Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Fungerer det alltid på ren vilje? – Does pure will always work?

(Scroll down for English)

Fungerer det alltid på ren vilje?

Det er ofte man hører om mennesker med handikap som klarer de mest fantastiske ting  på ren viljestyrke, de gir ikke opp, og gjennomfører. Det er inspirerende og viser på både mot og vilje å mestre. Et eksempel på disse er Jessica Cox. Hun har ingen armer og har lært seg å fly.

 

Mennesker som har handikap og står fram med alt de kan er en inspirasjonskilde både for handikappede og fult fungerende mennesker, de har gjort seg fortjent av det. Men baksiden av myntet er at de som ikke kan gjøre slike ting blir litt sett ned på eller syns synd på. Ja, ikke av alle og ikke alltid, men hvis du ikke viser den holdningen da blir du gjerne sett på som negative. Men er man det?

Ta astma for eksempel. Mange sliter med forurensning i luften av parfymer i forskjellige varianter enten det er ren parfyme eller tilsatt i andre produkter, essensielle oljer,  doftljus, røykelse, så kalte luftoppfriskere enten det er duftgraner, duftblokker eller maskiner som pumper ut duft på timer osv, tobakk, parfymerte rengjøringsmidler, vaskemilder , tøymyknere og oppvaskmilder mv. I et samfunn der det å gjøre ting på ren vilje og nå success blir sett på som heltedåd bildes det også et klima der om du sier det ikke går da blir du litt sett ned på, eller sett på som negative.

Astma er erkjent som et handikap av både WHO, EFA, og LDO, da det er en fysisk sjukdom som lager hindringer i hverdagen. Mange som har handikap kan overvinne sine handikap på ren vilje, men går det med astma? Mange som sier at om du bare tar medisin da kan du leve som alle andre og ikke ha noen bekymringer, enten lyver de eller så forteller de ikke hele sannheten for deg. Det kommer nemlig litt an på hva du blir sjuk av og hvor alvorlig din astma er.

Jeg beundrer veldig damer som Jessica Cox og alle andre med henne som klarer å overvinne sine handikap og gjøre ting uansett akkurat som alle andre. Samtidlig blir jeg litt trist og bevisst på mine egne handikap som jeg ikke kan rå for og ikke kan rå på.

En person som har astma (eller annen sensitivitet som reagerer på de samme betingelsene) som går inn i et rom der det blir brukt fragrance marketing, s.k. luftoppfrisker, parfyme på mennesker og klær, hårspray, duftlys, røykelse, sterke rengjøringsmidler og parfymerte rengjøringsmidler, parfymerte vaskemidler og oppvaskmidler mv kan den gå inn i og oppholde seg i et rom der alt dette er på ren vilje? Nei, det går ikke, ikke engang med medisiner, i hvert fall ikke de av denne gruppen som har sensitivitet mot disse stoffene i luften. Ja noen har mer sensitivitet enn andre, andre har noe mindre, men felles er at det går ikke å oppholde seg i et rom der det er uren luft. Å oppholde seg i dette miljøet på ren vilje slik som andre handikappede kan overvinne sine handikap er ikke mulig for mange med astma, allergi eller annen sensitivitet, det spiller ingen rolle hvor mye man vil, det går ikke.

Det handler ikke om vilje, jeg kan stå utenfor og ville være med, det handler ikke om positivitet eller negativitet, jeg kan ville gå inn og visst kan jeg gå inn fordi beinene fungerer og det er fult mulig å gå inn, men om jeg gjør det da blir jeg så sjuk av luftforurensningen i rommet at jeg må gå ut med en gang og jeg er sjuk i flere timer etterpå, ja kanskje flere dager. Det straffer seg og jeg må medisinere med astmamedisin mye og lenge, og ofte så mye at jeg må overdosere og får bivirkninger av det.  Det har ikke med vilje eller negativitet å gjøre, det har heller ikke med medisin å gjøre fordi jeg har all medisin mot min astma jeg kan ha, det er bare ikke nok. Jeg sakner litt det der at det er nok å ha viljen, at det er nok å ville og bare gjøre, fordi vilje har jeg masse av men det er ikke noe hjelp i det, lungene bryr seg ikke det minste i viljen min, lungene de gjør som de vil uavhengig av hva jeg måtte ønske eller ville være med på. Medisinen er bare nok til for å holde meg frisk så lenge som jeg kan unngå alle de stoffene i luften som gjør meg sjuk.

Derfor er det viktig at du er med å hjelper slik at luften er ren og fri fra disse stoffene, fordi da kan jeg og alle andre med samme handikap være med overalt!

Jeg og du har kun behov for ren luft.

ps Dette gjelder nok alle andre allergier også, jeg antar det etter hva andre allergikere har fortalt meg, slik at møt ikke de som er allergiske med “- Ta medisin!” eller “- Det gjør jeg som jeg vil!” fordi da er du med på å gjøre mennesker vondt. Og slik oppførsel blir sett  på som veldig negative på av de som er allergiske.

~Ærlighet er ikke negativitet ~

In English

Is it always enough with sheer determination?

It is often one hears about people with disabilities who manages the most amazing things on sheer willpower, they do not give up, and conducts. It is inspiring and shows both courage and determination to master. An example of these is Jessica Cox. She has no arms and learned how to fly a airplane.

 

People who have disabilities and show all they can is a source of inspiration for both the disabled and fully functioning human beings, and they truly deserve it. But the backside of the coin is that those who can not do such things are in a way a little looked down upon or felt sorry for. Yes not all and not always, but if you do not show the attitude when you are usually seen as negative. But is this true?

Take for example asthma. Many struggle with pollution in the air from perfume, scented candles and ordinary candles, incense, fragrance and strong smelling hairspray, body spray, fragrance deodorants, so called air-freshener whether it is scent blocks, manual or equipment that pumps out scent on timers etc., tobacco, fragrance detergents, fabric softeners, cleaning agents, etc. In a society where doing things on sheer will, overcoming issues and success doing so is seen as heroic, makes also a climate where if you say it does not go then you become somewhat looked down upon or seen as negative.

Asthma is recognized as a handicap by the WHO, EFA, and LDO, when it is a physical illness that creates obstacles and hinders in everyday life. Many people who have disabilities can overcome their handicap on sheer will, but does this go with asthma?

I very much admire ladies like Jessica Cox and everyone else with her who manage to overcome their handicap and do things anyway, just like everyone else does. At the same time I get a little sad and conscious of my own handicap as I can not be blamed for it and that I can not rule over it.

A person who has asthma (or other sensitivities that responds to the same conditions) that go into a room where it is used fragrance marketing, s.c. air-freshener, perfume on people and clothing, fragrance hair sprays, body sprays, fragrance deodorants, scented candles, incense, strong detergents and perfumed cleaners, etc. may enter and reside in a room where all this is the sheer determination? No, it is not possible, not even with medication, at least not those of this group who have sensitivity to these substances in the air. Some are not even helped by medicine. Yes some have more sensitivity than others, others have  less, but common is that one can not get in a room where it is impure air. To remain in this environment of pure will like other disabled people can overcome their handicap is not possible for many people with asthma and allergies, it does not matter how much you want to, it doesn’t work.

It’s not about will, I can stand outside and would like be with, it’s not about positivity or negativity, I could go and certainly I can go because my legs works and it is entirely possible to get in, but if I do then I become so sick of air pollution in the room that I have to get out right away. It has nothing to do with negativity, nor have it anything to do with medicine to take because I have all the medicine for my asthma I need, it’s just not enough. I shows that it actually is not enough to have the will, that it is not enough to want to and just do, because I want to a lot but there is no help in it, the lungs do not care the least what I want, the lungs they do what they want regardless of what I want or would like to  participate. The medicine only helps to keep me healthy as long as I avoid the substances that is not air.

Therefore, it is important that you help so that the air is clean and free from these substances, because then I and all others with the same disability can be everywhere!

I and You only need clean air.

ps This is probably true for all other allergies as well, I guess that after what other allergy sufferers have told me, so do not meet those who are allergic with “- Take your medicine!” or “- I do as I like!” because then you are to make people hurt. And such behavior is seen as very negative by those who are allergic.

~Honesty is not negativity ~

Deodorants Fragrance Free

Here is a list of #FragranceFree #Deodorants I have found and linked in here. I have not tested those Products myself (but maybe later on). Note the links lead to sites in different Languages, so if it is not in Your native Language you may need to use a translator. The list will be added to as goes.

Helsedeodoranten Crystal stick
Available in Health stores (at least in Norway).
http://www.helseogkost.no/nettbutikk/hudpleie/deodoranter/helsedeodoranten

Tested: Neutral Deo Roll-On
Available in many stores in Scandinavia.
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/22/neutral-deodorant-rollon-whitelisted/

Tested: COOP Ânglamark Deo Roll-On
Available in COOP stores in Europe
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/23/coop-anglamark-deodorant-rollon-whitelisted/

Tested: Alva Krystal Deodorant Stick
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/24/alva-crystal-deodorant-stick-whitelisted/

GreenPeople.no deodorant
http://www.greenpeople.no/okologisk-miljovennlig-uten-duft-noytral-parfyme-fri-produkter/neutral-scent-free-deodorant.html

DO2 Deo crystal spray
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/do2-deo-crystal-spray-p-206272

Krystal Deo Stick
http://www.naturkosmetikk.com/spesialprodukter/krystall-deo?gclid=COeb5LKphb0CFSPqcgodS3gA5w

Decubal Deo
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/decubal-deo-roll-on-p-209713

Meda OTC Aluminiumklorid Roll-on
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/aluminiumklorid-roll-on-p-751859

Meda OTCAluminiumklorid Sprit Deo
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/aluminiumklorid-sprit-deo-p-766600

Meda OTC pH Neutral antiperspirant
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/ph-neutral-antiperspirant-p-216150

Meda OTC pH Neutral Antiperspirant Deo-spray
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/ph-neutral-antiperspirant-p-215806

PharmaCoDane ApS Dermalog Deodorant
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/dermalog-deodorant-p-214126

Beiersdorf A/S Eucerin Deodorant u/p
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/eucerin-deodorant-u-p-p-213615

Safetyfive Safety 5 days deo men
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/safety-5-days-deo-men-p-211779

Safetyfive Safety 5 days deo women
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/safety-5-days-deo-women-p-211780

L’Oréal Denmark Vichy Deo Roll-on u/p Hvid Deodorant u/parfume
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/vichy-deo-roll-on-u-p-hvid-p-211552

L’Oréal Denmark Vichy Homme Deo Roll-on deodorant u/parfume
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/til-maend/vichy-homme-deo-roll-on-p-211469

L’Oréal Denmark Vichy Mild Deo roll-on u/p Antiperspirant sensitive skin/hud
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/vichy-mild-deo-roll-on-u-p-p-803518

Make it yourself

In Danish
http://kemifri.wordpress.com/2014/03/05/opskrift-pa-deodorant-uden-aluminium/

In English
http://www.greenmoxie.com/diy-deodorant/


Leave a comment

Tested: Alva Crystal Deodorant stick – Whitelisted

A deo much used among sensitive people is Alva Crystal deodorant stick. It is totally scent free and one stick last a year or more.

image

image

Ingredients

image

One among others

image

It is fragrance free. Whitelisted

Producer
Alva Naturkosmetik gmbh
D-49134 Wallenhorst
Germany
www.alva.de

Info online

http://www.alva.de/cms/index.php?cms_menu_id=526&cms_seite_id=51&productID=68&open_menu_id=0

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragrances ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Coop Änglamark deodorant rollon – Whitelisted

Many believe that to stay fresh one must use fragrance, but fragrance itself have absolutely no antispirant ability or function. Fragrance only hold a lot of extra unnecessary health and environment damaging chemicals, because fragrance my friend is nothing but chemicals. But there are options more environment and healt beneficial.

I try products, and today I tried Coop Änglamark deodorant rollon. It is fragrance free. It do have preservatives but no parabens.

It is rich when adding it. You do not need to make many rolls. The company recommends that you let it dry before you put clothes on.

image

Consumer contact

image

Ingredients

image

It is fragrance free. Whitelisted

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragrances ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Neutral deodorant rollon – Whitelisted

Neutral rollon deodorant is an old friend in my fragrance free cabinet.

It keeps you odour free, easy to use and, do not stain your clothes and is granted by the asthma and allergy associations in Scandinavia. Pluss marked environmentally friendly with the green swan. Thumbs up!

IMAG2232

Ingredients

image

Other information

image

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragrances ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

515 chemicals

Beauty… Everyone wants to be beautiful and feel good. But did you know that many women put on 515 chemicals before breakfast? Do you use any products before you are ready for the rest of the day? Then you should read on…

Many women use about 13 products a day. A quick shower, and some lotion is all that is needed to have used very many chemicals on your body in a jiffy.

Showering in Shower cream, shampoo, conditioner, removing hair using a cream or barber foam, and after body lotion, hand lotion, face lotion, deodorant,  doing the hair with some gel, mousse and hairspray, putting on makeup, and then you add the last little thing perfume. Then time for clothes washed in wash agents and fabric softeners with perfume added to them because you want to smell nice. And now you are ready for breakfast. Do you see your self in this?

Before you have even had breakfast you have added more than 515 chemicals to your body and some are even harmful to you and your environment, and even to people around you.

Most products women use contain some kind of perfume, and this is in addition to the perfume you spray on yourself. Even your makeup most likely has perfume in it, along with your lotions, shower cream, shampoo, conditioner, hairspray, gel a.s.o. A perfume contain on an average a cocktail of 250 ingredients, the study found, with some containing as many as 400.

For example: Lipstick contains on average 33 ingredients, body lotion 32, mascara 29, and the purest product tested, hand moisturizer 11.

“The new ‘wonder treatment products’ contain more chemicals to be able to achieve better results, which means that women are more at risk.”

You like musk?

Synthetic musks (by Greenpeace) 
“Synthetic musks are man-made fragrance additives used in laundry detergents, air fresheners, hand creams, soaps and perfumes in place of more expensive natural musks from the behind glands of  the musk deer.  They are environmentally persistent chemicals that have become widely distributed through the environment.  Two nitro-musks (musk xylene and musk ketone, or MX and MK) and two polycyclic musks (Galaxolide and Tonalide, or HHCB and AHTN) make up 95% of the European market for synthetic musks.  Emerging evidence suggests that these commonly used musks or their metabolites may be capable of interfering with hormone communication systems in fish, amphibians and mammals and may enhance the effects of exposure to other toxic chemicals.  Although the estrogenic activity of HHCB and AHTN is relatively weak, anti-estrogenic effects have been observed for the same compounds at concentrations more than 100 times lower.”

And what more all those products containing all these chemicals evaporate fumes from them with scent and else, plus the skin sucks up the chemicals and transport it via your blood stream to your organs. Taking a blood test one can count the chemicals in your blood and determine if you have a high amount of chemicals in your blood. Chemicals in your beauty products / deodorant have in research been found in for example breast cancer. Also the perfume and scents in the products are spread around you and affects also those around you. The feel good from your beauty products may just as well be a plague for others. You think you smell nice and that others like you, but very many get ill from your fumes and therefore you become a problem.

Not only are you risking your own health using those products, you can get eczema, allergies, asthma, sensitivities, reproduction problems and even cancer. But you also make others that already got those sensitivity illnesses sick from your use.

Take a look in your cabinet, and throw all way and replace it with non-perfumed products, also see to that you choose a product that got no Paraben in it. Paraben is chemical used in most beauty products a.s as a preservative to prevent the product from getting damaged. But Parabens is one of the most dangerous ingredients and is found in cancer.

There may be reason for people to be concerned about the findings.

“Their detection in human breast tumours is of concern since parabens have been shown to be able to mimic the action of the female hormone oestrogen, Oestrogen can drive the growth of human breast tumours. It would therefore seem especially prudent to consider whether parabens should continue to be used in such a wide range of cosmetics applied to the breast area including deodorants.”

Greenpeace tested 36 brands of perfume and concluded with that they hold chemicals that is hazardous to the reproduction ability with men, Many perfumes also contain a lot of  Phthalates, and EU has concluded with that they are bad for the reproduction. According to Greenpeace a high concentration of the substances can change the DNA of the sperm. Phthalates are used in plastics, in perfumes and as denaturing agent in the rubbing alcohol used in cosmetics and grooming products.

Whale vommit, or Ambergris, is vommit from whales that is a common ingredient in perfume. Ambergris is also used for scenting cigarettes. It is a solid, waxy, flammable substance of a dull grey or blackish color produced in the digestive system of sperm whales. Natural Whale vommit is now mostly replaced with a chemical substitute, natural whale vommit is still used in some perfume brands.

Phthalate esters (by Greenpeace) – “used as softeners in flexible PVC products, including floors, wallpapers, furnishings, prints on clothing and toys, as well as ingredients in cosmetics and perfumes.  They are almost universal contaminants in both the indoor and outdoor environment.  Two commonly used phthalates, namely di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) and dibutyl phthalate (DBP) are listed as reproductive toxins in the EU.  Concerns for other phthalates in common use (including di-isononyl and di-isodecyl phthalate, or DINP and DIDP) centre on adverse impacts on the liver and kidneys.  Together, these concerns resulted in a recently proposed EU ban on the use of three phthalates (DEHP, DBP, BBP) in all products intended for children; the use of the three other phthalates (DINP, DIDP and DNOP) will only be prohibited in toys and childcare items for children under 3 years than can be put in the mouth.  However, they will still be allowed for use in all other products.”

EU is working with a law to reduce the use of harmful ingredients.

Alkylphenols (nonylphenol, octylphenol and their derivatives) (by Greenpeace) – “primarily used as non-ionic surfactants in industrial detergents, though also used in textile and leather finishing treatments, water based paints and as components of some personal care products.  Alkylphenols are persistent, bioaccumulative and toxic to marine life.  Nonylphenol and other alkylphenols have the ability to mimic natural oestrogen hormones.  Recent research has also raised concerns that exposure to alklyphenol compounds could cause direct damage to DNA and to sperm structure and function in mammals.”

What do you got in your cabinet? If you let me, I suggest you replace it with something organic, and non-scented. Personally I am on the lookout for cleaner cosmetic products here where I live.

Source: Telegraph, Health-Report, DinSide, Greenpeace, Greenpeace.org nrk.no forskning.no about.com