Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Lower salary for temps says the gov Norway @høyre @frp_no @nrkytring @dbmeninger

(Scroll down fro English)

Ut på bærtur med de blå

Den norske regjeringen med Arbeidsminister Robert Eriksson FRP og Høyre i spissen vil gi vikarer dårligere lønn enn dem de skal vikariere for. De vil fragå prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Continue reading


1 Comment

Om fastleger og reservasjonsrett

Åpent brev til Erna Solberg og Helse og Omsorgsdepartementet

Jeg leste nettopp Kjære Erna. Et vel formulert innlegg mot reservasjonsretten for fastleger. Og jeg er enig med forfatteren.

I gamle dager, “Ugifte kvinner fødte alene og i hemmelighet, drepte babyene sine og gjemte dem i kofferter og kommoder. De brukte arsenikk og kvikksølv i desperate forsøk på å ta abort. Ble de oppdaget, ventet fengsel eller tukthus. Dette var Norge for 100 år siden. Prevensjonsmidler var vanskelig tilgjengelige, og abort var forbudt – med mindre det ble utført av lege for å redde mors liv. Å føde et «uekte barn» førte som regel til sosial utstøting og tap av inntektsgivende stilling for den ugifte kvinnen, som derfor ofte valgte å skjule sitt svangerskap og føde i hemmelighet. Dessverre er det fortsatt virkelighet for altfor mange kvinner i verden. ” Tidskriftet.no

Selv om dette er historie nå er denne historien er viktig av flere årsaker. Både som en påminnelse, men også til å gi innsikt i verden i dag. Erklæringene gir en nyttig påminnelse om verdien av kvinners tilkjempede rettigheter i Norge. Kvinner i store deler av verden nektes imidlertid fortsatt tilgang til prevensjon, og gravidtet og fødsler tar livet av rundt 800 kvinner hver eneste dag.

Jeg er imot reservasjonsretten fordi den er og pirker i andres rettigheter å bestemme over egen kropp og helse. Det er å gi abortmotstanderene lillefingeren, neste vil dem be om hele handen. Det handler om kvinners reproduktive helse. Der er mange grunner til å ta abort, like mange som der er kvinner på jorden. Alles grunner er personlige og de trenger ikke å rettferdiggjøre dem for noen. De sitter i en vanskelig situasjon i livet sitt, enten det er økonomisk, sosiale, medisinske, psykisk eller psykososiale grunner. Det er aldri et enkelt valg å ta abort. Continue reading


4 Comments

Frp Siv Jensen’s dress

I dag har jeg lest diverse toskete utsagn om kjolen til Siv Jensen. Nå snakker jeg kun kjolen, hvordan hun oppførte seg er ikke med i denne kommentaren. Uansett hva parti jeg liker eller ikke liker synes jeg denne debatten viser mere på intelligensnivået til dem som tar det opp. En kjole er kle og det hadde hun på. Hun hadde en kjole hun likte som i sann 90-tall stil. Hun likte den, hun turte være annerledes og hva vi mener om den var fin eller ikke har vi ikke noe med egentlig. Jeg har sett kommentarer fra folk i aviser som f.eks. hundepenis, dildokjole osv. For å ta første inntrykk av denne strømmen av kommentarer så viser det mere på tankegangen hos dem som uttaler det. Munnen snakker, det hodet tenker. I tillegg er det overfladisk. Om en mann kom med en dress i årets feil blåfarge ville ingen merke det, og var slipset stygt da ville ikke så mange si noe. I hvert fall ville det ikke bli så storm i et vannglass av det. Det er forskjellsbehandling og diskriminering. Har du noe å si på retorikk og politikk på en seriøs måte så si det. Men å legge ut sånn om kle er lavmål. Og om vi som er voksne oppfører oss slik, hvordan skal vi da kunne si til barna at du må ikke mobbe andre. Dessuten de som ikke kan se forskjell på en pikk og et lebestift må enten ta på brillan eller vaske tankene sine med såpe.

God aften.

In English

Today I read various silly statements about the dress Siv Jensen wore on election salubration night. Now I speak only the dress, how she behaved is not in this comment. No matter what party I like or do not like, I think this debate shows more on the intelligence of those who bring it up. A dress is a dress and she had one on. She had a dress she liked that in true 90s style. She liked it, she dared to be different and what we think of if it was nice or not we have actually to do with really. I’ve seen comments from people in newspapers such. dog penis, dildo dress etc. To take the first impression of this stream of comments so it shows more of the mindset of those who pronounce it. The mouth speaks, what the mind thinks. In addition, it is superficial. If a man came with a dress in this year’s mistakes blue nobody would notice it, and the tie was bad then it would not be so many say. In each case, it would not be such a storm in a glass of water. There is mindnessless and discrimination. Do you have something to say on rhetoric and politics in a serious way then say so, but posting like of the comments done on the dress is low. And if we who are adults behave so, how shall we be able to tell the children that you must not bully others. Moreover, those who can not tell the difference between a dick and a lipstick must either take on glasses or wash his thoughts with soap.

Good evening.


Leave a comment

Workers day 1 of May – Fresh air for all!

(Scroll Down for English)

Jeg vil gjerne ta et øyeblikk på Arbeiderenes dag 1 mai å si noe om arbeidsmiljø og luftmiljøet som helhet.

Også sensitive personer må puste

For mange som har allergi, astma og andre lungesykdommer, MCS og annen sensitivitet er det meget viktig å levere inneluft som ikke er forurenset. For det meste tenker folk på eksos fra biler, mugg og sigarettrøyk og liknende som i de fleste land har blitt akseptert som forurensning innendørs. Det er også viktig å inkludere forurensning av duft og andre kjemiske innhold til kategorien av forurensning. Vi må levere duft og kjemikaliefritt miljø. Akkurat som tobakksrøyk og eksos fra biler,  så  avgasser parfyme og andre kjemiske produkter og deres kjemikalier spres i luften vi alle må puste.

Alle har rett til å være så sunn som mulig.

En person utsatt for slike kjemikalier kan faktisk være ute av stand til å oppholde seg i miljøet, og derfor være uheldig og bli tvunget til å gå sykmeldt og muligens enda verre tvinget til uførepensjonering. Dette er uheldig både for den personen som er følsom, men også uheldig for staten ettersom en person som arbeider bidrar til BNP, mens en person på trygd koster penger. Det har også en sosial aspekt for den enkelte sensitive. En sensitiv person kan bli utelukket fra å deltake i samfunnet på grunn av andres jåleri med dufter som gasser av seg til luften, på likt med den røyk vi i dag ikke tillater.

Og dette er veldig enkelt å gjøre noe med.

En person følsomme for slike kjemikalier er sund i et miljø med frisk luft uten denne eksponering.

Å levere et arbeidsmiljø og alle andre miljø der offentligheten har adgang, uten denne eksponeringen av duft og andre kjemikalier som gasser av seg til luften medfører at disse personene er friske, kan deltake og kan jobbe. De er mindre sjukmeldt og kan være mere aktive.

Å være følsom for kjemikalier er et usynlig handikap. Vi hjelper de blinde-, hørsels-, mobilitet-, psykisk handikappede og svekkede mennesker i verden. Det er på tide vi hjelper de som har usynlige handikap Sensitivitet.

Det kan være så enkelt som

Lag en lov som nekter bruk av duft i alle produkter både på arbeidsplassen og som brukes på de som er på arbeidsplassen. Innredning av arbeidsplasser og rom der offentligheten har adgang skal gjøres med produkter godkjente av astma og allergi forbundene i Skandinavia. Og jeg vil at dette skal gjelde for alle område der det offentligheten har tilgang. Dette er fordi helsen til disse menneskene som er syke fra kjemisk eksponering og duft ikke er begrenset til arbeidsplassen. Sensitive personer trenger å også puste, og de gjør det overalt akkurat som alle andre. Ved å tilføre frisk luft til alle vil sykefraværet gå ned, og de som ellers har problemer med å fungere i et forurenset miljø vil være i stand til å være selvforsynt og ikke leve av staten.

Annelie Molin

In English

Even sensitive People must Breathe

I would like to take a moment on all workers day 1 of May to say something about work environment and air environment as a whole.

For many who have allergies, asthma and other respiratory diseases, MCS and other sensitivity it is very important to deliver indoor air that is not polluted. Mostly people think of exhaust from cars, mold and cigarette smoke and the like as such, and most countries have been accepted it as indoor pollution. It is also important to include pollution of any kind of fragrance, incense and other chemical content to the category of pollution. We must deliver fragrance-free and chemical-free environment. Just as tobacco smoke and exhaust from cars, so exhaust perfume and other chemical products and their chemicals is spread to the air we all must breathe.

Everyone has the right to be as healthy as possible.

A person exposed to such chemicals can actually be unable to Access or remain in the environment and therefore unable particiipate, be unfortunate to be forced to go on sick leave and possibly even worse forced on disability Retirement. This is unfortunate both for the person who is sensitive, but is also unfortunate to the state as a person who works contributes more to GDP, whereas a person on social security costs money. It also has a social aspect to the individual sensitive. A sensitive person may be excluded from participation in society because of others affectation with scents of gases into the air, like the smoke we do not currently allow.

And this is very easy to do something about.

A person sensitive to such chemicals is sound in an environment with fresh air without this exposure.

To by Law provide a working environment and any other environment where the public have access, without this exposure of fragrance and other chemical gases into the air so that these individuals are healthy. Then they can participate and can work. They are less on sick leave and can be more active.

Being sensitive to chemicals is an invisible handicap. We help the blind, hearing, mobility, mentally handicaped and else disabled people in the world. It’s time we help those who have invisible disabilities sensitivity.

It can be as simple as

Make and grant a law that prevents the use of scent in products both in the workplace and applied to those in the workplace. And I want this to apply to all areas where the public has access. Here I talk a Law that forbid all use of fragrance products at all and at any time. This is because the health of these people sick from chemical exposure and fragrance is not limited to the workplace. Sensitive individuals  also need tobreathe, and they do it everywhere just like everyone else. By supplying fresh air to all the sickness go down, and those who otherwise have difficulty functioning in a polluted environment will be able to be self-sufficient and not live off the state.

Annelie Molin


Leave a comment

A community diagnosis of symptoms – by MD Aage Hegge Hansen

A community diagnosis of symptoms

MD Aage Hegge Hansen “As the first Norwegian doctor publicly (including on NRK) declared battle against perfume pollution, I have via the web come in contact with patients all over the world.

My contacts have strengthened me in theory that it is the fragrance of hygiene products that are hazardous to health, hygiene is not in itself, as some here at home has believed.

When the fourth of Norwegian adolescents with asthma, it is in reality a national disaster. This gives asthma including increased risk of fatal COPD later in life. But modern asthma therapy is so effective that patient and doctor can easily forget disease is so dangerous degree and that the best treatment is still trying to find the reasons for getting rid of asthma. Unfortunately, few people seem to be interested in it.

It is not many years ago since smokers could freely wide in all arenas. People with sensitive lungs could protest as much as they wanted, the smoke was a legal product that was lit where you found it for good. This is no longer, the health argument has trumped all other arguments, and now tobacco is rolled back using the law. It will thus soon become marginalized as a public health problem.

Now the perfume used is the main challenge, something most people are able to recognize at the individual level. If person A on the job stinks so strongly of perfume, that person B gets sick from it and are not able to be there anymore – it is then that B must quit his job, or is it A, which must begin to meet up with odor-free clothes? I would think that B’s claim of fresh air should be considered more legitimate than A’s desire to use perfume, in unlimited quantity, anywhere and anytime.

Perfume emissions primarily from clothing, hair and skin of the user, but also sits in the house and car interiors, which one gets secondary degassing up to months and years. The gases are causing a number of “conditions” as Sick Building Syndrome (SBS), Building Related Illness (BRI) and Multiple Chemical Sensitivities (MCS). Primary and secondary perfume degassing has become so dominant  cause of disease, and gives such a typical view on the matter, depending on the degree of exposure and time exposed, it may be appropriate to define a separate syndrome; Perfume Related Illness (PRI).

Regardless, perfume and tobacco smoke two sides of the same contamination issue, and perfume use is so extensive now in 2011, that the whole body of society may be said to be sick and perfume damaged, in addition to that they are already and still tobacco damaged. The difference is that while damages to health du to tobacco is under consideration, with the Tobacco Act as medicine, no perfume injuries is taken up for discussion even in the responsible departments and organisations.
With the honorable exception of Asthma and Allergy Association, which at the congress in 2010 adopted a policy of smoke-and Fragrance-free public space. It is the only sensible from a public health perspective.” MD Aage Hegge Hansen, Norway

Read the original article in Norwegian


Leave a comment

About Eatable Perfume

People get more and more sensitive to fragrances and contents thereof, fumes thereof and now they want people to eat it like candy to make the body smell of roses? There are also a lot of cancer in the world and still people are allowed to  and do make and advertise products un-natural products to the human body, and now wanting to make them eat fragrance.

I feel provoked. I and thousands of others is ill from fragrance products and now they are making products to be eaten that is not able to wash off. And as I said, many around the world develop cancer in addition to sensitivities.

And now they want people to eat it.

I do not wish to make advertisement for this product so I do not put a link at my site about it.

And no, unfortunately it is not a 1 of April’s fool.

ps. I actually found their Facebook page and commented on this subject I am writing about here, and it took only 10 seconds to be blocked from further commenting. There you have a firm who do not respect the Human Rights of stating their opinion.

Source Daily Mail


Leave a comment

Cans of fresh air

Voice of America VOA 31 March 2013 – “China’s foulest two-week period for air pollution in memory has rekindled a tongue-in-cheek campaign by a multimillionaire with a streak of showmanship who is selling canned fresh air.

“I want to tell mayors, county chiefs and heads of big companies: don’t just chase GDP growth, don’t chase the biggest profits at the expense of our children and grandchildren and at the cost of sacrificing our ecological environment.” he said.

Air pollution is measured in terms of PM2.5, or particulate matter 2.5 micrometers in diameter, which are absorbed by the lungs and can cause heart and lung disease. The World Health Organisation recommends a daily PM2.5 level of 20 and says that levels greater than 300 are serious health hazards. Beijing’s air quality frequently surges past a level of 500, and on Jan. 12 soared to 755, the highest in memory. ”

Read more: http://www.voanews.com/content/chinese-millionaire-selling-cans-fresh-air-pollution-reuters/1593802.html

It actually would be nice if there were fresh air on a small inhalor can one could use when a person wearing smoke and perfume on them surround you.

(Ok, this is published by me on 1 of April, but the original article was published on 30 of Januar. I do not think this is a joke. )


Leave a comment

Reblogged “You must go to Elverum – a story on red tape, weekly commuting and cronic illness”

I can only agree. Poor man, and with Alpha 1 Anitrypsin deficiensy too! I have normal asthma and I know how hard that can be, and with Alpha 1 in addition to it must be awful. And not getting service on top of it! Really bad!

Important topic

Read the whole Qouted story here:

“You must go to Elverum” – a story on red tape, weekly commuting  and cronic illness

mars 28, 2013 — alfaener

Troublesome equipmment

Troublesome equipmment

Healthy days

replaced the anxiety-ridden days in Pitigliano, but the “holiday” had taken its toll on me who had found myself in the nursing positition for 24 hours a day the two weeks while Geir was ill.

Slowly the world came back on track, and I got a two week sick-leave from my husbands specialist when we came to see him the first week after coming home. The specialist also found out that my former medicationfree AlphaOne finally responded to Atrovent and Ventolin – and sent with us a prescription for the medication plus a requisition for a nebulizer in addition to a two week sick leave for him as well. So far so good.

Norway – land of the bureaucrats?

As I happened to be in Oslo, and Geir still was recovering from his spell in Italy, I volunteered to go to the hospital our lung specialist had told us to go to to pick up the nebulizer (which can be borrowed from the health care system). It turned out they closed as early as 2.30 PM, and as I arrived at 2.35 nobody opened the door. Well, I could have checked that one before going, and Geir still had some left of the Italian medication. So no big deal. This one is on me.

“Is this adress correct?”

Back again the next day at Ullevål University Hospital and the storage unit for medical equipment. The door was now open, but service seemed to be a lacking word in the vocabulary. First one sour lady picked up my requisition, then an important looking man came back and asked sourly, “Is this adress correct?” He meant our homeadress in Koppang, northeast of Oslo.

“Yes, it is”, I said, “but my husband has a work adress in Oslo and spends the whole week here.” “Ok”, the man said, “but I cannot give out anything from here. You have to go to Elverum to get it.”

“????”

“That is the rules,” he continued.

“But Elverum is almost a two hours drive from here???”

” So are the rules”, the man said, even more sourly now. “If you have adress Koppang, that is the adress we relate to, and you have to pick up the equipment in Elverum.” He gave me the paper back, and I realized this was no joke. We really had to get the equipment from Elverum, which on top of it all was 90 km from our home in Koppang.

“Who pays the cost for going to Elverum?”

I called Geir who could hardly believe what I said. But it finally dawned upon him as well that Elverum was the place to relate to. He got on the phone to Elverum Hospital the next day, which happened to be a Friday.

“Yes, no problem”, they said. “You can come here and pick up the equipment.”

But realizing that he might not be the only weekly commuter in the country – he said: “But before I go I want to know where I can send the bill for lost work hours and travelling costs, since it so happens that I work in Oslo…”

It got quiet in the other end. “Eh, I do not know how that will be,” the person said.

“Well, you see, at my work we have commuters all the way from Alta in the far north to Kristiansand in the south, and I need to know since this might come up as a problem for someone else commuting from faraway. It is a question of principles here, since I am not the only cronicly ill commuter in the country, and I need to know how to help them.”

After a moment of silence in the other end, the person concluded that this needed some research, and my husband would get a phonecall from them on Monday.

Monday came, and he received the call rom Elverum Hospital, who wisely enough had decided they could send the equipment by regular mail. And so they did, and the equipment arrived on Wednesday, which was one full week after we started on the quest.

So far so good. We now had the equipment needed. Why dwell upon the details here?

Bureaucrats are hired to serve the PEOPLE!

This was Max Weber’s original idea behind hiring servants to take care of the people’s needs – servants today known as bureaucrats.

In this case, Hospital Administration and administration routines had first priority – not the patients needs. If saving money for the medical profession means dumping all the problems over to the patient something is seriously wrong.

This patient lived in Oslo during the whole week. He wants desperately to work instead of living on disability pension, but he was still quite sick, and needed his medication to breathe better – which in fact is a necessity to get enough oxygen to the cells of the body. The guy at Ullevål University Hospital had nothing wrong with his breathing. Besides he had not created the rules and should not get the blame here. But since it is a practical possibility to send invoices between hospitals – they do it all the time – why not hand out the equipment needed at the nearest possible place for the patient and leave it to the healthy bureaucrats to find a way of sorting out the money transfers or mail-delivered equipment later? The patient in question should have gotten what he needed right there and then. He was sick and suffered unnecessarily long from not getting it!

One focus – GET AS WELL AS YOU CAN!

Patients should have one focus – to get as well as they can to stay as workers as long as they manage. My husband was lucky, he had me there to run errands. I must admit I am happy he got sick in Italy – because if he had gotten sick here he would have been without proper medication for a whole week! There, in our tiny Italian town of 4000 inhabitants, I could get what I needed within minutes, included the medication of similar sort – without prescription – and I could choose between renting or buying the equipment. Rent was 1 euro a day – buying was 70 euro. We regret we did not buy one to take home from Italy. In Oslo with half a million inhabitants we cannot even buy it from a pharmacy! I tried!

So why whine since it all went well?

Well, I happen to be of the opinion that if you stumble upon a stone in the road that can easily be moved – it is important to try to move it so that the next person with maybe less resources does not have to stumble all over again! And in my frank opinion, it should be a lot easier to move a paper, an invoice or money than to ask a cronicly ill patient to run crosscountry to get what he needs to get well. Especially when it is a mantra in Norway that each and everyone of us are to work as much as possible until we hit the coffin. I think that calls for more flexibility from the bureaucracy than what we just experienced. The stone is not moved yet, but at least more people than us know it is there! And knowing is there is the first step in doing something about it.”

More important related topics:

http://alfaener.wordpress.com/2013/03/31/early-testing-for-alpha-1-can-save-lives/

Alfa-ener

Healthy days

replaced the anxiety-ridden days in Pitigliano, but the “holiday” had taken its toll on me who had found myself in the nursing positition for 24 hours a day the two weeks while Geir was ill.

Slowly the world came back on track, and I got a two week sick-leave from my husbands specialist when we came to see him the first week after coming home. The specialist also found out that my former medicationfree AlphaOne finally responded to Atrovent and Ventolin – and sent with us a prescription for the medication plus a requisition for a nebulizer in addition to a two week sick leave for him as well. So far so good.

Norway – land of the bureaucrats?

As I happened to be in Oslo, and Geir still was recovering from his spell in Italy, I volunteered to go to the hospital our lung specialist had told…

View original post 1,086 more words


Leave a comment

Politicians – daily and at election

Politikere:

– Dere er opptatt av Barns oppvesktvillkår, helse, sjukvård mv… Den handler om allergi, astma og sensitivitet. Det handler mye om barns oppvekstvillkår det også. ca 1.23 Millioner personer i Norge er allergiske, astmatiske og sensitive av noe slag og merparten av disse er også sensitive mot parfyme og røyk. Men dere gir tydeligvis blaffen.

Dette er noe dere bør ta tak i. Ikke bare er det et problem for den enkelte som allerede er sjuk, men også et problem for de som står i risikosonen for å bli sjuke. Da de blir sjuke, da blir de aldri friske igjen. Og for sammfunnet er astma, allergier og sensitivitet en meget dyr historia i tillegg. Sjukmeldinger koster stat og kommune mye penger. Alle medisiner som trengs for å dempe symptomene koster mye penger. Ja, medisinene er til for å DEMPE SYMPTOMENE, IKKE HELBREDE SYKDOMMEN. Astma, allergi og sensitiviteet går IKKE å helbrede da man en gang har fått det. Medisinene er KUN til for å DEMPE symtomene men sjukdommen går ikke bort helt av den grunn, og det er ikke helt uvanlig at symtomene ikke heller forsvinner helt også om man tar medisin. Eneste som hjelper er å fjerne det man blir sjuk av. Man kan ta hvor mange piller og inhaleringer som helst uten at det hjelper stort, så lenge som man befinner seg blandt det som gjør en sjuk. Det eneste som hjelpere er å fjerne det som gjør en sjuk og gir symptomer. Derfor er det slik at de som har astma, allergi og sensitivitet må holde seg borte fra hele miljøet der allergener og irritanter er.

Astma, allergi og sensitivitet kan være like handikappende i sitiuasjoner og miljøer som det å være bundet til en rullestol. For en allergisk, astmatisk og sensitiv person kan det være akkurat like handikappende å ha astma, allergi og sensitivitet som å være rullestolbrukere og medføre at en person blir utstøtt fra jobb, sosiale sammenkomster, møter, handleturer, bussturer, togturer, flyturer kjøpesentra o.s.v. Røyk og parfymefritt er de allergiske, astmatiske og sensitives rampe, den rampe som rullestolbrukeren i sin situasjon trenger for å komme seg opp trappene for å ikke bli ekskludert. Se eksempel med Kirsten:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6954399
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7054195

Astma, allergi og sensitivitet er et handikapp. En som er sjuk i astma, allergi, sensitivitet blir ikke frisk av å ta medisiner, men må bli befridd fra det som gjør sjuk.

Personlig har jeg erfart å ikke kunne kjøpe varer jeg vil ha fordi der er parfymavdeling plassert ved siden av kassan, og der foregår parfymeprøving. Eller jeg kan ikke engang gå inn i en butikk fordi der stinker av duftstoffer (det andre kaller godlukt). Jeg har stått og ventet i køen i kassan og blitt sjuk av andres parfymebruk. Jeg jobber på bussen og har i hopetall opplevd andres parfymebruk og tobakksbruk er et helseproblem, dette til tross for at jeg har krav på en røykfri arbeidsdag i min arbeidsplass så blir jeg likevel utsatt for røyk fordi folk blåser røyken ut i bussen når de skal gå inn. Folk som nettopp har røyket har mye røyk igjen i lungene tross for at de ikke tror det, og da de puster på en astmatikere da blir astmatikeren sjuk. Astma er en lungesjukdom. Og når en astmatikere blir sjuk da er det lungene som streiker og ikke lenger fungerer som de skal. Parfyme er også et stort problem for astmatikere og gjør sjuk på likt med tobakk. Men parfyme finnes ikke bare på flaske, men er også indullet i en rekke andre produkter alt fra vaskemidler, kremer og lys, toalettpapir, blader, skosåler mv.

I USA og Canada er røyking og parfymebruk forbudt i det offenlige rom også ute i bl.a New York, Los Angeles, Halifax m.fl steder
http://articles.cnn.com/2011-05-23/us/new.york.smoking.ban_1_smoking-on-public-beaches-smoking-ban-secondhand-smoke?_s=PM%3AUS
http://www.nbclosangeles.com/news/local/Outdoor-Smoking-Ban-Starts-Tuesday-117581074.html
http://halifax.ca/boardscom/smoking/index.html
http://www.guardian.co.uk/society/2004/sep/18/publichealth.weekendmagazine
http://www.crystalspring.co.uk/fragrance-bans-a-5.html

Det finnes ingen vitenskapelig oversikt over forekomst av miljøhemming i Norge, men noen små forsøk på å få kunnskap finnes utført av inneklima.com, og spredte undersøkelser er gjort internasjonalt. En av de mest solide er gjennomført i Kalifornia for vel 10 år siden (Kreutzer, Neutra, Lashuay 1995). I den amerikanske undersøkelsen var det mest plager hos personer med astma (31,5 % mot 13,9 % hos de andre 3%). Mange av de med astma rapporterte alvorligere og /verre reaksjoner enn de uten astma. Av de spurte så er det temmelig nær den forekomst av astma som er funnet i Norge. Man må dok huske at detter er noe gamle tall og antallet med astma øker for hvert år i Norge. Av det totale antall intervjuede var det 6,3% som hadde legediagnostisert miljøsykdom (”environmental illness”) eller multippel kjemisk overfølsomhet. Disse diagnosene øker også i hele verden og også i Norge.

Astma er lik over hele verdenen, lungene fungerer likt uansett land man bor i.

Miljøhandikapp:
http://www.doksenter.custompublish.com/miljoehemmede-fram-i-lyset-.4490900-82143.html
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/21/the-environmental-impairments/
http://allergiviten.no/index.asp?G=3417&ID=10276

Jeg synes det viser på arroganse å ikke engasjere seg mere i et så viktig tema. 1/4 av Norges innbyggere har det problemet med allergi , astma og sensitivitet.

Astma, allergi og sensitivitet går under loven om Likestilling og tilgjengelighet:

“Likestillings og Diskriminerings Ombudet håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl), som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven har også bestemmelser om universell utforming, jf. § 9, og individuell tilrettelegging, jf. § 12. Flere av de problemstillingene med astma, allergi og sensitivitet kan reise spørsmål etter dtl. ” Likestillings og Diskrimineringsomdudet LDO

Skjerpings.

Annelie Molin