Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

NEWS! Scented shops are dangerous for employees and customers health

(Scroll down for English)

Sitat

NYHETER! Duftende butikker er farlig for ansatte og kunder helse

Butikker bruker i økende grad parfyme å lokke kunder, så kalt scent marketing, eller duftmarkedsføring på norsk.

Fagforeninger i Danmark følger saken med Abercrombie & Fitch med interesse. En jobb i en butikk eller masse besøk til visse butikker kan gi ansatte og kunder allergi og pustevansker. Myndigheter, eksperter og organisasjoner, frykter dette fordi bruken av den såkalte duftmarkedsføring har økt de siste tre årene. Det Danske Arbeidstilsynet vil ikke kommentere konkrete saker, men administrerende tilsynssjef Anne Therese Schultz-Petersen sier at Arbeidstilsynet har startet arbeidet med dette problemet. “Vi har vært klar over problemene med duftmarkedsføring en lengre tid, og fokuserer på det. Vi reagerer spesielt hvis det er allergener, som åpenbart ikke er bra for de ansatte å være i,” sier hun, og viser til at det kan være allergifremkallende stoffer i parfymer,  som sprøytes ut i butikkene.” Samlet sett er det unødvendig eksponering for arbeidere ved brukav parfyme med slike stoffer,” sier Anne Therese Schultz-Petersen. Mange dufter kan føre til allergier.

Den amerikanske kleskjeden Abercrombie & Fitch er kjent for sin utstrakte bruk av parfyme i butikker over hele verden som Politiken.dk beskrevet på tirsdag, det Danske Arbeidstilsynet har det siste året forsøkt å få motekjeden å beskytte de ansatte mot de store mengdene parfyme som brukes i  butikkene. Parfymen inneholder allergenen citronellol.

Fagforeningen for butikksansatte i Danmark følger tilfellet Abercrombie & Fitch med interesse.
“Abercrombie & Fitch er det første selskapet jeg har hørt om som har fått kjennelse og pålegg fra Arbeidstilsynet om designerduft i arbeidsmiljøforhold. Vi vil følge opp det, når saken er avgjort,” sier sikkerhetskonsulent i HK Handel Birte Haugaard. Hun får flere og flere henvendelser fra medlemmer om bruk av parfyme på arbeidsplassen.” Dette er et stort arbeidsmiljøproblem våre medlemmer ikke bør utsettes for. Det er også et problem for kundene, men de kan la være å gå inn der,” sier hun.

Jeanne Duus Johansen, som leder Danske Videnscenter for Allergi, advarer om at de mange luktene kan forårsake allergi. “I utgangspunktet kan du utvikle allergi hvis du har en daglig kontakt med parfyme inneholder allergifremkallende stoffer. Mange opplever også andre symptomer når de utsettes for dufter gjennom luften, for eksempel: Ubehag og kvalme. Hvis du har astma, kan du også reagere på luftveiene og får problemer å puste på grunn av svært sterk lukt,” sier hun.

Økning i ‘duftfeller’
Ifølge rapporten «Vekst gjennom opplevelser 2011 ‘ har det vært en stor økning i bruk av duft markedsføring. I 2008 sa 34 prosent av danske selskaper som de brukte dufter og musikk i sin markedsføring. I 2011 var dette tallet steget til 47 prosent – og 75 prosent av selskapene at de kanskje vil bruke det om tre til fem år.

“Vi er ikke veldig glad for at vi blir ledet inn i her duft feller. – Lise Nørgaard, Astma og Allergi Danmark “

Dette problemet er kjent og anerkjent av Astma og Allergi Danmark, som har blitt kontaktet av en rekke borgere som klager om bruk av parfyme. Foreningen er bekymret for utviklingen:

“Vi er ikke veldig glad for at vi blir ledet inn de duftfeller. Vi finner at det er en stor gruppe på ca 1 millioner dansker med astma eller høysnue, som er sannsynlig å ha astmaanfall. Og så har vi en liten gruppe som er fratatt sine sosiale liv fordi de har duft følsomhet,” sier kommunikasjonsdirektør Lise Nørgaard, som er overrasket over at der ikke er noen regulering på dette området.

Tunge dufter kan forårsake hodepine
Forbrukerrådet går et skritt videre og krever et forbud mot bruk av parfyme i butikkene for å få til kunder med astma og allergi. På arbeidsgiverorganisasjonen Dansk Chamber of Commerce inviterer butikkene å bruke dufter klokt.»Tunge dufter kan forårsake hodepine og gjøre de ansatte syke. Selv om du har en spesiell konsept med dufter, må du ta det i betraktning. ”

Sitat slutt

Artikkelen er blitt oversatt til norsk for å forenkle for de som snakker norsk å lese artikkelen.

Jeg synes duftmarkedsføring skal forbys av helsegrunner. Om alle begynner å bruke dette i butikker og andre steder, hvor skal da vi som har astma og sensitivitet handle, bo på hotell, jobbe osv? Dette er et mareritt! Vi må alle puste, og hva vi trenger er frisk luft fri fra luftforurensning!

Du har krav på ren luft og et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet vil ha tips om parfymering av inneluft. Tips Arbeidstilsynet
Send tips til Arbeidstilsynet

Kilde: Les hele artikkelen i Danske avisa Politiken:
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1508035/duftende-butikker-er-farlige-for-ansattes-og-kunders-helbred/

Qoute:

In English

NEWS! Scented shops are dangerous for employees and customers health

Shops are increasingly using perfume to lure customers. Unions follows the case of Abercrombie & Fitch with interest.

A job in a shop or plenty of visits to certain shops could give staff and customers allergy and breathing difficulties.

Authorities, experts and organizations, fear this because the use of the so-called scent marketing has increased in the last three years.

The Danish Working Environment Authority will not comment on specific cases, but chief Anne Therese Schultz-Petersen says that Labour Inspection Authority has started working with this problem.

“We have been aware of the case of scent marketing for some time and focus on it. We respond especially if there are allergens, which obviously is not good for the employees to be in, “she says, citing that there may be allergenic substances in perfumes, spraying out in stores.

“Overall, it is unnecessary exposure to workers when using perfume with such substances,” said Anne Therese Schultz-Petersen.

Many fragrances can cause allergies The U.S. clothing chain Abercrombie & Fitch is known for its extensive use of perfume in stores worldwide as Politiken.dk described on Tuesday, the Danish Labour Inspection Authority the last year trying to get the fashion chain to protect employees from the large quantities of perfume used in the stores. The perfume contains the allergen citronellol.

The shop workers union movement follows the the case of Abercrombie & Fitch
“Abercrombie & Fitch is the first company I’ve heard of that has gotten a injunction from Labour Inspection Authority about designer scent workplace exposure. We will follow up on it, once the case is settled,” said safety consultant in HK Trade Birte Haugaard. She gets more and more inquiries from members about the use of perfume in the workplace.

It’s a great working environment problem that our members should not be exposed to. It is also a problem for customers, but they may after all not to go in there,” she says.

Jeanne Duus Johansen, who heads the Centre for Allergy, warns that the many scents can cause allergies.

“Basically you can develop allergies if you have a daily contact with perfume containing allergenic substances. Many people also experience other symptoms when exposed to fragrances through the air, for example. discomfort and nausea. If you have asthma, you can also react in the airways due to very strong smell,” she says.

Increase in ‘scent traps’ According to the report ‘Growth through Experiences 2011’ there has been a large increase in the use of scent marketing.

In 2008, said 34 per cent of Danish companies that they used scents and music in their marketing. In 2011 the figure had risen to 47 percent – and 75 percent of the companies that they maybe will use it in three to five years.

“We are not very happy that we are led into the here scent traps. Lise Nørgaard, Asthma and Allergy Denmark”

This problem is known and recognized by Asthma and Allergy Denmark, which recently have been contacted by a number of citizens who complain about the use of perfume. The association is concerned about the development:

“We are not very happy that we are led into the here scent traps. We find that there is a large group of approximately 1 million Danes with asthma or hay fever, which is likely to have asthma attacks. And then we have a small group who are deprived of their social lives because they have scent sensitivity,” said communications Lise Nørgaard, who is surprised that there is no regulation in this area.

Heavy scents can cause headaches
Consumer Council goes a step further and calls for a ban on the use of perfume in stores for the sake of customers with asthma and allergies.

At the employers’ organization Danish Chamber of Commerce invites the shops to use scents wisely.

“Heavy scents can cause headaches and make employees sick. Even if you have a particular concept with scents, you have to take it into consideration.”

End Qoute

Article is translated to make it easier to English speaking visitors to read it.

I think scent marketing should be prohibited for health reasons. If everyone starts to use it in shops and other places, how shall we who have asthma and sensitivity go shopping, stay in hotels, work etc? This is a nightmare! We all need to breathe, and what we need to breathe is fresh air unpolluted!

Source: The whole article in Danish in the paper Politiken:
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1508035/duftende-butikker-er-farlige-for-ansattes-og-kunders-helbred/


Leave a comment

A community diagnosis of symptoms – by MD Aage Hegge Hansen

A community diagnosis of symptoms

MD Aage Hegge Hansen “As the first Norwegian doctor publicly (including on NRK) declared battle against perfume pollution, I have via the web come in contact with patients all over the world.

My contacts have strengthened me in theory that it is the fragrance of hygiene products that are hazardous to health, hygiene is not in itself, as some here at home has believed.

When the fourth of Norwegian adolescents with asthma, it is in reality a national disaster. This gives asthma including increased risk of fatal COPD later in life. But modern asthma therapy is so effective that patient and doctor can easily forget disease is so dangerous degree and that the best treatment is still trying to find the reasons for getting rid of asthma. Unfortunately, few people seem to be interested in it.

It is not many years ago since smokers could freely wide in all arenas. People with sensitive lungs could protest as much as they wanted, the smoke was a legal product that was lit where you found it for good. This is no longer, the health argument has trumped all other arguments, and now tobacco is rolled back using the law. It will thus soon become marginalized as a public health problem.

Now the perfume used is the main challenge, something most people are able to recognize at the individual level. If person A on the job stinks so strongly of perfume, that person B gets sick from it and are not able to be there anymore – it is then that B must quit his job, or is it A, which must begin to meet up with odor-free clothes? I would think that B’s claim of fresh air should be considered more legitimate than A’s desire to use perfume, in unlimited quantity, anywhere and anytime.

Perfume emissions primarily from clothing, hair and skin of the user, but also sits in the house and car interiors, which one gets secondary degassing up to months and years. The gases are causing a number of “conditions” as Sick Building Syndrome (SBS), Building Related Illness (BRI) and Multiple Chemical Sensitivities (MCS). Primary and secondary perfume degassing has become so dominant  cause of disease, and gives such a typical view on the matter, depending on the degree of exposure and time exposed, it may be appropriate to define a separate syndrome; Perfume Related Illness (PRI).

Regardless, perfume and tobacco smoke two sides of the same contamination issue, and perfume use is so extensive now in 2011, that the whole body of society may be said to be sick and perfume damaged, in addition to that they are already and still tobacco damaged. The difference is that while damages to health du to tobacco is under consideration, with the Tobacco Act as medicine, no perfume injuries is taken up for discussion even in the responsible departments and organisations.
With the honorable exception of Asthma and Allergy Association, which at the congress in 2010 adopted a policy of smoke-and Fragrance-free public space. It is the only sensible from a public health perspective.” MD Aage Hegge Hansen, Norway

Read the original article in Norwegian


Leave a comment

Nut, fur and fragrance

People tend to treat different sensitvities differently. It seams Ok to be gentle, understanding and caring when it comes to food allergy, fur allergy and other such allergies, but when you start to talk fragrance people get  a strange look on their face. It is like when someone start to talk smoke bans with smokers, they do not seam to think perfume can be a cause of illness and also they stand up stating their right to use it. As I use to say to a friend who smokes that is very anti to alcohol, but think that it should be ok to smoke. He thinks it do not harm anyone, not as bad as alcohol does anyway. I say

” – If I sit beside you having a beer with my dinner when we eat together, it does not make you ill from it. But if you smoke beside me it makes me and others there ill.”

He still protests and claim it is a violation on his freedom and right to choose for himself. Many smokers are like this.

Then we have those who aka LOVE FRAGRANCE! If you tell them their fragrance is hurtful to your and other sensitive people’s health and that they should not use it, and if it comes to turms on a fragrance ban and protecting peoples health they turn red on you. They also feel it is their right to use fragrance, and they get offended and get sad, feeling like the smokers that it is a violation on their freedom and right to choose for themselves.

What about the freedom and right for those sensitive to be and stay healthy?

The big wonder is that it seam like it is all Ok! by people to care about those who are sensitive to food, animals, dust, grass and so on, all of what does not go on them personal. As long as they do not have to make a offering to prevent another person from getting sick it is alright to be allergic and sensitive, and then they are more than willing to help and care.

nuts-fragrance-allergy

 

 


Make people think and care. Share!

* This article was made after a long period of time of discussing with other sensitive online, it is a widely spread problem to those sensitive this attitude among people. This article springs out of collected knowledge.


Leave a comment

Emphysema – What is?

Along with Asthma, Copd and other, Emphysema is a chronic lung condition.

Emphysema falls under the term of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and its characterized by the damaged alveoli, which are the tiny sacs in the lungs that transfer oxygen and carbon dioxide from the lungs to the bloodstream and vice versa. The alveoli in a person with emphysema are so damaged, that they are unable to exhale the carbon dioxide and inhale oxygen, resulting in lungs that have become too expanded. This condition is caused by smoking and as an example about 4.9 million Americans are known to have this disease.

Fragrance, smoke and other kinds of air pollution make an even harder struggle for people with Emphysema.

These larger than normal lungs will then put excessive pressure on the diaphragm, preventing it from rising and falling as it should, and making it even more difficult to breathe. This enlargement of the lungs due to emphysema can also cause the lungs to collapse if the enlargement is located around the tops of the lungs.

Someone with severe emphysema will have very low amounts of energy because of the lack of oxygen in their blood stream. This condition is extremely dangerous for other parts of the body as well, especially the brain, which needs about 20% of the oxygen we breathe, and the heart, which will try to overcompensate for the lack of oxygen in the bloodstream and work itself to the point of heart failure. People who have severe COPD often use large amounts of oxygen therapy to make up for the way their lungs cannot inhale enough oxygen.

Subjecting such person with emphysema and copd to fragrance, smoke and other kinds of air pollution can be fatal to their health.

Think of your fellow man before you stink of perfume. Perfume is spread unrurely in the air we all shall breathe, just as smoke does.

Source facts: oxygenconcentratorstore.com


Leave a comment

Strong scent inhibit many in the daily life

(Scroll down for English)

Fakta om parfyme- og duftoverfølsomhet

(NAAF.no : 17.06.2011)  “De fleste mennesker får umiddelbare assosiasjoner til noe velduftende eller positivt når de hører ordet ”parfyme”.  Denne reaksjonen er ikke allmenngyldig og noen vil både assosiere og reagere negativt på ”parfyme”. For denne gruppen mennesker kan en hel rekke dufter vi stilles overfor i hverdagen legge store begrensninger på det daglige liv. Disse menneskene har det vi kaller en miljøhemming.” (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Astma og andre lungsjukdommer er en av de grupper som hemmes av parfyme og andre sterke dufter. Den godlukten du tar på deg hver morgen er til besvær for litt over 370.000 – 1.2 millioner personer i Norge hver dag enten grunnet astma, KOLS eller annen sensitivitet. Da du tar trikken, bussen, toget eller går på butikken eller kjøpesentra er det veldig sannsynelig at du møter noen med astma. Ca 1 av 4 personer fra alder 0-100 har astma, og de fleste av disse –  om ikke alle –  blir syke av parfyme.

Parfyme er alt som er parfymert. De fleste tror at parfyme er det du har i parfymeflasken, men parfyme er i så mange produkter idag (år 2011)  at det ibland kan være en mare å unngå det. Parfyme er ikke noe man trenger for å holde seg ren. Parfyme er kun en dufttilsetning og gjør inget for å vaske deg, klærne dine, huset ditt, bilen din eller noe annet rent. Det du trenger for å holde deg og dine ting rene er kun såpen, og den kan du kjøpe parfymefri. Også deodorant finnes det parfymefri. Der er mange produkter på markedet som er frie for parfyme og da bidrar du også til å minke risikoen for at du selv blir allergisk og i tillegg gjør du hverdagen til alle astmatikere mye bedre.

Tenk deg f.eks. at bussjåføren din har astma. Ombord bussen går ca 400 parfymerte mennesker hver dag. Bussjåføren blir sjuk av parfyme, og med 400 parfymerte personer ombord bussen hver dag så er livet på jobb = å være sjuk. Bussjåføren får pustevansker og sliter med å puste, noe de fleste tar for gitt. Vi bare gjør det, puster, helt naturligt. For en astmatiker bør det også være naturlig å puste fritt uten problemer, men en hverdag sammen med parfymerte mennesker umuliggjør dette.

Hva er parfyme?

(NAAF) “Rent teknisk er parfyme et begrep som knyttes til en rekke kjemikalier, som enten kan fremstilles syntetisk eller utvinnes naturlig fra for eksempel planter i form av oljer eller vekstekstrakter. Kjemikaliene fordeler seg godt i luft, og våre neser oppfatter dem generelt som velduftende. Kjemikaliene tilsettes oftest til vanlige forbrukerprodukter for både å gi produktet en egenlukt eller en duftsignatur. I følge parfymebransjens eget organ IFRA har kosmetikkprodusentene i en frivillig tilbakemelding fra 2008 (transparency list) rapportert at det er ca 3200 stoffer som kan anvendes med formål å gi dufttilsatte produkter.” (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Menneskets sanser er laget for å beskytte oss mot det som er farlig for oss. Dårlig mat lukter vondt og vi vet at vi ikke bør spise det for å ikke bli syke. Høge lyder varsler at noe kan være farlig, vonde lukter varsler at noe kan være lite heldig for oss, eller sjukdom, og den sjette sans og erfaring sier oss gjerne når der er fare på ferde. Men hva når de farlige kjemikalier dufter godt, eller godlukt brukes for å skjule andre kjemikalier som ikke er gode for oss? Da lures sansene våres å tro at det er ufarlige stoffer vi har med å gjøre. De fleste av oss er gjerne også litt godtroende og tror det beste om produsenter fordi man kan jo ikke tro de vil oss noe vondt?

Allergi mot kjemikalier og parfyme

(NAAF.no) “Kosmetikkbransjen er lovpålagt (2011) å regulere bruken 26 parfymestoffer på grunn av sterke allergifremkallende egenskaper. Hyppig og uregulert bruk i kosmetikk har medført en større andel både av allergi og sensibilisering i befolkningen (dvs begynnende allergiutvikling). Reguleringen er ment å forebygge og til dels for å beskytte de sensibiliserte. EU har i kosmetikkdirektivet bestemt at 26 spesielt allergifremkallende parfymestoffer skal med på ingredienslisten til kosmetiske produkter og kroppspleiemidler som inneholder dem. Andre parfymestoffer får stå under samlebetegnelsen ”parfyme”. Alle de 26 allergifremkallende parfymestoffene har du dermed mulighet for å unngå. Mattilsynet i Norge gir deg en oversikt over de 26 stoffende og maksimale mengder som får inngå. Reguleringen av de 26 parfymestoffende gjelder utelukkende for kontaktallergi … I en studie fra 2007 (Dotterud & Smith-Sivertsen) rapporteres det at kontaktallergi mot denne gruppen av allergene parfymestoffer (fragrance mix) forekommer hos 1,8 % av befolkningen. Det blir presisert at dette tallet er noe høyere enn det man ser fra Danmark. Symptomer ved kontaktallergi kjennetegnes ved rødt, kløende utslett – tørr og flassete hud, med små blærer som kan gi væskende hudområder og skorpedannelser.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

(Naaf.no) “Kjemisk kontaktallergi kan også utvikles mot veldig mange andre kjemikalier enn parfyme (for eksempel hårfarger, såpe, konserveringsmidler, fargestoffer osv), og i motsetning til parfymekontaktallergi tilskrives kjemisk kontaktallergi hyppigst men ikke utelukkende fra yrkesskader der mennesker blir utsatt for større mengder kjemikalier enn man normal ville blitt i det daglige liv.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Du har krav på å få vite hva der innholder i det du bruker. I mat er det pålagt å definere hva som er i et produkt helt ned til salt og andre vanlige innhold og innholdsfortegningen skal vise hva er mest av. Det som er mest av i et produkt skal stå først i innholdsfortegningen. Når gjelder parfymer er kun påkrevd at 26 stoffer (år 2011) må deklareres, og alt annet kan gå under parfyme. Det er ikke godt nokk. Også om et stoff i listene ikke ennå er gradert som allergiframkallende på huden så betyr det ikke nødvendigvis at der ikke er noen i verden som reagerer mot det. Produsenter er gjerne litt etterpå når det gjelder kunnskap om effekten av stoffene de tilsetter i produktene sine, og forskere på stoffene og kjemikaliene ligger gjerne i forkant, og da helst uavhengige forskere. Ofte er man gjerne etterpåklok og sier, “Det visste vi ikke da.” etter at flere er blitt sjuke. Og i noen tilfeller kan det også være at de unnlater å bry seg fordi det ville koste penger å finne en erstating eller forandring, eller i deres øyne vil endre effekten av produktet. Det er ikke godt nokk. Der er mange stoffer i produkter som ikke er gode for mennesket å bruke som har en effekt på produkter, jeg snakker da om ftalater og parabener f.eks, men ikke utelukkende disse. Der er masse å lese om dette på siter overalt i verdenen der uavhengige forskere advarer mot mange av stoffene i bl.a parfyme, parfymerte produkter og også andre stoffer og produkter. Det må også være lettere å leve etter føre vare prinsippet både hos forbrukere og produsenter. Jeg mener alt i et produkt skal deklareres. Da er det lettere for forskerstanden og folk flest å rope varsku, og å velge selv hva de ønsker å bruke. Det er langt fra kun kontaktallergi som lager problemer hos mennesker med allergi, astma og sensitiviteter. Produsenter skal ikke kunne gjemme seg bak et ord som ikke forteller noe annet enn at det dufter.

For astmatikere er det gjerne luftbåret det som utløser astmaattacker. Det betyr at alt som avdunster, sprayes eller på annen måte sprer seg i lufta kan være med på å gi astmaattacker. Det eneste som trenges er at den som har astma og blir utsatt for stoffet puster det inn for å få en astmaattack. Det beste for en astmatiker er ren naturlig luft og oksygen.

(Naaf.no) “I Danmark er det publisert en større vitenskapelig undersøkelse ”Forekomst av selvrapporterte symptomer og reaksjoner relatert til inhalasjon av luftbårne kjemikalier i en dansk befolkning”. Det ble plukket ut 6000 individer i alderen 18-69 år fra folkeregistret i en befolkning rundt stor-København til en spørreundersøkelse hvor de fikk tilsendt et spørreskjema om symptomer relatert til 11 alminnelig forekommende dufter og kjemiske stoffer samt om konsekvenser relatert til dem. Dufter og kjemiske stoffer inkluderte andre personers bruk av parfyme, rengjøringsmidler, oppløsningsmidler, friske trykksaker, nytt boliginventar, bløt plast eller gummi, nytt elektronisk apparatur, steke- og matos, utstøtning fra motorkjøretøy, tjæreprodukter samt røyk fra forbrenningsovner. Svarprosenten på denne undersøkelsen var på 71 % (4242 svar). 45 % av de som svarte oppgav de at de var sjenert/plaget av minst én av de alminnelig forekommende dufter og kjemiske stoffer som det ble spurt om. 27 % av  4242 personer var sjenert/plaget i en grad som var symptomutløsende. 17 %  av  4242 personer oppgav at reaksjonene fremkalt av dufter eller kjemiske stoffer hadde betydning for deres valg av personlige pleiemidler, andre for hvordan det ble gjort rent i deres hjem og for hvilke butikker de handlet i, sjenerte/plagede rapporterte at symptomer fremkaldt av dufter og kjemiske stoffer begrenset dem sosialt eller arbeidsmessig og flere oppgav, at symptomene hadde negativ innflytelse på begge disse forhold. Av de som svarte på undersøkelsen, oppgav respondentene at de hadde opplevd ubehag eller symptomer i relasjon til andres parfymebruk, at symptomene deres påvirket dem både sosialt og yrkesmessig, hvilket i en Dansk befolkning svarer til at ca. 17000 voksne danske mennesker.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Ved en allergi reagerer kroppens immunforsvar når man utsettes for stoffer man har rukket å utvikle allergi for. Allergi spiller typisk en rolle ved f.eks. astma, pollenallergi (rhinitt) og eksem og kan bekreftes ved blodprøve eller en test på huden.

Risikanter

Miljøhemming er situasjonsbetinget. I miljøer som ikke inneholder noe av det som ikke tåles, er den berørte “frisk” i den meningen at den er symptomfri. Derfor kan i enkelte tilfeller betegnelsen ”risikant” brukes.

Er du rammet?

“Professor Emeritus Kjell Aas er readktør på NAAFs nettside www.Allergiviten.no og www.Inneklima.com. Han har laget en spørreundersøkelse for å kartlegge miljøhemming. Foreløpig er det flest med kjemisk miljøintoleranse som har sendt svar. Det dreier seg om at mennesker blir syke av luftforurensninger og inneklima som de aller fleste tåler godt. De får hodepine, tørre og irriterte slimhinner, kvalme, unormal tretthet, problemer med konsentrasjon, oppfattelse og hukommelse og andre subjektive følelse av dårlig helse. Ikke få føler seg helt utslått med symptomer som kan minne om en slags forgiftning. ”

Har du astma, allergi, mcs, eller annen sensitivitet og sliter med å vistes i miljø der stoffer , avgassinger, parfymering brukes, eller rett og slett ikke kan være der, da har du miljøhemming.

Hvis du ikke ennå er rammet, tenk da på at veldig mange andre sliter med ditt eventuelle bruk av parfymer / godlukt og kjemikalier i hverdagen. Velg et uparfymert og kjemikaliefritt produkt så er du på god vei med på å gjøre hverdagen til meg og tusener av andre mye bedre!

På forhånd takk
Annelie

In English

Facts about perfume and fragrance sensitivity

(NAAF.no: 06/17/2011) “Most people get immediate associations with any aromatic or positively when they hear the word” perfume “. This reaction is not universal and there are poeple both associate and react negatively to ” perfume “. For this group of people, a whole series of fragrances we face in everyday life put severe restrictions on daily life. These people have what we call an environmental inhibition. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

Asthma and other lung diseases is one of the groups that are inhibited by perfumes and other strong scents. The scent you put on every morning either in form of perfume, cologne, after shave, deodorant, body spray or other perfumed products a little over 370,000 to 1,200,000 persons in Norway breathe in and get sick from every day either due to asthma, COPD, MCS or other sensitivities. When you take the tram, bus, train or go to the store or shopping centers, it is very likely that you meet someone with asthma/sensitivites. Approximately 1 in 4 people from age 0-100 have asthma, and most of these – if not all – are sick of perfume. In addition to them you have all those with other lung diseases and sensitivities.

Perfume is all that is perfumed (frangranced). Most people think that the perfume is what you have in the perfume bottle, but the perfume is in so many products today (year 2011) that at times it can be a nightmare to avoid it. Perfume is not something you need to keep themselves clean. Perfume is just a fragrance additive and do nothing for to wash yourself, your clothes, your house, your car or anything else. What you need to keep you and your stuff clean is just pure soap, and you can buy perfume free. There are many products on the market that are free of perfumes and then you are also helping to decrease the risk that you may become/get  allergic and also do the daily lives of all asthmatics much better.

Imagine for example… The bus driver have asthma. Aboard the bus is about 400 perfumed people every day. The bus driver is sick from perfume, and aboard the bus come 400 people scented every day, there is life on the job = being sick. Bus driver gets breathing difficulties and struggling to breathe, something most people take for granted. We just do it, breathe, naturally. For an asthmatic, it should also be natural to breathe freely without problems, but a day with perfumed people makes it impossible to do so. But fragranced people are everywhere in society so whatever one do or wherever one go, there it is.

What is the perfume?

(NAAF) “Technically perfume a term linked to a variety of chemicals, which can either be produced synthetically or obtained naturally from such plants in the form of oils or growth extracts. The chemicals are distributed well in air, and our noses perceive them in general as fragrant. The chemicals are added frequently for common consumer products for both to give the product a scent or a fragrance signature. According to the perfume industry’s own body IFRA has cosmetic manufacturers in a voluntary feedback from 2008 (Transparency list) reported that there are approximately 3200 substances that can be used for the purpose of give fragrance added products. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

The human senses are designed to protect us against that which is dangerous to us. Poor food smells bad and we know we should not eat it for not being sick. High noise signals that something may be dangerous, bad smells warn that something may be unfortunate for us, or illness, and the sixth sense and experience tells us when there is danger ahead. But what if the hazardous chemical smells good, or scent is used to hide other chemicals that are not good for us? When our senses are tricked to believe that it is harmless substances we are dealing with. Most of us are like a little gullible and believe the best about the producers because they can not believe they will do us any harm?

Allergy to chemicals and perfumes

(NAAF.no) “Cosmetics Industry is required by law (year 2011) to regulate the use of 26 fragrances because of the strong allergenic properties. Frequent and unregulated use in cosmetics has resulted in a greater proportion of both allergy and sensitization in the population (ie the onset of allergy development). The regulation is intended to prevent and partly to protect the sensitized. The EU has in the cosmetics directive specified that 26 particularly allergenic perfume substances to be included on the list of ingredients for cosmetic products and body care products that contain them. Other fragrances will be under the collective term “fragrance.” All the 26 allergenic fragrance substances you are thus able to avoid. Food Safety Authority in Norway gives you an overview of the 26 drug immediately and maximum amounts that can be included. The regulation of the 26 perfume substances shall apply exclusively for contact allergies … In a study from 2007 (Dotterud & Smith-Sivertsen) reported that contact allergy to this group of allergenic perfume substances (fragrance mix) occurs in 1.8% of the population. It is clear that this figure is slightly higher than that seen from Denmark. Symptoms of contact allergy is characterized by red, itchy rash – dry and flaky skin, with small bladders that can cause skin and exuding skorpedannelser. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

(Naaf.no) “Chemical contact allergy may also be developed against many chemicals other than perfumes (such as hair dyes, surfactants, preservatives, dyes, etc.), and unlike perfume contact allergy attributed to chemical contact allergy frequently but not exclusively from industrial accidents where people are exposed to larger quantities of chemicals than you normally would in everyday life. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

You are and should be entitled to know what are in the products you use. The food is required to define what is in a product right down to salt and other common content. That which is most of  in the product will be first in the table of content too. When it comes to perfumes / fragrance is only required that 26 substances (year 2011) must be declared, and everything else can go under perfume. It is not good enough since one fragrance hold several hundreds of chemicals. Note that the 26 substances is only those that is against contact allergies, and even if a substance in the lists are not yet classified as allergenic to the skin so it does not necessarily mean that there is no one in the world that reacts with breathing difficulties and other ways to it. And what about those who breathe it in, and it goes to the blood stream through the lungs? Manufacturers are usually a little later when it comes to knowledge about the effects of the substances they add in their products, and researchers in the drugs and chemicals is often in advance, and preferably independent researchers. Often, one is often wise after the event and says, “We did not know.” after several gotten sick. And in some cases it may be that they fail to care because it would cost money, or in their eyes it  will change the effect of the product. It is not good enough. There are many substances in products that are not good for man to use that has an effect on the products, I’m talking about phthalates and parabens such as, but not limited to these. There is plenty to read about this on sites all over the world where independent researchers warn against many of the ingredients of including perfumes and perfumed products and other substances and products. It should also be easier to live after the principle care before accident and illness, both producers and consumers. I mean everything in a product to be declared. This makes it easier for the research profession and people shouting warning and to choose for themselves what they want to use. It is far from only cantact allergy that give people who got allergies, astma and sensitivites problems. Manufacturers should not be able to hide behind a word that does not tell anything other than it got a scent and smells.

For asthmatics, it is usually airborne what triggers asthma attacks. It means that everything that evaporate, sprayed or otherwise spread in the air can help to provide asthma attacks. The only thing required is that those who have asthma and are exposed to the substance and breathe it in to get an asthma attack. The best for a asthmatic is pure natural air and oxygen.

(Naaf.no) “In Denmark, published a major scientific study” Prevalence of self-reported symptoms and reactions related to the inhalation of airborne chemicals in a Danish population. “It was selected 6000 individuals aged 18-69 years from the National Registry in a population around large-Copenhagen to a questionnaire where they were sent a questionnaire about symptoms related to 11 common occurring scents and chemicals and the consequences related to them. Fragrances and chemical substances included other people’s use of perfumes, detergents, solvents, fresh print, new residential furniture, soft plastic or rubber, new electronic apparatus, frying and cooking fumes, exclusion from motor vehicles, tar products and smoke from incinerators. The response rate for this survey was 71% (out of 4,242 persons responses). 45% of respondents provided that they was shy / suffering at least one of the most commonly occurring fragrances and chemicals that were asked. 27% of 4242 people were shy / harassed to a degree that was symptom-triggering. 17% of 4,242 persons provided that the reactions induced by scents or chemical drugs had influenced their choice of personal care products, others for how it was done purely in their homes and the stores they shopped in, shy / sufferers reported symptoms until cold of fragrances and chemicals limited their social or work activities and tasks, that symptoms had a negative influence on both of these conditions. Of those who answered the survey gave respondents that they had experienced discomfort or symptoms in relation to others’ perfume use, that their symptoms affected them both socially and professionally, which in a Danish population corresponds to that around . 17,000 adult Danish people. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

One should note that this is only 4242 persons out of over some millions people in a country. 47 % out of approximately 4.5 million people is… 2.115.000 persons.

In an allergic reaction the body’s immune system when exposed to substances they have managed to develop allergies to. Allergy plays a typical role for example. asthma, pollen allergy (rhinitis) or eczema and can be confirmed by blood test or a test on the skin.

In-risk-people

Environmental inhibition is situational. In environments that do not contain anything that is not tolerated, the person is concerned “healthy” in the sense that it is asymptomatic. Therefore, in some cases, the term “risikant” (in-risk-person) is used.

Are you affected?

“Professor Emeritus Kjell Aas with website http://www.Allergiviten.no and http://www.Inneklima.com. He has made a survey to determine the environmental inhibition. Currently, the majority of chemical environmental intolerance that have responded. It is about people become ill from air pollution and indoor air quality, which most other people can tolerate well. They get headaches, dry and irritated mucous membranes, nausea, unusual fatigue, difficulty with concentration, perception and memory and other subjective feelings of poor health. Do feel completely eliminated with symptoms which resembles a kind of intoxication. “

Do you have asthma, allergies, mcs, or sensitivity and are struggling to appeared in the environment where drugs, gave the singer, perfume ring is used, or simply can not be there, then you have the environmental inhibition.

If you have not yet been affected, think of that very many others are struggling with your potential use of perfumes / fragrances and chemicals in everyday life. Choose an unscented and chemical free product, you’re on your way to making life for me and thousands of other much better!

Thank you in advance
Annelie
a person with asthma


Leave a comment

Restrictions on perfume use – LHL Yes Please! – framtidinord.no

(Scroll down for English)

Vil begrense godlukta

(framtidinord.no 23 Oktober 2011) “LHL mener det bør innføres restriksjoner på bruk av parfymerte produkter. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) tar nå til orde for å begrense  bruken av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner. Bakgrunnen for tiltaker er at vel 1,4 millioner nordmenn sliter med ulike  former for allergi eller overfølsomhet for ulike stoffer. Mange av disse  reagerer på parfymeprodukter.” Kilde: framtidinord.no http://www.framtidinord.no/article495496.ece

LHL skriver på sitt nettsted:

Sitat

Landsmøte 2011: Forebygging av parfymeskader

Landsmøtet i LHL vedtok 23.10.11 følgende uttalelse:

Det er mange som reagerer svært negativt helsemessig på å bli eksponert for parfymerte produkter. Slik eksponering kan være sykdomsutløsende. Det betyr at de som er berørt, prøver å unngå situasjoner og arenaer med stor risiko for eksponering. LHL er inneforstått med at det ikke er aktuelt med noe generelt forbud mot parfymerte produkter. LHL mener likevel at det finnes mulige tiltak som kan være til hjelp for de det gjelder.

LHL mener det må settes av penger til forebyggende opplysningsvirksomhet, slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte produkter kan påføre andre helseskader.

LHL mener at det må innføres restriksjoner mot bruk av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner.

LHL mener det må presiseres at kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven § 9 også omfatter tiltak for å forebygge eksponering av ulike irritanter, herunder parfymerte produkter.”
Kilde: http://www.lhl.no/no/om-lhl/lhl-mener/horinger/arkiv-2011/politiske-uttalelser-2011/landsmote-2011-forebygging-av-parfymeskader/

Sitat slutt.

(framtidinord.no 23 Oktober 2011)  “LHL mener det må settes av penger til forebyggende  opplysningsvirksomhet, slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte  produkter kan påføre andre helseskade. Organisasjonen påpeker videre at  kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven §  9 også omfatter tiltak for å forebygge eksponering av ulike irritanter,  herunder parfymerte produkter.

Av ca. 2500 kjente duftstoffer, er ca 100 kjent som allergifremkallende hos mennesker.

LHL beskriver tradisjonell parfyme som “verstingen”, men også  rengjøringsmidler, skyllemidler, såpe, stearinlys og leker inneholder  parfymestoffer. Parfyme finnes også i enkelte naturkosmetiske produkter.

– Mange med parfymeallergi unngår å bruke offentlig transportmidler og må  holde seg unna sosiale arenaer der risikoen for å bli eksponert for parfyme  er stor. Det er eksempler på barn som ikke kan møte på skolen fordi  medelever og lærere bruker produkter de ikke tåler, sier generalsekretær  Frode Jahren i LHL.

Symptomer på parfymeallergi kan være tetthetsfornemmelse, hoste, piping i  brystet, tett nese, nysing, kløe i øynene, økt slimproduksjon, kløe på hud,  trøtthet og uopplagthet, kvalme og svimmelhet.” Kilde: framtidinord.no www.framtidinord.no/article495496.ece

————————–

Jeg kan signere på alt som tetthetsfornemmelse (dvs vanskelig å puste), hoste, piping i brystet, tett nese, økt slimproduktsjon, trøtthet og uopplagthet.  Og jeg kan også signere på at når passasjerene bruker parfyme da er det ille for meg. Ja, takk til begrenset parfymebruk!!!

In English

Want to restrict perfume use

(framtidinord.no October 23, 2011) “LHL believes it should be introduced restrictions on the use of scented products. The Norwegian Heart and Lung Association (LHL) is now called for limiting the use of scented products in kindergartens, schools and health institutions. The reason for this is that some 1.4 million people in Norway suffer from various forms of allergy or hypersensitivity to various substances. Many of these react to perfume products.

LHL believes, therefore, it must set aside money for prevention bureaus, so that more people will take into account that scented products can inflict injury. The organization also points out that the requirement for universal design in the Anti-Discrimination and Accessibility Act, § 9 also includes measures to prevent exposure to various irritants, including perfumed products.

Of the approx. 2500 known fragrances are about 100 known as allergens in humans.

LHL describes traditional perfume as “bad guys”, but also detergents, rinse aids, soap, candles and toys containing fragrances. Perfume is also found in some organic and natural cosmetic products.

– Many people with perfume allergies avoid using public transport and must stay away from social arenas where the risk of being exposed to perfume is great. There are examples of children who can not attend school because other pupils and teachers use products they can not tolerate, says Secretary-General Frode Jahren in LHL.

Symptoms of perfume allergy can be tightness sensation, coughing, wheezing, stuffy nose, sneezing, itchy eyes, increased mucus production, itching of the skin, fatigue and distressed, nausea and dizziness.”

Source: framtidinord.no
http://www.framtidinord.no/article495496.ece

————————–

I can sign on at all that: tightness sensation (ie, hard to breathe), coughing, wheezing, nasal congestion, increased mucus production, tired and distressed. And yes, as a bus driver I can also sign under that when passengers use perfume it is a bad thing for me. Yes, Thank you to the restrictions on use of perfume!!!


Leave a comment

Scent marketing and branding Design scents and fragrances

Nose is one of the firms among others that sell designer scents to others to use in environments and such for use as scent marketing and branding. On can read at their website (translation in English further down):

“Specialister inom certifierad doftmarknadsföring och atmosfärdoft
Dofter styr en stor del av vårt känsloliv, där du t ex med hjälp av olika dofter kan förändra människors värderingar om upplevelser och förstärka andra sinnesintryck. Det kan t ex gälla en första kontakt med en butik eller vid ingången till ett hotell eller köpcentrum. Nose AB har i tio år arbetad inom området upplevelsedesign, där doften är mediet och våra tekniklösningar verktygen. Företaget har genom sitt nätverk Air Aroma, världens största utvecklare av dofter idag 1.000-tals certifierade doftformulas för användning i offentlig miljö, och ett tiotal tekniska diffuserlösningar för allt från hem- till professionell systemmiljö. “

Meaning:

“Specialists in certified fragrance marketing and atmospheric scent
Fragrances controls a large part of our emotional life, where you for example by using different scents can change people’s values ​​about experiences and reinforce other sensory input. It can for instance apply a first contact with a shop or at the entrance to a hotel or mall. Nose AB has for ten years worked in the field of experience design, where the scent is the media and our technology solutions tools. The company has through its network Air Aroma, the world’s largest developer of fragrances currently 1000 Century doftformulas certified for use in public spaces, and a dozen technical diffuserlösningar for everything from home to professional systems environment.”

How fantastic it sounds it is still every allergic, asthmatic and sensitive persons nightmare. If you are a company, association or other that is thinking of using such scent, think of that you exclude thousands of possible customers from your buisness by using it. People that get sick from scent and perfume / fragrance will aviod  the environment you create and your buisness that they get sick from, and that means they will not use your buisness for doing buisness or buy your products or services. You will actually lose customers and money.

For example if I would enter such environment and got sick, I would never enter there again.

I think all buisnesses should rather go for the scent free policy, because then you get customers from both the non-sensitive and the sensitive persons. That means bigger sale.

Also the extended use of perfume and scent is making more and more people sick in allergies, asthma, ecsema, MCS and other sensitivites. Also people being sick from COPD get sick from perfumes. By using such products it is likely that you also cause your customer health pain.

Think and care. Scent does not only control and bring emosions and memories, it also control and damage the health of thousands.

Pls do not use such products.

Related links:

Norwegian (use Google Translate to read)
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7236928

http://www.inneklima.com/pdf/miljohemming_2011.pdf

On top of this I also question if the use of such products is legal in at least Sweden and Norway? Because in Sweden and Norway we got laws that forbid to exclude groups from accessing areas because of their handicaps. And scent is excluding people with sensitivites to access scented areas.

The Equality and Anti-discrimination Commissioner (LDO)

“QUESTIONS RELATED TO ASTHMA AND SENSITIVITY
The Equality and Anti Discrimination Commissioner (LDO) enforces the Anti-Discrimination and Accessibility Act (DTL), which prohibits discrimination on the basis of disability. The law also has provisions on universal design, see § 9, and individual arrangements, see § 12.

“There is no doubt that shopping malls and individual stores in a mall, single stores, hotels and so on is to be regarded as” private activities aimed at the general public “which basically is committed to ensuring universal design for Discrimination and Accessibility Act § 9 Allergy is regarded as a disability that is protected by Anti-Discrimination and Accessibility Act.” by LDO.

I have notified the LDO about this.


Leave a comment

Scent in small dozes

(Scroll down for English)

Astma og hyperreaktivitet i luftveiene

Personer med astma eller nesesymptomer grunnet hyperreaktivitet i luftveiene, kan bli syk selv om gasskonsentrasjonen er ganske lav. Det gjelder imidlertid like mye for lukten som folk flest oppfatter som god (parfyme, blomsterduft, lukten av røkelse, etc.).

For personer med astma og hyperreaktivitet i luftveiene, er det vist at avgassing fra parfyme og dufter gir reaksjoner i egenskap av irritanter i en kjemisk måte, der er astma en utløst reaksjon. Følsomheten og lavterskel for dette er ikke godt undersøkt.

Reaksjoner av ozon illustrerer noen av dette. Lukten av ozon (også som lukter av solvarme på et høyt fjell) synes å ha en terskel rundt 0.01 til 0,001 ppm. Kjemisk irritanteffekt for astma er oppnådd med en times eksponering til 0,2 ppm. Det var også objektive tegn på betennelse i luftveiene (rapport av Newson og andre i 2000). Ozon binder lett til partikler (NB! svevestøv) og kan gjøre en slik støv mer reaktiv og irriterende.

Så konklusjonen er (og dette sier jeg ut av erfaring av astma og støttet av vitenskapen). At hvis en person har en liten duft på dem, eller et rom er vasket med parfymerte / dufttilsatte vaskemidler, en airfreshener, duftlys, røykelse o.l., og personen / steder avgir duft / parfyme kan dette gjøre en person med astma sjuk. Reaksjonen kan komme momentant eller som en seinreaksjon og bygge seg opp over tid avhengig av mengden av partikler den astmatiske bli syk fra og hvor sensitive personen er. Det hele avhenger av sykdom og hva slags allergen, irriterende eller partikkel og mengde av ting den sensitive er utsatt for.

Det kan være interessant for deg å vite neste gang noen stående ved siden av deg begynner å hoste, nese og øyne renner og blir syk. Det må ikke være en snue eller influensa de har, men det kanskje er allergi og astma fra duften du har på deg som gjør dem syke. Alt dette går også for tobakksduft.

Parfymefri og duftfri gjør ingen syke.

Kilde: inneklima.com

In English

Asthma and hyperreactivity

People with asthma or nasal symptoms due to the hyperresponsiveness of the airways, may get sick even if the gas concentration is quite low. That goes however as much for the smell that most people perceive as good (perfume, flower perfume, smell of incense, etc.).

For people with asthma and hyperreactivity of the airways, it is shown that gas release reactions in the capacity of irritants at a chemical way, asthma is a triggered reaction. The sensitivity (low threshold) for this is not a well researched.

Reactions of ozone illustrates some of this. Smell of ozone (also such as smell of sun warmth on a high moutain) seems to have a threshold around 0.01 to 0.001 ppm. Chemical irritanteffekt of asthma is achieved with a one-hour exposure to 0.2 ppm. There were also objective signs of inflammation in the airways (report by Newson and others in 2000). Ozone binds readily to particles (Note! particulate matter) and can make such a dust more reactive and irritating.

So the conclusion is (and this I say out of experience with asthma and supported by the science). That if a person have a little scent on them, or a room is washed with fragranced washing agents, a airfreshener is used that contains something that an asthmatic person get ill from, and the person(s)/site/fragrance are around them for from a little while to several hours the reaction in asthma comes from one second to an hour or more later depending on the amount of particles the asthmatic get sick from.

A person who got asthma can get the reaction at once, but it is also possible that a person with asthma get a delayed reaction to the allergen/irritant, it come creeping and then hits with a full blow. It all depends on the illness and the kind of allergen, irritant or particle and amount of the stuff the asthmatic is exposed to.

That may be interesting for you to know the next time someone standing beside you start to cough, snivle and get sick. It might not be a cold or influensa they got, but it maybe is  allergy and asthma from the scent you wear that make them sick. All this goes for tobacco scent too.

Fragrance free and scent free make no one sick.

Source: inneklima.com (Norwegian Indoor Clima site)


Leave a comment

1,230,100 people

(Scroll down for English)

1.230.100 personer

I begynnelsen av 2011 hadde Norge ca 4.920.400 innbyggere.

25% av disse har sensitiviteter som astma, allergi, lungesjukdom og andre sensitiviteter. 25% av 4.920.400 = 1.230.100 personer med astma, allergi og / eller andre overfølsomheter

I USA og andre land, er forbudet mot parfyme, forbud av bruk av parfymerte produkter, røyking også utendørs på offentlige steder som gangveier, fortau, torg, strender, parker områder rundt matutsalg og utendørs kafé, forbud mot dufter, røykelse , duft lys, etc., på offentlige steder og arbeidsplasser er allerede et faktum. Det er på tide at Norges innbyggere som har følsomhet også får tilgang til frisk luft uten allergener og irritanter som kan forebygges. Pollen kan vi ikke gjøre noe med da det kommer hvert år, og er ute av vår kontroll, men vi kan hindre folk å bli syk av parfyme og røyk. Det er ikke parfyme eller duftende produkter som gjør at du rengjør, men duften gjør flere hundre tusen mennesker syke hver dag. Det er mulig å friske deg selv duft fritt

Verden er full av alternative ikke-parfymerte produkter i dag av hva folk ikke blir syke av. Det er ingen unnskyldning lenger.

1.230.100 mennesker er i risikosonen for å  bli sjuke av bruk av parfyme og røyk bare i Norge. Du kan også legge til resten av verden, hvor mange du får da?

In English

1.230.100 persons

At the beginning of 2011 Norway had about 4,920,400 inhabitants.

25% of those have sensitivites like asthma, allergy, lung diseases and other sensitivites. 25% out of 4,920,400 = 1,230,100 people with asthma, allergies and/or other sensitivities.

In the U.S., and other countries, the ban on perfume, the ban of use of scented products, smoking even outdoors in public places like boardwalks, sidewalks, squares, beaches, parks areas around food stands and outdoor cafe’s, ban against fragrances, inscense, fragranced candles, etc., in public places and workplaces are already a fact. It is time that Norway’s inhabitants who have sensitivity also have access to fresh air without the allergens and irritants that are preventable. Pollen we can do nothing about, it come every year and is out of our control, but we can prevent people getting sick from perfume and smoke. It’s not the perfume or fragranced products that make you clean, but the fragrance makes several hundred thousand people sick every day. It is possible to freshen  your self scent free.

World is full of alternative non-fragranced products today of wich people do not get sick from. There are no excuse any more.

1,230,100 people the danger zone of getting sick from use of fragrance and smoke only in Norway. You may also add the rest of the world, how many do you get then?


5 Comments

The environmental impairment by allergy and sensitivity

Most people can go where ever they like, they can do what ever they like, and they take it for granted. They go to work, they got to the store, they go to the movies, training studio, hotels, visit friends and family and many other places without getting ill.

Not everyone is as fortunate. Chemicals are everywhere in the surroundings, in everything we use every day from soap, perfume, cologne, after shave, deodorants, tobacco, washing agents, fabric softeners, shampoo, conditioner, toiletry products, cosmetics, hair color, beauty products like hair spray, hair mousse, hair gel, nail polish, fragranced products, furnitures, cars, petroleum products, paint, houses, plastic, clothes, shoes, water is cleaned with chlorides a.s.o. Our waste we get rid of either tossed in the toilet, flushed down the drains, or it is transported to the waste station, and all this sets its mark on us and on the environment around us together with all the things we use and put on us every day.

It affects the quality of the water and it spreads its chemicals to the lakes and the water. The animals take it in and it travels through the food chain to us, the humans. Chemicals in the everyday use from soap to the diesel you fill your tank which affect the health of the humans. Most people do not think of their cleaning products and washing products for their clothes, deodorant, shampoo, conditioner, hairspray, cosmetics with perfume as a threat, not to themselves and not to others.

The plain truth is that all those products contain perfume, and what is perfume? Perfume is partly made from industrial produced oil and petroleum products, undustrial alcohol, among other ingredients and lots of them are a danger to our health in the long run, and can cause cancer, allergies, asthma, mcs, have an effect on our reproduction capability and many other illnesses. They are also a problem for those already sensitive.

Many of the products that the manufacturer state is natural or even organic may contain some chemicals, and also some products like for an example pine, flowers and other natural content, essential oils,and other products also give away fumes of such kind that may trigger the illness to break out.

Now how can this be a handicap?

When people develop allergy, asthma and other lung diseases, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) and such diseases they get sick from many or in many cases all of the above mentioned chemicals and products.  A person with allergies, asthma and other lung diseases, MCS and such can get acutely ill from such products. To improve the environmental handicapped’s daily life they have to remove themselves from all of such. Perfume, smoke, scented and chemical filled products others use and chemicals in paint, furnitures, buildings, building materials, plastic and similar, cars, clothes,  pesticides a.s.o are a hazard to the environmental impaired person. A person with environmental handicap by sensitivities can help their own situation to a degree and stop using the products that make them sick, and if they can afford it also build a house, a home from safe materials. But all around there are people who uses all what they get sick from, and places built from materials from unsafe materials.

In shops for an example the location of products and how they are set up in the store can be of great importance to the sensitive persons health. Is it good to let chemicals and chemical filled products stay with food and allergy friendly washing agents and allergy friendly personal hygiene products a.s? Is it good to have the perfume products right beside the cashier desk? Flowers just inside the entrence of a store, is that a good idea? Smoking everywhere in public places, both indoors and outdoors? Clean public room, restaurants a.s. places with high chemical and perfumed washing agents? Probably not, and you will understand why if you continue reading.

What makes it an environmental handicap?

An illness becomes an environmental handicap when the person is prohibited from going places, living places, work, associate with other people in a normal way because if they do they would get sick from chemicals people use, what chemicals are in building materials, workplaces, indoor air environment as well as outdoors a.s.o.

What makes this a problem that most people do not think of, is that most people have some kind of perfume on them. Now you may think and want to say: – No, I have not sprayed perfume on me today! Well, maybe you have not, but still you probably got perfume on you. Think back, what did you put on today? You showered, took a bath or washed yourself, did you use scented products washing yourself? Soap, shower creme, shampoo, conditioner? After that you maybe put some lotion on? Was it perfume in that? And later on did you put on a scented deodorant? And then you combed your hair and maybe styled it. What did you put in your hair? Did you use hairspray? Hair mousse? Hair gel? Hair wax? What was in that? Now it is time to get dressed… The clothes you washed yesterday or another day before.. What wash agent did you use? What about fabric softener? Were they fragranced? What else were in it? If you are a woman you maybe put makeup on. What is it in that? If you are a man you probably used barber foam and maybe aftershave?

Before you even had breakfast you have put on a lot of perfume and chemicals without even thinking about it.

You did not have to take the bottle and spray it to your body, put it behind your ear or smear it on your face.

How can this be a problem?

People who have allergies, asthma and other lung diseases, MCS and other similar illnesses have a reaction to things they are subjected to in the surroundings. For some it takes real small dozes, so small a healthy person would not recognize it. People having asthma react on such as 0,02 ppm substances in the air. They can remove all of what make them sick from themselves and in their own home, but when they go out they meet you and all the others that have their own habits and likes, and that use every day what they like to use without thinking of their use and that they use many bad chemicals.

In addition to all the fragrance products we have perfume, deodorants, aftershaves, cologne and so on. This is the ones that are the strongest smells that contain a lot of  chemicals. And the perfume in the scented products are the same as in the bottle you spray on yourself.

Chemicals you find in most of the things we use everyday, and in most of the buildings we are in and visit everyday Spread in the air we all breathe. Some chemicals are worse than others but all chemicals evaporate and give fumes from themselves that is what make allergic, asthmatic, mcs and similar ill from the exposure of it.

Look out

Look out the window and think of how many things are made from chemicals? How many people are there in the world? And how many of those use perfume or fragrance products? Buildings are they chemical free? Paint? Fabrics? Fillings? Wet protections? Glue? Carpets? What are they made of?

How does this work for those with allergy, asthma, MCS and others with similar illnesses?

The environmental handicap

Allergy, asthma and other lung diseases, MCS and other similar diseases got to do with the capability to stand outer impact on the person being sick. In an environment free from what make those people sick they are not as sick, and in best cases without symptoms.

Environmental Illness Resource:
“Environmental Illness is a term used to describe illness in which environmental triggers play a significant role in producing symptoms, and the illness itself. People suffering from environmental illness may have allergies, be sensitive to certain chemicals, as in multiple chemical sensitivity (MCS) or be unable to work/stay  in an office or other enclosed environment without becoming ill, which is known as sick building syndrome.” IE-Resource.org

In an environment with allergens, irritants and products, substances and fumes that have a bad impact on the allergic, asthmatic or other lung disease, MCS sick person they have everything from small to severe symptoms of their illness. Any person that get ill from something would like to remove themselves from what make them ill, in order to feel better. When a person get sick from something in the surroundings (environment) or the symptoms get so bad the person can not be or stay  in the place, location and environment, they have an environmental inhibition. That goes for all buildings public, private and homes, shops, buisnesses, public transportations, hospitals, doctors offices, other health care, a.s.o. Even a person that is stuffed with chemicals – mostly tobacco and perfume or scented products but not excluding other stuff – on them can be an environmental inhibition area, equally with their home, car and such.

So what defines an environmental inhibition?

When a person have an illness that is only a problem some places and the person can be even free from the symptoms of the illness other places where what make the person sick is removed from the premises, it is an environmental inhibition. This is because the surroundings/environment hinders the person from going there. If the same place were cleaned from what make the allergic, asthmatic, MCS or similar get sick from, then the person can enjoy the place without getting sick.

The tobacco smoke, smog, dust, along with perfume, chemical filled and perfume filled cleaning agents, candles, scented candles, incense, airfresheners, and other airborne pollution makes a threat to the environmental inhibited’s health and possibility to be in the environment where this is found, both indoors and outdoors.

It is for an example not uncommon that allergic, asthmatic, MCS and others with sensitivities must “cruise” between and/or away from smoke, perfume and other chemical use in the public room, even outdoors to avoid getting sick. They are chased and forced other places by others use.

Then they can just stay away from it and avoid it?

Yes, that is the theory, but in the real life it is unfortunately often not practically done.

If you have an illness that make you sick from fumes from building materials commonly used, perfumed and scented products, chemical filled and/or perfumed and chemical filled washing agents a.s.o that is used all over every where, where would you go? Maybe you even get sick from the house you live in, because it is built from materials that evaporate fumes that make you ill.

Where would you then go?

The legal and the medical say:

In the lungs that looks almost like a sponge with small pipes air and oxygen is transported. Those pipes are air-ways called Bronchi and out from them springs the even smaller ones called Bronchiole and in the end of those the Alveoli is located. The Alveoli is connected to the blood stream of the body and the blood transports the oxygen to the rest of the body including the brain, liver, kidneys, muscles and so on.

Asthmatics and people with other lung diseases need oxygen too. Air is breathed in through the mouth and nose and goes through the wind-pipe to the lungs. When the air/oxygen arrive to the lungs it is first transported to the bronchi and over into the bronchiole wich then transport the air/oxygen further to the alveoli that is the last stop in the lungs before the oxygen is transported to the rest of the organs in the body.

The bronchiole in an asthmatic person narrows (se img) when subjected to perfume, smoke, dust, exhaust or other things the person having asthma get sick from. When the bronchiole’s narrows it hinder air to get through to the alveoli, and the person get hard to breathe or what we call an asthma attack. When breathing fresh air with no pollution, irritants or allergens in the air breathed in, the asthmatic person usually can breathe rather normally. When a person having an asthma attack get all tight lungs then it is the bronchiole that get inflamed and cramp, and the asthmatic person can not breathe easily. Therefore oxygen can not be transported to the rest of the body and organs. If not helped and the person having asthma do not get to breathe normally again the person can in worst case suffocate. The help needed is to get away from irritants and allergens that make the person sick, and also to give medicine at once. If the person do not get better the person should be brought to the hospital to get stronger medicine.

A little thought here is if the helper, maybe even health medical staff, wear perfume and the asthmatic person is sensitive to it, what will happen?

AstraZeneca on asthma:
“Approximately 300 million people worldwide (year 2010) suffer from asthma. It is estimated that by 2025 there will be an additional 100 million sufferers.” AstraZeneca.com

Related publications:
anneliemolin.wordpress.com search word: Mannitol test done
anneliemolin.wordpress.com search word: An ordinary day with asthma
anneliemolin.wordpress.com search word: What is asthma?

The Norwegian Labour Inspection Authority on chemicals “Chemistry is the science of substances or chemicals’ properties, composition and reactions. Chemicals are: Element, Chemical compounds – a substance with a particular form of two or more elements. Mixtures of elements or chemical compounds. Chemicals present in their natural state or they can be industrially manufactured. Chemicals can pose a risk to worker safety and health. You can be exposed to chemicals by inhalation, through skin or if swallowed. What is the risk depends on the chemicals Properties, how and how long you have been exposed. Chemicals can be corrosive, toxic, mutagenic, teratogenic, allergenic and irritating, and some chemicals can cause or increase the incidence of cancer.” Arbeidstilsynet

The Norwegian Labour Inspection Authority on smoking: “The employer is responsible for the work environment, including for the protection from smoke in the workplace. All are entitled to a smoke-free working environment. For employees means the Tobacco Act that dispatch offices, workrooms where two or more works or visited, corridors, stairwells, toilets and lifts in the workplace should be free of smoke.”… “It is not allowed to smoke in premises where there is food and / or drink. This includes cafeterias and dining rooms.” … “The outdoors can smoking be permitted if the shielding does not sufficiently restrict natural ventilation, and if smoking is not a nuisance.” …. ” Entrences and such places should also be smoke free.” … “Remember that you have no right to smoke in relation to the work.” Arbeidstilsynet

EI Resource on MCS: “Martin Pall is Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences at Washington State University and Research Director of The Tenth Paradigm Research Group. He has focused his research efforts on multiple chemical sensitivity, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and other interconnected multi-system illnesses for a number of years and developed arguably the most complete theory for their pathophysiology. His basic hypothesis states that an initial stressor of some kind (e.g. acute pesticide exposure, viral infection, physical trauma etc) initiate a response in the body that while protective and helpful in the short-term, becomes pathological in the long-term and leads to symptoms and illness. This he proposes is what happens in MCS, the reaction to the stressor never gets switched off and the resulting biochemical dysfunction causes and perpetuates the illness.” IE-Resource.org

The Norwegian Ministry of Transport and Communications on public transportations “From 1 April 2006 The Ministry of Transport and Communications in Norway has made the law and regulations for bus companies harder when it comes to adjusting conditions for physically impared. The rules are also for those with asthma and allergy.” The Norwegian Ministry of Transport and Communications

“According to Norwegian public reports,
NOU 2005: 8 on equality and accessibility. Legal protection against discrimination on the basis of disability. Defined disability as: “Functional inhibition occurs when there is a gap between an individual’s capabilities and ambient design or function requirements in the surroundings/environment/buildings a.s.” This is also known as: The Act on prohibition against discrimination on the basis of disability (Discrimination and Accessibility Act) Lovdata.no

Professor dr. med. em. Kjell Aas on the inhibition: “Environment Inhibition is such a disability, but it is a hidden and anonymous disability that is little known. Health workers and the general public knows too little about this disability. Lack of knowledge and lack of understanding creates major problems for those affected.” … “It is known that the number of  environmental inhibited, ie asthma  analysts and allergies, is high and the possible increase.” … “The word environment inhibition is used as an umbrella term for a variety of conditions with environmental intolerance ie hypersensitivity there something in the environment lead to disease and ailments of such strength that the affected person can not stay healthy and function normally in the environment.” … “It includes both well-defined respiratory symptoms with accepted diagnosis, such as bronchial asthma and rhinoconjunctivitis” …  “Some allergies are so severe that the disease can be triggered by very little of the relevant allergens. Many people with asthma have severe hyperresponsiveness (of irritability) in the airways that provide asthma exacerbation when exposed to different kinds of air pollution.” … “Chemical environmental intolerance of others and unknown mechanisms include people with fragrance sensitivities and people with what is popularly called “indoor air illness”. They are sick from air pollution that most people tolerate well. They get headaches, dry and irritated mucous membranes, nausea, unusual fatigue, difficulty with concentration, perception and memory, and other subjective feeling of poor health. Not few feel completely knocked out with symptoms that can resemble a kind of poisoning. Symptoms can occur suddenly or after a couple of minutes and hours. They can last from several hours to several days. This includes complaints without objective signs and therefore can not be proved, but not disproved. There are large individual differences. When the environmental inhibition caused by allergies or asthma with hyperreactivity can be much objectified and you have a lot of research based knowledge. For the climate-related disease, odor intolerance and other environmental intolerance there is little relevant research and such research is very demanding.” … “Although the chemical causes are obvious, the mechanism is not well known for MCS. It is presented several theoretical explanations that in part based on known and unknown biochemical phenomena and partly to possible malfunctions in the network between the olfactory bulb and the so-called limbic system (the animal brain) in the brain.””  Professor dr. med. em. Kjell Aas

So what is the point?

Now when you got the knowledge, you got the tool to make the environment better for your fellow man.

By the pen
Annelie Elisabeth Molin

More:

At Rodale www.rodale.com we can read “The new research detected that the labels of popular perfumes don’t list harmful fragrance chemicals linked to sperm damage, hormone disruption which is linked to some cancers, thyroid disease, obesity, diabetes, and other serious health problems, reproductive toxicity, and allergy problems. The study was released on the heels of the President’s Cancer Panel report, which suggests environmental factors like hormone-disrupting chemicals in consumer products, plastics, and pesticides used on our food could be causing many more cases of cancer than initially believed. … The Cancer Panel report recommends that pregnant women and couples planning to become pregnant avoid exposure to hormone-disrupting chemicals due to cancer concerns. These chemicals that may play a role in cancer were found in many of the fragrances analyzed for this study. … “Secondhand scents are also a big concern. One person using a fragranced product can cause health problems for many others ” second page:  “Just because your favorite fragrance wasn’t on the list doesn’t mean it’s safe. In fact, harmful fragrance chemicals are used in thousands of products and are not listed on the label. It seems like you should have the right to know how these seemingly innocent perfumes and colognes are affecting your health. But unfortunately, manufacturers don’t have to list warnings or even the actual ingredients used in fragrance blends, on the label. And the problem isn’t limited to perfumes and body sprays. We are blasted with harmful synthetic fragrances everyday in the form of scented cleaners, hair spray and dyes, air fresheners, candles, shampoos, soaps, perfumes, and body sprays. Research is finding that many of these scented products interfere with our hormones, which regulate how our bodily systems function.” One of the coalition members for this research was the Breast Cancer Fund.  Read the whole story: http://www.rodale.com/perfume-ingredients

Sources:
www.naaf.no
http://www.doksenter.custompublish.com/miljoehemmede-fram-i-lyset-.4490900-82143.html
http://www.ei-resource.org/treatment-options/treatment-information/multiple-chemical-sensitivity-treatment/
www.allergiviten.no
www.lovdata.no
http://www.rodale.com/perfume-ingredients
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/05/27/an-ordinary-day-with-asthma/
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/19/educational-image-on-asthma/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lung
Pulmonary Clinic at Ålesund Hospital, Norway
http://www.astrazeneca.com/Home
 I have also personally been talking to people having MCS and through that harvested knowledge about the illness – MCS-People

Here is another link I recommend:
What is environmental illness?
http://cleanerindoorair.org/what-is-environmental-illness/