Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

#astma og #død – #asthma and #death @astmaallergi #astma #allergi

(Scroll down for English)

Astma og død

Leser man på norske, danske og svenske offentige sider om astma er det meget vanskelig å finne noe kalle fakta om at astma er en sjukdom man kan dø av. Ikke engang på Astma og allergiforbundenes sine sider finner man noe om denne kunnskapen. Folk har krav på sannheten, det er kun med sannheten i eie at man kan lære seg å respektere astma, både de som har astma og alle rundt omkring de som har astma.

Astma: Ordet astma kommer fra gresk og betyr åndenød. I 85% av tilfellene er det på grunn av astma, lungebetennelse , hjerte-ischemi, interstitiell lungesykdom, kongestiv hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom at man får åndenød.

“Astma kan vise seg i flere grader ved besvær, lindrig, til alvorlig akutte astmaanfall. Ved akutte, alvorlige astmaanfall vil du i begynnelsen av anfallet være uttalt tungpustet, ha vanskelig for å snakke, ha smerter eller ubehag i brystet, ha kraftig hoste, gjøre store anstrengelser for å trekke pusten, og ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen. Du kan bli blek, puste svært raskt og ha forhøyet hjertefrekvens. Når anfallet har pågått en tid, vil du kunne bli utslitt og medtatt. Du har ikke lenger krefter til kraftige pustebevegelser og hosting. Dette er et svært alvorlig tegn, og det haster med behandling og hjelp. Medisinere Dersom symptomene ikke bedres raskt, eller de kommer tilbake innen kort tid, eller dersom du blir svært medtatt, skal lege kontaktes. Legen vil vurdere om det er behov for å gi andre medisiner eller sykehusinnleggelse. Ved alvorlige anfall vil det ofte være behov for oksygentilførsel, og det kan være nødvendig å gi væske og medisiner rett i blodet (intravenøst).” NHI.no

Det er hva du finner om astma i Norge. Det viser på alvoret men det forteller ikke at man faktisk kan dø av det. For å få den kunnskapen må man gå ut på nett og søke på engelsk. (Oversettelse under)

“Asthma is a disease of the lungs and the air tubes leading to them. It causes the walls of the bronchioles, the tiny airways in the lungs, to swell and produce mucus so that the sufferer has difficulty in breathing. Most deaths caused by asthma result from a gradual worsening of symptoms. The ultimate cause of death is a shortage of oxygen.” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Samme tekst men på norsk:

“Astma er en sykdom i lungene og luftrørene som fører til dem. Det fører til at veggene i bronkiolene, de små luftveiene i lungene, hovner opp og produserer slim slik at den lidende har problemer med å puste. De fleste dødsfall forårsaket av astma skyldes en gradvis forverring av symptomer. Den ultimate dødsårsaken er mangel på oksygen. ” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Selv WHO snakker om astma som en av mange organisasjoner og nettsteder:

“Astma er en stor ikke smittsom sykdom preget av tilbakevendende anfall av åndenød og tungpustethet, som varierer i alvorlighetsgrad og frekvens fra person til person. Symptomer kan oppstå flere ganger på en dag eller uke i berørte personer, og for noen mennesker forverres astmaen under fysisk aktivitet eller om natten. Under et astmaanfall hovner slimhinnen i bronkiene opp og forårsaker at luftveiene begrenses og luftveien reduseres og hindrer luftens passasje inn og ut av lungene. Tilbakevendende astmasymptomer fører ofte til søvnløshet, tretthet på dagtid, redusert aktivitetsnivå, fravær fra skole og arbeid. Astma er et folkehelseproblem ikke bare for høyinntektsland, det skjer i alle land uavhengig av utviklingsnivå, dok forekommer de fleste astmarelaterte dødsfall i lav- og lavere mellominntektsland på grunn av mangel på medisin. men det skjer også i høyinntektsland i mangel på skikkelig behandling.
Astma er underdiagnostisert og underbehandlet. Det skaper betydelig byrde for enkeltpersoner og familier, og ofte begrenses enkeltpersoners aktiviteter for en levetid. De sterkeste risikofaktorer for å utvikle astma er inhalerte stoffer og partikler som kan fremkalle allergiske reaksjoner eller irritere luftveiene.
Medisiner kan kontrollere astma. Å unngå det som utløser astma kan også redusere alvorlighetsgraden av astma.” WHO

Det tok meg 7 år å finne ut av dette, og jeg fant det da jeg snublet over artikler da jeg søkte om kunnskap om asthma på engelsk. Da jeg fikk astma i 2007 var det ingen som opplyste meg om dette, det var ikke noe å finne om det på norske, danske og svenske sider på nettet. Det er kun med sannheten i eie at man kan lære seg å respektere astma, både de som har astma og alle rundt omkring de som har astma. Dette er for dårlig. Jeg må kalle en spade for en spade. Hvorfor skjuler dere sannheten for oss alle?

/ Annelie

This is real / Dette er ekte

Skjermbilde-astma-dod

Skjermbilde / Screendump Death of a child in the US – En ung skoleguts død i USA.

 

Read more / Les mer: http://www.kctv5.com/story/26760590/police-8-year-olds-death-after-asthma-attack-now-a-homicide#ixzz4BUeAKYol

Jente døde / Girl died: http://articles.philly.com/2014-09-05/news/53568671_1_laporshia-massey-daniel-burch-wrongful-death-suit

Kvinne døde av astma / Woman died from asthma : http://pzimedia.com/health/Famous-People-That-Died-Of-Asthma–29618.html/

Mann døde i vente på ambulanse / Man died waiting for ambulance: http://therightscoop.com/man-dies-from-asthma-attack-after-cops-stop-him-on-the-way-to-hospital/

Astmaattacker kan gi oksygenbrist som kan gi andre skader. / Asthma can cause oxygen shortage that can lead to other damages.: https://www.youtube.com/watch?v=QmNGAKuwcVI

Det er bare tre av flere hundre tusen som dør av astma hvert år i verdenen. Astma skal behandles med større respekt.

In English

Asthma and Death

If you read on Norwegian, Danish and Swedish public pages about asthma it is very difficult to find anything about the cold hard facts that asthma is a disease one can die of. Not even the Asthma and Allergy Foundations websites has something on this knowledge. People are entitled to the truth, it is only with the truth of owning that one can learn to respect asthma, both those having asthma and everyone around those having asthma.

Asthma: The word asthma comes from Greek and signifies dyspnea. In 85% of cases it is due to asthma, pneumonia, cardiac ischemia, interstitial lung disease, congestive heart failure, chronic obstructive pulmonary disease.

“Asthma can show in several degrees for the person having asthma, mild, to severe acute asthma attacks. For acute, severe asthma attacks you at the beginning of the attack experience pronounced wheezing, find it difficult to talk, have pain or discomfort in the chest, have a bad cough, make great efforts to draw breath, and often sound sharp beeps from the lungs or throat. you may be pale, breathing very quickly and have elevated heart rate. When the seizure has been ongoing for some time, you will be exhausted and battered. You no longer have the strength for powerful breathing movements and coughing. This is a very serious character, and the urgency of treatment and help is critical. Medicate. If symptoms do not improve quickly, or they will return shortly, or if you become very battered, seek medical attention. Your doctor will consider whether it is necessary to provide other medications or hospitalization. in severe cases it will often be a need for oxygen, and it may be necessary to give fluids and medications directly into the bloodstream (intravenously). ” NHI.no

That’s what you can read about asthma in Norway. It shows the seriousness but it does not tell that one can actually die from it. To get the knowledge you have to go out on the Internet and search in English.

“Asthma is a disease of the lungs and the air tubes leading to them. It causes the walls of the bronchioles, the tiny airways in the lungs, to swell and produce mucus so that the sufferer has difficulty in breathing. Most deaths caused by asthma result from a gradual worsening of symptoms. The ultimate cause of death is a shortage of oxygen.” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Even WHO talks about asthma as one of several websites:

“Asthma is a major noncommunicable disease characterized by recurrent attacks of breathlessness and wheezing, which vary in severity and frequency from person to person. Symptoms may occur several times in a day or week in affected individuals, and for some people become worse during physical activity or at night. During an asthma attack, the lining of the bronchial tubes swell, causing the airways to narrow and reducing the flow of air into and out of the lungs. Recurrent asthma symptoms frequently cause sleeplessness, daytime fatigue, reduced activity levels and school and work absenteeism. Asthma has a relatively low fatality rate compared to other chronic diseases. Asthma is a public health problem not just for high-income countries; it occurs in all countries regardless of the level of development. Most asthma-related deaths occur in low- and lower-middle income countries due to lack of medicine, but it also happens in high income countries in lack of proper treatment.
Asthma is under-diagnosed and under-treated. It creates substantial burden to individuals and families and often restricts individuals’ activities for a lifetime. The strongest risk factors for developing asthma are inhaled substances and particles that may provoke allergic reactions or irritate the airways.
Medication can control asthma. Avoiding asthma triggers can also reduce the severity of asthma.” WHO

It took me seven years to figure this out after long time searching for knowledge on asthma, stumbling over this and that searching. When I got asthma in 2007, no one informed me about this, there was nothing to find about it on the Norwegian sites on the web, nor at Danish or Swedish sites. Articles above is only a few of those several hundreds of thousands of people who die from asthma every year in the world. This is too bad. I must call a shovel a shovel. Why do you hide the truth from all of us?

/ Annelie


Leave a comment

On the road – Folk på reise

(Scroll down for English)

I dag leste jeg en artikkel i aftenposten.no om en gravid kvinne som ble lite tatt hensyn til i kollektivtrafikken. Som sjåfør i en buss har jeg litt titt sett slik selv. Og det er kjedelige greier når man som sjåfør må gå bak i bussen og fortelle spreke folk at de skal gi plass til handikappa, eldre, gravide, sjuke osv. Litt for ofte ser man at når bussen er full da sitter noen med sekken på nabosetet mens alle andre står som sild i tønne. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skal være en enkel sak å tenke på andre og ikke på seg selv først og kun seg selv. Folk som tvistår på plassen sin i gangene og ikke rikker seg til tross for at der er 20 til som skal gå på bussen. Hva er det med mennesker som ikke klarer å være omtenksomme og generøse med andre?

Og artikkelen jeg leste i Aftenposten illustrerer også dette veldig godt.

“I løpet av de siste to månedene, hvor jeg må sies å se riktig så gravid ut, har jeg kun opplevd to ganger at en medpassasjer har gitt meg sitteplass. Den ene gangen var det en litt mindre gravid jente enn meg som reiste seg, og i dag var det altså en gammel mann. Dråpen i dag, som gjør at jeg skriver dette, var at jeg var i ferd med å sette meg ned når to femtiåringer, en kvinne og en mann, brøyter meg til siden og tar de to ledige sitteplassene rett foran nesen min. Det er da den eldre mannen som sitter vis-à-vis, bukker til meg og reiser seg.  Takk for anstendigheten! Jeg smilte så mye jeg klarte til ham, der han klamret seg fast i en metallstang, samtidig som jeg forsøkte å unngå å smile til de to som «stjal» plassen min – som ikke så noe. Verken meg eller den eldre mannen. De så bare seg selv.”  

Det er om fraværende passasjerkultur:

“Det fokuseres mye på gravide og sykefravær, og vi hører til stadighet det konstateres at graviditet ikke er en sykdom, hvilket jo er riktig. Men selv om man ikke er syk, har man en fysisk merbelastning. Den fysiske merbelastningen er årsaken til at arbeidsgivere har forpliktelser med hensyn til å tilrettelegge arbeidet for den gravide. Denne merbelastningen gjør at eksempelvis det å stå på en t-bane som krenger, kan være direkte smertefullt. Det er vel også grunnen til at t-banen har satt opp plakater med tegninger som viser god passasjerkultur. En av disse plakatene viser nemlig en gravid kvinne som har en sitteplass. Det er litt trist at det er nødvendig å lage plakater for å illustrere god adferd, men enda tristere er det at det virker som om det bare er jeg som er gravid som faktisk har lagt merke til den.”

Så jeg vil si

Kjære passasjer, er du sprek og sterk nokk å stå, og ikke har noe som hefter deg, vis litt generositet og gammeldagse folkeskikk ved å vise hensyn til dine medpassasjerer.  Å reise med buss er en felles ting du gjør sammen med andre. Du er ikke allene her i verden og på bussen er andre enn kun deg. De har også samme retten på en behagelig reise. Er de da i tillegg sjuke, handikappa, gamle, gravide, svake eller har andre årsaker til at de trenger litt ekstra omsyn da trenger de plassen bedre enn det du gjør. Billetten din dekker plass for deg å enten sitte eller stå, der er ikke noen automatisk rett til sitteplass på buss med ståplasser, og sekken din har ikke billett for sitteplass den skal være på gulvet eller i bagasjerom der det finnes. Gi andre litt medmenneskelig kjærlighet, gi de plassen din, sett sekken din på gulvet, flytt deg i gangen slik at alle som ønsker å være med bussen kommer seg inn. Da blir det kjekkere for alle å ta bussen.

Å ta bussen er en co-operativ gjerning, det gjør vi sammen.

Annelie

Kilde: http://www.aftenposten.no/meninger/Den-usynlige-passasjeren-6852939.html

In English

Today I read an article in aftenposten.no on a pregnant woman who was hardly taken into account in public transport. As a driver of a bus, I’ve seen a lot of this myself. And it’s boring stuff when the driver must go and tell people in the bus that they are fit to accommodate the handicapped, elderly, pregnant, sick, etc. A little too often we see that when the bus is full when passenger sitting with a bag on the neighboring seat while everyone else is packed like herrings in a barrel. I do not understand why. There should be a simple matter to think of others rather than of themselves first and only themselves. People who refuse to move from their place in the isle and not budge despite the fact that there are 20 of which will go on the bus. What is it with people who are unable to be thoughtful and generous with others?

And I read the article in Aftenposten also illustrates this very well.

“Over the past two months, where I have said to look quite so pregnant, I have only experienced two times that a fellow passenger has given me a seat. The one time it was a little less pregnant than I am that girl got up, and today it was an old man. The drop today, causing me writing I write this, was that I was about to sit down when two fifty year olds, a woman and a man hews me to the side and take the two vacant seats in front of my nose. That’s when the older man sitting vis-à-vis, bowing to me and stands up. Thanks for decency, I smiled so much I did to him, where he clung to a metal rod, while I tried not to smile at the two who “stole” my space – who could not see anything, neither me or the older man. They saw only themselves. “

It is the missing passengers culture – the good one:

“It focuses a lot on pregnant women and sick leave, and we hear all the time it is found that pregnancy is not a disease, which is of course correct. But even if one is not sick, you have a physical additional strain on the body. Physical additional strain on the body is why employers have obligations with respect to facilitating the work of the pregnant woman. This additional strain allow, for example standing on a subway or a bus that it can be downright painful. That’s also why the subway has set up posters with drawings shows good passenger culture. One of these posters show a pregnant woman who has a seat. It’s a little sad that it is necessary to create posters to illustrate the good behavior, but even sadder is that it seems as if only I who are pregnant have actually noticed it. “

 So I would like say

Dear passengers, if you are fit and strong enough to stand, and do not have anything that is liable to you, show a little generosity and old-fashioned manners by showing respect to your fellow passengers. Travelling by bus is a common thing you do with others. You are not alone in the world and on the bus, there are others than just you. They also have the same right to a pleasant journey. Are they then also sick, handicapped, elderly, pregnant women, weak or have other reasons why they need some extra consideration then they need the seat better than you do. The ticket covers your access to travel with the bus either sitting or standing, there is no automatic right to seats on the bus with standing room, and the bag does not have a ticket for a seat, it is to be sitting on the floor or in the trunk where it exists. Give others a little compassionate love, give your seat and space, put your bag on the floor, move up in the isle so everyone who wants to take the bus also get on it. This makes it more fun for everyone to take the bus.

Taking the bus is a co-operative thing we do together.

Annelie

Source: http://www.aftenposten.no/meninger/Den-usynlige-passasjeren-6852939.html