Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

The mass media impression and women

Mass media Impression

Are you one of those who claim that it not so problematic with how women are portrait by media, marketing and fashion industry?

When you add it all up in one place you get a clear picture, and it is not only in the US, it is everywhere in the world.


Leave a comment

To fight a gnu battle…

Sometimes trying to win a argument with a less enlightened is useless.

It is kind of like when you try to tell a person that fragrance is harmfull to human health. Some will never believe you before they get sick themselves. It will then become important to them too.


Leave a comment

Mature?

A part what telling how mature you are,

Is how you handle difficult Things happening.

If you shun People out without talking about it in a grown up way,

You are not grown up

not mature.

More like a little kid who lay on the ground refusing to talk With their parents

going tell rat tail all over to others to ventilate Your shortcomings.

Maybe even lay Down on the ground yelling and screaming.


Leave a comment

Embarrassed over asthma… – by Annelie Molin

Just now I remembered an episode last summer. I was sick from asthma and needed to have my Optichamber with me at all times, since that was the only thing giving me relieve at the moment. A Optichamber distributes the medicine more effectively and enable it to better enter the lungs.

We were going to the mall and I had my Optichamber in my hand since I had no bag to carry it in, and it is too big to carry in a pocket. Personally I am to old, self-secure and mature to even bather to care what people around think about me carrying an inhalation chamber in my hand at the mall. Who cares? But my friend… That was a whole different matter.

He actually looked at the Optichamber, then at me and looked very embarrassed.

It amazes me what people can come up with that makes them embarrassed. A Optichamber is for giving relief from breathing problems, medicine to make and keep me healthy. An under-treated asthma or a asthma not treated, can in fact kill the person being sick. Should I not medicate to please other people? It becomes all too stupid. It is not like I have ordered for asthma on the internet in hope to get it. It is not like I have ordered for asthma for the “true joy” having to medicate everyday and have to use a Optichamber or an AeronebGo to keep my asthma away.

What is it to be embarrassed over? Embarrassed over the need to medicate? Embarrassed over that fact I do not care what people think? Or embarrassed over the Optichamber itself? Would it be less embarrassing if I would have been walking using a cain?

It is not like the use of a Optichamber is something unusual. There are 300 million people in the world who have asthma. Really many of them must use a Optichamber. Being embarrassed… How stupid is that? People with that attitude need to relax and grow up.

(This is more about the behaviour than about the specific person.)

~o~

Writing is a struggle against silence. ~ Carlos Fuentes


1 Comment

Provoked by blogging – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

Et eksempel på holdningsproblem – eller brist på folkeskikk…

Å blogge om astma kan terge på deg folk. Ikke alle liker å få høre at astma kan være plagsomt og at parfymer, hårspray osv og provoserer fram astmaanfaller. De blir rett og slett provoserte. Noen til de grader at de sender stygge meldinger på facebook. Meldingen det er snakk om endte opp i min innboks på facebook etter en diskusjon om en deltakers holdninger i tv2-programmet Farmen. Personen jeg fikk meldingen av er en person jeg kjenner fra arbeidslivet, vi har aldri omgåtts privat. Men hun har såklart fått med seg at jeg ikke tåler en del ting pga min astma, ting hun liker, selger og bruker masse av. Midt i diskusjonen om bading og Farmen trekker hun opp min helse som en fleip.

“- Kan jo ikke sove med Annelie, om man bruker parfyme og hårspray. :))”

Som om det er noe moro å få pustevansker av andres vaner og liker? Jeg sa i tråden jeg ikke likte det som ble sagt, men det ble ignorert. Og så sendte hun meg denne meldingen herunder privat etterpå, det er bare uforskammet.

“Unskyld meg, men hva f… tror du at du er ? jeg spurte deg om en ting i går på den spydige kommentaren din. Jegbhar faktisk hadt nok å stri med, er ikke så innterrisert i hverken deg eller helsa di. …  Jeg er ikke innterrisert i høre på om at hele verden skal ta hensyn til deg.”

Jeg synes i grunn den dama der skylder meg en orsaking. Makan til makaber person får man lete lenge etter. Det hadde til å begynne med vært en langt hyggeligere måte å oppføre seg på å spørre hva jeg egentlig mente, istedenfor å lange ut slik. Å spørre hva jeg mente ville også vært mere konstruktiv og veloppdratt. Spydig var kommentaren ikke. Jeg kommenterte kun en annen sin kommentar om at damer ikke bør bade sammen med herrer (ref. den religiøse karn sine meninger i tv-programmet Farmen om at kvinner ikke skal gjøre mannfolkarbeid eller blande seg med menn, eg. segregering) og jeg kommenterte med at å bade sammen var til å få mareritt av, fulgt av et lol. Så det var i det hele en misforståelse. Jeg sa heller ikke noe om at hele verden skal ta hensyn til meg, kun at jeg ikke likte kommentaren om meg.

Men man kan lure på hvordan en person er skrudd sammen som sier slike ting som herover? Hun er ikke interessert i helsen min, men hun kan ikke la være å tråkke på meg?

Hun mener at jeg som skriver så masse om astma krever alles oppmerksomhet, alles fullstendige lydnad. Hun mener det er negativ av meg å informere om hva som kan utløse astmaanfall, hun mener det trekker henne ned. På hva måte kan det trekke henne ned? Ingen dør av kunnskap – å lære, det er ikke tungt bære, og ikke rettet mot spesifikke enkeltpersoner, men mot publikum. Hele opplegget høres teit ut spør du meg.

Dette er en person som jeg har aldri før sagt et ont ord hverken til eller om henne, jeg har ikke hatt noe usnakket med henne heller. Og om hun nå bryr seg så slett i helsen min så kan hun da bare la meg være, og la være og kommentere. Eller skulle hun like at jeg laget moro av hennes situasjon som jeg kjenner så godt? Ville være langt enklere for henne å bare la være å kommentere. Hvorfor sløse så masse energi på noe man har så lite intresse i?

Klager jeg?

Privat, i arbeidsliv og sosialt er det i grunn sjeldent jeg klager og beklager meg til folk om helsen min, også om jeg egentlig burde få folk å holde ting unna meg oftere da det ville være bedre. Men det er også meget slitsomt å hele tiden måtte klage. Hvorvidt jeg synes at alle skal ta hensyn til helsen min… Det er ofte jeg opplever å ville la folk drive på med hva de gjør vedrørende parfyme, hårspray og røyk mv, men det bryr seg lungene mine lite i. Jeg kan ikke hvor mye jeg enn ønsker det selv å påvirke helsen ved å mene noe, da lungene bestemmer alt. Det kan jeg ikke påvirke. Like lite som man kan tenke bort at man har låk rygg, vondt i en hånd eller skulder. Forskjellen er at lungene kan kvele deg, å ha låk i ryggen er normalt ikke farlig også om det er meget plagsomt.

Og dette tok jeg opp fordi?

Fordi den som tror jeg er en sytepave må tenke om igjen. Jeg sier kun fra de ganger jeg må, ellers prøver jeg å unngå problemen, og titt lider jeg bare i stillhet. Årsaken til at jeg snakker om det online er for å spre informasjon, da det er meget lite kunnskap om at bl.a parfyme, hårspray, rengjøringsmedler, vaskemedler, tøymyknere osv er årsak til helseplager. Det begynner å komme mere info om det i aviser og slik nå, men før var der ikke kunnskap i det hele tatt. Sytepave er jeg ikke, men jeg kan ikke bestemme over lungene mine og trenger derfor å bli tatt hensyn til. Er det virkelig så mye forlangt?

Jeg synes personer som henne bør få seg et liv, og se godt innover fordi å opptre slik er både uforskammet og egoistisk.

In English

An example of attitude problems – or lack of manners…

Blogging about asthma can rile up people. Not everyone likes to hear that asthma can be troublesome and perfumes, hairspray etc provokes and start asthma attacks. They are simply provoked. Some of the degrees that they send nasty messages on facebook. The message ended up in my inbox on facebook after a discussion of a participant’s attitudes in  tv2 program The Farm. This is a person I know from a former work situation who sent this message. We have never circumvented privately. But of course she has gotten the knowledge I do not tolerate a lot of things because of my asthma, stuff what she likes, sell and use lots of. In the midst of the discussion about swimming and The Farm she pulls up my health as a joke.

“- Can not sleep with Annelie, if you use perfume and hairspray. :))”

As if it’s any fun to have breathing difficulties of others habits and likes? I said in the thread I did not like what she said, but it was ignored. And then she sent me this message privately afterwards, that’s just rude.

“Excuse me, but what the f .. do you think you are? I asked you a thing yesterday on the sarcastic comment. Fact, I’ve had enough to contend with lately in my life. I am not so intrested in either you or your health. I’m not intrested in hearing about the whole world to pay attention to you. “

I think the woman there owes me an apology. Rude my commentary on the facebook thread was not. It would have beenmuch  nicer to ask what I really meant, instead of launching out at me like that. To ask would have been more constructive and common good behaviour. I only commented on another’s comment that women should not swim with men (see the religious blokes opinions in the television program The Farm, that women can not do men’s work or mix with men, eg segregation) and I commented that swimming together were to have nightmares of, followed by a lol. So it was at all a misunderstanding. I said nothing about the world to pay attention to me, just that I did not like her comment.

But one may wonder how a person is screwed together saying things like this? She is not interested in my health, but she can not help stomp on it?

She thinks that since I write so a lot about asthma that I require or rather demand everyone’s attention, everyone’s complete obedience. She thinks it’s a negative by me to inform about what can trigger asthma attacks, she thinks it pulls her down. In what way can it pull her down? No one have any burden of knowledge – to learn, it is not heavy to carry knowledge, and my writing is not directed at specific individuals, but to the audience. The whole scheme sounds stupid if you ask me.

This is a person I have never said a bad word neither to or about her, I have not had much to say to her either. I actually do not care that much. And if she cares so little about my health so she can then just leave me be, and not comment about it. Or maybe she would like if I made fun of her struggle I know so well of? It is actually not so hard to be human. Just leave it be. Why use so much effort and energy on something she care so little about?

Complaints, I?

Private, in work situations and socially it rarely complain to people about my health, even if I probalby should demand people to keep the stuff away from me more since that would be better. But it is at the same time very tirering to fight everything all the time. But whether I believe everyone should pay attention and be considerate to my health … It’s often I feel I would like to let people carry on with what they do on perfume, hairspray and smoke etc.. but of this my lungs care zero about. It does not matter how much I personally want to not care, since the lungs determines everything. I can not affect this no matter what I think. Just as you can not think away back pain, pain in the hand or shoulder, I can not think away my lung problems. The difference is that the lungs can possibly choke you, while to have back pain is normally not dangerous even if it is very troublesome.

And I brought this up because?

Because those who think  I am a whining Pope must rethink. I only say anything the times I have to, otherwise I try to avoid the situation, sometimes even hurt in silence. The reason I talk online about it is to disseminate information, as there is very little knowledge about that among other perfume, hairspray, cleaning agents, washing agents, fabric softeners, etc. is causing health problems. It starts to get more info about it in the newspapers now, but before, there was no knowledge at all. Whining I ensure I am not, but I can not decide on my lungs and I therefore need to be taken into account. Is it really so much to ask?

I think people like her should get a life, and take a good look at themselves because acting like that is really rude, and egoistic.