Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Tilgjengelighet er pålagt også for sensitive og allergikere

For personer med astma, allergi og sensitivitet er luftforurensninger som parfyme og luftparfymering et problem. Er luften forurenset kan personen ikke puste, får allergiske besvær , i verste tilfelle også anafylaktisk sjokk, uansett kan ikke oppholde seg i lokalet. Det er lett og koster ikke noe ekstra å tilrettelegge miljøet sånn at det blir tilgjengelig.

• Ikke installere og bruke luftparfymeringsprodukter i noen form.
• Vask med parfymefrie produkter
• Vask regelmessig
• Installere parfymefri håndsåpe
• Skru opp ventilasjonsanlegget for bedre utlufting og ventilasjon.
• Lufte også naturlig hvor det går an og hvor luften er ren og frisk ute.

Hvor allmennheten har adgang er det pålagt med tilgjengelighet:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

§ 4.Ufravikelighet
Bestemmelsene i denne loven, og forskrifter gitt i medhold av loven, kan ikke fravikes ved avtale.

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging

§ 17.Universell utforming
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.
Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på
a)effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b)om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
c)kostnadene ved tilretteleggingen
d)virksomhetens ressurser
e)sikkerhetshensyn
f)vernehensyn.
Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

§ 19.Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.

Brudd på Universell Utforming er forbudt
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/%C2%A712

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§19


Leave a comment

Not so sexy – researched perfume

Again I have found an article where researchers have conducted tests on perfume. The test is called The Health Risks of Secret Chemicals in Fragrance by the Campaign for Safe Cosmetics May 12th, 2010.

To qoute them researchers:

“A rose may be a rose. But that rose-like fragrance in your perfume may be something else entirely, concocted from any number of the fragrance industry’s 3,100 stock chemical ingredients, the blend of which is almost always kept hidden from the consumer.”

The Campaign for Safe Cosmetics that is an independent lab tested 17 fragrance products, and their partner Environmental Working Group gathered information from the ingredients labels of the products.

The Campaign for Safe Cosmetics and Environmental Working Group concluded with:

“Fragrance is now considered among the top five allergens in North America and European countries and is associated with a wide range of skin, eye and respiratory reactions. Repeated, cumulative exposure to chemical sensitizers like allergenic fragrance ingredients increases the chance that a person will develop allergic symptoms later in life. Our tests found an average of 10 chemical sensitizers in each fragrance product.”

The analyze gave the result that:

  • “Fourteen secret chemicals not listed on labels due to a loophole in federal law that allows companies to claim fragrances as trade secrets.”
  • “Ten sensitizing chemicals associated with allergic reactions such as asthma, wheezing, headaches and contact dermatitis.”
  • “Four hormone-disrupting chemicals linked to a range of health effects including sperm damage, thyroid disruption and cancer.”

The majority of the chemicals found in this report have never been tested and checked for for safety by any publicly approved agency, and also not by the perfume and cosmetics industry self-policing review panels.

And The Campaign for Safe Cosmetics and their partner Environmental Working Group also announce the chocking effects and numbers of  damage on peoples health:

“When sprayed or applied on the skin, many chemicals from perfumes, cosmetics and personal care products are inhaled or absorbed through the skin. A recent EWG study found synthetic musk chemicals Galaxolide and Tonalide in the umbilical cord blood of newborn infants; these chemicals were found in all but one fragrance analyzed for this study. Diethyl phthalate (DEP), which appeared in 12 of the 17 products we tested, has been found in 97 percent of Americans tested by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.”

Source: The Campaign for Safe Cosmetics
http://www.safecosmetics.org/article.php?id=644

Click the link to read the entire article and research.

Think before you stink! When you stink you pollute the air we shall all inhale!