Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Perfume free hospitals

Information from Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF:

(Scroll down for English)

Parfymefrie sykehus – friskere pasienter

http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/#.T6Ep8AlNcOM.facebook

NAAF Dato publisert: 02.05.2012 Sist oppdatert: 03.05.2012

INFORMASJON PUBLISERT AV NAAF at naaf.no

“Din godlukt gjør andre syke. Mange vet ikke dette og tror nesten det er en spøk. Det er ekstra problematisk på sykehus.

3. mai går startskuddet for NAAFs parfymekampanje. Da finner du tillitsvalgte på sykehus over hele landet.

Hvis vi sier parfyme, hva tenker du på da? Neppe kjemikalier. Den  slags befinner seg i garasjen eller skapet under vasken, ikke på  baderomshyllen. Eller..?

Ingen vil unødig utsette seg for kjemikalier fra eksos,  malingsfjernere, bunnstoff til båt eller plantevernmidler. Men selv  kjemikalier som lukter godt utgjør en del av den kjemiske cocktailen som  tar stadig større plass i vår hverdag.

Parfymefrie sykehus Mange reagerer allergiske eller såkalt  overfølsomt på andres godlukter. Det er snakk om 1/4 av befolkningen. Og det er så mye som lukter godt:  Hårprodukter, deodorant, kremer, etterbarberingsvann, parfyme, cologner.  På et sykehus bør vi unngå unødige belastninger som kan gjøre noen  syke. Det er et enkelt tiltak både for pasienter, ansatte og besøkende –  når man bare vet om det.

Astma- og Allergiforbundet syntes derfor dette er et naturlig sted å  begynne med å redusere totalen av kjemisk påvirkning – hvor av  parfymerte egenpleieprodukter er én viktig kilde! Andre land har  allerede tatt lignende skritt.

Landsomfattende kampanje Astma- og Allergiforbundets landsomfattende kampanje starter torsdag 3. mai: Parfymefrie sykehus – friskere pasienter.Vi  befinner oss på en rekke sykehus landet over. Her byr vi på informasjon  og prøver på parfymefrie egenpleieprodukter. Vår oppfordringer er at  alle, ansatte, pasienter og besøkende, heretter unngår parfymerte  egenpleieprodukter på sykehuset, nå som de vet…”

NAAF har æren for denne teksten, jeg er bare med og hjelper til å spre nyheten.

Les mere her: http://naaf.no/no/allergi/Overfolsomhet/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/

In English

Fragrance-free hospitals – healthier patients

NAAF Date published: 05/02/2012 Last Updated: 03/05/2012

INFORMATION PUBLISHED BY NAAF at naaf.no

“Your fragrance make others sick. Many do not know this and think it’s almost a joke. It is particularly problematic in hospitals. 3 May sees the start of NAAF perfume campaign. Then you will find representatives of hospitals across the country.

If we say perfume, what are you thinking then? Hardly chemicals. The kind located in the garage or cupboard under the sink, not on the bathroom shelf. Or ..?

No one wants unnecessary exposure to chemicals from the exhaust, paint removers, antifouling boat or pesticides. Even chemicals that smells good is part of the chemical cocktail that takes an increasing place in our everyday lives.

Fragrance-Free Many react allergic or are so-called over-sensitive to others’ fragrances. We are talking about 1/4 of the population in Norway. And there’s so much that smells good: Haircare, deodorant, creams, aftershave, perfume, cologne. At a hospital, we should avoid unnecessary strain that can make some sick. It is a simple measure for patients, staff and visitors – when you just know about it.

Norway Asthma and Allergy Association thought this is a natural place to begin to reduce the total of the chemical effects – where the scented personal care products is one important source! Other countries have already taken similar steps.

Nationwide campaign Asthma and Allergy Association’s nationwide campaign starts on Thursday 3 May: Fragrance-free hospitals – healthier patients. We find ourselves in a number of hospitals nationwide. Here we offer information and samples of fragrance-free cosmetics. We encourage all employees, patients and visitors, hereafter avoid scented personal care products in the hospital, now that they know … ”

NAAF has the honor of this text, I am only helping to spread the news.


Leave a comment

What is good…

What is good for those with MCS is good for us with Asthma and Allergy.

26. mai is the day for an event in London, Canada.

Where and when?

Saturday May 26th from 2-3pm at the Mary Campbell Co-op at 587 Talbot Street. This will be a nut and scent free event. Email us with any questions or to volunteer. www.scentfreelondon.weebly.com

~o~

“The best style is the style you don’t notice.” Somerset Maugham

Be stylish without scent.


Leave a comment

3. May 2012 No to perfume! – NAAF

(For English scroll down)

Norges Astma og Allergiforbund skal den 3 mai 2012 starte en riksdekkende kampanje med informasjon om skadevirkningen av parfyme og dufter ved alle landets sjukhus.

Endelig skjer det noe sier jeg. Alt for få er klar over hva velduften de bruker kan påføre andre mennesker. Jeg velkomner denne kampajen. Jeg har ventet lenge på at de skal starte den. Jeg har visst om at de skal gjøre det lenge, og bare ventet på at det skal skje. Nå skjer det altså endelig og jeg er veldig glad.

Samtidlig blir jeg provosert av sjukehus og legesenteransatte som bruker parfyme. Jeg siterer en sjukehusansatt sin kommentar på NAAF sine sider:

” Da jeg tok min utdannelse som hjelpepleier var det et forbud for oss å bruke parfyme da vi var i praksis på sykehus, sykehjem og i hjemmetjenesten. Dvs at det var i vårt pensum at det er forbudt å bruke parfyme. Jeg vil også tro at andre har hatt det i sitt pensum i sin utdannelse innen helse..sykepleiere osv… Jeg var ferdig utdannet i år 2000 så det er ikke så lenge siden… Mener at tiden er forbi for “vennlighet” om dette.. Et pennestrøk er nok.. FORBUDT Å BRUKE PARFYME og ANDRE DUFTER for de som er på jobb. “Vennlighet” kan brukes til pårørende og andre som ferdes på sykehusene. :))))” – Haldis Marie Holthe Mjåvatn

De ansatte ved sjukehus og legesentre er tydeligvis informert om det allerede i utdannelsen, og likevel så bryter de reglene og fåfører pasienter og besøkende plager i astma, allergi og sensitivitet med parfyme, barbervann og parfymerte produkter. Jeg har selv følt det på kroppen. Det er til de grader skamløst av de. At vi til tross for at reglene allerede finnes der skal måtte ha NAAF hjelp for å få våres rett. Dette er tross alt en yrkesgruppe som sitter på kunnskapene, og som skal jobbe for oss, for våres helse.

Men jeg er likevel takknemlig for at det endelig blir tatt opp som tema. Både for å synliggjøre det på sjukhuse og legesentere, men også for å opplyse folk flest om at parfyme, barbervann och parfymerte produkter kan påføre andre sjukdom.

DETTE ER BRA!

Du kan være med og hjelpe:

Hentet fra NAAF sine sider: “Vil du være med? 3. mai skal vi stå på stand på mange av landets sykehus og på en vennlig og informativ måte oppfordre alle til å droppe parfyme og egenpleieprodukter med godlukt på sykehus.  Vi trenger også intervjuobjekter til media som kjenner problemene på kroppen. Se NAAFs regioner og ta kontakt med din lokale regionssekretær for mer informasjon.” NAAF.
http://www.naaf.no/no/lokale_sider/

In English

Norwegian Asthma and Allergy Association to May 3, 2012 to start a national campaign with information about the damaging effects of perfumes and fragrances in all the country’s Hospital.

Finally, they are doing something about it. Far too few are aware of what scents they use can cause other people. I welcome this campaign. I have been waiting for them to start it. I have known them to do it long and just waiting for that to happen. Now it happens that is final and I’m very happy.