Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Mature?

A part what telling how mature you are,

Is how you handle difficult Things happening.

If you shun People out without talking about it in a grown up way,

You are not grown up

not mature.

More like a little kid who lay on the ground refusing to talk With their parents

going tell rat tail all over to others to ventilate Your shortcomings.

Maybe even lay Down on the ground yelling and screaming.


1 Comment

Disability benefits…

(Svroll down for English)

Nei, dette handler ikke om at jeg er blitt ufør, jeg arbeider full tid. Dette handler om menneskers oppfattning om uføre.

Uføretrygdet

Uføretrygdet… Mange mennesker har det fordi de enten er for svake eller syke for å arbeide.  Der er store fordommer og “rasisme” mot de som er uføretrygdet. Når en person som er uføretrygdet kommer på tale i samtale over en kopp kaffe i forskjellige situasjoner da hører man ofte folk si:

Personen er lat og gidder ikke jobbe, han / hun lurer trygdesystemet for å slippe arbeide og for å kunne leve av staten, han / hun påstår den har vondt her og der, den er sjuk med det og det, men den orker gå dit og dit, han / hun har vel feil på hodet også! etterfulgt av et hånfult flir.

Når jeg hører slik blir jeg meget provosert og rett og slett forbannet. Den arroganse som blir vist av de som ellers er så hyggelige, som jeg normalt liker så godt, forvandles på under et minutt til hatiske, fordomsfulle, arrogante, selviske drittsekker som setter seg til dommere over andre menneskers liv og skjebner.

Jeg har lite tro på at de fleste blir sjuke fordi de finner det ok og behagelig. Man blir ikke sjuk og går ned i lønn, lever med plager og sjukdom, handikapp, fordi det er så moro, det er ikke slik at de har bestilt det på nett fordi det var så praktisk å ha.

Alle, og da mener jeg absolutt alle kan bli uføre og måtte på uføretrygd om skjebnen vil det. Det holder med å for eksempel være ute for et trafikkuhell, falle ned stigen da du maler huset ditt, blir sjuk i arbeidet så kallet yrkesskade, kroppens funksjoner svikter pga, sjukdom eller slitasje eller kanskje til og med arvelig betinget årsak.

Istedenfor å sette deg som uforstandig dommer over andre og snakke masse skit om andre bør du heller tenke over hvor heldig du er som ikke er sjuk og kan arbeide, og ikke tråkke andre sitt navn nord og ned. Hvem er du som dømmer andre? Det kunne vært du!

In English

No, this is not about that I have become disabled and being on disability benefits, I work full time. This is about people perceptions about people on disability.

Disability benefit

Disability benefit … Many people get it because they are either too weak or sick to work. There is great prejudice or “racism” against those who are receiving disability benefits. When a person is receiving disability benefits and the subject of their lives come up over a cup of coffee in different situations, when one often hears people say:

The person is lazy and can not be bothered to work, he / she uses and abuses the social security system to avoid work and to live off the state, he / she claims to be in pain here and there, it is sick this and that, but they can do and go there and there, he / she has probably faulty head too! followed by a spiteful grin.

When I hear so I become very angered and simply cursed. The arrogance displayed by those who otherwise are so nice, who I normally like so well, in less in a minute turns in to haters, prejudiced, arrogant, selfish bastards who put themselves up as judges of other people lives and destinies.

I have little faith that most people are sick because they find it ok and comfortable. You do not get sick and lose wages, living with ailments and disease, disability, because it is so fun, it’s not that they have ordered it online because it was so convenient to have.

Everyone, and I mean absolutely anyone can become disabled and be forced to be on disability pension if fate will. It is enough to be in a traffic accident, fall down the ladder when you paint your house, ran down with a car in the street, being sick from work; so called occupational illness or injury, body functions fail due to illness or wear and tear, or maybe even hereditary caused illness.

Instead of putting yourself foolish judgments of others and talk mass shit about others, you should think about how lucky you are that you are not sick and can not work, and not trample other’s name down in the mud accusing them of being criminals. Who are you to judge others? It could have been you who was sentenced to be unlucky in life!


Leave a comment

Why?

Why write so much about sensitivity?

If no one ever open their mouth and talk about it,

then no one will never know.

If no one will ever know what it is like,

then nothing will ever happen to change the situration.

And francly, I do not do this only for myself,

We are several thousands who are sensitive to smoke chemicals and fragrance gassing in the air.


1 Comment

Provoked by blogging – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

Et eksempel på holdningsproblem – eller brist på folkeskikk…

Å blogge om astma kan terge på deg folk. Ikke alle liker å få høre at astma kan være plagsomt og at parfymer, hårspray osv og provoserer fram astmaanfaller. De blir rett og slett provoserte. Noen til de grader at de sender stygge meldinger på facebook. Meldingen det er snakk om endte opp i min innboks på facebook etter en diskusjon om en deltakers holdninger i tv2-programmet Farmen. Personen jeg fikk meldingen av er en person jeg kjenner fra arbeidslivet, vi har aldri omgåtts privat. Men hun har såklart fått med seg at jeg ikke tåler en del ting pga min astma, ting hun liker, selger og bruker masse av. Midt i diskusjonen om bading og Farmen trekker hun opp min helse som en fleip.

“- Kan jo ikke sove med Annelie, om man bruker parfyme og hårspray. :))”

Som om det er noe moro å få pustevansker av andres vaner og liker? Jeg sa i tråden jeg ikke likte det som ble sagt, men det ble ignorert. Og så sendte hun meg denne meldingen herunder privat etterpå, det er bare uforskammet.

“Unskyld meg, men hva f… tror du at du er ? jeg spurte deg om en ting i går på den spydige kommentaren din. Jegbhar faktisk hadt nok å stri med, er ikke så innterrisert i hverken deg eller helsa di. …  Jeg er ikke innterrisert i høre på om at hele verden skal ta hensyn til deg.”

Jeg synes i grunn den dama der skylder meg en orsaking. Makan til makaber person får man lete lenge etter. Det hadde til å begynne med vært en langt hyggeligere måte å oppføre seg på å spørre hva jeg egentlig mente, istedenfor å lange ut slik. Å spørre hva jeg mente ville også vært mere konstruktiv og veloppdratt. Spydig var kommentaren ikke. Jeg kommenterte kun en annen sin kommentar om at damer ikke bør bade sammen med herrer (ref. den religiøse karn sine meninger i tv-programmet Farmen om at kvinner ikke skal gjøre mannfolkarbeid eller blande seg med menn, eg. segregering) og jeg kommenterte med at å bade sammen var til å få mareritt av, fulgt av et lol. Så det var i det hele en misforståelse. Jeg sa heller ikke noe om at hele verden skal ta hensyn til meg, kun at jeg ikke likte kommentaren om meg.

Men man kan lure på hvordan en person er skrudd sammen som sier slike ting som herover? Hun er ikke interessert i helsen min, men hun kan ikke la være å tråkke på meg?

Hun mener at jeg som skriver så masse om astma krever alles oppmerksomhet, alles fullstendige lydnad. Hun mener det er negativ av meg å informere om hva som kan utløse astmaanfall, hun mener det trekker henne ned. På hva måte kan det trekke henne ned? Ingen dør av kunnskap – å lære, det er ikke tungt bære, og ikke rettet mot spesifikke enkeltpersoner, men mot publikum. Hele opplegget høres teit ut spør du meg.

Dette er en person som jeg har aldri før sagt et ont ord hverken til eller om henne, jeg har ikke hatt noe usnakket med henne heller. Og om hun nå bryr seg så slett i helsen min så kan hun da bare la meg være, og la være og kommentere. Eller skulle hun like at jeg laget moro av hennes situasjon som jeg kjenner så godt? Ville være langt enklere for henne å bare la være å kommentere. Hvorfor sløse så masse energi på noe man har så lite intresse i?

Klager jeg?

Privat, i arbeidsliv og sosialt er det i grunn sjeldent jeg klager og beklager meg til folk om helsen min, også om jeg egentlig burde få folk å holde ting unna meg oftere da det ville være bedre. Men det er også meget slitsomt å hele tiden måtte klage. Hvorvidt jeg synes at alle skal ta hensyn til helsen min… Det er ofte jeg opplever å ville la folk drive på med hva de gjør vedrørende parfyme, hårspray og røyk mv, men det bryr seg lungene mine lite i. Jeg kan ikke hvor mye jeg enn ønsker det selv å påvirke helsen ved å mene noe, da lungene bestemmer alt. Det kan jeg ikke påvirke. Like lite som man kan tenke bort at man har låk rygg, vondt i en hånd eller skulder. Forskjellen er at lungene kan kvele deg, å ha låk i ryggen er normalt ikke farlig også om det er meget plagsomt.

Og dette tok jeg opp fordi?

Fordi den som tror jeg er en sytepave må tenke om igjen. Jeg sier kun fra de ganger jeg må, ellers prøver jeg å unngå problemen, og titt lider jeg bare i stillhet. Årsaken til at jeg snakker om det online er for å spre informasjon, da det er meget lite kunnskap om at bl.a parfyme, hårspray, rengjøringsmedler, vaskemedler, tøymyknere osv er årsak til helseplager. Det begynner å komme mere info om det i aviser og slik nå, men før var der ikke kunnskap i det hele tatt. Sytepave er jeg ikke, men jeg kan ikke bestemme over lungene mine og trenger derfor å bli tatt hensyn til. Er det virkelig så mye forlangt?

Jeg synes personer som henne bør få seg et liv, og se godt innover fordi å opptre slik er både uforskammet og egoistisk.

In English

An example of attitude problems – or lack of manners…

Blogging about asthma can rile up people. Not everyone likes to hear that asthma can be troublesome and perfumes, hairspray etc provokes and start asthma attacks. They are simply provoked. Some of the degrees that they send nasty messages on facebook. The message ended up in my inbox on facebook after a discussion of a participant’s attitudes in  tv2 program The Farm. This is a person I know from a former work situation who sent this message. We have never circumvented privately. But of course she has gotten the knowledge I do not tolerate a lot of things because of my asthma, stuff what she likes, sell and use lots of. In the midst of the discussion about swimming and The Farm she pulls up my health as a joke.

“- Can not sleep with Annelie, if you use perfume and hairspray. :))”

As if it’s any fun to have breathing difficulties of others habits and likes? I said in the thread I did not like what she said, but it was ignored. And then she sent me this message privately afterwards, that’s just rude.

“Excuse me, but what the f .. do you think you are? I asked you a thing yesterday on the sarcastic comment. Fact, I’ve had enough to contend with lately in my life. I am not so intrested in either you or your health. I’m not intrested in hearing about the whole world to pay attention to you. “

I think the woman there owes me an apology. Rude my commentary on the facebook thread was not. It would have beenmuch  nicer to ask what I really meant, instead of launching out at me like that. To ask would have been more constructive and common good behaviour. I only commented on another’s comment that women should not swim with men (see the religious blokes opinions in the television program The Farm, that women can not do men’s work or mix with men, eg segregation) and I commented that swimming together were to have nightmares of, followed by a lol. So it was at all a misunderstanding. I said nothing about the world to pay attention to me, just that I did not like her comment.

But one may wonder how a person is screwed together saying things like this? She is not interested in my health, but she can not help stomp on it?

She thinks that since I write so a lot about asthma that I require or rather demand everyone’s attention, everyone’s complete obedience. She thinks it’s a negative by me to inform about what can trigger asthma attacks, she thinks it pulls her down. In what way can it pull her down? No one have any burden of knowledge – to learn, it is not heavy to carry knowledge, and my writing is not directed at specific individuals, but to the audience. The whole scheme sounds stupid if you ask me.

This is a person I have never said a bad word neither to or about her, I have not had much to say to her either. I actually do not care that much. And if she cares so little about my health so she can then just leave me be, and not comment about it. Or maybe she would like if I made fun of her struggle I know so well of? It is actually not so hard to be human. Just leave it be. Why use so much effort and energy on something she care so little about?

Complaints, I?

Private, in work situations and socially it rarely complain to people about my health, even if I probalby should demand people to keep the stuff away from me more since that would be better. But it is at the same time very tirering to fight everything all the time. But whether I believe everyone should pay attention and be considerate to my health … It’s often I feel I would like to let people carry on with what they do on perfume, hairspray and smoke etc.. but of this my lungs care zero about. It does not matter how much I personally want to not care, since the lungs determines everything. I can not affect this no matter what I think. Just as you can not think away back pain, pain in the hand or shoulder, I can not think away my lung problems. The difference is that the lungs can possibly choke you, while to have back pain is normally not dangerous even if it is very troublesome.

And I brought this up because?

Because those who think  I am a whining Pope must rethink. I only say anything the times I have to, otherwise I try to avoid the situation, sometimes even hurt in silence. The reason I talk online about it is to disseminate information, as there is very little knowledge about that among other perfume, hairspray, cleaning agents, washing agents, fabric softeners, etc. is causing health problems. It starts to get more info about it in the newspapers now, but before, there was no knowledge at all. Whining I ensure I am not, but I can not decide on my lungs and I therefore need to be taken into account. Is it really so much to ask?

I think people like her should get a life, and take a good look at themselves because acting like that is really rude, and egoistic.