så også om du medisinerer slik som du skal og likevel utsetter deg for ting du vet du blir sjuk av, da vil astmaen forverres likevel.

Om du slurver med medisinen og å unngå det du blir sjuk av, uansett årsak,  så slutt med det. Eller kjenner du noen som slurver med medisinen mot astma så send denne siden til dei og passe på de og hjelp de med å pleie astmaen sin bedre.

En astma som ikke blir tatt om hånd på ordentlig måte kan også forverres og man kan få symtomer som er varige.

Får du symtomer på astma som ikke vil gå over til tross at du tar dine medisiner og holder deg unna allergener og irritanter da må du omgående til sjukhuset for å få hjelp. Skjer dette over lenger tid også etter at du har fått pleie på sjukhuset da bør du ta kontakt med legen din slik at du får mere og sterkere medisiner som holder styr på astmaen din.

Ta vare på deg selv!

Annelie

 ~o~

“Å sende et brev er en god måte å gå et sted uten å flytte noe annet enn ditt hjerte.” ~ Phyllis Theroux

In English

Asthma medicine

Asthma Medicine
Whether you’re reading this now has asthma or not there then it might be good to know why it is so important with medication in asthma.

A common misconception is that asthma is the same as allergies. But this misunderstanding is at wrong. Asthma is a lung disease that is chronic. Asthma can be triggered by allergies, but that does not mean that asthma and allergies are the same thing. You can have asthma without being allergic to something. So here is the difference between asthma and allergies. Asthma is a lung disease that get affected by external factors such as. something you are allergic to, or what we call irritants. Irritants are not necessarily something you are allergic to, but they irritate the lungs so that an asthma attack is triggered. Others that can trigger asthma attacks are psychological / emotional and physical stress, anxiety and agitation, physical activity, weather (high pressure / low pressure), wet weather, cold weather, fog, allergy-causing substances like pollen, perfume, mold and house mite, tobacco smoke, dust, pollution, gases, strong smells, medications, viral infections and some medications etc. Asthma can be inherited, but it is not always so. One can get asthma at a young age, and as an adult. In some professions, the condition is more common that it comes as an occupational injury, and indoor and outdoor environments have much to say if you develop asthma either at work or elsewhere, or if your asthma is good or bad.

Asthma is very common. WHO has estimated that approximately 235 million people worldwide have asthma, and in Norway about 1.5 million people has asthma.

Medication
Someone who has asthma medications got medication in the form of inhalers and pills. Inhalers dampen the inflammation in the lungs and causes the muscles around the Bronchioles in the lung relaxes. The fact that a person with asthma have a chronic inflammation of the lungs and the bronchioles that seizures of an asthma attack, is what makes it difficult for a person with asthma to breathe.

Lungs with asthma – left fresh bronchiole – easy to breathe through. To the right a sick bronchiole – not easy to breathe through.

 • Seizure Medicine (short-acting beta2-agonist). Used when you get closed up and short of breath. Works in 1-5 minutes. Have effect in 2-4 hours.
 • Seizures Preventive Medicine (long-acting beta2-agonist). Effect lasts for at least 12 hours.
 • Preventive asthma medicine Cortisone for inhalation taken daily. Cortisone given in this way, do not have the unwanted side effects associated with cortisone in tablet form.
 • Other preventive asthma medication Leukotriene is available as tablets or granules and is taken once a day. It is also used for hay fever (allergic rhinitis). Teofyllinpreparater available as tablets.
 • Combination preparations are a mixture of preventive and prophylactic medicine in a single inhaler.
 • Cortisone For those who have severe asthma may need to use cortisone in tablet form. This is given in the form of courses of 2-4 weeks, or occasionally as a maintenance treatment for particularly severe asthma. Such treatment has a powerful effect on inflammation in the airways.
 • Adrenaline Given at hospitals or for people who has it prescribed and bring the pen with them. It is either taken as a shot or inhaled. It is the quick-acting hormone from the middle of the adrenal glands near our kidneys. It makes your pulse race, makes your heart thump, and readies your body for emergency action. In asthma, the medicines which resemble adrenaline quickly relieve asthma for a short time. So they are called ‘relievers’. Used at Asystole, cardiac arrest. Severe anaphylactic reactions (normally allergies with asthma). Ev. by cardiogenic shock or severe heart failure with hypotension. Severe hypotension from other causes. Powerful asthma attacks, especially in children. Bronkialslimhinneødem and acute subglottic laryngitis (croup) in children.

You can take medicine only now and then?
Do you have asthma and are careless with taking the medicines? If you forget to take medications, og just let it be because you do not bother? Or leave the inhaler remain at home because it bulges so in the pocket of nice clothes? It does not fit in your evening bag? It takes so much space and you can not be bothered to take it with you?

Then you expose yourself to danger. Yes, it is simply like that. The lungs are a vital organ in the body that must act in order to do their job to take up oxygen to all organs in the body, including brain. Don’t you take your preventive medication all the time and skip over it sometimes, then you remove the armor that prevents asthma takes over and you will be more easily and more often sick. If you get an asthma attack and you do not have your medication with you, then your airways in the lung becomes filled with mucus and the muscles around your Bronnchioles cramps and takes a firm grip so that the air path is blocked. This means that the lungs do not work properly. This is called an asthma attack. When the airway is blocked then you can not pass through air and oxygen, the person with asthma can not breathe and the oxygen intake drops. If this is done long enough in the worst case the person to die of suffocation.

That a person has difficulty breathing, one can hear on coughing, wheezing, their voice sounds funny, dark blue / purple lips, and in severe cases violent attempt to get air, and in the last step to lose consciousness, and the very last step that the person stops breathing and dies. How long it runs from the first sign of difficulty breathing to the very last step depends on how serious the person has asthma and what triggers the asthma. All asthma attack can also show different face. It’s not like an asthma attack is only one way and be experienced in only one way. An asthma attack may be in different ways, whether violent or not. But common for all asthma attacks are that takes place breathing difficulties in different degree, and this is what is important. When you do not take care of your asthma with medication then you expose yourself to all this and the risk of undergoing all this.

So it’s just taking the medication and is always healthy right?
It is not as simple as that. Asthma is a chronic disease said. How serious it can go in varies in waves, some periods are easier to tame asthma and other times it makes a lot of trouble. So at times, a person with asthma experience to be more ill than other periods.

In order to tame asthma in the best possible way, one must also avoid anything that makes it possible to get asthma attacks. What triggers an asthma attack can be quite personal, not everyone is allergic to the same things, but most respond to the same irritants and other circumstances.

So even if you medicate like you should and yet expose yourself to things you know you are sick from, then your asthma get worse anyway.

If you are sloppy with the medication and to avoid what you are sick from, for whatever reason, so stop it! Or do you know someone who is careless with the medicine for asthma, please send this page to them and look after them and help those with caring for their asthma improved.

An asthma that is not taken in the hand on the proper way can also worsen and you can have symptoms that are lasting.

If you get symptoms of asthma that will not go over despite that you take your medicines and keep you from allergens and irritants then you must immediately go to the Hospital for help. If this happens over a longer time even after you have received care at the Hospital then you should contact your doctor so that you get more and stronger medication that keeps track of your asthma.

Take care!

Annelie

~o~

“To send a letter is a good way to go somewhere without moving anything but your heart.” ~ Phyllis Theroux


2 Comments

When is Symbicort Turbuhaler empty?

(Scroll down for English)

När är Symbicort Turbuhaler tom?

Jag har ofta känt mig osäker på när inhalatorn är helt tom, dumt att kasta medicin och man vill ju inte ända upp sjuk och utan p.g.a att den är tom. Nu har jag fått svar på frågan som jag har undrat över länge, 5 år efter att jag började med medicinen. Ingen har kunnat svara på det förut. När är min Symbicort Turbuhaler tom? Hur vet jag exakt när jag ska byta inhalatoren till en ny?  Jo, där är en indikator, men måste det röda fältet täcka hela fönstret eller bare en del av det? Äntligen fann jag svar!

Jag har vridit fram och tillbaka på min Symbicort Turbuhaler flera gånger. Kan jag få i mig en större dos nu om jag inhalerar?
Även om du vridit flera gånger kan endast en dos vridas fram innan du inhalerar. Dosindikatorn kommer dock att registrera alla laddade doser.

Jag har tagit ett par doser av min Symbicort Turbuhaler, men räkneverket visar samma. Varför?
Dosindikatorn är markerad i intervaller om 20 doser. Den visar alltså inte varje dos.

När är Symbicort Turbuhaler tom?
När du ser en röd markering vid kanten av indikatorfönstret finns det ungefär 20 doser kvar. Vid de sista 10 doserna kommer dosindikatorns bakgrund att bli röd. När “0” med röd bakgrund visas i mitten av indikatorfönstret måste du börja på en ny Symbicort Turbuhaler.”

Läs mera om Symbicort Turbuhaler

Vad använder man Symbicort Turbuhaler till?
Det är en inhalationsmedicin som används mot astma.

Vad är astma?
Astma är en kronisk lungsjukdom.

 • Astma inkluderar: Svårighet att andas pga sammandragning av luftvägarna. Dessa sammandragningarna förvärras och förbättras beroende på olika förhållanden.
 • Känsliga luftvägar som reagerar på olika saker som (men inte uteslutande) rök, cigarettrök, pollen, kall luft, ansträngning, något man är allergisk mot.
 • Svullnad inflammation av luftvägarnas slemhinnor.
 • Symptom på astma inkluderar hosta, väsande andning, och trånghet i bröstet.
 • Se film om astma Denna filmen är otroligt bra och jag rekommenderar alla att se den. Om jag har något att tillägga efter egna erfarenheter så är det väl att det inte helt stämmer att “man kan styra astma med bara lite mediciner”. Det krävs mer än lite mediciner och att man behöver hålla sig undan det man inte tål för att undgå onödig inflammation i luftvägarna och astmaanfall. I övrigt helt toppen film och jag rekommenderar den varmt.
  Klicka här: https://www.symbicort.se/ui/flash/astma/index.html

Källa: symbicort.se/Fragor-och-svar/ och Läkemedelsverket Sverige

In English

When is Symbicort Turbuhaler empty?

I have often felt insure of when the inhaler is empty, foolish to throw medicine and you do not want up and ill, but because it is empty. Now I have found answers to the question I have wondered a long time, 5 years after I started with the medicine. Nobody has been able to answer it before. When is my Symbicort Turbuhaler empty? How do I know exactly when to change the inhaler to a new one? Well, there is an indicator, but the red have to cover the entire window or just a part of it? At last I found the answer!

“I have switched back and forth on my Symbicort Turbuhaler several times. Can I get me a larger dose now if I inhale?
– Even if you turned several times, only one dose to face, before you inhale. The dose indicator, however, will record all loaded doses.

I’ve taken a few doses of my Symbicort Turbuhaler, but counter displays the same. Why?
– The dose indicator is marked in intervals of 20 doses. It does not show any dose.

When is Symbicort Turbuhaler empty?
– When you see a red mark at the edge of the window, there are approximately 20 doses left. In the last 10 doses, dose indicator light will turn red. When “0” on the red background in the middle of the window, you must start a new Symbicort Turbuhaler.”

Read more about Symbicort Turbuhaler (Swedish, use a translator)

What do you use Symbicort Turbuhaler for?
It is a inhalationsmedicin used to treat asthma.

What is asthma?
Asthma is a chronic lung disease.
■ Asthma include: difficulty breathing due to narrowing of the airways. These contractions intensify and improve the response to various conditions.
■ sensitive airways that react to different things (but not exclusively), smoke, cigarette smoke, pollen, cold air, exercise, something you are allergic to.
■ Swelling inflammation of the lining of the airways.
■ Symptoms of asthma include coughing, wheezing, and chest tightness.

Please also view this video on asthma to learn more.

Source: symbicort.se/Fragor-och-svar/ and Läkemedelsverket Sweden.


Leave a comment

Do medicine “cure” asthma and allergy?

(Scroll down for English)

Kurerer medisin astma og allergi?

Idag leste jeg Norges Astma og Allergiforbunds blad Astma Allergi 2 2012 en artikkel om en professor i Allergologi (Erik Florvaag) som uttrykket at medisiner kan “kurere” astma og allergi. Disse måter å uttrykke hva medisiner mot astma og allergi klarer å utføre for en pasient har jeg hørt fra andre leger også. Jeg kjenner jeg her må lære opp legestanden om hva som egentlig er. Det høres kanskje litt arrogant ut, men som astma og allergipasient så blir jeg provosert når jeg hører leger uttrykke seg på den måten.

Tradisjonelle medisiner mot astma og allergi kurerer ikke sykdomen. Om tabletter og inhalasjon mot astma og allergi ville ha kurert sykdomen da ville personen bli frisk og ikke ha behov for medisin lenger mot sykdomen. Se for eksempel når du tar en hodepinetablett, da tar du en tablett så er du frisk. Hodepine er normalt ikke en kronisk sjukdom slik at om man tar en tablett da er man ikke lenger sjuk. Det samme gjelder for bakterieinfeksjon om du får penisillin. Har du astma og allergi da er du kronisk sjuk, og tabletter og inhalasjon du får mot astma og allergi må man ta vedvarende og de tar kun bort symptomene slik at du kan leve et mindre belastet liv så symptomfritt som mulig. Du blir ikke kurert.

Alle leger vet at en person som har astma og allergi bør og skal unngå kontakt med allergener og irritanter for å bruke mindst mulig medisin i hverdagen, blandt annet fordi medisiner har bivirkninger og det mere medisiner du bruker det større er risikoen for bivirkninger. Disse bivirkningen kan være ganske fæle med hjertebank og skjelving på hendene for eksempel. I tillegg utsetter seg en allergikere og astmatikere for at sjukdommen forverres og sensitiviteten økes om man utsetter seg for det man er allergisk og astmatisk mot. Kroppen må stå på hele tiden for å bekjempe plagen om man hele tiden er eksponert.

Derfor stiller jeg spørsmål ved den måten dere uttrykker dere på når dere sier at tradisjonell medisin mot astma og allergi kurerer astma og allergi. Da dette ikke er tilfelle da misleder dere folk å tro at om en allergisk og astmatisk person tar medisin så blir de friske. Alle vi som har astma og allergi vet at det ikke er tilfelle. Dessuten å fortsette å utsette seg for allergener og irritanter i luften er som å forsøke slukke ild med ved. Ingen medisin vil per defenisjon kurere sjukdommen.

En slik måte å uttrykke seg på er også uheldig av flere grunner. Det misleder andre som ikke har astma og allergi å tro at om vi bare tar medisin så spiller det ingen rolle hvor mye vi blir utsatt for allergener og irritanter. Dette medfører at vi ofte får høre når vi ber om at få slippe utsettes for røyk, parfyme, hunder, katter, kjemikalier, parfymerte produkter, blomster og allt annet hva man kan være allergisk og astmatisk mot at man kan jo bare ta seg en pille.

Jeg oppfordrer alle leger i Norge og andre land til å uttrykke seg på en mere korrekt måte.

1) astma og allergi er normalt kronisk livsvarig sjukdom
2) medisiner mot astma og allergi tar bare bort symptomene, men kurerer ikke sjukdomen.

På forhånd takk
Annelie Molin
astmatikere

In English

Do medicine “cure” asthma and allergy?

Today I read the Norwegian Asthma and Allergy Association’s Asthma Allergy magazine in issue 2. 2012 an article about a professor of Allergology (Erik Florvaag) the term that medications can “cure” asthma and allergies. These ways of expressing what medications for asthma and allergy are able to perform for a patient, I have heard from other doctors as well. I will now educate doctors about what really is. It may sound a bit arrogant, but as asthma and allergy patient I am provoked when I hear doctors express themselves that way.

Traditional medicines for asthma and allergies do not cure the disease. If pills and inhaled medication for asthma and allergies would have cured the disease would the person be healthy and not need any more medicine against the disease. See, for example, when you take a headache, you take a pill and you’re healthy. Headaches are usually not a chronic disease so that if you take a pill then the patient is no longer sick. The same goes for when in case of a bacterial infection and you take penicillin. Do you have asthma and allergies then you are chronically ill, and pills and inhaling medicine you get for asthma and allergy symptoms just takes away the symptoms so you can live a life less charged as symptom free as possible. It does not make you cured.

All doctors know that a person who has asthma and allergies should avoid contact with allergens and irritants to use the least, possible medicine. Among other things, because the medications have side effects and the more drugs you use the greater the risk of side effects. Side effects that can be rather horrific an scary, like a racing heart and shaking hands. In addition, if one exposes oneself to allergens and irritants an allergy and asthma i worsens the disease and the sensitivity is increased if one is exposed to what you are allergic and asthmatic to. It happens even if you take your pill and inhalations. The body must continue on and work against the pain. To continue to put strain on the body is like extinguishing fire with wood. No medicine will per definition cure it.

Wherefore, I question the way you express yourself when you say that traditional medicine for asthma and allergy cure asthma and allergies. As this is not the case when you mislead people to believe that an allergic and asthmatic person takes medication so they are healthy. All of us who have asthma and allergies know that it is not the case.

This way of expressing yourself as a physician is also unfortunate for several reasons. There mislead others who do not have asthma and allergies to believe that if we just take medication so it does not matter how much we are exposed to allergens and irritants. This means that we often hear when we pray to not get exposed to cigarette smoke, perfume, dogs, cats, chemicals, perfumed products, flowers and everything else what you can be allergic and asthmatic to that one can just “- Take a pill!”

I encourage all physicians in Norway and other countries to express themselves in a more correct manner:
1) asthma and allergy is a normally life-long chronic disease
2) medications for asthma and allergy only takes away the symptoms but do not cure the disease.

Kind regards

Annelie Molin
asthmatics

~ o ~

“One’s dignity may be assaulted, vandalized and cruelly mocked, but it can never be taken away unless it is surrendered.” ~ Michael J. Fox


Leave a comment

Allergic… Antihistamine, histamin, generic what?

(For English scroll down)

Om du har en allergisk reaksjon da kan Antihistamin hjelpe deg å bedre tilstanden din. Allergi er en overreaksjon av kroppens immunforsvar. Mennesker som har allergi har et hyperalert immunsystem som overreagerer på stoffer i omgivelsene som kalles allergener. Eksponering for det som normalt er et ufarlig stoff, som for eksempel pollen, hundehår/hud, eller andre stoffer fører til at immunforsvaret reagerer som om stoffet er farlig. En allergisk reaksjon er en overømfintlighet overfor noe du kommer i kontakt med enten ved berøring eller luftbåret. Er du ømfintlig for et stoff da er det immunforsvaret ditt som klikker og jobber for fult. Cetirizindihydrochlorid er et vanlig stoff og type anthistamin. Det fåes normalt i tabletter om 10 mg per tablett.

Man kan også være allergisk mot ting som f.eks. parfyme, blomster o.l. Der er mange ting en person kan bli allergisk av.

Hva er et antihistamin? Et antihistamin er en klasse av legemidler som motvirker virkningen av histamin i kroppen. Kroppen frigjør histamin når immunforsvaret møter et antigen (molekyler som kan fremkalle en kroppslig forsvarsreaksjon forkortelse av “anti(stoff)gen(ererende)”) som enten kan være skadelig eller uskadelig for personen. Histamin framkaller allergiske reaksjoner som for eksempel rødme, kløe og irritasjon i luftveiene. Antihistaminer (er anti: motverkar histminer) kan således lindre slike allergiske plager i større eller mindre grad.

Hva er et histamin? Histamin er en viktig betennelsesmediator (en mediator er et stoff som har evnen til å sette i gang en reaksjon) som frigjøres ved blandt annet allergiske reaksjoner, i dette tilfelle startes en betennelse som følgd av den allergiske reaskjonen. En allergi resulterer altså i en betennelse i kroppen. Det fungerer også kjemotaktisk, dvs innretter seg på å aktivere hvite blodceller (kroppens forsvar).
Effektene til histamin skjer via histaminreseptorer (er oftest et protein) och når disse bindes sammen da startes reaksjoner som endrer cellens funksjon. Histaminreseptorene kalles H1, H2, H3, H4.

H1 gir vasodilatasjon, det vil si avslapning av muskulatur i åreveggen, og dette gir et fall i blodtrykket fordi det blir mer plass til blodet. Vasodilatasjon gir større gjennomblødning i et vev. I huden gir dette for eksempel rødming. Vasidilatasjon aktiverer også bronkokonstriksjon (sammentrekning av musklene rundt luftveiene i lungene som gir andnød), som er en av mekanismene bak astma – derfor brukes antihistamin som en del av  astmamedisinering. Histamin er med på å starte/fremme en betennelsesreaksjon.

(Nevner bare de andre 3 for sakens skyld: H2 finnes i magesekken og bidrar til å lage saltsyre i magen, H3 finner man i det sentrale nervesystem og er med på å ved diverse stoffer gi stimulering på nervestystemet, H4 finner man i beinmargen og i diverse indre organer og har en mulig funksjon å frigjøre vite blodkropper.)

Har du nå fått allergi og/eller astma (man kan ha kun den ene eller begge samtidlig) så har du kanskje fått en resept fra legen din i hånda. Der står mye rart. Hva?

Hva er generisk bytte? På resepten din står det kanskje “Generisk bytte tillatt” eller “Generisk bytte ikke tillatt”. Jeg begynner med å forklare hva generisk egentlig er.

Generiske legemidler er legemidler av annet merke som innholder samme virkestoff i samme styrke og legemiddelform* som det legemiddel din lege har skrevet på resepten. Legemiddelform betyr enten tablett, inhalasjon sprøyte osv. For at et legemiddel skal betraktes som generisk må det også være godkjent av myndighetene som likverdige. Et generisk legemiddel har altså samme effekt og virkning som det legemidlet du ble forskrevet av legen din.

Med andre ord:

“Generisk bytte tillatt” betyr at apoteket kan gi det samme typen medisin som det som er skrivet på resepten, men av et annet merke.

Bare ta et piller! Riktig eller feil?
Om en person er allergisk/astmatisk og kommer i kontakt med et allergen, er da et piller den enkle løsning i alle tilfeller? Kan en person som er allergisk/astmatisk omgåes f.eks. hunder, parfymerte mennesker, puste pollen o.l. hvor mye som helst ved å bare ta et piller? eller bør du holde hunden, parfymen eller hva det måtte være unna de som er allergiske?

Det er mange som tror at bare en allergikere/astmatikere tar et piller så løser det alle problemer, at den kan omgåes f.eks. hunder og annet så mye som helst. Men dette er feil. Legemidler mot allergi og akutt astma skal kun brukes som forebyggende og i slike situasjoner som beskrevet herover som et nødvern og skal unngåes å måtte brukes for mye. Dette betyr at en allergisk/astmatisk person skal unngå det som gjør den sjuk for å unngå å bli sjuk og å unngå å bruke unødvendig mye medisiner. Hvis de ikke gjør det så blir sjukdommen over tid verre, og kan gradvis eller raskt blir meget alvorligere og risikere at den blir kronisk; dvs sjuklig vedvarende daglig. Legemidler gir også bivirkninger, og hyppigere og større bruk av bivirkninger gir verre bivirkninger, og dette er ytterligere en årsak til at man bør unngå det som gjør en sjuk for å slippe å bruke unødvendig mye medisiner.

In English

If you have an allergic reaction then antihistamine can help you improve your condition. Allergies are an overreaction of the body’s immune system. People who have allergies have a hyper-alert immune system which overreacts to substances in the environment known as allergens. Exposure to what is normally a harmless substance, such as pollen, dog hair / skin, or other substances causes the immune system respond as if the substance is dangerous. An allergic reaction is a hypersensitivity to something you come into contact with either by touch or airborne. Are you sensitive to a substance then it is your immune system that clicks and works fully on the edge. Cetirizindihydrochloride is a common type of substance and an anthistamin. It is normally available in tablets of 10 mg per tablet.

You may also be allergic to things such as. perfume, flowers and other things. There are many things a person can be allergic to.

What is an antihistamine? An antihistamine is a class of drugs that counteract the effects of histamine in the body. The body releases histamine when the immune system encounters an antigen (molecules that can cause a bodily defense reaction abbreviation of “anti-(substance) gene (rotation of)”) which can be either harmful or harmless to the person. Histamine evokes allergic reactions such as redness, itching and irritation in the airways. Antihistamines (the anti: hold back histamines) can thus relieve these allergic symptoms to a greater or lesser degree.

What is histamine? Histamine is an important infection mediator (a mediator is a substance that has the ability to initiate a reaction) that is released by, among other things, allergic reactions, in this case initiated an inflammation followed by the allergic reaction. An allergy resulting therefore in an inflammation in the body. It also works chemotactic, ie comply with the activating white blood cells (the body’s defense). The effects of histamine via histamine receptors (most often a protein) and when they are tied together when starting the reactions that alter the cell function. Histamine receptors are called H1, H2, H3, H4.

H1 gives vasodilation, ie, relaxation of muscles in the vessel wall, resulting in a fall in blood pressure because there is more room for blood. Vasodilation allows greater blood flow in tissues. In skin, this gives, for example blushing. Vasidilatasjon also activates bronchoconstriction (tightening of muscles around the airways in the lungs which make difficulty to breath), which is one of the mechanisms of asthma – therefore antihistamine is used as part of asthma medication. Histamine is involved in starting / promoting an inflammatory response.

(Mentions only the other 3 for the case of guilt: H2 found in the stomach and helps to produce hydrochloric acid in the stomach, H3 is found in the central nervous system and helps with various substances cause stimulation on central nervous system, H4 are found in bone marrow and in various internal organs and a possible function to release and activate the white blood bodies.)

If you have gotten allergies and / or asthma (one can have only one or both at the same time) you may have received a prescription from your doctor in your hand. There are a lot of things written. What?

What is generic substitution? On your prescription is perhaps “Generic substitution allowed” or “Generic substitution not permitted”. I begin by explaining what generic is.
Generic drugs are drugs of a different brand that contains the same active ingredient in the same strength and pharmaceutical form * that the drug your doctor has written on the prescription. Pharmaceutical form means either tablet, spray inhalation, etc. That a drug should be considered a generic it must also be approved by the authorities as equal. A generic drug thus has the same effect  and content as the drug you were prescribed by your doctor.
In other words:
“Generic substitution allowed” means that the pharmacist can provide the same type of medicine that is written on the prescription, but of a different brand.

Just take a pill! True or false? If a person is allergic / asthmatic and come in contact with an allergen, is then a pill the simple solution in all cases? Can a person who is allergic / asthmatic associate eg. dogs, perfumed people, breathing pollen unlimited, often, long-term by just take a pill?
There are many who believe that if an allergic / asthmathic only take a pill that solves all the problems that it can associate eg. dogs and other things as much as anything. But this is wrong. Medicines for allergies and asthma should only be used as a emergency sort and to avoid having to use too much. This means that an allergic / asthmatic person should avoid what makes them sick to avoid getting sick and to avoid using unnecessary amounts of medication. Medicines got side effects and to much use of medicines gives side effects, and if they do not avoid the allergens, then the disease can worsen over time and may gradually or rapidly become very serious and the risk that it becomes chronic, ie being ill continuing daily.

Kilde:
hjernebark.wikispot.org
Store norske leksikon
Wikipedia
Norges Astma og Allergiforbund NAAF nr. 2 2012


1 Comment

Medicines solves all? – by Annelie Molin

Take a pill!

Sometimes I get provoked. That happens when I get a comment like ” Take a pill and medicine”  and you will not have any trouble kind of attitudeabout asthma and allergy. This last time I heard it from NAV (Norwegian Social Security office).

There is a common belief that medicine solves all problems when it comes to asthma and that everyone and every place around can carry on like always and before. That is so further from the truth as you can come. And the worst thing is that even the professionals seem to believe medicine is the overall solution when it comes to asthma.

They are right in that medicines helps, so far so good, but it do not clear away any obstacle.

Like for me. I know (March 2012) take the highest dose of  one of the strongest available asthma inhaler Symicort Turbuhaler 160/4,5 with 3 inhales taken 3 times a day, and in addition to that I take SingulAir 10 mg x 1. Still I get heavy breathing, and even more when subjected to allergens and irritants. Like today I have like a cotton boll rumbling around in my lungs making it harder to breathe, and I just took my medicine 30 minutes ago.

So when NAV and the professionals, or any other say I will be all fine as long as I take my medicines, I get provoked. Surely they may not have asthma, and surely not my asthma, since they do not know better. Still on this high doses of asthma medicines I still get chokes from my asthma when I get in touch with (eg. inhale) any of the stuff I get sick from. This may hinder me to do some things. That make it a disability, and the disability do not entirely go away because of constant medicine use. It can also hinder me from doing some work, even if not every job. Sometimes I have to ask my colleges to do stuff for me, like going down in the basement and get toilet paper in the storage room because of mold there, I have been through not being able to start my route directly because of perfumed colleges who sat there, or passengers perfumed, but had to wait ’til I had aired out the bus/car, I have been forced to stay home from company events because of asthma and air pollution in form of third hand smoke and also fragrance, and probably I have to decline the offer to drive some tourist routes because of the tourists fascination of perfume, they shower in it.

I am only healthy when I take my medicine AND are able to AVOID and stay away from the chemicals and substanses that make me sick.

But of course, without medicines if would be A LOT worse. Without medicines I would be really sick everyday, and off medicines over time my lungs would probably suffocate me.

And again, it is also depending on what you get sick from. And how? It has to do with the situation you get exposed in. Is the allergen and irritant on every person or most persons? Is it all year around or only seasonal? And are the asthmatic person subjected to it all over? Long term is worse than really short term when it comes to being subjected to what make you ill. Those with seasonal asthma like against pollen are probably symptom free at least half the year, those like me who is sick from chemicals have to avoid it all year around everywhere. For example, only think of how many uses perfume / fragrance in any form? Or how many locations are cleaned with fragrance cleaning agents and strong cleaning agents?

It is a good thing listening to those who got asthma themselves.

Medicines do not solve all difficulties about asthma, but yes it helps oneself to not totally choke on it when you are able to avoid what make you sick. This means that even if you avoid what makes you sick when you do not take your medicine you would get sick. I have actually tried it a period of time a long time ago and I can tell you that is no good idea. I ended up with a hugh asthma attack. That is the brutal truth about how asthma works.

So I take my medicine and I try to avoid what make me sick as much as possible. If I meat it at you, I may have to avoid you. And still I try to do whatever I am able to, and I will not stop working, but yes asthma is a disability, and it strikes in a way others who do not have asthma can imagine. When you get affected by an allergen or an irritant you have to escape the premises, and then take your medicines, and you can not enter the place again before the allergen or irritant is gone. In a job situation that can be a bit tricky depending on the situation and location. Is it possible to escape the location and leave the person? Surely one would leave anyway, but just as well. Is it in-doors or out-doors, is it windy or still? Out doors when the wind is blowing allergens and irritants fly away faster. In-doors it is locked in the room, and not even a good ventilation is good enough to carry the allergen or irritant away. This is why I for example want a fragrance free and tobacco free world, it would really help a lot. Fragrance and tobacco is the two most common things, besides other chems that pollutes the air for me and commonly force me to escape the premises.

When an asthmatic tells you something is bad and pollutes, do listen, it is those with sensitive lungs that learn it the hard way.

And sometimes I turn the thing around on its head and say,

– It is not my asthma that is the problem, but he pollution that prohibit me from going anywhere and doing what ever I want or need to do.

It is like with stairs and a wheel chair. The person in a wheel chair can go about anywhere as long as the floor or the ground allows it. It is just the same way with me. Where the air is fresh and clean I can be any time.

Problem is that the air is not always fresh and clean, and I myself can not alone choose when it is, that others do for me.

https://anneliemolin.wordpress.com/2012/01/19/asthma-a-handicap/
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/19/dodging-bullets/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“My ideas usually come not at my desk writing,
but in the midst of living.”  ~ Anais Nin


Leave a comment

The goal with medicine is

The ultimate goal when you got astma is to not have to use any emergency medicine inhalation at all.

The goal is to have such a good preventive medication as possible so that you do not need to use any emergency medication like Ventoline.

This nicely my doctor explained it to me when we talked asthma last time I went to see him.

I had been having heavy breathing for some time, and coughing. And this is a strenght on ones ordinary health and life, workdays become harder and the smile sometimes further away.

So how do one get this emergency medication free status? Work towards not inhaling any of what make you sick, get a stress free life, avoid inhaling to hard when it is cold and damp, sleep and eat good. And on top of that take your preventive medicines (brands like Symbicort Turbuhaler) as you should. If that is not enough you should consult your doctor to increase the preventive medicines go make your armor stronger.

What if you have reached the top dozage use of your preventive medicine? There are additional medication to help block and prevent asthma attacks.

For example like me, I have from 2×2 to 3×3 of my preventive medicine and I can not use more of that. So since I got strength on my body due to work, and I use as much preventive medicines as I am allowed I in addition to my Symbicort Turbuhalor got more pills.

Doctor prescribed SingulAir 10 mg. x1. And I should take one a day.

What does such a medication do? SingulAir is a pill, a prescription medicine used to prevent asthma attacks and for long-term treatment of asthma in adults and children 12 months and older.

 • Less need to use their fast-acting inhaler
 • Fewer asthma symptoms during the day
 • Fewer awakenings at night due to asthma symptoms
 • Fewer asthma attacks*
 • More days that their asthma was controlled

Fysically the medicine SingulAir 10mg tablets contain the active ingredient montelukast, which is a type of medicine known as a leukotriene receptor antagonist. It works by blocking the action of leukotrienes, which are chemicals released by the body as part of  allergic and inflammatory reactions.

Leukotrienes  are released from the lungs in people with asthma, causing inflammation and increased mucous production in the airways. They also cause the muscles lining the airways to contract, which narrows the airways. All of this makes it difficult for air to get in and out of the lungs.

Montelukast blocks leukotriene receptors in the lungs and, as a result, blocks the actions of the leukotrienes. This prevents the excess mucous production, inflammation and narrowing of the airways  and so prevents asthma attacks. It is also useful for preventing asthma triggered by exercise.

Note! Acute Asthma
SINGULAIR is not indicated for use in the reversal of bronchospasm in acute asthma attacks, including status asthmaticus. Patients should be advised to have appropriate rescue medication available. Therapy with SINGULAIR can be continued during acute exacerbations of asthma. Patients who have exacerbations of asthma after exercise should have available for rescue a short-acting inhaled.

If you experience such events when you feel your inhaled medicine do not do the trick then contact your doctor to get the help you need.

Have a nice day

Source:
netdoctor.co.uk
merk.com
singulair.com
and my own doctor


Leave a comment

Big asthma attacks are horrible

(Scroll down for English)

Lær om astma

Alvorlige astmaattakker er fæle

Når jeg skriver om astma så skriver jeg rett fra levra, akkurat som det er. Jeg bruker ingen omskrivninger eller prøver å få det å høres mindre ut enn det er, ikke heller prøver jeg å få det å høres verre ut enn det er. Ofte da du leser på faktasider om astma da får du bare vite akkurat det, tørre fakta og det forteller nesten aldri hele sannheten. Hensikta med min side er å fortelle nettopp det andre sider ikke sier, hele sannheten. Astma er fælt.

Man skal ikke være redd å være venn med en med astma, og ikke heller skal man være redd å ansette en person med astma, men man skal vite hva det er slik at man vet hva å gjøre om personen blir sjuk. Oftest så har personen mindre problemer som kan styres ved egenmedisinering, men noen ganger må det sterkere lut til. Akkurat som det skjedde igår.

Det ble en hendelserik dag igår. Kl 14 bestemte seg lungene mine for å lage bråk, jeg kan ikke direkte peke på hva som utløste det, men ille ble det. Jeg har gået og kjent meg sliten i noen uker og har brukt mere medisin enn vanlig, så jeg gjetter på at det er noe som har bygget seg opp over tid. Det er noe som skjer ibland, man blir utsatt for irritanter og allergener og man blir dårlig, og det er bare slik det er med astma. Det er sannsynelig ting som jeg er blitt eksponert for over tid som jeg ikke tåler – til daglig vanligtvis parfyme, cologne, barbervann, parfymerte produkter brukt av og på folk og i deres klær, og i rengjøring osv, tobakksrøyk i både Second hand smoke og Third hand smoke – som har bidratt til at det ble slik som det ble igår.

Jeg var på jobb da det startet, jeg fikk tung pust og begynte å hoste. Jeg tok medisinene mine som jeg fått beskjed om å gjøre når slik skjer, men til forskjell mot vanlige dager med små attacker så hjalp ikke medisinen denne gangen. Jeg medisinerte og jeg medisinerte og jeg bare hostet og pustet tyngre for hver time. Det kjentes ut som om lungene begynte å bli fylt opp av noe skum og tetnet. Jeg ringet sjefen og varskodde hva som var på veie. Jeg kunne ikke få avløsning pga mangel på folk så jeg måtte jobbe til kl. 17. Det likte jeg lite. Jeg har vært med på dette med astmaanfall før, jeg visste hva som var på gang å skje så etter at jeg snakket med sjefen ringet jeg til legevakta og sa fra at jeg kommer i 18-tida og at de må ta imot meg da. På legevakta var de urolige og ville helst jeg skulle komme omgående. Du må tenke på helsa først sa de, helsa er viktigst! Jeg vet det sa jeg, men jeg får ikke avløsning. Og da jeg ikke fikk hjelp fra kontoret, ja hva skulle jeg da gjøre? Det ble verre jo lenger tiden gikk. Etter jobben da ringet jeg igjen fra fergen, og kl. 18 på veg til sjukehuset fikk jeg et fullverdig astmaanfall. Mens jeg stod utenfor legevakta og ringet på klokken ble det bare verre og verre. Jeg hivet etter pusten. Lungene tetnet og krampet, jeg hostet og kjente meg svak. Jeg ringet på klokka, og en digital plingelyd hørtes i sekvenser. Jeg ringet to ganger til. Jeg lente meg mot dørra for å støtte meg. Jeg ringet igjen, og samme plingelyden igjen. Det kjentes ut som en uendelighet. Endelig åpnet dørra.Jeg gikk direkte til avluken for nyankomne pasienter og knakket på luka.  Det var slitsomt å gå, det kjentes lenge ut å komme bare fra dørren til luken. Luka på vakta var lukket og hun bake luka forstod ikke det var akutt. Mens jeg stod der og hivet etter pusten, og det kjentes som om noen stod på brystkassen min mens jeg forsøkte å puste og hostet hardt, og opplevde at hun vinket – VENT. Hun stod og snakket med en kollega på andre siden rommet. Jeg stod og lente meg med hånden mot disken. Jeg trenger hjelp nå, tenkte jeg. Og jeg tenkte på at jeg hadde varskodd om at jeg skulle komme. Omsider kom hun og åpnet luka. Jeg sa med vesende plaget stemme: – Jeg har astmaanfall, mens jeg hivet etter pusten, røsten var svak. Da ble det fart på henne, da hun oppdaget at jeg ikke fikk pust. Jeg ble vist inn før alle andre som satt og ventet, og venterommet var fult. Hun i luka løp etter legen mens jeg stod der midt på gulvet i gangen og forsøkte stå opprett og hivet etter pusten. Jeg trengte noe å lene meg mot, men der var inget. Hvert åndedrett inn var like plagsomt og vanskelig som hvert åndedrett ut, og da jeg måtte svare på spørsmål så måtte jeg presse fram ordene fordi pusten var så vanskelig og tung. Man må ha luft for å prate. Pusten var så tung og vanskelig at i det jeg skulle puste ut etter et åndedrett inn så ristet kroppen voldsomt av anstrengningen, bronkene i lungene var så tette at der ikke var plass for luften å passere, jeg kjente meg omtrent som jeg tror en gullfisk på tørre land har det. Kramper mens jeg pustet. Hun kom løpende, og legen kom løpende. Et rom med en annen pasient som var der ble tømt, og jeg fikk komme inn. Legen skulle lytte til lungene mine og jeg forsøkte få av meg vest og bluse mens jeg stridde med å puste. Det var en hel jobb å kneppe opp knappene, kjentes det som og jeg hadde mest lyst å rive det av meg for å slippe slitet og spare tid, men så tenkte jeg på at jeg ville måtte sy på knappene igjen. Han satte stetoskopet til ryggen min og lyttet. Legen stilte meg noen spørsmål som jeg forsøkte svare på, men det var vanskelig fordi jeg pustet så tungt det ikke var råd å snakke. Han spurte om det hadde pågådd lenge? og jeg bare nikket til svar. Vi kan snakke etterpå, sa han da. Jeg var ganske enkelt for sjuk til å snakke med ham. Helsesøsteren som satt i luka var i grunn veldig flink, hun hadde full greie på hva jeg trengte og hun sa hva som trengtes og legen bare overvåket det hele.

Astma er fælt.

Jeg fikk så inhalasjonsmedisin (5mg Ventoline – 0,5 mg Atrovent) gjennom en maske og to tabletter (40 mg Prednisolon) mot astmabetennelsen og for å få musklene rundt bronkiene å slutte å krampe. Første kapsulen med medisin falt bort fra masken og alt rant ut bla pga krampene, min fumling da jeg skulle ta over masken, mens jeg slet med å puste. Det opplevde jeg som problematisk og jobbig at det skjedde fordi jeg trengte den medisinen så sårt. Jeg fortsatte å hive etter pusten, det var tung å puste. Men hun satte rimelig raskt på en ny og jeg fikk pustet inn den velgjørende dampen av medisin. Det lettet litt etter litt. Men bare den fordampede medisinen hjalp ikke, det var ikke før tablettene begynte å virke som det slapp. Etter det 4 inhalasjoner med Symbicort Turbuhaler 160/4,5. I det hele tatt sterk medisin. Jeg var helt sliten etterpå. Jeg kunne ha sovnet der jeg låg på sykesenga. Jeg prøvde å gå og stå, men beinene mine skjelvet og ristet etter hendelsen, så det var slitsomt å stå og gå. Kroppen hadde fått gjennomgå så mye at jeg ristet. Øynene rant også under attacken og maskaraen rant. Det var maskara på brillene og under øynene mine og på kinnet.

Det astmaanfallet var et av de verste jeg noensinne har hatt. Kun to andre jeg har hatt var mer vonde. Jeg jobbet så hardt for å få igjen pusten at det hørtes lang veg i korridorene, det var omskakende og overveldigende for de ansatte. Jeg såg på legen at han var rystet. Jeg jobbet så hardt for å puste at ansiktet mitt skiftet farge, jeg kunne ikke snakke skikkelig pga vansker med å puste, jeg kunne ikke stå oppreist og mine tårer flommet, ikke fordi jeg var trist eller redd, men fordi det var slik en påvirkning på kroppen min at alle funksjoner jobbet veldig hardt. Da jeg endelig fikk medisinen og noen piller for å åpne opp luftveiene i lungene, og etter at beina mine ristet av utmattelse og av overarbeid av kroppen at det var vanskelig å stå og gå for en stund, da endelig fant kroppen roen. Velsigne vitenskap og researchers som fant opp astmamedisin! Jeg ganske enkelt elsker dem! Hva ville jeg ha gjord uten astmamedisin? Når jeg får slike alvorlige astmaanfall og jeg tenker på en verden uten astmamedisisin er jeg ganske sikker på at jeg ikke ville ha overlevd særlig lenge. De spurte meg på sjukehuset: – Har du ofte slike anfall? Hvordan er det? Hvordan klarer du det? Svaret på det er ganske enkelt. Man har å velge mellom å gjennomleve det, eller legge seg ned og dø. Å dø ville være eneste mulighet å komme utenom astma fordi astma blir man aldri kvitt. Dø er ikke et alternativ så det eneste som gjenstår er å ta hver dag som den kommer og utstå alle plagene. Men uten astmamedisin vill jeg aldri ha klart meg. Uten astmamedisin ville helt sikkert døden kommit på besøk alt for tidlig i livet mitt. Et alvorlig astmaanfall er ikke å tøyse med, det er en reell mulighet for å bli kvelt av sine egne lunger om man ikke får hjelp.

Et slikt et anfall kan komme enten av liten eksponering av stoff som gir stor reaksjon, stor eksponering over kort tid, eller liten eksponering ved små doser over tid.

Men hjelp fikk jeg nå altså igår. Masse medisin, og jeg fikk en resept på noen piller som skulle dempe astmaen, og i tillegg fikk jeg beskjed om å medisinere mye. Det har jeg gjord og jeg er mye bedre nå.

Det ble mye bedre senere på kvelden, og det ble en Dobbel Wopper Cheese meny til middag. Det ble seint, jeg var sliten og spise må man jo. Det var snadder med mat. Dagen endte godt tross alt. Jeg er heldig å bo i et land der jeg kan får god hjelp. Vakkert er det her også.

Jeg har jobbet i dag. Jeg har tatt mye medisin for å holde astmaen tilbake, og også tatt piller for det. Jeg føler meg som en festning nå, som om jeg har astmamedisin murvegger! LOL

Dagen har vært god, untatt for at jeg fant en kollega sittende å røyke i spiserommet til kontoret hvor det er forbudt å røyke, så jeg måtte ha en liten prat med ham. De har eget røykerom i kjelleren så det er ikke nødvendig for dem å sitte og forgifte luften for resten av oss. Jeg har også forklart i en lettversjon hvorfor det er viktig for meg, så jeg håper han ikke vil gjøre det igjen. Men fordi han røyket der og da så kunne jeg ikke stå der å snakke med ham i lang tid, jeg måtte jeg forlate rommet, eller risikere min helse igjen. Jeg forstår at de ikke vet, så jeg forteller de lettversjonen først på en mild måte, og håper de lytter. Jeg forstår de liker å røyke og sitte og ha en koselig tid, men vi som enten ikke liker røyk (noen gjør ikke det), eller som jeg som blir syk av det, må også ha mulighet til å nyte vår tid på jobben. Og som jeg fryktet. På min vei til fergen hadde jeg en ny astmareaksjon og måtte stoppe det med enda mer medisiner. Etter en stund gikk det bort. Nå er alt bra for nå. Jeg føler meg bra og kommer til å sove senere. Men først en fin film og kveld, og en stor dose av medisinen før sengetid. Noen tar en wiskhey, jeg tar Symbicort, Ventolin og Prednisolon. Skål! :))

Er det noen som i din omgivelse som blir sjuk, send de til legen så fort som mulig. Ikke vente med det. Og vær så snill å holde røyk, parfyme og andre ting som en person er astmatisk for unna. Eller enda bedre, slutte røyke og slutte bruke parfyme og parfymerte produkter i det hele tatt, på den måten kan du vise hensyn til både kjente og for deg ukjente personer med astma, så kan du hjelpe med å la astmatikere slippe lide slik unødig. Du finner gode uparfymerte produkter både i butikkene, hos frisører og på apotekene. Om du ikke får tak i det der du bor, så finnes det gode butikker på nett der du kan kjøpe på postordre.

Var redd for lungene dine, du skal ha de hele livet. Ikke utsett de for skadelig påvirkning, det kan gi deg lungesjukdom. Du har bare to lunger og du trenger de for å leve. Felles for alle typer lungesjukdommer er at du får pustevansker.

In English

Learn about asthma

Bad asthma attacks are horrible

When I write about asthma I write straight from the marrow, just as it is. I use no rewrites or trying to make it sound less than it is, nor I am trying to get it to sound worse than it is. Often when you read the factual aspects of asthma and you want to know, you get just the dry facts, and it almost never tells the whole truth. The purpose of my site is to tell exactly what other sites do not tell you, the whole truth. Asthma is horrible.

One should not be afraid to be friends with someone with asthma, and nor should you be afraid to hire a person with asthma, but you should know what it is, so that you know what to do if the person becomes ill. Most often the person has minor problems that can be controlled by self-medicating using prescried medicines, but sometimes it must be stronger measures. Just like it happened to me yesterday.

There was a lever full day yesterday. At 14 o’clock my lungs decided to make noise, it was getting harder and harder to breathe. I felt it like a person was standing on my chest at the same time as I was trying to breath, while I was coughing harder and harder. Exactly what has triggered it this time, I have no idea. I have felt tired for a few weeks and have used more medication than usual, so I guess I have been exposed to stuff I get sick from and that it is something that has built up over time.  It is something that happens sometimes, and it’s just the way it is with asthma. Often it is that one get exposed to things that make one ill over time, small dozes a day, and that in the end starts a big astma attack.

I was at work when it started, I had shortness of breath and began to cough. Lungs tighten. As time went I got harder and harder to breathe. I took my medication as I have been told to do when this happens, but unlike the usual days of small attacks that did not help to take the medicine this time. I medicated and I medicated and I just coughed and breathed more heavily for each hour passing. I called my boss and told him what was coming. I could not be relieved due to a lack of staff and I had to work until 17 o’clock. I have been through all this with asthma attacks before, I knew what was going on and what was coming, so after I talked to the boss I made a call to the emergency room and told that I come in 18-time and they must accept me. Lungs got only tighter and tighter, and I got harder and harder to breathe. I got tired. After work I called from the ferry, and about 18 o’clock on the way to the hospital, I got a full-fledged asthma attack. As I stood outside the emergency room and rang the bell, it got worse and worse. I worked hard to breathe. I rang the bell, and a digital ringing in sequence sounded. I rang again twice. I struggled breathing, coughed hard, got tired and weak while I leaned against the door to support me. I rang again and the ping sound. It felt like an infinity. Finally they opened the door. Lungs got tighter and tighter. It felt like a long time to get from the door to the hatch, even if it was only ten meters, a few steps.  I went directly to desk for newly arrived patients and snapped on the hatch. I weased, coughed and stuggled to breathe while I leaned myself to the front desk. The hatch was closed and the woman behind the glass did not understand it was an emergency. When I stood there gasping for breath wanting urgent help I experienced her waving at me – WAIT. She stood across the room and spoke with a colleague. I gasped for air. I need help now, I thought to myself. And I thought of that I had notified that I was coming. Eventually she came and opened the hatch. I pressed out with a wesing sound – I have an asthma attack, while the load and struggle for breath. Then she got the speed up, when she discovered that I could not breathe. I was showed in before anyone else who was waiting, and waiting room was full. She ran through the hallway for the doctor while I stood there and tried to stand upright and gasping for air, feeling like a gold fish on dry land. Each breath in was just as annoying and difficult as each breath out, and when I had to answer the questions I had to squeeze out the words because breath was so hard and heavy. One need air to talk. Between breathing heavily in and heavily out my whole body shook because of the strain to get air and the narrow bronchies that could not let air pass through.  She came running, and the doctor came running. A room with another patient who was there was emptied, and I was getting into. The doctor wanted to listen to my lungs and I tried to take off my vest and blouse while I struggled to breathe. I felt it hard work to even take off the shirt, and I felt like taring it off me instead to save me the trouble, but then I thought of that I would have to sow all the buttons on again. I struggled breathing.  I felt weak. The doctor put the stethoscope to my back and listened. Then he asked me some questions that I tried to answer, but it was hard because I was breathing so heavily it was not possible to speak much. He asked if the asthma attack had been going on for long? and I just nodded in reply. We can talk afterwards, he said then. Health sister who was sitting in the hatch was really very cleaver and good, she knew all about what I needed and she said what was needed and the doctor just over-wieving the whole thing.

Asthma is horrible.

I got inhalation medisin through a mask (5mg Ventoline – 0,5 mg Atrovent) and two tablets (40 mg Prednisolon) for breaking down the asthma attack, the asthma inflammation and the cramping bronchi in my lungs. First capsule with medicine fell off the mask and everything ran out, while I struggled to breathe. Some of it was my fault. Since I was so shaky cause of the shortness of breath, I handled the maske like I had ten thumbs. There I experienced it a problem and a hazzle that it happened because I needed the medicine so badly. But she sat fairly quickly on a new one even if it felt like ages before it was fitted, and then I was breathing in the soothing vapors of medicine. It relieved a little by little. It was lovely. But the vaporized medicine alone did not help, it was not until the pills began to take effect it started to go away. And after that i had 4 inhalations with Symbicort Turbuhaler 160/4,5. In all strong medication. I was very tired afterwards. When one have an asthma attack you use all muscles in your torsoe. I could have fallen asleep where I lay on the hospital bed, I was that tired. The nurse told me I had mascara all over my face. My eyes ran cause of the strenght during the attack and mascaras flowed. I had mascara on my glasses and under my eyes and on my cheek. I went to wash it off. I tried to walk and stand, but my legs trembled and shook. The body had been through so much that all limbs trembled, all of me was shaking. I was weak.

The asthma attack was one of the worst I’ve ever had. Only two others I’ve had before was more painful. I worked so hard to catch your breath that it sounded a long way in the corridors, it was hard and overwhelming for the staff. I worked so hard to breathe that my face changed color, I could not talk properly, I could not stand upright, and my tears flowed, not because I was sad or scared, but because it was such an strain on my body that all body functions worked hard. When I got the medicine and some pills to open up the lower air ways and calm down my lungs, and after that my legs were shaking from exhaustion and from the work of the body that it was difficult to stand and walk for a while, then finally found the body calmed down. Bless science and reserachers who invented the asthma medicine! I simply love them! What would I have done without asthma medicine? When I have such severe asthma attack and I think of a world without asthma medicine I’m pretty sure I would not have survived very long. They asked me at the hospital: “- Do you often have these seizures? What is it like? How do you manage it?” The answer is quite simple. One has to choose to live through it, or lie down and die. Dying would be the only opportunity to get out of asthma, because asthma never ever leave you. Dying is not an option so the only thing that remains is to take each day as it comes and endure all the pain. But without asthma medicine, I would never ever manage. Without asthma medicine surely death would come for a visit too early in my life. A severe asthma attack is not to fool around with, there is a real possibility of being strangled by ones own lungs if you do not get help.

Such exposure what make a big asthma attack like this one can either come from little exposure that make big impact, a big exposure or a small doses over time.

But the help I got yesterday. Lots of medicine, and I got a prescription for some pills that would curb asthma symptomes, and in addition I was told to medicate a lot. That I did and I’m much better now.

I was much better later in the evening, and there was a double Wopper Cheese menu for dinner. It was late in the evening by now, I was hungry, and one need to eat. Food was good, even if it is not the most healthy meal. The day ended well after all. I am fortunate to live in a country where I can get good help. Beautiful it is here also.

I have worked today. I have taken much medicine to keep the asthma away, and also taking pills against it. I feel like a fortress now, as if I have asthma medicine brick walls! LOL

The day has been good, except that I found a colleague sitting smoking in the dining room to the office where it is forbidden to smoke, so I had to have a little chat with him. They have a separate smoking room in the basement so it is not necessary for them to sit there poisoning the air for the rest of us. I also explained in a light version why it is important to me, so I hope he will not do it again. But because he smoked at the time I could not stand there talking to him for a long time, I had to leave the room or risk my health again. I understand that they do not know, I’ll tell the easy version first in a mild way, and hope they listen. I understand they like to smoke and sit and have a nice time, but those who either do not like smoke (some just do not), or I who get sick from it, must also have the opportunity to enjoy our time at work. And as I feared. On my way to the ferry I had a new asthma reaction, and had to stop it with even more medicine. After a while it went away. Now all good for now. I feel good and going to sleep later. But first, a nice movie night, and a large dose of medicine before bedtime. Some take a wiskhey, I take Symbicort, Ventoline and Prednisolon. Cheers! :))

If you find someone in your surroundings that get ill, send them to the doctors at once. Do not wait. And please keep all smoke and perfume, and any other stuff that a person having asthma get ill from away from them. Make a safe environment for them. Please, be considerate so that the person having asthma do not get unessesary strain on them. Or even better up, stop smoking and stop using perfume, perfumed products, or what ever they get sick from all together. In that way you are considerate to both known and to you unknown persons having asthma. In that way they get less attacks. You will find good perfume free products in the stores, with the hair dresser or at the pharmacy. If you can not find any good products where you live there are stores online that sell good perfume free products.

Take good care of your lung. Do not subject them to dangerous substances, it can give you pulmonary ilnesses. You only got two lungs and you need them to live. Joint for all pulmonary illnesses is that you get breating problems.

~o~

If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it.
~ Tennessee Williams


4 Comments

An ordinary day with asthma – By Annelie Molin 2011

(Scroll down for English)

Dette er noen helt vanlige dager med astma: Jeg våkner om morgenen. Jeg føler meg sliten, noen ganger tenker jeg: “- Har jeg sovet nok i natt, eller er det astma?” Så trøtt. Hiver beinene over sengkanten og kommer meg ut av sengen og går på kjøkkenet for å ta min medisin: inhalerer og tar allergi piller. Først tar jeg mine allergi piller og svelger det med litt vann. Så på en vanlig morgen jeg tar 2-3 inhalasjoner av Symbicort og skyller munnen med vann. Legen min sier jeg må rense munnen fordi hvis jeg ikke gjør det så kan risikere å få en soppinfeksjon i munnen, jeg ønsker ikke det. Soppinfeksjon kan bli en av baksidene med Symbicort Turbuhaler om man ikke skyller godt. Etter et minutt eller to kan jeg kjenne min pust blir bedre og samtidig kjenner jeg meg raskere og mer våken, kroppen får mere oksygen. På en dag da jeg er sjuk og har en forkjølelse da må jeg doble dosen Symbicort til 4-6 inhalasjoner hver gang jeg medisinerer, kanskje mere. Etter frokost er det å enten gå på jobb eller en fridag, ut av huset. Nå er det på tide å møte resten av verden, og omgås med mennesker og alle deres vaner. I en arbeidsdag sitter jeg bak rattet i en buss og møter mange mennesker i en ganske stor by, og de fleste av dem bruker parfyme, og svært mange av dem røyker. De går inn i bussen uvitende om at jeg har astma. De lukter av parfyme, noen har virker som om de har dusjet i den samme morgenen, andre har brukt parfymerte kroppspleie, hår og dusj. Noen bruker gammel parfyme, det kan du lukte fra duften av det. Klærne lukter fra parfyme fra vaskemidler, tøymykner, parfymerte deodoranter og slikt. Parfyme i sin reneste form, parfyme, barbervann, cologne og andre parfymerte produkter. Sterke hårsprayer osv. Lukten treffer nesen min, og det dufter ofte godt. En røyker kastet sigaretten utenfor bussen og går smilende inn dørren mens han blåser røyken ut inne i bussen, røyken ender opp hos meg etterhvert, og noen blåser røyken rett i ansiktet mitt. Siden jeg trenger oksygen som alle andre, så må jeg også puste akkurat som alle andre. Den parfymen og røyken som nettopp rørte nesen min er nå på vei ned til lungene mine. Nå skjer det, jeg kjenner en raspende følelse fra lungene mine, jeg hører og kjenner surkling fra lungene, så får jeg tung pust. Det er betennelsen i bronkiene og musklene rundt bronkeine som kramper i lungene som tetter luftveien. Det er det som skjer ved astma. Det blir vanskeligere å puste, og da kjenner jeg at lungene mine strammer seg sammen og låser seg i en stram posisjon. Jeg begynner å hoste. Hoste er kroppens måte å jobbe hardere for å få luft, og ved å hoste for å få mer luft må jeg også inhalere mer av andre personers parfyme eller røyk som er i lufta, og da får jeg enda mer vanskelig å puste, og jeg hoster hardere og hardere. Det blir en ond sirkel. Kunden spør gjerne om det er virus? Smitter det? Jeg må få frisk luft, derfor åpner jeg sidevinduet, jeg kjenner den friske luften som kommer inn, og jeg snur hodet litt vekk fra kunden for å begrense noe av den parfymen og røyken fra å få direkte tilgang til lungene mine. Jeg prøver å få i meg frisk luft utenfra ned mine luftveier, og hvis det ikke hjelper holder jeg pusten for å unngå å få kundenes parfyme og røyk i lungene mine. Så selger jeg billetten og gir kunden vekselen så fort som mulig. Når kunden forlater køa for å sette seg får jeg det travelt med å ta min medisin Ventoline. 2-3 inhalasjoner eller mere. Ofte hjelper det, men hvis ikke da må jeg ta litt Symbicort også. Da må jeg skylle munnen min med vann. Jeg har ikke toalett ombord, så jeg må gå ut og spytte vannet ut i gaten. Jeg føler meg som en idiot. Jeg lurer på hva de synes som ser meg spytter vann? Vel, vel, jeg må, og jeg har en god grunn. Jeg kan ikke noe for det. De må tro og tenke hva de gjør. Jeg ønsker ikke å få soppinfeksjon av medisinen. Så kommer neste person, og neste og neste og neste… Noen bruker parfyme, andre har ikke sprayet parfyme på seg, men bruker dufttilsatte vaskeprodukter for sine klær, kropp eller hår. Parfymerte produkter lukter også, og den inneholder de samme stoffene som vanlig parfyme og parfymert deodorant. Andre bruker dufttilsatte hårprodukter og hårspray. Det er stoffene i produktene som gjør meg sjuk, som er årsak til pustebesværen, ikke lukten. Det går ned i lungene mine, jeg blir sjuk av det også på likt med ren parfyme. De fleste tenker ikke på at andre også bruker parfymerte produkter, det virker som om de tror i hvert sitt hjørne av verden at det bare er de selv som gjør det. Samlet blir det mye. I hverdagen møter jeg hele tiden folk som bruker parfyme av noe slag. Det er overalt.

Hårspray, det stinker lang veg. Noen mener det lukter godt, og mange mener det er jo så pent. Er det? Jeg blir bare sjuk av det, dessuten, håret blir stivt, lite pent og lite godt å ta på. Jeg liker i hvert fall ikke hår som er stivt og hardt av klister.

Jeg sitter med noen venner. En ruller en sigarett fra Tidemanns Rød tobakk. Vi sitter inne, men min venn røyker alltid utendørs, men da han ruller sin sigarett da spres kjemikalier fra tobakken som treffer nesen min, det lukter ikke så ille i pakken sin, duften og kjemikalier i lukten trenger ned i lungene mine og astma situasjonen kommer i gang igjen. Jeg flytter en meter unna i sofaen, snur hodet mitt og prøve å ikke puste det inn. Jeg sier ingenting. Så går han ut for å røyke. Jeg kan ikke bli med, jeg blir sjuk av røyken. Jeg sitter alene i sofaen og stirrer i veggen. Kjenner meg ensom.

Jeg går til kjøpesenteret for å handle. Jeg spatserer inn i en motebutikk og tenker på å kjøpe en genser. Gleder meg til å finne noe. Jeg går rundt i butikken og finner det jeg leter etter. Gla og fornøyd søker jeg håpefult etter kassan og finner den. Like ved siden av kassan er parfymeavdelingen plassert, egentlig på sidene, og foran, som en hestesko. Kassan er omkrinset av parfymeprodukter. Folk står der og prøver parfyme på seg, de sprayer parfyme fra flaskene. Jeg kan kjenne lukten fra langt borte. Kassan er bare noen skritt unna. Jeg ser på genseren min, og deretter på parfymestanden. Jeg vet at hvis jeg går dit bort til kassan da vil jeg bli sjuk. Med et trist sukk legger jeg den genseren tilbake på hyllen hvor jeg fant den og forlater butikken. Ingen genser til meg, og alt på grunn av parfyme. :'( Jeg går for å ta meg en kopp kaffe istedenfor. Jeg går til kaffebaren.

I kaffebaren der sitter jeg blant mange mennesker. Mange har kledd seg fine for å møte venner. Hyggelig. Det triste ved det er at de også kler seg opp i parfyme. Jeg drikker min kaffe. Føler infeksjonen i lungene snike seg på meg på grunn av parfymen, eg. kjemikaliene den er laget av, sprer om seg i luften. Hvis jeg blir meget plaget da kommer jeg til å bli meget dårlig, og da må jeg reise herfra også.

Møter med en venn på byen. Vi spatserer rundt. Det er en solrik dag og min venn foreslår en kaffe eller en pils i solen. Ok, sier jeg, og tenker for meg selv at dette er fint. Samtidig blir jeg bekymret over røykere fordi jeg vet av erfaring at det fungerer dårlig. Jeg ser meg rundt for å se om det er noen ledige bord, et bord uten røykere sittende rundt det. Ah! Det er et! Vi sitter og bestiller våre drinker og snakker. Halvveis gjennom pilsen og kaffen, og personen ved bordet ved siden av meg tenner en sigarett. Vinden driver røyken i min retning. Jeg kjenner astmaen slå til mot min helse igjen, akkurat som i bussen. Vi sitter ute, det er stort sett lov å røyke der, men bare om det ikke er til plage for andre. De ferreste vet om den regelen, og å krangle med en røyker som ikke kjenner lova er som å ruse med hodet inn i en vegg. Jeg får pustevansker. Det blir ille, og jeg må dra. På grunn av røyken og fordi jeg blir sjuk så må også vennene bryte opp. Kosen ødelagt. Vi betaler for våre drikker og tar en spasertur på kaiene langs kanalen. Noen røykere går foran meg. Jeg blir sjuk av røyken og jeg krysser hit og dit for å unngå deres avgasser, for å kunne klare å unngå å bli sjuk, men jeg klarer det ikke og røyken treffer lungene mine. Jeg blir sjuk igjen. Stille foreslår jeg til mine venner å ta en annen vei i håp om at der ikke vil være noen røykere. Vi går dit. Det er ok for en stund og lungene letter, men så kommer slike røykere og røyk igjen. Jeg går rundt dem i sikk sakk for å unngå det. Vi ønsker å gå inn i kjøpesenteret, der er det ikke tillatt å røyke, der er røykefred inne i kjøpesenteret, deilig, men grunnet røykeforbudet er det slik at folk står foran inngangen for den “siste røyken”, der de røyker seg opp. Røyken er tykk foran dørene. Jeg blir redd og bekymret og tenker at jeg må passere det, jeg vet jo hva som skjer om jeg inhalerer det. Jeg passerer dem, holder pusten for å unngå røyken fordi hvis jeg ikke gjør det da vil jeg bli sjuk igjen. Hvis det er for mange som står der foran døren da jeg skal passere og det tar for lang tid å komme forbi, da kan jeg kanskje ikke holde pusten lenge nok, og får pustevansker igjen.

Kvelden kommer og en idé om å gå til baren kommer opp. Idéer om å gå på pøben kommer for det meste ikke fra meg ettersom jeg ikke liker det så mye, men jeg er ikke negativ til å gå ut hvis jeg blir spurt, sånn for å omgås. Vi ønsker å gå inn inngangsdøren, og kikker spent etter den. Foran pøben i rekken av folk er også folk der røyker overalt. Det er mange mennesker som venter, nesten like mange røyker. All røyk fra menneskene rundt meg går ned til lungene mine. Jeg blir sjuk (på samme måte som jeg sa før) og jeg må forlate køen og la mine venner køe for meg. Jeg står alene langt borte fra de andre. Lurer på hva de snakker om? Jeg føler meg veldig ensom. Vi får endelig gå inn i pøben, får et bord, det er høg musikk og jeg kan knapt høre de andre snakke. Karn ved siden av meg ved nabobordet lener seg fram mot meg for å snakke. Jeg tenker at det kan jo kanskje være hyggelig. Jeg kan lukte røyk i pusten hans. Jeg føler lungene mine protesterer, og jeg får problemer med å puste. Ingen røyking er tillatt inne, men det spiller ingen rolle i denne situasjonen, jeg blir sjuk av kjemikaliene i pusten hans. Jeg unnskylder meg og vender meg til mine venner i stedet. Kanskje han var hyggelig? men jeg foretrekker å spare min helse, ellers må jeg gå hjem med en gang. Der var en mulig venn borte. Vi blir en stund til og snakker, hører på musikk. Hjem igjen. Tid for å gå til sengs. Men først må jeg ta min Symbicort, tar 2-3 inhalasjoner (4-6 om jeg her forkjølet), pusse tennene mine. Og så ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Noen ganger kan jeg ikke sove så godt, og noen ganger våkner jeg også på grunn av astman. Jeg har erfaringer av å våkne opp ved et astmaanfall. Det er en skremmende opplevelse, man kjenner at lungene tar struptak på en og man bråvåkner. Mine lunger kvelte meg, og jeg våknet. Lungene strammet, jeg fikk ikke luft. Måtte skynde på kjøkkenet for å ta medisiner. Astma er ikke noe kjekt.

En ny mandag, en ny uke på jobb. Folk går inn i bussen med sin parfyme og røyk. Jeg selger billetter som forrige uke, og uka før, og uken før det… Jeg fortsetter å bli sjuk av andre sin parfyme og røyk. De lener seg mot meg for å kunne snakke i all støyen i bussen, og igjen og igjen røykeres sin pust utløser min astma, og igjen og igjen blir jeg sjuk.

Etter jobb må jeg gå på shopping. Jeg trenger litt mat og noen vaskeprodukter, rengjøringsmidler og hygieneprodukter. Jeg tar en handlevogn, og rusler ned til hyllene. Tar min juice, brød, margarin, melk, middag, frukt og grønnsaker. Så langt går alt bra. Nå er det på tide å gå inn blandt hyllene for å kjøpe vaske- og rengjøringsmidler. Her er mye å velge mellom, alle slags merker og de fleste av dem er fulle av parfyme, farge og kjemikalier, det jeg ikke tåler. Og midt i iblandt det finner jeg de produktene jeg kan bruke uten å bli sjuk. Problemet er bare at de er plassert blandt alle de produktene jeg blir sjuk av, og for å kjøpe dem må jeg stå midt opp i eimen og avgassingen av alle kjemikalier fra de andre produktene jeg bli sjuk av. Selv om de er i sine pakker er konsentrasjonen av parfymer og kjemikalier i luften så sterk jeg at bli sjuk likevel. Lungene mine tetter og jeg blir sjuk igjen. Hvorfor kan de ikke ha en spesiell hylle på egen hånd for disse produktene? Jeg blir sint, og jeg tenker at jeg har jeg bedt dem så mange ganger! Noen ganger har jeg bokstavelig talt måttet løpe inn i gangen å ta tak i produktet jeg ønsker og så løpe fort ut igjen for å bli så lite eksponert som mulig. Jeg føler meg som en idiot når jeg gjør det. Jeg ser meg rundt for å se om noen så meg gjøre det? Hva ville de tenke? Samme skjer når jeg må kjøpe dusjsåpe, såpe, sjampo og balsam. Alle står plassert i midten av alle merkene jeg bli sjuk av, og jeg må gå gjennom eimen i fare å bli sjuk bare for å kjøpe det jeg ikke blir syk av. Kan jeg få spørre… Hvor idiotisk er det? Det ville vært mer kundevennlig om de hadde en egen reol for allergivennlige produkter.

Ut på tur og aldri sur, og man må etterhvert etter å ha spist og drukkit gå på do en tur. Ser seg om etter et sted der man kan låne toalett, finner en og har det veldig travelt med å komme seg på do. Ja, du kjenner den følelsen? Jeg kommer inn på toalettet som ser rent og ryddig ut og skal til å sette meg, da hører jeg et pffff… fra inni rommet. Jeg ser opp og der på veggen er det montert en duftmaskin som er programmert å spre duft i toalettrommet for å skjule folks egenlukt. Jeg har ikke rukket å bli ferdig men må bare avslutte fordi innholdet i denne duften gir meg akutte astmaanfaller og om jeg ikke kommer meg fort ut da går det ille. Hostende går jeg til en ansatt og informerer om hva som er galet, det ser ofte på meg som et stort spørsmålstegn og sier at det visste de ikke. Dette skjer altfor ofte at det er montert slike apparater og blokker på toaletter og jeg ender opp med å ikke kunne gå inn på do. Aner dere hvor ille det er å måtte velge mellom å gå på do eller å være frisk? (les symtomfri) Jeg har egentlig ikke noe annet valg enn å gå fordi å bli på toalettet da disse avgir seg sine kjemikalier til luften er akutt farlig for meg, jeg ender derfor opp med å ikke få gå på do og min søken med å finne et annet toalett jeg kan bruke fortsetter. Jeg husker en gang jeg måtte innom 4 steder før jeg fant et toalett uten noe som helst slike inretninger, 5. gangen hadde jeg hell. Det er bare ikke greit å forurense luften slik, alle må få puste uten problemer og få kunne bruke doen. Det er langt bedre å vaske parfymefritt oftere og lufte ut.

Kvelden kommer og jeg får en telefon. En venn spør om jeg ønsker å gå på restaurant? Jeg blir veldig glad og sier ja! Kjempehyggelig! Jeg henter deg om en halv time, sier jeg. :) Jeg parkerer utenfor og venter på ham. Når han entrer bilen smiler jeg og sier Hei! og i samme sekund jeg får et astmaanfall. Han glemte at jeg har astma og hadde sprayet etterbarberingsvann over hele seg. Den aftershaven var så sterk, og fylte hele bilen, jeg måtte åpne alle vinduene på vid gavel samtidig som jeg hostet stygt, da lungene prøver å få luft, og tok min medisin. Men medisinen hjalp ikke, den var ikke nokk, det ville ikke gi seg. Det er gjerne slik da man blir eksponert for noe man ikke tåler om det ikke forsvinner fra omgivelsene. Det var kaldt ute og vi kjørte med vinduene helt åpne. Min venn frøs, men jeg kunne ikke lukke vinduene, fordi hvis jeg gjorde jeg ville bli veldig sjuk, jeg måtte ha frisk luft ellers går det ikke. Jeg kan ikke sitte i en bil der er parfyme, og det var en 15 minutters kjøretur til restauranten. Jeg måtte ha vinduene åpne, men selv med vinduene åpne ble jeg sjuk også om det ble bittelitt bedre. Eneste andre alternativet ville vært å la ham ut av bilen og la ham gå hjem. Det opplevde jeg ville vært uvennlig. På restauranten var jeg sjuk hele kvelden. Den etterbarberingsvannet nådde meg over hele bordet, og min helse var avvist hele kvelden. Jeg prøvde å medisinere, det hjalp litt, men det var egentlig aldri slutt på elendigheten. Det var i grunn like ille fra start til slutt. Det var også mulig å høre det på snakkingen min, man må ha god pust for å snakke, luften må ha fri ferdsel i luftveiene. Min pust gjorde at stemmen min hørtes rar og skurrende ut. Etter en stund måtte jeg besøke dametoalettet. Både for å komme gå på toalettet, for å få et avbrekk fra barbervannet hans, og også for å ta medisinen min. Tok min Symbicort medisin (min Ventoline aleine var ikke sterk nok å bekjempe anfallet) og jeg trengte å skylle munnen min. Jeg gikk inn til dametoalettet og en vegg av parfyme i form av vaskemidler og sk. luftoppfrisker møtte meg, luftforurenser er et bedre ord spør du meg. Jeg måtte bare på do, jeg tok medisin, og for å skylle munnen min måtte jeg på do da jeg må spytte ut vannet (det kan man jo ikke gjøre ved bordet) og nå fikk jeg igjen pusteproblemer på grunn av rengjøringsmidler og luftoppfrisker. :( Fra asken igjen i ilden. Jeg renset munnen, og gikk deretter raskt ut igjen, tilbake til bordet og all barbervann. Fortsatt like sjuk. Ingen fred å få. Enda en slutten av en dag kom. Igjen tok jeg mine medisiner før natten. Falt i søvn. Jeg hadde det ikke bra i det hele tatt.

Blandt flere kolleger ble ikke min bønn om hensyn tatt godt imot, da jeg sa noe fikk jeg mye pes. Om dem bare visste hvor ille dagene mine var. Og kunder, jeg smilte alltid og sa hei da de kom inn, men det viste vel i ansiktet mitt at jeg ikke hadde det så godt. Jeg husker spesielt en kvinne som kom for seint til avgangen og jeg var allerede forsinket pga diverse grunner. og var i ferd med å lukke dørrene. Da kommer hun ruslende i ro og mak og jeg sier som vanlig Hei og smiler, og ber henne tenke på å være ute i litt bedre tid neste gang. Jeg gjorde mitt beste for å være vennlig. Da sneste hun bare til meg og sa masse stygt. Jeg var på vippen, det var like før jeg skulle gå hjem og jeg hadde tatt så mye medisiner for å ha frie luftveier og være på jobb at kroppen sa fra. Det var lite sjåfører å tilgå og jeg ville stille opp, men da hun dama der var så ekkel med meg da ga jeg opp, jeg ringte og sjukskrev meg fordi jeg orket ikke lengre.

En gang skulle jeg til butikken med en venn. Vi tok bilen min fra huset mitt. Det var sommer og varmt og jeg hadde bilvinduene åpne. Frisk luft strømmet inn i bilen, det var deilig vær, og vi snakket mye. Det var hyggelig. Jeg kjørte inn i tunnelen på hovedveien. Tunnelen er ganske lang. Jeg glemte å lukke mine vinduer der vi satt og pratet. Tunnelen var fylt med svevestøv og eksos, og det var så tykt av svevestøv og eksos at det var vanskelig å se andre biler. Jeg ble sjuk, det var så mye uren luft i tunnelen. Jeg lukket raskt vinduene for å unngå å få enda mer av det giftige og guffne stoff inn i bilen. Men for seint. Jeg hadde problemer med å puste. Jeg fortalte min venn jeg ble sjuk. Prøvde å finne min inhalator. Den var ikke der. Jeg hadde glemt den hjemme! Å NEI! Ikke bra! Jeg følte lungene bli verre. Men bare kort vei til butikken nå, tenkte jeg. Fra lungene hørte jeg illevarslende lyder. Bare rask inn og rask ut og deretter hjem, tenkte jeg. Vi handlet. Jeg kjente jeg ble verre for hvert minutt. Men min venn ville se på dette og se på det. Ting her og ting der. Jeg følte meg frustrert. Jeg hadde problemer med å puste og for hvert minutt uten medisinen ville jeg enten få det verre eller forbli like ille. Jeg ble irritert, jeg fortalte ham at jeg var sjuk, men han lot som å ikke ta det innover. Men jeg ville ikke lage en scene, så jeg prøvde å være tålmodig. Men lungene ble verre. Til slutt kunne vi endelig gå, og jeg ba ham kjøre. Han protesterte, men jeg sa at jeg kan ikke og ønsket ikke å kjøre i den tilstanden så jeg tvang ham til å kjøre likevel. Vi for hjem til meg. Og jeg skyndte meg å finne min medisin. Det tok en stund før jeg fikk det bedre. Jeg måtte bruke min Optichamber fordi det var så ille. Men etterhvert så ble jeg bedre, og vi fortsatte å jobbe på bilen. Det var noen små ting å fikse. Var det setene i bak eller radioen? Jeg husker ikke. Kjekt å få det gjort uansett. :)

Tidlig om morgenen, jeg skulle jobbe. Det var en frisk og klar dag med frisk luft. Jeg ruslet mot bilen stående på parkeringsplassen. Så hørte jeg raske steg i grusen bak meg. Det var min nabo som var sent ute på veg til jobben. Hun var i en hast for å nå bussen. Jeg sa den er snart reist og at jeg kunne gi henne lift. Jeg kjører forbi sjukehuset hvor du arbeider, sa jeg. Hun ble veldig glad. Vi satte oss inn i bilen. I samme sekund hun lukket døren kjente jeg duften av parfymen hennes. Lungene mine reagerte umiddelbart på det. Plutselig angret jeg min godhet å tilby å gi henne skyss, men nå hadde hun sikkert misset bussen og jeg kunne ikke spørre henne om å gå ut av bilen. Jeg åpnet vinduene uten å fortelle henne at jeg ble syk, og tok noe medisin. Jeg holdt stille om det. Jeg ville ikke fornærme henne. Folk tar det gjerne personlig om man sier noe om parfymen demmes, men jeg tror dessverre jeg vil tenke meg om to ganger før jeg gir henne en tur igjen. Hvis så må hun gå vaske av seg parfymen. Det suger å bli sjuk bare fordi man er snill.

Kommer hjem fra jobb og skal gjøre meg middag. Legger potetene i kasserollen og lar det koke. Lammet jeg hadde marinert siden i går, tanken på det gjør meg sulten. Jeg lar kjøttet i pannen steke, det fizzer i pannen. Matosen sprer seg, det dufter vidunderlig, osen søker sin vei ut av pannen. Viften er på, og prøver å ta bort det meste. Men noe av det glipper og slipper ut og ender i lungene mine. Lungene blir tette igjen og jeg blir sjuk. Jeg må gå bort fra komfyren. Tar medisiner igjen. Jeg står litt vekk fra komfyren mens det er steking og matlaging. Jeg går dit for å snu maten slik at den får bli klar på begge sider. Middagen klar. Hoste. Gah. Men nå er det på tide å spise. Middagen var fantastik! Men fortsatt hoster jeg fra å ha laget den. Nå er det på tide å rengjøre kjelen. Jeg går til kjøkkenet. Spyler varmt vann i pannen og tilsetter noe oppvaskmiddel, bare bitte litt. Jeg tar oppvaskkosten og begynne å rengjøre den. Den fuktige dampen og osen fra stekepannen når nesen min, vandrer ned luftrøret og når lungene. Igjen blir jeg sjuk. Fra asken i ilden. Det er den varme dampen, os fra fett, og krydder. Mine lunger kramper. Jeg hoster. Holder pusten for å unngå å få mere i lungene. Medisinerer. Holder ansiktet mitt vekk fra dampen. Endelig er jeg ferdig. Heldigvis har jeg en oppvaskmaskin så jeg slipper å gjøre all oppvasken for hånd, men stekepannen går ikke i oppvaskmaskinen. Nå tid for litt avslapning. Se en film.

Jeg har ryddet mitt hjem for parfymerte vaskeprodukter, parfymerte rengjøringsprodukter og hygieneprodukter for å hjelpe min helse. Jeg kjøper parfymefritt. Hjemme er det en parfyme- og røykfri sone. I hvert fall her blir jeg ikke sjuk av røyk og parfyme. Vel, det er så lenge de besøkende som kommer hit respekterer det og ikke bruker parfyme og røyk. Både mitt hjem og min bil er en parfyme- og røykfri sone.

Noen ganger tenker jeg på å finne en kjæreste. Noen ganger føler jeg det ville være fint å ha noen, men da har jeg problemet med astmaen min. Jeg kan ikke ha en mann som bruker tobakk, jeg ville bli sjuk av pusten hans og kysset også om han ikke røyker inne. Og så må han ikke bruke parfyme, fordi jeg blir jo sjuk av det også. Så nå er sikkert flere enn halvparten av befolkningen ute av bildet. Så hva er igjen da alle de er sortert ut? På toppen av det etter å ha sortert alle de “giftige” menn ut, må jeg finne noen som matcher meg blant dem som er røyk og parfymefri, og villig til å tilpasse seg. Og hvor å finne ham? For en vidunderlig verden det ville være uten parfyme og røyk. Dager uten sjukdom! Ja i hvert fall symptomfri fordi astma blir man aldri frisk fra, som best kan man håpe på å være symtomfri. Kanskje til og med dager uten medisin? Vel, medisin må jeg ha likevel, men i hvert fall dager med ikke så mye medisiner og færre astmaanfall. Hver gang jeg blir sjuk i astma, dvs astmaanfall og tette lunger, må jeg medisinere mere. Jeg får astmaattacker ofte, og derfor bruker jeg mye medisiner. Hvis jeg utsettes for mindre kjemikalier og irritanter da får jeg mere sjeldent astmaattacker, jeg er mindre sjuk og bruker mindre medisin. Spørs om det finns noen kjekk mann som orket?

De fleste tror at hvis man er “allergisk eller noe” da er det bare å ta medisin, gjerne en pille, og deretter er problemet er løst. Det er ikke det rette svaret. De medisinene hjelper, men de kurerer ikke sjukdommen. Astma og allergimedisin tar bare bort noe av plagene. Reell hjelp er kun i å fjerne ting som gjør en allergisk, astmatisk, sensitiv person sjuk, og i tillegg ta medisin. Og hva som gjør det verre er at hvis man må medisinere, fordi man bli sjuk av ekstern eksponering, er at man blir bombet med alle ting en bli sjuk av hele dagen lang fra så mange kilder når man er andre steder enn hjemme at en må bruke så veldig mye medisin at man får bivirkninger fra medisinene. Bivirkningen er skjelvinger på hendene, man skjelver som en gammel person, hjertet slår fortere og raser avgårde, det slår i et rasende tempo, og det blir press på kroppens funksjoner når man må ta så mye medisiner da man ikke kan unngå alt det man ikke tåler. Det er virkelig en stor kamp å ha i tillegg til pusteproblemer. Det ville virkelig hjelpe hvis det ikke var røyk og parfyme i verden, fordi så mange bruker det daglig overalt, selv over hele verden. Hvor man enn går der er det. Det er vanskelig for meg å tømme resten av verden for parfyme og tobakksrøyk og andre forferdelige kjemikalier slik at jeg kan få det bedre. Dette må du gjøre for meg, du som bruker det.

Blogginnlegg fra 2011.

In English

This is an ordinary day having asthma:
Waking up in the morning. I feel tired, sometimes thinking: have I slept enough tonight, or is it the asthma? So tired. Make myself get out of bed, and walk to the kitchen to take my inhales and allergy pills. First I take the allergy pills. Swallow it with some water. Then on an ordinary day  I take 2 inhales of Symbicort Turbuhaler 160/4.5 (that is the strongest available) and rinse my mouth with water. My doctor says I have to rinse because if not I can risk getting a fungus infection in the mouth, I do not want that, that is a backside from the Symbicort Turbuhaler. After a minute or two I can feel my breathing gets better and at the same time I feel quicker and more alert, the body gets its oxygen. On a day when I am sick and have a cold I must double the doze of Symbicort to 4 inhales every time I medicate.

After breakfast and either going to work or a day off, I get out of the house.

Now it is time to meet the rest of the world, and mingle with people and all of their habits. In a work day sitting behind the steering wheel in a bus I meet a lot of people, and most of them use perfume, and very many of them smoke. They enter the bus happy unknowing that I got asthma. They smell of perfume, some even showered in it the same morning. Some use old perfume, you can smell it from the scent of it. The clothes smell from perfume from washing liquids, deodorants and such. The smell hits my nose, and often it smells nice. A smoker tossed his cigarette outside the bus and enters it smiling while he blows the smoke out inside the bus, and some even blow the smoke in my face. Since I need oxygen like everyone else, I also breathe just as everyone else. The perfume and the smoke that just touched my nose is now going down to my lungs. Now it happens, I feel a rasping feeling from my lungs, surcling, I get heavy breathing. It gets harder to breathe, and then I feel like my lungs lock themselves in a tight position. I start to cough. Coughing is the body’s way to work harder to get air, and by getting more air I also inhale more of the other persons perfume or smoke, I get even more hard to breathe and I cough harder and harder. I have to get fresh air. Therefore I open the drivers window. I feel the fresh air coming in, and I turn my  head a bit away from the customer to restrain some of the perfume and smoke to get direct access to my lungs. I try to get in the fresh air from outside down my wind pipe, and if that do not help I hold my breath to avoid getting the customers perfume and smoke in my lungs. As fast as I can I sell the ticket and give the customer the change. When the customer leaves I in a hurry take my medicine Ventoline. 2-3 inhales. Mostly that helps, but if not I have to take some Symbicort Turbuhaler too. Then I have to rinse my mouth with water. I have no toilet onboard so I have to go out and spit the water out in the street. I feel like an idiot. I wonder what they think seeing me spitting water? Well, well, I have to, and I got a good reason. I can not do anything about that. They may think whatever they do. I do not want to get fungus infection by the medicine.

So comes next person, and next and next and next… Some use perfume, other have not sprayed perfume on them but use fragranced washing products for their clothes. They smell too and it contains the same substances as ordinary perfume and deodorant. Others use fragranced hair products and hair spray. I get sick from that too just as from perfume.

Most people do not think of that others also use perfumed products, it is like they think in their corner of the world that only they do that. But everyday all over I meet people using perfume of some sort. It is all ower.

Sitting with some friends. One roll a cigarette from Tidemann’s red tobacco. We sit inside, and my friend is always smoking outdoors. But when he rolls his cigarette the chemicals from the tobacco hits my nose, it does not smell that bad in its package, the scent and chemicals hits my lungs and the asthma situation gets going again. I move a meter away in the sofa, turn my head and try to not breathe it in. Then he go out to smoke. I can not join, I get sick from the smoke. I sit alone in the sofa staring at the wall.

I go to the mall to shop. I enter a fashion store and think of buying a sweater. I walk around in the store and find what I am looking for. I search for the cashier and find it. Next to it the perfume section is located. People standing there trying perfume on, they spray perfume from the bottles. I can feel the scent from far away. Cashier is only a step away. I look at my sweater, and then at the perfume stand. I know that if I go there I will get sick. With a sad sigh I put the sweater back on the shelf where I found it and leave the store. No sweater for me because of perfume. I’ll go have a cup of coffee instead.

I go to the coffee shop. Sit among a lot of people. Many have dressed up to meet with friends. Nice. Sad thing is that they also dress up in perfume. I drink my coffee. Feel the infection on me by the perfume. If it get to bad, I have to leave here too.

Meeting with a friend on town. We stroll around. It is a sunny day and my friend suggest a coffee or a beer in the sun. Ok, I say, and think to myself that this is nice. At the same time I get worried over smokers. I look around to see if there is any clear table, a table without smokers sitting around it. Ah! There is one! We sit and order our drinks, and talks. Half way through the beer and the coffee the person at the table next to me lights a cigarette. Wind drives the smoke in my direction. I feel the asthma strike my health again, just as in the bus. We sit outside, the smoker is allowed to smoke there, still I get sick. It gets bad, and I have to leave.

We pay for our drinks and take a stroll on the docks along the canal. Some smokers walk in front of me. I have to sick- sack to avoid their fumes, still it hits my lungs. I get sick again. Silently I suggest to my friend to take another road in hope of there is no smokers. We go there. It is ok for a while, so comes that smoke again. I go around it to avoid it.

We want to enter the mall. It is not allowed to smoke inside the mall so people stand in front of the entrance for the “last smoke”, smoking them up. The smoke is thick in front of the doors. I get scared and worried thinking I must pass that. I pass it, hold my breath to avoid the smoke because if I do not I will get sick again. If there are to many standing there in front of the door I maybe can not hold my breath long enough. Then I get sick again.

Evening comes and an idea of going to the bar comes up. Idea mostly not coming from me, but I am not negative to go out if I am asked. We want to enter the front door. In front of the pub in the line of people also wanting to get in people smoke all over. There are a lot of people waiting. Almost as many are smoking. All of that smoke goes down to my lungs. I get sick (same way as I told before) and I have to leave the que and let my friend que for me. I stand alone far away from the others. Wonder what they are talking about? I feel very lonely.

We get in the pub, get a table, music is loud and I can barely hear the others speak. Guy next to me at the neighbouring table leans to me to talk. I can smell the smokers breath. I feel my lungs getting tight, and I get trouble breathing. No one in the bar is smoking inside, but it does not matter. I get sick from the chemicals in his breath. I excuse myself and turns to my friends instead. Maybe he was nice, but I prefer saving my health. That was one possible friend gone.

Time to go to bed. But first I must take my Symbicort Turbuhaler 160/4,5. Take two inhales (four inhales if I got a cold), brush my teeth. And then ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Sometimes I do not sleep so well, and sometimes I even wake up cause of my asthma. I have experiences waking up by an asthma attack. My lungs were shokeing me, and I woke up. Lungs tight, did not get air. Had to hurry to the kitchen to take medicines.

A new Monday, a new week at work. People enters the bus with their perfume and smoke. I sell tickets like last week, and the week before, and the week before that… I continue to get sick from their perfume and smoke. They lean towards me to be able to talk in all the noise in the bus, and again and again the smokers breath triggers my asthma, and again and again I get sick.

After work I need to go shopping. I need some food and some washing products, cleaning products and hygiene products. I take a shopping cart and stroll down the shelfs. Take my juice, bread, margarine, milk, dinner, fruit and vegetables. So far so good. Now time to enter the shelfs to buy washing and cleaning products. Here is a lot to choose from, all sorts of brands and most of them are full of perfume, color and chemicals. And in the middle of it I find the products I can use without getting sick. Only problem is that to buy them I have to stand in the middle of all the chemicals I get sick from. Even though they are in their packages the concentration of the perfumes and chemicals is so strong I get sick anyway.  My lungs getting tighter and I get sick again. Why can they not have a special section on its own for those products. I get angry, I have asked them so may times! Sometimes I even literally run in to grab the product I want and then run out again. I feel like an idiot doing it. I look around to see if anyone saw me do that? What would they think?

Same thing happens when I must buy shower gel, soap, shampoo and conditioner. All are standing located in the middle of all the brands I get sick from, and I have to enter there in risk getting sick only to buy what I do not get sick from. May I ask.. How stupid is that?

Evening comes and I get a phone call. A friend ask if I would like to go to the restaurant? I get very glad and says Yes! I’ll pick you up in half an hour. : ) I park outside and wait for him. When he enters the car I smile and say hello, and in the same second I get an asthma attack. He forgot I have asthma and had sprayed aftershave all over him. The aftershave was so strong, the fragrance filled the whole car. I had to open all the windows same time as I was coughing badly trying to get air, and take my medicine. Did not help. It was cold outside and we drove with the windows open. My friend froze but I could not close the windows, because if I did I would get really sick. I can not sit in a car with all that perfume, and it was a 15 minutes drive to the restaurant. I had to have the windows open, but even with the windows open I got sick even if it made it a tiny bit better. Only other option would have been to let him out of the car and let him walk home. At the restaurant I was sick all evening. The aftershafe perfume reached me all across the table, and my health declined all evening. I tried to medicate, it helped a bit but it never really ended. It was even possible to hear it on my talking. My breathing made my voice sound strange and raspy. After a while I needed to visit the ladies room. Both to get to the toilet, to get a break from the perfume and also to take my medicine. Took my Symbicort Turbuhaler medicine (my Ventoline was not strong enought to fight it) and needed to rinse my mouth. I got in to the ladies room and a wall of perfume in form of washing agents and air-freshener met me.  I just took medicine and needed to rinse my mouth, and now I again got breathing problems because of the cleaners and air-freshener. From the ashes in to the fire. Rinsed my mouth and then quick out again, back to the table and all the perfume. Still sick.

Yet another end of a day came. Again I took my medicines before night. Fell a sleep.  I was not well.

One time I was going to the shop with a friend. We took my car from my house. It was summer and hot and I had my windows open. Fresh air came in the car, and we talked a lot. It was nice. I drove in the tunnel on the main road. The tunnel is rather long. I forgot to close my windows. The tunnel was filled with road dust and smog, it was so thick it was hard to see other vehicles. I got sick. I quickly closed the windows to avoid getting even more of the poisonous stuff in the car. I had trouble breathing. I told my friend I got sick. Tried to find my inhaler. It was not there. I had forgotten it at home! Oh no! Not good! I felt the lungs getting worse. Only a short way to the store now. Only quick in and quick out and then home, I thought. We shopped. But my friend wanted to look at this and look at that. I felt frustrated. I had trouble breathing and for every minute without medicine I would either get worse or stay as bad. I started to get a bit irritated, I told him I was sick, but I did not want to make a scene. So I tried to be patient. Finally we could go, and I asked him to drive. I did not want to drive in that condition. We went home. And I hurried to find my medicine. It took a while before I got better. I even had to use my Optichamber (product info) it was that bad. Then we continued working on the car. There were some small stuff to fix. Was it the seats in the back or the radio? I do not remember. Nice to get it done anyway.

Early in the morning, I was going to work. It was a fresh and clear day with fresh air. I strolled towards the car standing at the parking lot. Then I heard hurrying steps in the growl behind me. It was my neighbour that was late for work. She was in a great hurry to reach the bus. I said I could give her a lift. I am driving past the hospital where you work, I said. She got very happy. We got in the car. In the same second she closed the door I felt the scent of her perfume. My lungs reacted to it. Suddenly I kind of regretted my kindness to ask to give her a lift.  But now she had for sure missed the bus and I could not dare to ask her to step out of the car. I opened the windows without telling her I got sick, and took some medicine. I kept quiet about it. I did not want to embarrass her. But I sadly think I will think twice before giving her a ride again. If so she must go wash off that perfume. Sucks getting sick just because one is kind.

Coming home from work and make myself dinner. Put potatoes in the pan and let it boil.  The lamb shops I marinated since yesterday, the thought of it make me hungry. I put the meat in pan to fry it, it is fizzing in the pan. The cookery fumes  seek its way out of the pan. The cookery fan is on and tries to take away most of it. But some of it slips out and ends in my lungs. Lungs get tight again and I get sick. I have to step away from the stove. Medicates. I stand a bit away from the stove while it is frying and cooking. Go there to turn the food so it get ready on both sides. Dinner ready. Coughing. Now it is time to eat.

Dinner was fabulous! But still coughing from cooking it. Now it is time to clean the pan. I go to the kitchen. Add hot water to the pan and add som washing up liquid, just a tiny bit. I take the brush and start to clean it. The damp and fumes from the pan reach my nose, it wanders down my wind pipe and reach the lungs. Again I get sick. From the ashes in the fire. It is the hot steam, the fumes from the grease, fat and spices. My lungs tighten. I cough. Keep my breath. Medicate. Keep my face away from the steam. Finally I am done. Luckily I got a dishwasher machine so I do not have to do all the dishes by hand. Now time for some relaxation. Watch a movie.

I have cleared my home from perfumed washing products, perfumed cleaning products and hygiene products to help my health. I buy perfume free. At home it is a perfume and smoke free zone. At least here I do not get sick from smoke and perfume. Well, that is as long as visitors are not using perfume and smoke coming here.

Both my home and car is a perfume and smoke free zone.

Sometimes I think of getting a boyfriend. Sometimes I feel it would be nice having someone. But then I have the problem with my asthma. I can not have a man who smoke. I would get sick from his breath and kiss. Also he must not use perfume, I get sick from that too. So now surely more than half the population is gone. So what is left when sorted all of those out? On top of it after sorted all the “poisonous” out, I must find someone who match me among those. And where to find him?

What a wonderful world it would be without perfume and smoke. Days without illness! And maybe even days without medicine? Well, at least days with not as much medicines, and less asthma attacks. Every time I get ill in asthma I must medicate. I get ill often and therefore I use a lot of medicines. If I am exposed to less chemicals and irritants I get less sick and use less medicine.

Most people think that if one is “allergic or something” it is just to take the medicine, and then problem is solved. That is not the right answer. The medicines help, but it do not cure the illness, it only take some of the pain away. Only real help is to remove the stuff that make an allergic, asthmatic, sensitive person ill. And what make it worse is that if one have to medicate to stay a bit more healthy because one get sick from external exposure, is that one get bombed with all the stuff one get sick from all day long from so many sources that one have to use so very much medicine that one get side effects from the medicines like shakes, the heart beats faster, and pressure on the body functions. That is really a big struggle to have in addition to breathing problems.

It would really help if there were no smoke and perfume in the world, because so many uses it daily all over the area everywhere, even all over the world. Where ever one go there it is.

It is hard for me to clear the rest of the world from perfumes and tobacco smoke and other awful chemicals so I can stay more healthy. This you must do for me, you who uses it.

Annelie

You can learn more about asthma here:
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/19/educational-image-on-asthma/
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/17/mannitol-test-done/

~o~

If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it.
~ Tennessee Williams


Leave a comment

Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine

So what to do about it?

Having a cold and a cough that seems to never stop? It might not be a cold as you think, it might be asthma. If you cough and cough without stop over a long period of time you should call your doctor and ask them to make a spirometry test on you. Then they measure how well your lungs work when inhaling and exhaling.

PEF – Peak Flow meter

A portable PEF Peak Flow meter can look like this:

Peak Flow Messurement

This is an instrument used for measuring the airflow. You hold the handle and blow in the front. You get the results at the left side. Here I blow 350 as you see to the left, and the right side shows the normal value for a healthy person.

At the doctor’s office or the hospital they probably have another kind of PEF. A machine you blow into that measures your lung capacity using a computer to take up the measuring.

Measuring is often done over time so that it is possible to see if it is something that is asthma or just a temporary thing. If you work it is wise to check both at home and at work. Then you run two separate test on two separate sheet. This is wise since you then are able to check if the asthma is work related. How to use PEF?

The doctor also checks for allergies in addition to asthma.

If your doctor concludes with that you have asthma then you are put on medication. The modern asthma treatment is made with different possibilities. There are allergy pills, pills for relaxing the bronchi and inhalers used for asthma to reduce inflammation of the bronchi and relieve the cramping muscles round the bronchi.

Asthma can be controlled or managed by using anti-inflammatory medication and making some small or bigger changes to your lifestyle.

The inhaler is a life saver. You should always carry it with you and use it as soon as you feel any wrong in your lungs and breathing. If you get an asthma attack and do not have your medicine you might face getting VERY sick. You might become so sick that you in fact in the long run risk to die. If the lungs stop functioning and can not take up oxygen then the internal organs and the brain get no oxygen and then you can die. How long this take can vary from person to person and how severe kind of asthma you got and how severe kind of a attack you got.

Optichamber – inhalation chamber

Asthma treatment for acute care. The inhalers come with a holder and a gas container. You put the piece in your mouth and press the top of the gas container. It can also be used with a inhalation chamber (foto of Optichamber) as shown in the image. Note that asthma medicine got an expiration date. Do not use old medicine.

An inhaler is asthma medication stored in a container, and when using it then it is administered through the nebulizer in mist-form.

An asthma inhaler can be used with an inhalation chamber as shown below:

An inhaler used together with a inhalation chamber. One press the medicine gas container in the end and then breathe through the mask. This one is mostly used when the person is very ill. This photo was taken in May of 2009. I was very ill and this is not only a demonstration.

The muscles located in the bronchial tubes are constricted during an asthma attack, making it harder for the patient to inhale and exhale air. When using an inhaler you get relaxation of those bronchial muscles allowing air to flow freely through an airway. Some of the medicines also calm the inflammation in the bronchi.

Nebulizer with the hospital

Sometimes the asthma attack get so bad that your own personal inhaler is not enough to give relaxation from the illness. In such cases one must go to the hospital to get more assistans. Such times they measure the amount of oxygenated hemoglobin using finger pulse oximeters. And you get to breathe medicine through a mask from a machine.

This is the machine with our hospital. This kind of machine give you medicine while having an acute asthma attack. This is for the worse case scenario. This photo is taken in 2009 and is an actual ongoing asthma attack.

Home nebulizers

There are nebulizers for home use, even portable ones.

asthma-aeronebgo-ventoline

AeronebGo nebulizer

Read more about AeronebGo

Maintain health

What more is important is to eat good and healthy and sleep well. You may experience getting worse in your asthma when you get psychologically / emotional stressed, stress, have not eaten or are tired. Having trouble breathing can in fact make you have problems sleeping well, so taking your medicines is not only important to stagger the asthma, but also to make you sleep easier. It is important to have peace in your life, eat, sleep, and stay away from make you sick. It is also good to do some exercise. You do not need to run a marathon, but walking, bi-cycling and doing normal stuff is great for your health.

Medicines

Some medicines are required to be inhaled, while others are taken as a pil or intravenously. It is of most importance that asthma patients utilize all asthma drugs precisely to medical directions.

There are many kinds of medicines for asthma. Shown below are only some examples. It may vary with what country you live in. Most treatment are similar though, inhalers and pills are used all over the world but the names can be different.

Here are some examples:

Examples of asthma medicines all over the world. Never use asthma medicine that is not given you by a doctor.

There are differences between gas inhalers and turbuhalers. There are three kinds of inhalers.

 • gas form – used to fight a sudden attack
 • pulver – used to long-term treat asthma, often also treats the inflammation.
 • pulver – a mix function between gas form and long-term treatment. This one both fight a sudden attack and to preclude.

Then there are also

 • pills
 • liquid asthma medicine
 • shots
 • cortisone
 • intravenously

There may be more..

If you are unable to get relief by using asthma medicine or the symptoms worsen, do seek emergency medical attention as soon as possible.

Hope this was helpful to you. :)

Take care!

Also read about

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine