Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Movie tip: The Good Witch

Even the movie industry have picked up the allergies and sensitivities to perfume and chemicals. In The Good Witch season 1 episode 2 The good doctor tells about his allergies to aftershave and finds out a patients health problems being sensitive to chemicals.

Portraid in a nice and serious way.

The Good Witch is about a New York doctor and his son moving to a small town, where he finds that the mayor has lured him to the town on false promises, and that the next door lady has all his patients.

 


Leave a comment

Movie tip: Perfume allergy in Billion tv-series

Film tips: Parfyme allergi i Billion tv-serie

Billion er en tv-serie på HBO som handler om aksjehandel, lov og rett og jakten på de som ikke følger loven. I sesong 1 avsnitt 3 (ca 27:52 inn i programmet) før og etter et et møte med klienter reagerar Rhoades på at en Spiris har eau de cologne på seg:

Rhoades: “- Har du på deg cologne?”

Spiros: “- Ja”

Rhoades: “- Herregud!”

Litt lenger inn (ca 29:58) etter at møtet var slutt forteller advokaten hva han mener:

Rhoades: “- Det renner fra øynene mine. Hvor mange liter av den dritten spruter du på deg hver morgen Spiros? Tror du den gir deg et ligg? Et tips: Gjør det ikke!”

Og jeg er gla det blir tatt opp fordi det er et samfunnsproblem at folk tar seg til rette og sprer alkoholer og parfymekjemikalier i luften til plage for andre. Langt fra alle setter pris på å bli utsatt for parfyme.

Er det en bra serie? Den er litt glatt i sin framtoning, handlingen er spill for galleriet i store trekk, det handler om å spille ut hverandre og vinne. Noe som dok ikke er bra er alle sexistiske kommentarer, det er veldig mye som spiller på kvinner på en uverdig måte.  De burde få dagsbøter for hver nedverdigende kommentar om kvinner.

billionscologne

Screenprint Billion

 

In English

Movie tip: Perfume allergy in Billion tv-series

Billion is a television series on HBO that’s about trading, law and justice and the pursuit of those who do not follow the law. In season 1 episode 3 (about 27:52 into the program) before and after a meeting with clients reacts Rhoades to that a colleague has cologne on himself:

Rhoades: “-Are you wearing cologne?”

Spiros: “-Yea”

Rhoades: “-Jesus Christ!”

Rhoades: “-You know, my fucking eyes are watering here,  how many pints of that shitty toilet water do you splash on yourself every morning Spiros? Do You think it is may be going to help you get som tail? Here is a tip: It’s not!”

I’m glad it’s being recorded because it is a social problem that people take matters into their own hands spreading alcohols and perfume chemicals in the air tormenting others. Far from all appreciate being exposed to perfume.

Is it a good series? It is a bit superficial in its appearance, the action is mainly for showing, it is about to play out each other and win. What is not good is all the sexist comments, it is very much playing on women in a degrading manner. They should get a fine for every degrading comment.


Leave a comment

Movie tip: Titanics ti liv ( The Ten lives of Titanic)

(Scroll down for English.)

Det er få filmer der personer med astma blir framstilt på en god måte. I veldig mange filmer blir personer med astma framstilt som noe å le av der dumme mennesker håner dem med astma. Ikke så i denne filmen, her er det hovedrollen som har astma og som er detektiven i dramaet.

Titanics ti liv

Titanics ti liv er en spøkelsesfilm for barn. Ei jente, Liv som er 13 år, har bursdag og det største ønske er å dra på et cruise med en helt ny cruisebåt kallet Danaworld. Da Liv og  hennes venn Tomas sykler inn på gården da ser Liv et kattebur for noen sekunder før det forsvinner. På bursdagen hennes ser hun en katt ingen av de andre ser, og på samme dagen får hun diagnosen astma på sjukehuset på grunn av pusteproblemer. De følgende dagene opplever hun fler tilfeller av besøk av katten og hun ser to damer i kjelleren. En av dagene ser hun et foto av ei jente som husker med en katt i fanget og en dame står bak dem, hun tar på bildet og katten slipper løs og løper ut av fotografiet. Ved et tilfelle i kjelleren går damene rett gjennom henne. Ettersom hun er blitt sjuk i astma er foreldrene redd å la  henne dra på cruise.  I kjelleren finner dem et hemmelig rom der de finner en kiste med et fotoalbum og et gammelt kattebur. I fotoalbumet mangler et foto, og under det står det “Karin, Maia og Titanic – Mars 1912”. Liv og hennes kamrat Tomas er på jakt etter løsningen på gåten om hvem som er på bildet. Hva vil katten som dukker opp flere ganger? Katten leder henne. Hva vil katten fortelle Liv?

Norsk film 2007

Titanics ti liv

Dette er ikke en veldig skummel film, det er en snill spøkelseshistorie.

http://www.filmweb.no/film/article909018.ece

In English

There are few movies where people with asthma are shown in a good way. In very many films being individuals with asthma portrayed as a laughing matter where stupid people taunting them with asthma. Not so in this film, here is the main role has asthma and who is the detective in the drama.

The Ten Lives of Titanic

The Ten Lives of Titanic is a ghost story for children. A girl, Liv 13 years old, has a birthday and her greatest wish is to go on a cruise with a brand new cruise ship called Danaworld. When Liv and her buddy Tomas bikes into the yard Liv spots a cat carrier for a few seconds before it disappears, and no one but Liv is able to see it. On her birthday, she sees a cat none of the others can see, and the same day she gets diagnosed with asthma at the hospital because of breathing problems. The following days she experiences multiple episodes of visits of the cat and she sees two ladies in the basement. One day she sees a photograph of a girl who swings with a cat on her lap and a lady standing behind them, she touches the image and the cat unleashes and jumps out of the photograph. On one occasion in the basement the two ladies go right through her. Since she’s been sick in asthma are parents afraid to let her go on the cruise. In the basement Liv and Tomas find a secret room where they find a coffin with a photo album and an old cat carrier. In the photo album lacks a photo, and below it says “Karin, Maia and Titanic – March 1912”. Liv and her friend Tomas are looking for the solution to the riddle of who is in the picture. What do the cat want that appears several times? The cat leads her. What is it that the cat wants to tell Liv?

Norwegian movie  2007

The Ten Lives of Titanic: original title Titanics ti liv.

This is not a mean ghost story, it is a kind story.

It is unknown to me if it is available with English subtitles.


Leave a comment

Movie tip: Bones Harbingers in a fountain Season 5 Episode 1

Bones and MCS

It is not often one see MCS (Multiple Chemical Sensitivity) talked about in the movies and tv-series, but in the detective serie Bones Season 5 Episode 1: Harbingers in a fountain MCS is part of the story evolving in a murder case.

Dr Brennan, aka Bones is the forensic anthropologist at the Jeffersonian Institute and kind of a female mix between detective Sherlock Holms caracter and Dr John H. Watson just she do not do drugs. Her partner doktor John H. Watson is the investigator with the human touch like Dr. Watson have.

A party of people living in the city have the disease MCS and want to move to a under-sea hotel to escape the envorinment making them sick.

Bones and Booth with the FBI come in contact with a clairvoyant and fortune teller reading cards, who read in her cards that there are bodies under the fontain in the park. It is Bones’s and Booth’s job to solve the crime.

Look it up at for example Netflix.com and prepare yourself for a thrill.

Read about the Bones TV-series
http://www.imdb.com/title/tt0460627/


Leave a comment

Movie tip: White trash / Att göra en pudel

Att göra en pudel

Att göra en pudel er en film om finne seg selv, kærligheten, svek, om å kunne lære seg å elske det man ikke forstår og ikke kjenner og derfor forakter, og den tar også opp sensitivitet mot parfym og kosmetikk.

http://www.imdb.com/title/tt0498989/

In English

White trash (Original title: Att göra en pudel)

White trash is a movie about finding yourself and love, betrayel, about learning how to love what you do not know, despise and fear and it also brings up the subject of sensitivities.

http://www.imdb.com/title/tt0498989/


Leave a comment

Movie tip: Signs

Movie: Signs

Movies showing asthma in a good way since asthma are often ridiculed in movies. My tip of the day to watch is:

Signs (2002)

It is about a family living on a farm finds mysterious crop circles in their fields which suggests something more frightening to come. It is a movie about aliens and surviving.

One of the main caracters have asthma and it is shown in a good way.

Read about Signs at imdb.com


Leave a comment

Movie tip: Miss Marple: The Mirror Crack’d from Side to Side

Sometimes questions pop up about movies having asthma shown in a good way since asthma are often ridiculed in movies. My tip of the day to watch is

Miss Marple: The Mirror Crack’d from Side to Side

from 1992

Here is a woman who works as a secretary at a manor who have asthma, and it is also a good detective story.