Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Møgelskade gav parfymebesvær -Mold damage cause fragrance sensitivity – Lotta Fäldt Magnusson – corren.se

(Scroll down for English)

Ble parfymesensitive etter møgelskade

Lotta Fäldt Magnusson forteller i corren.se om hvordan hun ble parfymesensitive etter å ha bodd i en møgelskadet leilighet. Etter tre år i en leilighet med svartmøgel under gulvet tåler hun ikke lengre parfyme og har i tillegg fått mange andre allergiske besvær. Hun sier at hennes livskvalitet er svært redusert.

“Det var svartmögel i Stångåstadens lägenhet där hon bodde i tre år som har gjort henne sjuk. Redan under första året i bostaden började hon må dåligt, kunde inte andas och hade starka allergiska reaktioner. Hon blev sjukskriven och förlorade till slut jobbet på grund av långvarig sjukskrivning. Vid reparation visade det seg att det under golvet fanns svartmögel. Hon flyttade från lägenheten. Lotta Fäldt Magnusson har flera läkarutlåtanden från Allergicentrum där det står om hennes försämrade hälsa och sjukdomssymptom.

– Stämbanden är skadad för alltid och rösten sviker mig. Jag har ingen känsel i näsan. Tidigare har jag aldrig blivit allergisk mot någonting men nu tål jag inget. Om en person som har använt parfym kommer i min närhet i till exempel en mataffär måste jag sluta handla och gå därifrån. För att inte tala om hur jobbigt det kan vara att tvätta i en gemensam tvättstuga där många använder sköljmedel, säger Lotta Fäldt Magnusson.
– Jag måste ta medicin resten av livet. Det var inte mitt fel att jag blev sjuk.”11,03,2016  Corren.se

Hun stemmer nå utleier i Linköping for svie og torte og varige men, mistet inntekt og livskvalitet. Personlig håper jeg på at hun vinner fram i retten. Man har krav på erstatning ved arbeidsskade, så hvorfor ikke ved skade fra bolig? Stå på!

LottaFaldt-corren

Faksimilie fra Corren.se

In English

Fragrance sensitive after mold injury

Lotta Fäldt Magnusson tells corren.se about how she became perfume sensitive after living in a black mold infested apartment. After three years in an apartment with black mold subfloor withstand she no longer perfume and has also received many other allergic symptoms. She says that her quality of life is severely diminished.

“There was black mold in Stångåstaden apartment where she lived for three years, which has made her sick. Already during the first year of residence, she began to feel ill, she could not breathe and had strong allergic reactions. She became sick and eventually lost her job because of prolonged sick leave. When doing a repair in the apartment, it was sub-floor found black mold. She moved from the apartment. Lotta Fäldt Magnusson has several medical reports from the Allergy Centre  about her deteriorating health and disease symptoms.

– The vocal cords are damaged forever, and my voice fails me. I have no sensation in the nose. Previously, I have never been allergic to anything, but now I can not withstand anything. If a person who has used the perfume comes near, for example, at a supermarket, I have to stop shopping and go away from there. Not to mention how hard it can be to wash in a common laundry room where many people use fabric softener, says Lotta Fäldt Magnusson.
– I have to take medication for life. It was not my fault that I got sick. ” 11 March 2016 Corren.se

She is now suing the landlord in Linköpng for pain and suffering, permanent damage to her health, lost income and quality of life. Personally I hope that she is successful in court. One get damage if getting ill at work so why not if you get ill from your home? You go girl!


Leave a comment

Like a fish without water #asthma #astma – Reisha

Something simple like breathing

“”Something simple like breathing is a hard thing for people living with asthma. So if your goal is ‘today I want to breathe,’ that is a big feat because even walking down the stairs, the subways in New York, the pollen, smog, everything gets in the way of breathing. I heard this quote before that said ‘a life as an asthmatic is like a fish with no water’ and it’s very, very true.” — Reisha, Asthma”

Read
http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/cashel-lupinacci-suffering-the-silenceLeave a comment

To take the bus is like russian roulette – Kicki Djärv – vk.se

(Scroll down for English)

Att inte tåla det som är i luften

“Att åka buss är en chansning, Kicki Djärv måste alltid vara beredd på att kliva av. Teater är lönlöst och inför varje vattengympapass håller hon tummarna för att ingen överdoserat hårspray. Kicki har astma och allergi och parfym gör henne sjuk. Vi ska träffas hemma i Kickis lägenhet på Ålidhem och jag har verkligen tänkt mig för den här morgonen. Det flesta burkar och flaskor jag har i mitt badrum innehåller parfym av något slag; schampot, tvålen, hudlotionen, deodoranten och hårsprayen. Jag försöker göra mig så ”doftfri” som möjligt men det hjälper ändå inte. För Kicki reagerar på sköljmedlet som sitter kvar i min tröja. Även om det påverkar andningen så vet jag att det går över. Det svåra är att det byggs på. Det kan gå bra ett tag, men blir det flera doser efter varandra blir jag sjuk till slut. Jag förstår inte varför det måste finnas parfym i precis allt. Tvättmedel till exempel, jag kan inte ens gå in i tvättstugan och min man måste köra tre tomma maskiner för att få bort alla tvätt- och sköljmedelsrester. Jag kan åka buss, men kliver det på något som har mycket parfym på sig måste jag kliva av. Bio går hyfsat om vi sätter oss längst bak i fåtöljerna där det är lite avstånd till nästa rad, men teater går inte till min stora sorg. Jag har försökt många gångar. Av någon anledning ”besprutar” sig folk lite extra när de ska på teater. Jag klarar inte ens att stå i foajén. Jag kan inte andas.” vk.se

Veldig mange er sjuke av din parfymebruk, ikke bare det du sprayer på deg eller har i ansiktet og under armene, men også av de produkter du bruker som innholder parfyme. Vis hensyn til dem som sliter, bruk parfymefrie produkter.

In English

When the health do not tolerate what is in the air

“Bus travel is a gamble, Kiki Bold must always be prepared to get off. Theatre is futile and before each water aerobics session she keeps fingers crossed that no overdosed hairspray. Kiki has asthma and allergy and perfume makes her sick. We’ll meet at home in Kickis apartment in Ålidhem and I really have thought me this morning. The most cans and bottles I have in my bathroom contains perfumes of any kind; shampoo, soap, lotion, deodorant and hair spray. I try to make myself as “fragrance free” as possible, but it does not really. For Kiki reacts to rinse agent that remain in my shirt. Although it affects breathing, I know that it will pass. The difficulty is that it is built on. It may be fine for a while, but becomes the several doses I become sick in the end. I do not understand why there has to be perfume in just about everything. Detergent for example, I can not even go into the laundry room and my husband have to run three empty machines to remove all detergent and fabric softener residue. I can ride the bus, but stepping it on something that has a lot of perfume on themselves, I have to get off. Bio runs decently if we sit in the back of the chairs where there is little distance to the next line, but the theater is not to my great sorrow. I have tried many times. For some reason, “spraying” the people a little extra when they should be at the theater. I can not even stand in the foyer. I can not breathe.” vk.se

Very many are sick from your perfume use, not only from what you spray on you or put on your face and armpits, but also of the products you use that contain perfume. Show respect to those who are struggling, use perfume free products.

 

Source: vk.se


Leave a comment

Scents limits Bittans life – Bittan Lagerman – mvt.se

Fragrances limit Bittan’s life

“Scent is often associated with something positive. What you smell good” and so on. For Bittan Lagerman this word now  got another, more negative connotation.

It has crept in over several years, says Motala woman who gets sick of scent from perfumes and perfumed hygiene products, detergents and fabric softeners.

I get terribly hoarse and could barely talk. And I get a tightness in the chest so that it becomes hard to breathe.

Bittan sought help from a health center in the spring. When she said she suspected that her complaints had to do with scent she did not get much sympathy I started to do research myself online. And so I took notes on when I become poor and what I did when I was there.

Eventually she come to the ear nose throat clinic in Linköping and on to the Allergy Centre and where an investigation has begun.  They think I may have SHR says Bittan.

SHR stands for sensory hyperreactivity, ie, respiratory symptoms triggered by chemicals or fragrances.

Bittan had to change her life. Continue reading