Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Air poisoning #Tork #AMFI #luftoppfrisker #scentmarketing #airfreshener

Luftforurensning

Så gikk jeg jo da på do igjen (det må man i bland), det var i går, denne gangen på kjøpesenteret. Jeg så den først ikke da den har samme fargen som veggen, men tenkte det var vaskemiddel eller noe slik jeg kjente lukten av. AMFI forurenser luften og gjør den utjenlig for astmatikere. Jeg ble selvfølgelig dårlig, og mine medisiner ligger i bilen på jobben da jeg tok bussen hit, alt jeg har er en liten inhalator. Det som skjet er at man inhalerer de kjemikaliene fra pumpen og så blir lungene betente, kramper og tette, og jeg får ikke luft. Jeg håper bare at det ikke blir like galet som sist. Jeg gikk til senterkontoret og klaget. Jeg må ta medisin ofte de nærmeste timer for å holde lungene friske.

Jeg måtte inhalere astmamedisin i store mengder lenge etterpå. Heldigvis satt denne på veggen hvor man vasker hendene og ikke inne i toalettbåsen slik at jeg var eksponert kortere stund enn sist, jeg tror derfor jeg slipper å være sjuk i tre uker denne gangen. Likevel, dette klarer jeg meg fint uten, jeg vil ikke bli utsatt for slik, man må kunne gå på toalettet og andre steder uten å bli sjuk. Å bruke slike innretninger er uakseptabelt.

Dette er Tork sitt produkt. 😠👎

/ Annelie

In English

Air pollution

So I went to the bathroom again (one actually have to), it was yesterday, this time at the mall. I did not spot it at first because it has the same color as the wall, but thought it was detergent or something I smelled. AMFI pollute the air and are making it unfit for asthmatics. I of course got sick from it, and my medication bag was in the car at work when I took the bus here, all I have is a small inhaler. What happens is inhaling the chemicals from the pump makes the lungs inflamed, cramps and tight and I do not get air. I just hope it will not be as bad as last time. I went to the center office and complained. I need to take medicine often in the coming hours to keep your lungs healthy or it will come back and worsen.

I had to inhale asthma medicine in large quantities long afterwards. Luckily this time around it was on the wall where you wash your hands and not inside the toilet stall so I was exposed shorter time than the last, I think therefore I do not have to be sick for three weeks this time. Nevertheless, this I do not need, I do not benefit from being exposed to such, one must be able to go to the toilet and other places without getting sick. Using such devices is unacceptable.

This is Tork’s product. 😠👎

/ Annelie


Leave a comment

Fungerer det alltid på ren vilje? – Does pure will always work?

(Scroll down for English)

Fungerer det alltid på ren vilje?

Det er ofte man hører om mennesker med handikap som klarer de mest fantastiske ting  på ren viljestyrke, de gir ikke opp, og gjennomfører. Det er inspirerende og viser på både mot og vilje å mestre. Et eksempel på disse er Jessica Cox. Hun har ingen armer og har lært seg å fly.

 

Mennesker som har handikap og står fram med alt de kan er en inspirasjonskilde både for handikappede og fult fungerende mennesker, de har gjort seg fortjent av det. Men baksiden av myntet er at de som ikke kan gjøre slike ting blir litt sett ned på eller syns synd på. Ja, ikke av alle og ikke alltid, men hvis du ikke viser den holdningen da blir du gjerne sett på som negative. Men er man det?

Ta astma for eksempel. Mange sliter med forurensning i luften av parfymer i forskjellige varianter enten det er ren parfyme eller tilsatt i andre produkter, essensielle oljer,  doftljus, røykelse, så kalte luftoppfriskere enten det er duftgraner, duftblokker eller maskiner som pumper ut duft på timer osv, tobakk, parfymerte rengjøringsmidler, vaskemilder , tøymyknere og oppvaskmilder mv. I et samfunn der det å gjøre ting på ren vilje og nå success blir sett på som heltedåd bildes det også et klima der om du sier det ikke går da blir du litt sett ned på, eller sett på som negative.

Astma er erkjent som et handikap av både WHO, EFA, og LDO, da det er en fysisk sjukdom som lager hindringer i hverdagen. Mange som har handikap kan overvinne sine handikap på ren vilje, men går det med astma? Mange som sier at om du bare tar medisin da kan du leve som alle andre og ikke ha noen bekymringer, enten lyver de eller så forteller de ikke hele sannheten for deg. Det kommer nemlig litt an på hva du blir sjuk av og hvor alvorlig din astma er.

Jeg beundrer veldig damer som Jessica Cox og alle andre med henne som klarer å overvinne sine handikap og gjøre ting uansett akkurat som alle andre. Samtidlig blir jeg litt trist og bevisst på mine egne handikap som jeg ikke kan rå for og ikke kan rå på.

En person som har astma (eller annen sensitivitet som reagerer på de samme betingelsene) som går inn i et rom der det blir brukt fragrance marketing, s.k. luftoppfrisker, parfyme på mennesker og klær, hårspray, duftlys, røykelse, sterke rengjøringsmidler og parfymerte rengjøringsmidler, parfymerte vaskemidler og oppvaskmidler mv kan den gå inn i og oppholde seg i et rom der alt dette er på ren vilje? Nei, det går ikke, ikke engang med medisiner, i hvert fall ikke de av denne gruppen som har sensitivitet mot disse stoffene i luften. Ja noen har mer sensitivitet enn andre, andre har noe mindre, men felles er at det går ikke å oppholde seg i et rom der det er uren luft. Å oppholde seg i dette miljøet på ren vilje slik som andre handikappede kan overvinne sine handikap er ikke mulig for mange med astma, allergi eller annen sensitivitet, det spiller ingen rolle hvor mye man vil, det går ikke.

Det handler ikke om vilje, jeg kan stå utenfor og ville være med, det handler ikke om positivitet eller negativitet, jeg kan ville gå inn og visst kan jeg gå inn fordi beinene fungerer og det er fult mulig å gå inn, men om jeg gjør det da blir jeg så sjuk av luftforurensningen i rommet at jeg må gå ut med en gang og jeg er sjuk i flere timer etterpå, ja kanskje flere dager. Det straffer seg og jeg må medisinere med astmamedisin mye og lenge, og ofte så mye at jeg må overdosere og får bivirkninger av det.  Det har ikke med vilje eller negativitet å gjøre, det har heller ikke med medisin å gjøre fordi jeg har all medisin mot min astma jeg kan ha, det er bare ikke nok. Jeg sakner litt det der at det er nok å ha viljen, at det er nok å ville og bare gjøre, fordi vilje har jeg masse av men det er ikke noe hjelp i det, lungene bryr seg ikke det minste i viljen min, lungene de gjør som de vil uavhengig av hva jeg måtte ønske eller ville være med på. Medisinen er bare nok til for å holde meg frisk så lenge som jeg kan unngå alle de stoffene i luften som gjør meg sjuk.

Derfor er det viktig at du er med å hjelper slik at luften er ren og fri fra disse stoffene, fordi da kan jeg og alle andre med samme handikap være med overalt!

Jeg og du har kun behov for ren luft.

ps Dette gjelder nok alle andre allergier også, jeg antar det etter hva andre allergikere har fortalt meg, slik at møt ikke de som er allergiske med “- Ta medisin!” eller “- Det gjør jeg som jeg vil!” fordi da er du med på å gjøre mennesker vondt. Og slik oppførsel blir sett  på som veldig negative på av de som er allergiske.

~Ærlighet er ikke negativitet ~

In English

Is it always enough with sheer determination?

It is often one hears about people with disabilities who manages the most amazing things on sheer willpower, they do not give up, and conducts. It is inspiring and shows both courage and determination to master. An example of these is Jessica Cox. She has no arms and learned how to fly a airplane.

 

People who have disabilities and show all they can is a source of inspiration for both the disabled and fully functioning human beings, and they truly deserve it. But the backside of the coin is that those who can not do such things are in a way a little looked down upon or felt sorry for. Yes not all and not always, but if you do not show the attitude when you are usually seen as negative. But is this true?

Take for example asthma. Many struggle with pollution in the air from perfume, scented candles and ordinary candles, incense, fragrance and strong smelling hairspray, body spray, fragrance deodorants, so called air-freshener whether it is scent blocks, manual or equipment that pumps out scent on timers etc., tobacco, fragrance detergents, fabric softeners, cleaning agents, etc. In a society where doing things on sheer will, overcoming issues and success doing so is seen as heroic, makes also a climate where if you say it does not go then you become somewhat looked down upon or seen as negative.

Asthma is recognized as a handicap by the WHO, EFA, and LDO, when it is a physical illness that creates obstacles and hinders in everyday life. Many people who have disabilities can overcome their handicap on sheer will, but does this go with asthma?

I very much admire ladies like Jessica Cox and everyone else with her who manage to overcome their handicap and do things anyway, just like everyone else does. At the same time I get a little sad and conscious of my own handicap as I can not be blamed for it and that I can not rule over it.

A person who has asthma (or other sensitivities that responds to the same conditions) that go into a room where it is used fragrance marketing, s.c. air-freshener, perfume on people and clothing, fragrance hair sprays, body sprays, fragrance deodorants, scented candles, incense, strong detergents and perfumed cleaners, etc. may enter and reside in a room where all this is the sheer determination? No, it is not possible, not even with medication, at least not those of this group who have sensitivity to these substances in the air. Some are not even helped by medicine. Yes some have more sensitivity than others, others have  less, but common is that one can not get in a room where it is impure air. To remain in this environment of pure will like other disabled people can overcome their handicap is not possible for many people with asthma and allergies, it does not matter how much you want to, it doesn’t work.

It’s not about will, I can stand outside and would like be with, it’s not about positivity or negativity, I could go and certainly I can go because my legs works and it is entirely possible to get in, but if I do then I become so sick of air pollution in the room that I have to get out right away. It has nothing to do with negativity, nor have it anything to do with medicine to take because I have all the medicine for my asthma I need, it’s just not enough. I shows that it actually is not enough to have the will, that it is not enough to want to and just do, because I want to a lot but there is no help in it, the lungs do not care the least what I want, the lungs they do what they want regardless of what I want or would like to  participate. The medicine only helps to keep me healthy as long as I avoid the substances that is not air.

Therefore, it is important that you help so that the air is clean and free from these substances, because then I and all others with the same disability can be everywhere!

I and You only need clean air.

ps This is probably true for all other allergies as well, I guess that after what other allergy sufferers have told me, so do not meet those who are allergic with “- Take your medicine!” or “- I do as I like!” because then you are to make people hurt. And such behavior is seen as very negative by those who are allergic.

~Honesty is not negativity ~


Leave a comment

Astma suger – Asthma sucks

(Scroll down for English)

Astma suger

Astma suger, ikke bare det gjør det vanskelig å puste når det slå til, det gjør en barriere mot andre mennesker på grunn av allergener og irritanter de bruker, det gjør et hindre å komme inn lokaler på grunn av allergener og irritanter som brukes i omgivelsene, det gjør det vanskelig å finne en kjær på grunn av allergener og irritanter folk bruker, og når man får en luftveisinfeksjon da blir det enda verre.

Denne gangen var jeg uheldig å få bronkitt og bronkiolitt samtidig og selvfølgelig gjorde det at min astma slo til også, så ja, astma suger.

Både bronkitt, bronkiolitt og astma sitter i bronkiene i lungene, så denne gangen ble jeg hardt rammet. Takk og lov for medisiner, jeg jobber på å bli frisk så jeg kan gå tilbake til jobben så fort som mulig.

image

 

In English

Asthma sucks

Asthma sucks, not only it makes it hard to breathe when it strikes, it makes a barrier to other people due to allergens and irritants they use, it makes a hindering to enter premises due to allergens and irritants used in the surroundings, it makes it hard to find a dear due to allergens and irritants people use, and when one get a airway infection it gets even worse.

This time I was unfortunate to get bronchitis and bronchiolitis caused by a virus infection at the same time and of course it made my asthma go bunkers as well, so yes, asthma sucks.

Both bronchitis, bronchiolitis and asthma is located in the bronchi of the lungs and this time it hit me hard. I am so thankful for medicines and I am working on getting well so I can go back to work as soon as possible.

 


Leave a comment

Parfymesensitive og #NAAF @astmallergi @Kronprinsparet #syktpopulær #levvel16

Parfymesensitive og NAAF

Eller hvordan man opplever NAAF i forhold til parfymeproblematikken, dvs den luftbårne. NAAF har for uvane å markedsføre parfymeproblematikken som noe som rammer de med sensitive hud, det kan man også se i reklamen for de produkter som NAAF anbefaler og som de godkjenner. Du skal se lenge etter at de i det hele tatt nevner at parfymebruk er til plage og problemer for dem som har lungeproblemer og andre sensitiviteter.

Om man tar en liten snabb surf på NAAF sine facebooksider finner man fort ut hvor interessert NAAF egentlig er i å informere publikum om parfymens skadevirkninger på omgivelsene, den er så godt som fraværende. Der er side opp og side ned om byggematerialer, innredningsmaterialer, eksos og utemiljø, pollen, matallergi, eksem, og astma og allergi i forhold til nettopp disse tema. Vil du finne informasjon om astma og parfyme ja da må du sitte lenge å bla, og du finner likevel ikke noe interessant informasjon om det, du finner heller ikke noe informasjon om skadevirkningene av parfyme, hva parfyme inneholder, og hvorfor allmennheten bør unngå å bruke parfyme for å verne sine medmennesker. Parfyme hos NAAF blir tradisjonelt framstilt som noe som er til plage for dem med sensitive hud og eksem av forskjellige slag og noe som vedkommende selv må beskytte seg mot ved å selv bruke parfymefrie produkter, dette ser man også på reklame om parfymefrie produkter og trykket på de parfymefrie produktene, parfymefrie produkter blir framstilt som produkter bastant egnet for små barn og personer med eksem.

Virkeligheten ser noe annerledes ut. Parfyme er konstruert å spre om seg i luften for å nå andre mennesker, og det er veldig mange av oss som blir syke av det. Parfymen sprer om seg akkurat som tobakksrøyken gjør, du kan ikke kontrollere den, den beveger seg dit den vil, og den invaderer våres private sfære der den er uønsket. Det forstyrrer ganske enkelt privatlivets fred, og den ødelegger helsen.

Parfymefrie produkter er for alle.

I forhold til NAAF og å være parfyme sensitive kan man oppleve seg som i videoen fra ExtraStiftelsen på Facebook., ja så føler man seg i møte med NAAF om man ikke tåler parfyme på pusten:

ExtraStiftelsen
“Det hjelper ikke å være den flinkeste når diagnosen din er så upopulær at du uansett ikke får være med videre. Noen som kjenner seg igjen? #syktpopulær #levvel16 video:

https://www.facebook.com/extrastiftelsen/videos/945389402219883/

Eller se videoen på Youtube:

Denne fant jeg linket på NAAF sin facebookside. Jeg fant det hele helt tragikomisk ettersom det er nettopp slik NAAF behandler dem som er spesifikt sensitive overfor parfyme og slike andre stoffer på pusten. Vi blir utelatt av diskusjonen, vi blir utelattt av informasjonsflødet, de andre blir plukket ut, og så går de og lyset blir slukket og der står man aleine igjen og skal kjempe sin egen kamp i et samfunn som ikke ser det som et problem, men at problemet er dem som blir syke av parfyme.

Det er den syke som må ta ansvar så kan vi andre drive på som vi vil, er en vanlig tankegang blant folk. Men husk at det er det andre bruker som gjør astmatikeren syk.

NAAF gjør veldig lite.

I dag var jeg inne på #NAAF sin facebookside for første gang på mange måneder, jeg følger ikke siden lengre da de ikke har noe å tilby meg av informasjon, jeg har også sluttet å være medlem for lenge siden. Jeg har blogget flere ganger om dette tema og jeg har også gitt beskjed til NAAF om mitt misnøye med demmes arbeid for parfymesensitive, det endte med at jeg ble blokkert på demmes facebooksider, de likte ikke at noen sa sitt hjertes mening der, og det er flere som er blitt blokkerte på samme grunnlag, de liker nemlig ikke at noen har meninger som fører til at NAAF stiller i dårlig lys og de liker heller ikke å bli utfordret med nyere forskning fra utlandet, ikke engang med medlemmenes egne erfaringer. Om du prater for mye om parfyme på NAAF sine facebooksider får du en e-post i innboksen der du blir fortalt om å holde opp, slik skjedde en venninne av meg nettopp, og hun er slettest ikke alene om å ha fått det. Hvem er det som bestemmer over ytringsfriheten? Er det NAAF?  Jeg var så naive at jeg trodde de skulle jobbe for alle med sensitiviteter og at ytringsfriheten var noe som var lov i henhold til loven så lenge som det blir framført med høflighet og ærlighet, noe det blir.  Så la oss se på historikken på NAAF sine facebooksider om innhold med parfyme, hva kan være for mye snakk om parfyme?

Det har ikke forandret seg stort. Nå er det 26. februar 2016. Jeg måtte bla ned til 12. desember 2015  for å i det hele tatt finne noe om parfymefritt, dok ikke noe info om parfymes skadevirkninger og hvordan andres bruk av parfyme påvirker dem som ikke tåler det. Neste innlegg var fra 26. oktober 2015 i “parfymefrie uken” som er på grunn av samarbeid mellom astma og allergiforbundene i Skandinavia (der trolig Danmark og Sverige er pådriver) om å ha den uken og da hørte man ikke mye fra NAAF om noe i media, 25, september 2015 har de reklame for parfymefrie produkter, 27. august 2015 lodder de ut parfymefrie produkter, 17. august loddet de ut enda flere parfymefrie produkter, 25. april 2015 var det et arrengement i Oslo men ikke i resten av Norge (Norge er litt mer enn bare Oslo, reds. anmerkning). Så må man helt ned til 22 desember 2014 før man igjen skymter reklame for Neutral i NAAF julekalender, og i julekalenderen dukker det opp ca 7-8 slike reklamebilder, 24. juni 2014 noe slik reklame igjen, 2. juni 2014  reklame igjen, 22. mai 2014 har de info om parfymefrie produkter i TV2 på Aker Brygge, men så må vi helt til 8. oktober 2013 før neste reklame for parfymefrie produkter viser igjen og ingen informasjon om skadevirkninger, hvordan og at det rammer de som er syke rundt brukerne osv. Og så var det landsmøte 21. september 2013 der de solgte parfymefrie produkter men flere av NAAF kom parfymerte til møtet er jeg blitt informert av folk som var der,  men igjen ingen info om skadevirkningene med parfyme. Det er skuffende.

Vi som ikke tåler parfyme på pusten blir ikke ivaretatt av NAAF i demmes informasjonsfløde, og det lille som kommer er ikke god nok informasjon, og det er for mye snillisme mot brukerne av parfyme, og å hindre folk fra å bruke parfyme er iflg. NAAF ikke aktuelt. Ergo vil vi som ikke tåler det på pusten måtte fortsette å bli syke av andres parfymebruk på lik linje som med røyking, med den forskjellen at røyking er forbudt innendørs mens parfymebruk er tillatt innendørs, vi får aldri fri fra parfyme. Man til og med tilsetter det i luften med maskiner i det offentlige rom med vilje, og det er i rengjøringsprodukter som blir brukt, og det er på folk som beveger seg der offentligheten ferdes, det blir  brent duftlys og røykelse  i butikker og kjøpesentra, det blir solgt og prøvd parfyme i alle mulige butikker og også i apoteker hvor man må hente astmamedisinen.

H.K.H Prins Haakon har tatt NAAF til seg og er Kongelig beskytter av NAAF, det ville vært fint om H.K.H Prins Haakon kunne si fra til NAAF at de skal verne om alle som er sensitive og innføye oss som ikke tåler parfyme på pusten i den daglige agenda, samtale, landsdekkende informasjonsarbeid og øvrig arbeid, og å utføre dette arbeid slik at vi får et endelig slutt på å måtte bli sjuke. Astmatikere og sensibiliserte ellers uansett grunn er NAAFs målgruppe, det er på høy tid de begynner å gjøre jobben sin for samtlige i målgruppen.

Ja, dette er mine tanker om NAAF, og jeg har mange som tenker som meg, men jeg tør å skrive det åpent.

/ Annelie


4 Comments

Open letter to Norwegian Food Safety Authority

Food safety, air safety, delivery and cleaning

Today when I woke up and had my breakfast I remembered a thing that happened when I went shopping last summer, that in the next made me remember when I again was subjected to such an event just like this one. I have asthma and get breathing issues from chemicals as very many others.  That time at Christmas time I went  shopping potatoes at Kiwi and had a bad experience getting an asthma attack from a floor cleaning machine spreading its fumes around the store. The store stank from heavy chemicals and my asthma attack was acute from the content of these fumes. They were cleaning in opening hours and the food was not covered. Continue reading


Leave a comment

To fight a gnu battle…

Sometimes trying to win a argument with a less enlightened is useless.

It is kind of like when you try to tell a person that fragrance is harmfull to human health. Some will never believe you before they get sick themselves. It will then become important to them too.


Leave a comment

Asthma plus a cold

Since I have not had asthma all my life I am blessed with before and after knowledge.

I remember when I had a cold before asthma, it was not always a easy thing but man I wouldn’t have complained one moment if I knew what those having asthma go through.

Well, now I have the after knowledge too. I know now what it is like to have a cold and asthma.

I have always hated taking medicine,  it is a nag and a bother. But since 2007 I have been forced to take medicine due  to having asthma,  I do not like the feeling suffocating on my own lungs. What does this have anything to do with having a cold then? Asthma is a disease of the airways to begin with so everyone having asthma have a underlying airway issue, and then we all get that cold on top of it all.

You know when you feel your nose is clogged and you cough and think you have a fever, such times a person having asthma got it at least 5 times worse.

So, do I say this to complain and feel sorry for myself? No, I have become friends with the thought many years ago, but I sometimes think back on the days when I was asthma free and how easy all who have only a cold have it. If you only knew how lucky you are.

Be happy for the small nose spray, headache pill to bring your fever down, cough medicine and your paper to clean your nose with.

image

It could actually be worse.

And when you smoke and fragrance around us in addition, yes what can I say?

Please, don’t.


Leave a comment

An interesting conversation

(Scroll down for English)

Internet discussion on fragrance and use

Today I had an interesting conversation with a perfumer. We can call her just Kari, I will not tell her whole name. It made me start a new thread here on my blog. I even gave it a own menu and tag. It is likely I will add more of this later on.

This conversation show some of the attitudes to us who have a problem with fragrance use. I answered her in my own way. Continue reading


Leave a comment

I feel lucky, and symptom free

A improved life

Since some time ago I can finally feel happiness, I feel well, feel free to have a good day, being almost symptom free, and the best thing of all is I have had a good day for months. I have gone from having a PEF 250 (that is half lung ability to Breathe normally) in 2006 -2007 to almost having no symptoms at all toady in 2014. It have been  7 years of struggle finding out what Works, adjusting medicines, Learning what to avoid and adjusting my life to my asthma. The later is actually the sad part, having to skip doing stuff I used to be able to do.

So what have I done to make a better life for myself?

 1.  Cleared the home, my car and my camping trailer for Products containing fragrance and color
 2. Thrown out all fabric carpets.
 3. I bought a sofa I can dust.
 4. A clean kind of minimlalistic style at home.
 5. Avoid all situations where People are smoking and wearing perfume, and where using fragrance Products.
 6. Changed work Place and gotten my work Place adjusted to me.
 7. Adjusting my medicines and even got stronger medicines.

I work full time, I am  not sick or on sick leave more than anyone else – actually not much at all, and all of this together make my day so much better. Of course I have my problems to deal With in life like anyone else from time to time, but when it comes to my Health regarding asthma I have a much better life. And what was really important to make this possible was that my work Place is cleaned fragrance free. It made a hugh difference. Also I work in a area where there are not so many Bling customers. They are most of the Down to Earth People not bathing in fragrance and such before they leave home. Got to love them!

If there is a sad thing in all this, it would be the limitation it have to put on myself to keep it like this. I have to stay away from surroundings where fragrance is. It can put a limitation on whom to visit, where to go and somtimes where to travel.

Important to know is the biggest myth about asthma to know. Many believe that medicine fix all problems and one can do whatever one want. Asthma medicine do not mean you can take medicine and do whatever you want regardless. You have to stay away from what make you sick and take your medicine.

But I try to do what I can do

I do travel, I do visit People (if the environment allows it), I do work, I can do a lot of things only not things involving contact with inhaling fragrance products. I am well as long as the air is good, but it only take the pollution to get symptomes again. Sick I will be forever, all my life, that will never change. But in a non polluted environment I can have a good life.

So much more I could do if there were less of those Products in the world.  Then I could do everything!

Fresh air without fragrance pollution. I love it!

Annelie


Leave a comment

Sick from scented products – Annelie

I had a small article in the Allers Magazine, a woman Magazine. Please, scroll Down for English translation.

image

Jeg har til nå aldri nektet noen å reise, det betyr ikke at jeg ikke har slitt, men jeg har forsøkt å løse det på annen måte: åpent vindu hele året uansett vær, holde pusten når noen har noe på seg som jeg blir dårlig av og billettere lynraskt slik at de kan sette seg, og ta medisiner. Det er en lite heldig situasjon og mange synes kanskje at jeg ikke burde jobbe. Men jeg nekter å være ufør, jeg nekter å gi opp.  En annen jobb kunne være like ille fordi der er parfymerte mennesker overalt i samfunnet, og alle som tar bussen kommer på butikker og på kontor. Jobb i støvete lokaler går heller ikke. Det er lett å mene ting om ting man ikke vet noe om, og det er mange steder som ikke er egnet å arbeide når man har det slik som meg, jeg må bare gjøre det beste jeg kan av situasjonen.

Many become sick from scented products and fragrance.

Sick by fragrance and scent

“I am a bus driver and I get sick from all kinds of use of fragrance and scented Products, and Chemicals. If someone comes in the bus using fragrance or aftershave I have to open all doors and Windows to air it out, and then take medicines.  If the odor is strong enough it happens I can not help the customer. Someone says “It is only to change line of occupation!” but it actually have not mening at all what I do for a living since fragrance are all over in the world. Everywhere in society there are People who have to SCREAM their precense using fragrance and Chemical Products. There is something wrong going around when People have to become sick from others vanity.
Another thing again is the scenting of indoor air. Scent is added to the air by scented cleaning and washing agents, scented candles, inscense, a.s. often used in shops, malls, restaurants and so on. Imagine you want to go out With friends, and you arrive to a Place where everyone else but you can enter. A restaurant visit can be ruined by scented air, and scented air at the toilets. Since the air is scented you can not use the room or the toilet. And at a road trip you can not use the bathroom at the gasoline station since there is mounted a fragrance pump or other scent Device in the toilet room.  To get ill from this is not a joke.
Today there are both unscented Products for clothes and fabrics, house and buildings, body and hair, so why not use it?
I will give you some fresh numbers from WHO. The numbers show that 30 million People in Europe struggle With asthma! That is something for you to think about before you add fragrance to Your person and by doing this destroys the environment for all of those who are sensitive.”

Until now I have never refused anyone to travel, it does not mean I have not suffered, but I have tried to solve it in another way: the window open all year round whatever the weather, hold my breath when someone has anything on themselves that I get sick from and sell tickets like in lightning speed so they can leave and take a seat, and take lots of medication. It’s an unfortunate situation and many may think that I should not work. But I refuse to be home on disability, I refuse to give up. Another job could be as bad because there are perfumed people everywhere in society, and anyone who takes the bus arrives at stores and offices. Jobs in dusty space is not possible. It is easy to believe things about things you know nothing about and there are many places that are not likely to work when you have it like me, I just do the best you can.

Have a Nice day! Go Fragrance Free!

/ Annelie


Leave a comment

Why do we need fresh air?

I was talking to a person I know very well today that have not been taken care of their asthma lately and had a violent asthma attack yesterday. Too few understand how dangerous this is, that goes both for them who are sick in asthma and those around who have not.

Why do we need fresh air?

About 20 % of inhabitants in society have asthma, and more are getting it from year to year.

When a person having asthma is exposed to allergens and irritants and stuff that the lungs is ill from MUCUS is formed in the lungs and clogs the airways. In addition to the mucus clogging the bronchies (airways in the lungs) cramp due to muscles around the airway cramping making the already mucus filled airways even tighter. This is what makes it hard to breathe. It is also important to note oneself that even insensitive and uncaring behaviour that cause emotional stress to a person having asthma can cause the same Health issue.

This is what happens if a person having asthma is subjected to airborn allergens and irritants, or eating something they get sick from, and it worsen by the hour they are subjected to it.

If the person do not get treatment this is what happen:

1 The asthma attack is sneaking on the person making it hard to breathe until he /she get too little oxygen and ultimately die from it.

2 Have a acute asthma attack that is very violent, with violent coughing, violent breathing problems, muscle cramps and ace, it is easy to spot and in the long run just as deadly. Often you can not stand up straight because you cough so violently.

3 A combination of the two above.

4 Anaphylactic shock. Death comes quickly.

So before you say “take a pill” and “let me smoke and fragrance in Peace”, give us fresh air. That is what we need!


Leave a comment

Clean your toilet

Everyone need to clean the WC once in a while, and for someone having ashtma and being sensitive to Chemicals and perfume it can be a Challenge. Since all of those Products evaporates gasses holding Chemicals triggering asthma one get sick from the experience cleaning a toilet.

Online in a fora for MCS I expressed my problem and asked for a tip what to use instead, since there are no alternative Products for toilets I can use.

And one MCS girl came With a wonderful solution. She said only use fragrance free detergent and clean the toilet With. And I tried it, and it Works perfectly!

The powder in the detergent Works like a charm scrubbing the inside of the toilet and cleaning it, and leaves a shiny inside.

So next time you need to clean Your toilet use a fragrance free Asthma and Allergy Association approved detergent to clean Your WC and you will have no asthma problems.

Annelie


Leave a comment

Producers logics

When talking to manufacturers of consumer products like cleaning products, washing products and air fragrance one get amazed about their logics. They very much like to claim their products are safe so they ensure the consumers they are safe to buy their products.

In a discussion With the Norwegian company Lilleborg at their Facebook page Lilleborg Roadshow I found this statement:

 Lilleborg Roadshow Friday 10 May 2013 12:02
“We record huge commitment of a few individuals around perfume. This discussion is not new, Lilleborg has repeatedly been in contact with the same people, and we wish here to reiterate our view: We focus strongly that our products are safe to use. We are subject to stringent regulations which set clear requirements for what ingredients we can use and we have a strong focus on consumer safety when developing new and existing products. In order to meet consumer desires, we offer products both with and without perfume. We spend considerable resources with market research to ensure that our products meet consumer needs at all times. We use the equivalent of resources in product development to ensure safe, quality products according to a very extensive regulations that are harmonized with European legislation. ”

My comment on it to Lilleborg: “If you are so keen on that your products are safe then I wonder why for example Jif Baderom contain fragrances and Chemicals that the HSE (Health Safety and Environment) data say is allergenic for sensitive individuals. That is if you have hereditary history of allergy either you know it or not you can get allergy outbreak using it. But You tell nothing about this at the bottle when you buy it in the store. To know about the allergy risk you must have the safety data sheet and read the very finely tuned text. You know it contains perfumes that are allergenic but you do not stop using it. It is irresponsible if you ask me. You expose customers and their users to the risk of allergy and claim that you care about the safety of their customers. This I want a good explanation to. ”

To the fact: I am one of those who have used this JIF Baderom toilet cleaning spray and have gotten allergies. We used it at work. And after getting sick I read all the fine print about all the products we used at work in the safety data sheet and found that JIF Baderom is not safe! I have the safety data sheet at home. Those data sheet information you do not get as a private person shopping in the grocery store A product one can get allergies from or that make asthma break out is not safe. That is pure and clear logic. I find this way of thinking of the manufacturers are fantastic! As long as they can claim the Law say it is ok to use the content, even when they know it can cause allergy, they continue using it.

They know it is not safe, and still they state to all consumers they care about their safety. I find it stupid, arrogant and uncaring. What do you think?

Copy of original text in Norwegian:
“Vi registrerer stort engasjement fra et par enkeltpersoner rundt parfyme. Denne diskusjonen er ikke ny, Lilleborg har gjentatte ganger vært i dialog med de samme personene, og vi ønsker her å gjenta vårt syn:
Vi har høyt fokus på at våre produkter skal være trygge i bruk. Vi er underlagt strenge regelverk som setter tydelige krav til hvilke ingredienser vi kan benytte, og vi har høyt fokus på forbrukersikkerhet når vi utvikler nye og eksisterende produkter. For å møte alle forbrukerønsker, tilbyr vi produkter både med og uten parfyme. Vi bruker betydelig med ressurser på markedsundersøkelser for å sikre at våre produkter møter forbrukernes ønsker og behov til enhver tid. Vi bruker tilsvarende med ressurser i vår produktutvikling for å sikre trygge kvalitetsprodukter i henhold til et meget omfattende regelverk som er harmonisert med europeisk regelverk.”

My comment in Norwegian: Annelie Molin “Om dere nå er så opptatt av at produktene skal være trygge da lurer jeg på hvorfor f.eks. Jif Baderom innholder stoffer som iflg HMS datablad er allergiframkallende for disponerte personer. Dvs har du arvelige anlegg for allergi enten du vet det eller ikke så kan du få allergiutbrudd ved å bruke det. Men dette står det ingenting om på flasken da du kjøper denne i butikken. For å få vite det må du ha HMS produktdatabladet og lese det meget finstilte. Dere vet det innholder stoffer som er allergiframkallende (1,2-benzisotiazolin-3-on) men dere slutter ikke å bruke det. Ansvarsløst spør du meg. Dere utsetter kundene og brukerne deres for risiko for allergi og påstår så at dere bryr dere om sikkerheten til kundene deres. Dette vil jeg ha en god forklaring på.

Safety Data Sheet (Norwegian)

P1080013


Leave a comment

Asthma attacks are lonely and scary – Becky G

“Asthma attacks are not only frightening, but also extremely lonely experiences. When I’m in the midst of a crisis I can’t breathe enough to speak. I can’t tell anyone how scared I am. I can’t ask for anything I might want. There may be plenty of physical contact but it’s from professional carers and almost exclusively involves the touch of a stethoscope, the prod of a finger, the jab of a needle, invasive and painful blood tests. Of course I appreciate that this is all absolutely necessary in the attempt to keep me alive, but it’s all so impersonal and clinical … and lonely. What I crave for at these times is not only for my life to be saved, but also the gentle touch of a friend; the company of somebody who cares about me for me; someone to hold my hand; or just have someone be with me, sit with me, help me through by being there with me.” BeckyG  Source and read more..

I read this today and I feel it is like hitting the head of a nail. So accurate. I have not experienced being close to death yet like Becky has, but a asthma attack is anyhow a frightening experience and one feel helpless, lonely and in need of support and help. Scary and frightening, the feeling of helplessness when the airways in the lung tighten, and the feeling of the lungs strangeling you from within your body. It is the feeling of your body turning on you, and your own medicine do not help, and whatever you do it do not help. Being dependend on the relief from emergency treatment. The lonely feeling from being frightened, helpless and hurting. One in a way become like when one was sick as a child, in need of help, relieve, support and a hug. Fixing the asthma attack is a great thing, but a stroke on the back, a kind smile, a understanding look, a kind hand and maybe even a warm hug would be a blessing and a energizer. But often when it happens one only get treatment, that of course is both wonderful and a blessing, but then one is lonely going home, and the body still tired from the attack, every muscle tired, the body tired, the soul tired, feeling relieved and at the same time sad for having to struggle with it. No one holding a arm around the sholders, stroking the back asking how it is. Just go home to sleep.

The need of not feeling lonely. Just a little bit of love.

While at the same time extremely happy to have gotten help, relieve, and gotten better.

Annelie


4 Comments

Dishwasher machine cleaner.. Scent free wishes

Why are there not any dishwashermachine cleanser tablet scent free? Everytime I neeed to clean my dishwasher I get problems with my asthma. Thsoe available are so stuffed with strong smelling chemicals it irritates my lungs. Ok, I do not do it everyday, but just as well, I should not have to become sick from it at all.

Annelie


Leave a comment

Why?

Why write so much about sensitivity?

If no one ever open their mouth and talk about it,

then no one will never know.

If no one will ever know what it is like,

then nothing will ever happen to change the situration.

And francly, I do not do this only for myself,

We are several thousands who are sensitive to smoke chemicals and fragrance gassing in the air.


Leave a comment

Situations where perfume becomes a problem

(Scroll down for English)

Mitt vitnemål

Jeg vil her beskrive situasjoner der parfyme og godlukt ellers blir et problem. Dette gjør jeg for å informere alle som tror det er ufarlig med parfyme, det er ikke sånn at jeg forteller dette fordi jeg synes så synd på meg selv, eller syter i media, jeg gjør det som sagt for å opplyse deg. Jeg er ikke alene om å ha det slik som dette, vi er mange som har det samme problemet, ca 20-30% får symtomer av parfyme, jeg tar bare meg selv som et eksempel for å få deg å forstå hva som skjer.

De som kjenner meg vet at jeg er bussjåfør og har astma diagnostisert i 2007. Jeg har aldri røykt og har aldri hatt astma før dette året. Jeg fikk min astma i jobben i en bussvask, det er en arbeidsskade. Her ble jeg eksportert for rengjøringsmedler og parfyme, og kolleger som røyket inne. Jeg er bare en blant tusenvis av andre som er følsomme for parfyme og relaterte produkter.

Siden jeg ble astmatisk ble jeg sensitiv mot blant annet parfymer i alle former, også parfymerte produkter og også alle typer fargede produkter, tobakk, røykelse m.v.

Så hva er egentlig astma?
Veldig mange tror det vet hva astma er, men de ferreste vet egentlig hva det egentlig er og hva som skjer i lungene. Ta en titt på videoen:

Da jeg inhalerer noe av dette jeg ikke tåler da protesterer lungene mine ved at luftveiene kallet bronkiene i lungene blir fylt med slim, og musklene rundt bronkiene kramper slik at mine luftveier i lungene blir tette og jeg har vanskelig for å puste. Det har blitt en hemming fordi det gjør meg ute av stand til å gå og være der dette er.

Lungs with asthma - a fresh left bronchiole - easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole - not so easy to breathe through.

Lungs with asthma – a fresh left bronchiole – easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole – not so easy to breathe through.

De fleste bruker duft i noen form for å gjøre et godt inntrykk på andre mennesker, både på seg selv, klær og ved rengjøring. Parfyme er en blanding av kjemikalier, kalle det coctail om du vil. I møte med meg og mange andre blir de som bruker parfyme et helseproblem. De som bruker parfyme blir en trussel mot selve helsen vår. Dette gjør at vi trekker oss unna dem. De oppnår det stikk motsatte og i tillegg gjør de oss sjuke.

Her er noen eksempler fra tidligere insidenter

when-you-fragrance

Jeg kjørte buss opp i fjellet, tok ombord noen elever og kjørte ned igjen. Ved botten av veien er det på tide å la andre studenter ombord som kommer fra en korresponderende buss. Første 5 personer gikk bra, så kom det ombord en gutt med etterbarberingsvann på seg. Den stank fra langt unna. Jeg har hatt noen gode uker siste ukene, men da han kom som parfymebombe ombord bussen da var de gode tidene borte. Jeg begynte å hoste da luftveiene tettet seg og ble smalere, og det stoppet ikke opp. Det søkte seg bare dypere ned i lungene. Jeg tok medisin, men jeg fortsatte hoste og var tungpustet og det ble bare verre. Eimen låg i bussen. Heldigvis skulle jeg ha pause rett etterpå, så jeg parkerte bussen med alle dørrer og vindu åpne i det kalde været. Jeg måtte lufte ut bussen, det stank av hans barbervann i hele bussen. Han ville sannsynligvis gjøre seg fin for andre, istedet ble han et helseproblem.

Her er noen flere eksempler

Noen bruker parfyme, andre har ikke sprayet parfyme på seg, men bruker dufttilsatte vaskeprodukter for sine klær. Parfymerte produkter lukter også, og de inneholder de samme stoffene som vanlig parfyme, pluss flere andre stoffer. Andre bruker dufttilsatte hårprodukter og hårspray. Jeg blir sjuk av det også på likt med ren parfyme. De fleste tenker ikke på at andre også bruker parfymerte produkter, det virker som om de tror i hvert sitt hjørne av verden at det bare er de selv som gjør det. Samlet blir det mye. I hverdagen møter jeg hele tiden folk som bruker parfyme av noe slag. Det er overalt.

Astma er fælt.Etter frokost er det å enten gå på jobb eller en fridag, og ut av huset. Nå er det på tide å møte resten av verden, og omgås med mennesker og alle deres vaner. I løpet av en arbeidsdag sitter jeg bak rattet i en buss – et rom – og møter mange mennesker, og de fleste av dem bruker parfyme, og svært mange av dem røyker. Det samles mange mennesker i en buss. I forhold til det så er det ikke forskjell på en buss og et vanlig rom i et hus.

De går inn i bussen uvitende om at jeg har astma. De lukter av parfyme, noen har dusjet i den samme morgenen. Noen bruker gammel parfyme, det kan du lukte fra duften av det. Klærne lukter av parfyme fra vaskemidler, tøymykner, deodoranter, og slikt. Parfyme i sin reneste form, parfyme, barbervann, cologne og andre parfymerte produkter er også hyppig brukt. Sterke hårsprayer, hår wax og gel, deodoranter, kroppsspray, parfymert sjampo, balsam, såpe og dusjcreme osv. Lukten treffer nesen min, og det dufter ofte godt. Det gasser av seg og brer om seg i luften. Lungene reagerer momentant med å bli tette og jeg får astmaanfall. I tillegg, en røyker kastet sigaretten utenfor bussen og går smilende inn døren mens han blåser røyken ut inne i bussen, og noen blåser røyken i ansiktet mitt. Siden jeg trenger oksygen som alle andre, så må jeg også  puste akkurat som alle andre. Den parfymen eller røyken som nettopp rørte nesen min er nå på vei ned i lungene mine. Nå skjer det, jeg kjenner en raspende følelse i lungene mine, jeg hører og kjenner surkling fra lungene, så får jeg tung pust. Det blir vanskeligere å puste, og da kjenner jeg at lungene mine strammer seg sammen og låser seg i en stram posisjon. Jeg begynner å hoste. Hoste er kroppens måte å jobbe hardere for å få luft, og ved å hoste for å få mer luft må jeg også inhalere mer av andre personers parfyme eller røyk som er i lufta, og da får jeg enda mer vanskelig å puste, og jeg hoster hardere og hardere. Det blir en ond sirkel. Kunden spør gjerne om det er virus? De er redd det smitter. Jeg må få frisk luft, derfor åpner jeg sidevinduet. Jeg kjenner den friske luften som kommer inn, og snur hodet litt vekk fra kunden for å begrense noe av den parfymen og røyken fra å få direkte tilgang til lungene mine. Jeg prøver å få i meg frisk luft utenfra ned i mine luftveier, og hvis det ikke hjelper holder jeg pusten for å unngå å få kundenes parfyme og røyk i lungene mine. Så selger jeg billetten og gir kunden vekselen så fort som mulig.

Ei dame kommer ombord bussen og vil ha billett til byen. Håret hennes er stivt som pinneved, hardt sprayet med hårspray. Noe billig sterkt som stinker lang vei. I det hun går inn bussens dørr så kjenner jeg lungene mine knyter seg i brystkassa.

En ny mandag, en ny uke på jobb. Folk går inn i bussen med sin parfyme og røyk. Jeg selger billetter som forrige uke, og uken før, og uken før det… Jeg fortsetter å bli sjuk av andre sin parfyme og røyk. De lener seg mot meg for å kunne snakke i all støyen i bussen, og igjen og igjen røykeres sin pust utløser min astma, en dose parfyme, noen andre kjemikalier i noen produkter de bruker starter en betennelses reaksjon i lungene og kramper i musklene. Det er det som er astma, og igjen og igjen blir jeg sjuk.

Parfyme, barbervann osv på kolleger m.fl

Kolleger er også mennesker og bruker parfyme og parfymerte produkter. For eksempel har jeg vært bort i at kollegaer med masse barbervann på seg har vært i et rom. Da jeg kommer inn i rommet kjenner jeg lukten av barbervannet og sekunden etterpå så knyter seg lungene og jeg får hoste og pustevansker og må fly rommet. Jeg må gjøre ærendet en annen dag.

En annen opplevelse var når jeg skulle ta over ruta etter en annen sjåfør. Vi skulle ha avløsning på skiftet. Han skulle gå av, og jeg skulle gå på. Vedkommende hadde barbervann på seg og jeg måtte åpne alle dørrer og vinduer for å lufte ut før jeg kunne kjøre videre. Igjen tettet lungene seg.

På pauserommet og i lokaler på jobb skal alle kunne trives. Der er røykfritt, men det er lov å bruke parfyme fordi der er ingen lov mot parfymebruk. Kolleger med barbervann og parfymer på seg. Rommet fylles av duft. Lungene knyter seg, luftveiene blir tett, omtrent som når du tråkker på en slange. Luften kan vanskelig passere. Jeg får astmaanfall og må fly ut på trappene, ta medisin. Ibland kan jeg ikke gå inn igjen.

Det er koselig å gå og handle og ikke mindst behøver man i bland noe nytt. Turen til butikken kan være en utfordring.

Jeg går til kjøpesenteret for å handle. Jeg spatserer inn i en motebutikk og tenker på å kjøpe en genser. Jeg gleder meg til å finne noe. Jeg går rundt i butikken og finner det jeg leter etter. Gla og fornøyd søker jeg håpefult etter kassan og finner den. Like ved siden av den er parfymeavdelingen plassert, egentlig på begge sidene, og foran kassan. Kassan er omkrinset av parfymeprodukter. Folk står der og prøver parfyme på seg, de sprayer parfyme på sig og i luften fra flaskene. Det sprer seg i luften og jeg kan kjenne lukten fra langt borte. Kasserer er bare noen skritt unna. Noen skritt fra at den genseren jeg vil ha blir min. Jeg ser på genseren min, og deretter på parfymestanden og så på kassan dit jeg må gå for å få genseren med meg hjem. Jeg vet at hvis jeg går til kassan da vil jeg bli sjuk. Da vil lungene ta kvelertak på meg. Med et trist sukk legger jeg den genseren tilbake på hyllen hvor jeg fant den, og forlater butikken. Ingen genser til meg, og alt på grunn av parfyme. :'(

Etter jobb må jeg gå på handletur. Jeg trenger litt mat og noen vaskeprodukter, rengjøringsmidler og hygieneprodukter. Jeg tar en handlevogn, og rusler ned til hyllene. Tar min juice, brød, margarin, melk, middag, frukt og grønnsaker. Så langt går alt bra. Nå er det på tide å gå inn blandt hyllene for å kjøpe vaske- og rengjøringsmidler. Her er mye å velge mellom, alle slags merker og de fleste av dem er fulle av parfyme, farge og andre kjemikalier. Og midt i iblandt det finner jeg de produktene jeg kan bruke uten å bli sjuk. De som ikke innholder nettopp parfyme og fargestoffer. Problemet er bare at de er plassert blandt alle de produktene jeg blir sjuk av, og for å kjøpe dem må jeg stå midt opp i alle kjemikalier fra de andre produktene jeg bli sjuk av. Selv om de er i sine pakker er konsentrasjonen av parfymer og kjemikalier i luften så sterk jeg at bli sjuk likevel. Det siver ut av pakningene. Noen pakker lekker også. Lungene mine strammer og jeg blir sjuk igjen. Hvorfor kan de ikke ha en spesiell hylle på egen hånd for disse astmavennlige produktene? Jeg blir sint, og jeg tenker at jeg har jeg bedt dem så mange ganger! Noen ganger har jeg bokstavelig talt måttet løpe inn i gangen og ta tak i produktet jeg ønsker og så løpe fort ut igjen for å bli så lite eksponert som mulig. Jeg føler meg som en idiot når jeg gjør det. Jeg ser meg rundt for å se om noen så meg gjøre det? Hva ville de tenke? Samme skjer når jeg må kjøpe dusjsåpe, såpe, sjampo, balsam, tannkrem, hudkrem, deo osv. Alle står plassert i midten av alle merkene jeg blir sjuk av, og jeg må gå gjennom eimen i fare å bli sjuk bare for å kjøpe det jeg ikke blir sjuk av. Kan jeg få spørre… Hvor idiotisk er det?

Astma reagerer på stoffer 0,02 ppm i luften.

Jeg dro til et kontor dagen etter et digert astmaanfall. Jeg gikk gjennom inngangsdørren. I første etasje er det forskjellige butikker og en kafé. Da jeg kom i inngangsdøren kjente jeg en svak aroma fra et duftlys eller muligens røkelse. Jeg måtte passere for å komme dit jeg skulle, der er bare en vei. Jeg følte lungene mine bli irritert igjen og jeg ble sint, for bare noen få timer siden hadde jeg et kraftig astmaanfall og var på sjukehuset på natta og jeg måtte bruke mye penger på behandling for å bli bedre. Jeg var sliten og lungene mine var slitne og kjentes svake. På grunn av parfymeringen av luften måtte jeg løpe til heisen mens jeg holdt pusten for å komme ut av entreen. Jeg følte lungene mine tette seg, men heldigvis, heissen åpnet seg og jeg kunne finne min redning i et litet lukket rom uten duft og parfyme. Der luktet det kun av sandstøv fra gulvet heldigvis.
På vei ut fra kontoret igjen måtte jeg gå gjennom det samme shoppingområdet igjen, og nå begynte lungene mine å demonstrere på ordentlig. Jeg måtte løpe ut av senteret for å få frisk luft og ta medisin for å bryte ned astmaattakken.

Fragrance branding, eller duftmarkedsføring som det kalles på norsk

Duftmarkedsføring (signaturdoft, fragrance marketing, scent marketing) er parfymering av inneluft i lokaler der offentligheten har adgang. Det gjørs før att lure kundene å kjøpe mere og bli lengre i lokalet. Det er for eksempel men ikke utelukkende populært hos butikker, kjøpesenter, hoteller, konferanserom, restauranter, toaletter og slike anlegg med flere. Det blir bare fler og fler som bruker signaturdofter. Slik gjør stedet ubrukelig for astmatikere og andre sensitive. Det skjer titt når jeg skal på offentlig toalett eller på f.eks. en bensinstasjon eller kro at jeg ikke kan gå på do pga av duftpumper eller andre parfymeprodukter montert derinne. Det er kjipt å måtte velge mellom å gå på do og å få astmaanfall, men det er virkeligheten de ferreste som bruker slik i sine lokaler tenker på. Det gjelder forresten også duftlys, airfreshener og doblokker. Det er bedre å gjøre rent oftere med parfymefrie produkter, og lufte ut.

image

En tur på apoteket kan også bety utfordringer. Spesielt i juletid er det mye salg av diverse parfymerte varer og røykelse. Jeg opplevde sist jul å ikke kunne være inne i apoteket fordi der var så sterke parfyme og røykelse i luften. Jeg gikk inn i apoteket for å få medisin for å holde meg frisk fra astma, og måtte flykte apoteket på grunn av det som gjør meg sjuk. Jeg hadde en kraftig astmaattakk inne i apoteket og måtte forlate resepten med apotekeren og løpe ut av apotekets lokaler. Jeg ble for sjuk for å være der. Jeg måtte stå utenfor i gaten, og jeg måtte rope til henne gjennom døren hva jeg trengte og fortelle henne å levere medisinen utenfor på gaten der jeg var ventet. Jeg kunne ikke gå inn. Bli sjuk, tvunget ut på gaten på grunn av det, og en følelse av å ha blitt forvist, ydmykelse og sjukdom, pluss alle stirrer på meg. Jeg kunne ikke gå på apoteket i hele desember og halve januar. Et sted jeg må gå for å få medisinene mine.

I kaffebaren der sitter jeg blant mange mennesker. Mange har kledd seg fine for å møte venner. Hyggelig. Trist ved det er at de også kler seg opp i parfyme, hårspray osv. Jeg drikker min kaffe. Føler infeksjonen i lungene snike seg på meg igjen på grunn av parfymen. Hvis jeg blir meget plaget da kommer jeg til å bli meget dårlig, og da må jeg reise herfra også.

Å møte venner som ikke helt har forstått hvor ille det kan være å ha astma i deres parfymerte miljøer kan være en utfordring. Samtidlig som man vil si rett ut – Fytt i… hva du stinker! Så vill man ikke såre sine venner og tar den pene versjonen. Bl.a har jeg en venninne, en kjempedame, jeg liker henne masse og vi har det koselig sammen. Dessverre er en av hennes største interesser nettopp parfyme, og hun bruker gjerne sterke og ofte parfyme. Hun røyker også litt. Når vi treffes og hun har parfymert seg eller røyker da må jeg gå 2-3 meter unna henne for å ikke bli sjuk. Jeg vil ikke ødelegge stemningen så jeg går et stykke unna henne. Det er min løsning for at hun ikke skal bli lei seg. Jeg tror ikke hun helt forstår hvordan astma rammer når det skjer. Det er blitt litt bedre, nå vet hun at hun ikke må ha det på i bilen. Jeg håper hun slutter med det helt. Det er litt kjedelig å bli sjuk av en klem når man møtes. Man kjenner duften før man ser henne ibland, og det er litt synd fordi hun er en så hyggelig dame.

På besøk hjemme hos andre kan man få erfare følgende.

Vedkommende vasker klær i parfymerte vaskemedler og tøymyknere og tromler klærne. Gassene fra tørketrommelen sprer om seg og jeg kan ikke være der. Vask av tøy i parfymerte produkter og tørking av tøy i tørketrommel gir meget brutale og akutte astmaanfaller. Det er så ille at jeg må bare ut derfra. Duftlys som brennes sprer sakte om seg, og det blir mer og mer av gassene og røyken i rommet, og opplevelsen av å få astmaanfall av duftlys er omtrent som om du suger oksygenet ut av rommet. Det er en smygende kvelende opplevelse og til slutt må jeg ut av rommet og kanskje ut av huset. Å gå inn igjen er ikke et alternativ.

Luftfreshere er poulært også i private hjem. Her får jeg en blanding av det som skjer ved klesvask, tørketromling og duftlys.

Å hjelpe til med oppvasken kan være en prøvelse det også, fordi hva står ofte på benken? Jo parfymert oppvaskmedel! Er i grunn rart det må være slik, parfyme har ingen rengjøringsevne, det sprer bare om seg en eim av kjemikalier som jeg og mange andre blir sjuke av. Det blir like rent uten parfyme.

Sove borte hos andre kan også by på problemer. De fleste vasker sengetøyet sitt i parfymerte vaskemedler og tøymykner. Da det har tørket får jeg ikke så umiddelbare akutte reaksjoner, men mere slike som bygger seg opp over tid. Mange elver små, blir til en stor elv etterhvert. Å sove er jo noe som tar tid, man ligger lenge i parfymeeimen, så om morgenen etter, eller etter noen dager hos andre kan pusten bli tung og lungene tette.

Sover jeg over hos andre og ikke har mine egne parfymefrie og fargefrie såpe, dusjkrem, sjampo, balsam, hudkrem, deo osv med meg da kan jeg ikke dusje. Jeg må enten bare dusje i vann uten å bruke såpe og slik, eller vente til jeg kommer hjem. Hvis jeg vasker meg i parfymerte såper i dusjen da får jeg astmaanfall.

Rengjøringsmedler hjemme hos andrem bedrifter,  og overalt ellers byr på samme utfordringen. Det er veldig vanlig at folk bruker parfymerte og kjemikaliefylte rengjøringsmedler på sprayflaske for eksempel, og ditto andre rengjøringsmedler for gulv, benker osv. Alt dette gjør meg sjuk. Ja, du begynner kanskje endelig å se hvordan det kan være å  leve med dette?

Kvelden kommer og jeg får en telefon. En venn spør om jeg ønsker å gå på restaurant? Jeg blir veldig glad og sier –  Ja, jeg henter deg om en halvtime! :) Jeg parkerer utenfor og venter på ham. Når han entrer bilen smiler jeg og sier – Hei! og i samme sekund jeg får et astmaanfall. Han glemte at jeg har astma og hadde sprayet etterbarberingsvann over hele seg. Den aftershaven var mye og så sterk, og duften fylte hele bilen, dvs parfymekjemikaliene spredde seg i hele bilen. Jeg måtte åpne alle vinduene samtidig som jeg hostet stygt da lungene prøver å få luft, og tok min medisin. Men medisinen hjalp ikke, det var ikke nok. Lungene tok kvelertak på meg. Jeg medisinerte mye for å holde anfallene nede. Jeg fikk det ikke å gå bort, jeg klarte bare å  få det å bli litt mindre ille. Det var kaldt ute og vi kjørte med vinduene åpne. Min venn frøs, men jeg kunne ikke lukke vinduene, fordi hvis jeg gjorde jeg ville bli veldig sjuk, det var ille nå men ville i så fall bli enda verre. Hvis jeg lukket vinduene ville jeg ha måttet stoppe og gå ut av bilen selv. Jeg måtte ha frisk luft. Jeg kan ikke sitte i en bil der er parfyme hverken duftgran, doftblokk, eller på personer, og det var en 15 minutters kjøretur til restauranten. Jeg måtte ha vinduene åpne, men selv med vinduene åpne ble jeg meget syk selv om det gjorde det bittelitt bedre. Eneste andre alternativet ville vært å la ham ut av bilen og la ham gå hjem. Det opplevde jeg ville vært uvennlig. På restauranten var jeg sjuk hele kvelden. Det etterbarberingsvannet nådde meg over hele bordet, og min helse var avvist hele kvelden. Jeg prøvde å medisinere, det hjalp litt, men det var egentlig aldri slutt på elendigheten. Det var i grunn like ille fra start til slutt. Det var også mulig å høre det på snakkingen min. Røsten ble hes og svak. Min pust gjorde at stemmen min hørtes rar ut og skurrende. Det er et vanlig symptom på astma fordi du må ha god luftstrømming i luftvieene for å kunne snakke. Etter en stund måtte jeg besøke dametoalettet. Både for å komme til toalettet, for å få et avbrekk fra parfymen ved bordet og også for å ta medisinen min. Tok min Symbicort Turbuhaler medisin, min Ventoline var ikke sterk nok å bekjempe anfallet så jeg måtte prøve noe, og jeg trengte å skylle munnen min. Det må man etter å ha tatt den medisinen. Jeg gikk inn til dametoalettet og en vegg av parfyme i form av vaskemidler og luftoppfrisker møtte meg. Jeg bare tok medisin, og for å skylle munnen min måtte jeg på do, og nå fikk jeg igjen pusteproblemer på grunn av rengjøringsmidler og luftoppfrisker. :( Fra asken igjen i ilden. Jeg renset munnen, og deretter raskt ut igjen, tilbake til bordet og all parfyme. Fortsatt sjuk. Enda en slutten av en dag kom. Igjen tok jeg mine medisiner før natten. Falt i søvn. Jeg hadde det ikke bra i det hele tatt.

Fest betyr å kle seg pent, og da kler seg folk også opp i parfymekjemikalier. Å sitte mange i et rom uansett situasjon og der er parfyme gir dårlig inneluft og astmaanfaller. Jeg har bl.a. opplevd det både i pauserommet på jobb, i bussen, hjemme hos folk, i kø på butikken og i festlige sammenhenger.

que-and-sensitivity

Tidlig om morgenen, jeg skulle jobbe. Det var en frisk og klar dag med frisk luft. Jeg ruslet mot bilen stående på parkeringsplassen. Så hørte jeg raske steg i grusen bak meg. Det var min nabo som var sent ute på veg til jobben. Hun var i hastverk for å nå bussen. Jeg sa den er snart reist og at jeg kunne gi henne lift. Jeg kjører forbi sykehuset hvor du arbeider, sa jeg. Hun ble veldig glad. Vi satte oss inn i bilen. I samme sekund hun lukket døren kjente jeg duften av parfymen hennes. Lungene mine reagerte umiddelbart på det. Plutselig angret jeg min godhet å tilby å gi henne skyss. Men nå hadde hun sikkert misset bussen og jeg kunne ikke spørre henne om å gå ut av bilen. Jeg åpnet vinduene uten å fortelle henne at jeg ble sjuk, og tok noe medisin. Jeg holdt stille om det. Jeg ville ikke fornærme henne. Men jeg tror dessverre jeg vil tenke to ganger før jeg gir henne en tur igjen. Hvis så må hun gå vaske av seg parfymen. Det suger å bli sjuk bare fordi man er snill.

Kjærlighet er godt når det fungerer og helsen er god.

Noen ganger tenker jeg på å finne en kjæreste. Noen ganger føler jeg det ville være fint å ha noen. Men da har jeg problemet med astmaen min. Jeg kan ikke ha en mann som bruker tobakk, jeg ville bli sjuk av bare pusten hans og kysset, og det som sitter i klær, hår, hud osv fordi røyken sitter der også etterpå. Det er ikke bare røyken som er et problem. I tillegg så er det å kysse en røyker virkelig som å slikke et askebeger, det smaker veldig ille. Og så må han ikke bruke parfyme og parfymerte produkter, og om han bruker parfyme og parfyerte produkter må han slutte med det, fordi jeg blir jo sjuk av det. Slik kan være vanskelig å få til. Veldig mange aksepterer ikke å måtte forandre på sine vaner og liker. Så nå er sikkert godt over halvparten av den mannlige befolkningen ute av bildet. Så hva er igjen da alle de er sortert ut? På toppen av det etter å ha sortert alle “giftige” kandidater ut, må jeg finne noen som matcher meg blant dem. Og hvor å finne ham? For en vidunderlig verden det ville være uten parfyme og røyk. Dager med mulighet til kjærlighet. Dager uten sykdom! Og kanskje til og med dager uten medisin? Vel, medisin må jeg nok ha likevel, men i hvert fall dager med ikke så mye medisiner og færre astmaanfall. Hver gang jeg blir sjuk i astma må jeg medisinere mere. Jeg får astmaattakker ofte om jeg blir eksponert, og da bruker jeg mye medisiner. Hvis jeg utsettes for mindre kjemikalier, allergener og irritanter da får jeg mer sjeldent astmaattakker, jeg er mindre sjuk og bruker mindre medisin.

Jeg snakket litt om det å gå på toalettet.

Det å gå på do er gjerne noe de fleste tar for gitt at det går bra, men slik er ikke tilfelle for en sensitiv person. Å gå på do kan være en utfordring som ikke går på det som de fleste skulle reagere på, nemlig et skittent toalett. Ok, vi som er sensitive liker ikke heller skitne toaletter, og akkurat slik som ikke sensitive så snur jeg også i døra om der er uspiselig.  Men i tillegg til dette kan parfymerte, fargesatte, antiseptiske, sterke rengjøringsmedler, luftoppfriskere, duftblokker, duftlys, røykelse, duftpumper osv gjøre toalettet til en utilgjengelig sone. Når slik er brukt på toalettet blir det som en barriære, en vegg som ikke går å gå gjennom. Du kan gjerne sammenligne det med rullestolbrukere og trapper. Lungene tetter, det surkler, jeg hoster, kan ikke puste jeg må løpe fra stedet. Da står jeg der og får ikke gå på do pga parfyme. Det er ikke greit.

Å ta en tur på fergen, butikken, kjøpesentra, ta ut en nyvasket buss på jobb, eller ta bussen til butikken, offentlige kontorer osv kan også by på utfordringer og sjukdom. På fergen og alle andre steder vasker de som alle andre gjør, og selvfølgelig er det bra at det blir rent, men de er ikke bevisste på astma og allergi. Her bruker de kun slik parfymert og masse kjemi som jeg og alle andre sensitive mot dette blir sjuk av.  Det er møkkavær ute, jeg har enten ikke bilen med meg, eller det er så kalde ute at det er uholdbart å sitte i bilen på turen over. Jeg beslutter meg for å gå til salongen. Renholderen er der og bruker både rengjøring på sprayflaske og andre ting, alt er sterkt og parfymert. Jeg kjenner lungene reagerer og jeg må snu i dørren og gå ut i kulda og været igjen. Lukket ute av parfyme og sterke kjemi. Dette skjer også i jobb, som bussjåfør så tar jeg ofte ferge i jobben. Det skjer også andre steder der slike medler blir brukt.

En episode jeg husker meget godt var like før jul et år og jeg skulle kjøpe poteter til julmaten. Jeg kom til butikken og gikk inn dørren. Jeg kjente det luktet vaskemiddel og de holdt på å vaske hele gulvet. Men jeg kom ikke lenger enn innafor grindene ved kassene før jeg fikk et alvorlig astmaanfall, det formelig stank i hele butikken av det vaskemiddelet som var så sterkt at det luktet sterkt som avfetting omtrent. Jeg prøvde medisinere med astmamedisin i håp om at det skulle gå over, men det gjorde det ikke, jeg kjente det bygget opp til et skikkelig ille og akutt anfall så jeg måtte gå ut av butikken. Jeg kunne ikke være der. Kassadamen som jeg bruker snakke med hørte mitt astmaanfall og ble opprørt. – Reagerer du så ille? sa hun. Ja, jeg kan ikke være her, sa jeg. Så gikk jeg ut.

Hva man bruker for å vaske lokalene er veldig viktig for kundene.

Men jeg trengte potetene mine så jeg måtte jo bare handle, og så tidlig er det bare en butikk åpen. Så jeg gikk ut i bilen og hentet vernemasken min som jeg bruker i jobben, tok den på og fullførte handleturen. Men det er både uholdbart, uakkseptabelt og pinlig å måtte gå med en slik maske på seg fordi butikken blir vasket, men jeg har ikke noe valg når de bruker så kjemikaliefylte vaskemidler.

Å passere forbi en butikk med åpen planløsning ut mot sentret, dvs åpne dørrer eller ingen dørrer, gjør at parfyme og parfyme fra parfymerte produkter, også essensielle oljer, sprer seg i luften og forårsaker astmaanfaller.

Å stå i kø

Å stå i kø byr også på sjukdom. Foran meg og bak og i bland ved siden av meg står folk med parfyme på seg, deo, kroppsspray, hårprodukter, vaskemedler, tøymyknere osv. I bland må jeg holde noe for nese og munn, og i verste fall må jeg gå og får ikke kjøpt eller gjort det jeg skal.

Det er viktig å være ren når man treffer sensitive personer, også ukjente, det er viktig å være parfymefri. En meget skitten person  som ikke har vasket seg på noen dager er like ille som en person som bruker parfyme. Begge deler gir astmaanfaller.

Noen ganger kan jeg ikke sove så godt, og noen ganger våkner jeg også på grunn av astman. Jeg har erfaringer av å våkne opp av astmaanfall. Mine lunger kvelte meg, og jeg våknet. Lungene strammet, jeg fikk ikke luft. Det var skremmende. Måtte skynde på kjøkkenet for å ta medisiner. Da kjente jeg meg ikke så tøff, jeg var redd.

Jeg har ryddet mitt hjem for parfymerte vaskeprodukter, parfymerte rengjøringsprodukter og hygieneprodukter for å hjelpe min helse. Jeg kjøper parfymefritt. Hjemme er det en parfyme- og røykfri sone. I hvert fall her blir jeg ikke sjuk av røyk og parfyme. Vel, det er så lenge de besøkende som kommer hit ikke bruker parfyme og røyk også om de må røyke ute, det er det med Third hand smoke. Både mitt hjem og min bil er en parfyme- og røykfri sone. Det er som en sensitiv facebokkvenninne sa: Du er velkommen til meg, men husk at da du er parfymert da er du min sjukdom, og da du er parfymefri da er du min helse. Velkommen!

De fleste tror at hvis man er “allergisk eller noe” da er det bare å ta medisin, og deretter er problemet løst. Det er ikke det rette svaret. De medisinene hjelper, men de kurerer ikke sykdommen, det tar bare bort noe av plagene. Det som skjer er istedet at når man fortsetter å bli utsatt for det man er allergisk og sensitiv mot, at symtomene ligger og ulmer hele tiden. Det går ikke bort. Man tar medisin for å trykke det ned, men da man fortsatt blir utsatt for allergenene og irritantene hele tiden da fyrer det opp under astman igjen og igjen og igjen. Det blir som en dampkjele som prøver å løfte et stempel, mens man trykker stempelet ned fra overfra. Dampkokeren som prøver å løfte stempelet er astman som reagerer på allergener og irritanter som f.eks parfyme, og trykket nedover er medisinene, og slik fortsetter det helt til man fjerner alle allergener og irritanter, da forsvinner trykket.  Reell hjelp er kun i å fjerne ting som gjør en allergisk, astmatisk, sensitiv person sjuk. Og hva som gjør det verre er at hvis man må medisinere, fordi man blir sjuk av all denne eksterne eksponeringen – alle ting man blir sjuk av hele dagen andre steder enn hjemme – er at en må bruke så veldig mye medisin at man får skumle bivirkninger fra medisinene som for eksempel skjelvinger, hjertetklapping, og press på kroppens funksjoner når man ikke kan unngå eksponeringen. Det er virkelig en stor kamp å ha i tillegg til pusteproblemer. Det ville virkelig hjelpe hvis det ikke var røyk og parfyme i verden, fordi så mange bruker det daglig overalt, selv over hele verden. Hvor man enn går så er det der. Det er vanskelig for meg å tømme resten av verden for parfyme og tobakksrøyk og andre forferdelige kjemikalier som blir brukt av forfengelighet slik at jeg og andre kan få det bedre. Dette må du gjøre for meg, du som bruker det.

Nå blir jo dette meget tett med informasjon, og selvfølgelig gjør jeg andre ting innimellom også der jeg ikke har det slik som dette. Men det er gjerne der er mindre folk og folk som bryr seg om min helse der jeg har det bra. Men det jeg har skrivit her beskriver litt av det man må gjennomgå i en parfymert verden.

Det virker lett for folk å bry seg om de som har fødevareallergi, pelsallergi, pollenallergi, kvalsteralergi osv, men når det gjelder parfyme da blir de fleste irritert.

nuts-fragrance-allergy

Parfyme, røykelse osv sprer seg fritt i luften som alle skal puste, akkurat som røyk gjør. Vi som ikke tåler parfyme må også puste, vi trenger ren luft.

Jeg ønsker meg en bred informasjonskampanje i tv og media om slik som dette jeg har fortalt om her, og jeg ønsker at det blir forbudt med bruk av parfyme, etterbarberingsvann, cologne, eau de toilette, inkludert essensielle oljer og bruk av alle sorter parfymerte produkter, fragrance marketing, doftpumper, s.k. luftoppfriskere der offentigheten har adgang og/eller kan komme inn, i tillegg også alle arbeidsplasser, også ansatte. Krav om ikke bruk av parfyme og parfymerte produkter og slik i offentlig transport både for ansatte, passasjerer og ved rengjøring. Både ansatte og kunder er sensitive. Ansatte må kunne arbeide uten å bli sjuke, og kunder må kunne benytte seg av bedrifter, kontorer osv uten å bli sjuke. I grunn ønsker jeg et forbud mot å tilsette parfyme i noen produkter i det hele tatt. Da kunne jeg og alle andre i min situasjon være frisk i flere situasjoner. Leve symtomfrie. Vi kunne treffe alle mennesker, gå overalt uten å bli sjuke.  Og jeg er slettest ikke allene om dette.  Det burde ikke være nødvendig å måtte bli sjuk pga andres forfenglighet og jåleri. Hva er viktigst? Helse eller jåleri?

Hva om det var du?

Annelie
Se også:
Hva parfyme innholder

Beskrivelse av en astmaattakk NB! Notere deg før du leser denne linken at jeg har ikke allergi mot hud, katt, pollen osv slik at dette kan utelukkes.

Likestillings og Diskrimineringsombudet om astma, allergi, sensitivitet og parfyme

Parfyme en luftforurensning – eller Passiv parfyme

The sensitivity trap

In English

I will here describe situations where perfume and sweet-smelling otherwise become a problem.

Those who know me know that I am a bus driver and have asthma diagnosed in 2007. I have never smoked and have never had asthma before this year. I got my asthma at work in a bus wash, it is an occupational injury. I am just one among millions of others who are sensitive to perfumes and related products.

Since I became asthmatic, I becine sensitive to among other things, perfumes in all types including scented products and also all kinds of colored products, tobacco, incense, etc. When I inhale any of this my lungs protest by the airways in the lungs become filled with mucus and the muscles around the bronchial spasms so my airways in the lungs become clogged and I have difficulty breathing. There has become an inhibition because it makes me unable to walk and be everywhere.

Lungs with asthma - a fresh left bronchiole - easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole - not so easy to breathe through.

Lungs with asthma – a fresh leftover bronchiole – easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole – not so easy to breathe through.Lungs with asthma – a fresh leftover bronchiole – easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole – not so easy to breathe through.

Most people use fragrance in any form to make a good impression on other people. In a meeting with me and many others they become a health problem. Those who use perfume becomes a threat to the  very health of ours. This means that we pull ourselves away from them. They achieve the exact opposite and in addition they make us sick.

Here are some examples from the past incident

when-you-fragrance

I drove the bus up the mountain and took on board some students and then drove back down again. At the end of the road by the way, it’s time to let other students on board coming from a corresponding bus. The first 5 people went well, then boarded a guy with a lot of aftershave on him. The stench cane from far away. I’ve had some good weeks past few weeks, but when he came as a perfume bomb aboard the bus and then there were good times gone… I started to cough when the airways clogged and narrowed, and it did not stop. It sought only deeper into the lungs. I took medicine but I kept coughing and was short of breath and it only got worse. Luckily I was going on break right afterwards, so I parked the bus with all doors and window open in the cold weather. I had to air out the bus, the stench of his after shave water in the bus had to go. He had probably perfumed himself to make him fine for others, instead he became a health problem.

Here are some more examples

Some use perfume, others have not sprayed perfume on themselves, but use scent added products for washing their clothes. Perfumed products smell too, and they contain the same ingredients as the regular perfume, plus several other substances. Others use scented hair products and hair spray. I get sick from that just as I get from perfume. Most people do not think that others are using scented products, it seems as if they believe in their corner of the world that are the only one doing it. Overall it is a lot. In everyday I meet people all the time who use perfume of any kind. It’s everywhere.

Asthma is bad.

Astma er fælt.“After breakfast it’s either going to work or a day off, and out of the house. Now is the time to meet the rest of the world and interact with people and all their habits. During a working day I sit behind the stearing wheel of a bus and meet many people, and most of them use perfume, and many of them smoke. They go into the bus unaware that I have asthma. They smell of perfume, some have showered in it the same morning. Some use old perfume that you can sense from the smell of it. Clothes smell of perfume from detergents, fabric softeners, deodorants and such. Perfume in its purest form, aftershave, cologne and other scented products are also frequently used. Strong hair spray, deodorants, body spray, etc. The smell hit my nose and it often smells good. A smoker throw their cigarette right outside the bus door and enter the door smiling while blowing smoke out inside the bus, and someone blows smoke in my face. Since I need oxygen like all others, I must also breathe just like everyone else. The scent and smoke that just touched my nose is now moving down my Airways and into my lungs. This is it, I know a rasping sensation in my lungs, I hear and know crackles from the lungs, so I get breathless. It’s getting harder to breathe, and then I know that my lungs tighten up and locks in a tight position. I start to cough. Coughing is the body’s way to work harder to get air, and by coughing to get more air, I must also inhale more of other people’s perfume or smoke in the air, and then I get even more difficult to breathe, and I cough harder and harder. It becomes a vicious circle. customers ask about it is virus? They are afraid it infects. I must get fresh air, so I open the side window. I feel the fresh air coming in, and I turn my head slightly away from the customer to limit some of the perfume and the smoke from getting direct access to my lungs. I’m trying to get fresh air from outsider into my airway, and if it does not help I hold my breath to avoid getting customers perfume and smoke in my lungs.’ll sell the ticket and provide customer the changes as soon as possible. ”

A woman walks on board the bus and want to have a ticket to the city. Her hair is stiff like smithereens, hard sprayed with hairspray. Something inexpensive that stinks strongly from far away. As she enters the bus door, I feel my lungs protest and close in the chest.

“A new Monday, a new week at work. People go into the bus with their perfume and smoke. I sell tickets last week and the week before and the week before that … I continue to get sick from second hand perfume and smoke. They leane toward me to talk in all the noise of the bus, and again and again their smokers breath triggers my asthma, a dose of perfume, some other chemicals in some products they use, and again and again I get sick. ”

Perfume, shaving water etc on colleagues

Colleagues are also human beings and using perfumes and scented products. For example, I have been experiencing that collueges  with lots of aftershave have been in a room. When I then enter the room, I know the smell of shaving water, and seconds afterwards it travels to my lungs and I get cough and breathing difficulties and must escape room. I had to do the errand another day.

Another experience was when I was going to take over the route by another driver. We were going to do a driver shift, and I was to take over his bus. The person had aftershave on him and I had to open all doors and windows to air out before I could drive on. Again clogged lungs themselves.

In the break room, all should be able to thrive. There is smoke free, but it is allowed to use perfume because there is no law against using perfume. Colleagues wearubg aftershavie and perfumes. The room is filled with fragrance. Lungs tie up, the airways become tight, much like when you step fill Your lungs with cotton. The air can difficult pass. I get asthma attacks and have to escape out on the stairs, take the medicine and ventilate the room.

It’s nice to go shopping and not least find something new. The trip to the store can be a challenge.

“I go to the mall to shop. I walk into a fashion shop and thinking of buying a sweater. I can not wait to find something, I am so exited. I walk around the store and find what I’m looking for. Happy searching I hopefully look for the cashier and find it. Just nearby to it is the perfume department located, really on both sides, and in front of it. The Cashier is circumference of perfume products. People stand there and try perfume on themselves, they spray perfume from bottles. It spreads in the air and I can smell from far away. Cashier are just steps away. I look at my sweater, and then the perfume stand and so on the cashier where I need to go to get the sweater with me. I know that if I go to the cashier when I will be sick. With a sad sigh I put the sweater back on the shelf where I found it, and leave the store. No sweater for me, and all because of perfume. : ‘(”

“After work I have to go shopping. I need some food and some cleaning products, detergents and hygiene products. I take a cart and stroll down to the shelves. Taking my juice, bread, margarine, milk, dinner, fruits and vegetables. So far everything goes good. now is the time to enter among the shelves to buy detergents. There is a lot to choose from, all kinds of brands and most of them are full of fragrance, color and chemicals. And right in the midst that I find the products I can use without getting sick. problem is that they are placed among all the products I get sick from, and to buy them, I must stand up in the middle of all the chemicals from the other products I get sick from . Though they are in their packages, the concentration of perfumes and chemicals in the air is so strong that I get sick anyway. My lungs tighten and I get sick again. Why can not they have a special shelf on their own for these products? I feel angry, and I think that I have I asked them so many times! Sometimes I literally had to run into the hallway to grab the product I want and then run quickly back out to be as little exposed as possible. I feel me like an idiot when I do it. I look around to see if anyone saw me do it? What would they think? Same happens when I have to buy shower gel, soap, shampoo, conditioner, toothpaste, body lotion, deodorant, etc. All is located in the middle of all the brands I get sick from, and I have to go through the shelfs at risk getting sick just buying what I do not get sick from. Could I ask … How stupid is that? ”

Asthma react to substances 0.02 ppm.

“I went to a office the day after an asthma attack. I went through the entrence door. On the first floor there are various shops and a cafe. When I came in the front door I felt a faint aroma of a scented candle or possibly incense. I had to pass, there is only one way in. I felt my lungs get irritated again and I was angry, for just a few hours ago, I had a strong asthma attack and was in hospital at night and I had to spend a lot of money on treatment to get better. I was tired and my lungs were tired and felt weak. Due perfumes in the air, I had to run to the elevator while I held my breath to get out of the hall. I felt my lungs clog, but fortunately, the elevator opened and I could find my rescue in a small closed room without fragrance and perfume. There smelled only of dirt from the floor thankfully.
On the way out of the office again, I had to go through the same shopping area again, and now my lungs began to demonstrate for real. I had to run out of the mall to get fresh air and take medicine to break down the asthma attack.

Fragrance branding, or scent marketing

Scent Marketing is the fragrance of the indoor air in offices and other localities where the public has access. It is made to lure customers to buy more. For example, but not exclusively popular with shops, shopping centers, hotels, conference rooms, and such facilities and more. To make it useless for asthmatics and other sensitive.

image

A trip pharmacist can also mean challenges. Especially at Christmas time is a lot sale of various goods and perfumed incense. I encountered last Christmas not to be able to og inside the pharmacy because there was so strong perfumes and incense in the air. The air is filled with what I get sick from. I went into the pharmacy to get medicine to keep me fresh from asthma, and had to flee the pharmacy because of what makes me sick. I had a powerful astma attack inside the pharmacy and had to leave the prescription with the pharmacist and run out of the pharmacy premises. I had to stand outside in the street, and I had to shout to her through the door what I needed and telling her to deliver it outside where I was waiting. I could not enter. Be sick, forced out on the street because of it, and a feeling of being banished, humiliation and disease, plus all staring at me. I could not go to the drugstore for all of December and half of January. A place I must go to get my medication.

“In the coffee shop where I sit among many people. Lots’re dressed nice to meet friends. Pleasant. Sad thing about it is that they dress up in perfume, hair spray, etc. I drink my coffee. Sensor infection in the lungs sneak up on me because of the fragrance. If I get very bothered when is going to be very bad, and then I have to leave here too. ”

To meet friends who do not quite understand how bad it can be to have asthma in their perfumed environments can be a challenge. While will say straight out – Oh my… what stinks! Since I do not want to hurt their feelings I take the pretty version. I have a friend, an awesome lady, I like her a lot and we have a great time together. Unfortunately, one of her biggest interests are… just right perfume, and she uses often harsh and often perfume. She smokes a little too. When we meet and she has scented and smoke I have to go 2-3 meter away from her to not become sick. I will not spoil the mood so I go a distance from her. This is my solution for that she will not be upset. I do not think she fully understands how asthma affects when it happens. It’s been a little better, now she knows that she must not wear it in the car. I hope she ends up With being the hero. It’s a bit sad to be sick of a hug when you meet. You know the smell before you see her sometimes, and it is a pity because she is such a nice lady.

On a visit at home of others one can also create experiences

The person washing clothes in scented detergents and fabric softeners and dry tumbling clothes. The gases from the dryer spread about and I could not be there. Asthma attack of washing and drying clothes are very brutal and acute asthma attacks. Scented candles burned slowly spreading about and the experience of getting asthma attacks of scented candles is to me as if you slowly suck the oxygen out of the room. It is a creeping suffocating experience and finally I have to escape the room and maybe out of the house.

Air fresheners are also popular in private homes. Here I get a mixture of what is happening when exposed to the laundry, tumble dryer and scented candles.

To help with the dishes can be an ordeal too, because what is often on the bench? The scented dishwashing fellow! It is strange it must be so, perfume has no cleaning ability, it spreads only about a whiff of chemicals that I and many others get sick from.

Sleep over at others can also pose problems. Most people wash their sheets in scented detergents and fabric softener. When it is dry I do not get that immediate acute reactions, but more so that builds up over time. And sleeping is something that takes time, so the morning after, or after a few days in others may be breathing heavy and clog the lungs.

When I sleep over at others and not have my own soap, shower cream, shampoo, conditioner, body lotion, deodorant etc with me I can not shower. I have either just showering in water without using soap and such, or wait until I get home. If I wash myself in scented soaps in the shower I get  asthma attack.

Cleaning agents at the home of others offering the same challenge. It is very common that people use perfumed and chemical-filled cleaning products on spray bottle for example, and ditto cleaning products for floors, benches, etc. All this makes me sick. Yes, you may begin to finally see how it can be to live with this?

“The evening comes and I get a call. A friend asks if I want to go to a restaurant? I am very happy and say yes, I’ll pick you up in half an hour :) I park outside and wait for him. When he enters the car smiling and I say – Hey!, and in the same second I get an asthma attack. He forgot that I have asthma and had sprayed aftershave all over them. The scent was so strong, and the fragrance filled the whole car. I had to open all the windows while I coughed ugly as the lungs try to get air, and took my medicine. But the medicine did not help, it was not enough. Lungs strangling me. I medicated a lot to keep the attacks down. It was cold outside and we drove with the windows open. My Friend froze but I could not close the windows, because if I did I would be very ill, it was bad now but would then be even worse. If I closed the windows I would have had to stop and exit the vehicle myself. I must have fresh air. I can not sit in a car where the perfume and it was a 15 minute drive to the restaurant. I had to have the windows open, but even with the windows open, I was very sick even if it made it a tiny bit better. Only second option would be to let him out of the car and let him walk home. It felt I’d been unkind. At the restaurant, I was sick all night. The aftershave reached me across the table, and my health was rejected throughout the evening. I tried to medicate, it helped a little, but it was never really an end to the misery. It was as bad from start to finish. It was also possible to hear it on my voice talking, voice was hoarse and weak. My breath made my voice sounded strange and jarring. After a while, I had to visit the ladies room. Both to go to the toilet, to get a break from the perfume at the table and also to take my medicine. Took my Symbicort medicine, my Ventoline was not strong enough to combat attack so I had to try something and I needed to rinse my mouth after. I went into the ladies room and a wall of perfume in the form of cleaning products and  airfresheners met me. I just took the medicine, and rinse my mouth, I had to og to the bathroom and now I was left breathing problems because of cleaners and airfreshener. : ( From the ashes left in the fire. I cleaned my mouth, and then quickly out again, back to the table and all the perfume. still sick. Yet another end of a day came. Again I took my medication before night. Fell asleep. I was not good at all. ”

Attached to the means to dress nicely, and then dressed people also into perfume chemicals. To sit a lot in a room whatever the situation and there is perfume and poor indoor air result in asthma attacks. I have experienced it both in the break room at work, on the bus, in people’s homes, in line at the store and at festive occasions among other situations.

que-and-sensitivity

“Early in the morning, I was going to work. It was a fresh, clear day with fresh air. I walked towards the car standing in the parking lot. So I heard quick steps on the gravel behind me. It was my neighbor who was running late on her way to work . She was in haste to reach the bus. I said it’s almost gone and I could give her a lift. I drive past the hospital where you work, I said. She was very happy., we sat in the car. During the same second she closed the door, I felt the scent of her perfume. My lungs reacted immediately to it. Suddenly I regretted my goodness to offer to give her a ride. But now, she surely had missed the bus and I could not ask her to step out of the car. I opened windows without telling her I was sick and took some medicine. I kept quiet about it. I would not insult her. But I think unfortunately I will think twice before I give her a ride again. If so, she must go wash of the fragrance off her. It sucks to be sick just because you are kind. ”

Love is great when it works and your health is good.

“Sometimes I think about finding a man. Sometimes I feel it would be nice to have someone. But then, I have problem with my asthma. I can not have a man who uses tobacco, I would be sick from his breath and kisses. And he must not use perfumes and perfumed products, and if he is using perfume and fragranced products, he must give it up, because I get the sick from it too. Such may be difficult to achieve. A lot of people do not accept the need to change their habits and likes. So now certainly well over half the population are out of the picture. So what is left when all is sorted out? On top of that after sorting all the “toxic” candidates out, I have to find some meeting me among them. And where to find him? For a wonderful world it would be without perfume and smoke. Days with the ability to love. Days without sickness! And maybe even days without medicine? Well, I think I must have medicine anyway, but at least days with not so much medication and fever asthma attacks. Whenever I get sick in asthma I must medicate even more. I get asthma attacks often, so I use a lot of drugs. If I’m exposed to less chemicals and irritants then get I more rareøy get sick, I’m less sick and use less medicine. ”

I talked about it to go to the toilet.

Going to the bathroom is something most people take for granted that things are going well, but such is not the case for a sensitive person. To go to the bathroom can be a challenge but not due to what most would react, namely a dirty toilet. Ok, we who are sensitive also dislike dirty toilets, and just as not sensitive so I also turn in the door if it is nasty. But in addition to this, scented, color sat, antiseptic, strong cleaning agents, air fresher, scent blocks, scented candles, incense etc make the toilet to an inaccessible corner. When so used the toilet get a barrier, a wall that is not able to og through. You may want to compare it with wheelchairs and stairs. The lungs clog, the rattling, I cough, I have to run from it. As I stand there and is not able to go to the bathroom because of the perfume.

Taking a ride on the ferry, store, shopping centers, take out a freshly washed bus at work, or take the bus to the store, government offices etc may also pose challenges and disease. On the ferry and everywhere else they wash like everyone else does, and of course it is good that it is clean, but they are not aware of asthma and allergy. Here they use only scented and lots of chemistry that I get sick of. It is a bad weather out, I have either not the car with me, and it’s so cold out there that it is untenable to sit in the car on the ride over if I have it with me. I decide myself to go to the salon. The cleaning staff is there and use the cleaning spray bottle and other things, everything is strong and perfumed. I know the lungs react and I have to turn in the door and go out in the cold and the bad weather again. Locked out by perfumes and harsh chemicals. This also happens at work as a bus driver since I often take the ferry in the job. It also happens in other places where such cleaning agents are used.

One episode I remember very well was just before Christmas and I was buying potatoes for my Christmas dinner. I came to the store and went in the door. I smelled the cleaning Product as they were washing the floor. I got no further than within the gates before I had a severe asthma attack, it literally stank the whole store of the strong cleaning Product they used that was so strong it smelled strongly like degreasing about. I tried to medicate with asthma medicine in hope that it would pass, but it did not, I knew it built up to a real bad and acute attack so I had to walk out of the store. I could not be there. Cashier lady that I use to talk to heard my asthma attack and was upset. – Do you react so bad? she said. Yes, I can not be here, ‘I said. So I went out.

What you use to clean the premises are very important for customers.

But I needed my potatoes so I just had to act, and so early there is only one shop open. So I went out to the car and retrieved my protection mask that I use at work, put it on and completed shopping. But it is embarrassing to have to wear such a mask because the store is cleaned, I knew the others who were there looked at me. But I have no choice when they use as fragranced and chemical filled cleaners.

To pass through a shop with open plan onto the center, ie open door to the halls, make that perfume and fragrance from scented products, including essential oils, spreads in the air and causing asthma attacks.

To queue

To queue also offers disease. In front of me and behind and among beside me stand people wearing perfume, deodorant, body spray, hair products, vaskemedler, fabric softeners, etc. I have to keep something over the nose and mouth, and in the worst case I have to go and can not buy or have what I should.

It is important to be neutral when you meet sensitive people, also unknown, it is important to be fragrance free. A very dirty person who has not washed in a few days is as bad as a person who uses perfume. Both provide asthma attacks.

Sometimes I can not sleep so well, and sometimes I wake up too because of Asthma. I have experienced waking up by asthma attack. My lungs choked me, and I woke up. The lungs tightened, it did not air. It was scary. Had to rush to the kitchen to take medication.

I have cleaned my home for scented washing products, perfumed cleaning products and hygiene products to help my health. I buy perfume free. The home is a perfume and smoke free zone. At least here I do not get sick from smoke and perfume. Well, that is as long as the visitors who come here do not use perfume and smoke even if they must smoke outside, it is with Third hand smoke. Both my home and my car is a perfume and smoke free zone.

Most people think that if someone is “allergic or something” then it’s just taking medicine, then the problem is solved. It’s not the right answer. The medication helps, but they do not cure the disease, it just takes away some of the problems. What happens is instead that when one continues to be subjected to what one is allergic and sensitive to, the symtoms is smoldering constantly. It does not go away. You take medicine to push it down, but then you still are exposed to allergens and irritants all the time when firing it up under asthman again and again and again. It is like a steam boiler that is trying to lift a piston, while pushing the piston down from the tick. Steamer trying to lift the piston is Astman that react to allergens and irritants such as perfume, and pressed down the drugs, and so on until you remove all allergens and irritants. Real help is only to remove things that make an allergic, asthmatic, sensitive person ill. And what makes it worse is that if you have to medicate because they are sick of all this external exposure – all the things one gets sick all day long from so many sources elsewhere than at home, that one must use very much medicine that you get side effects from the medications tremors, heart clapping, and pressure on the body functions when you can not avoid it. It really is a great game to have in addition to breathing problems. It would really help if there was smoke and perfume in the world, because so many people use it everyday everywhere, even all over the world. Wherever it goes it’s there. It’s hard for me to clear the world of perfume and tobacco smoke and other horrible chemicals so I can get it better. You must do this to me, you who use it.

Now, this is the very dense with information, and of course I do other stuff in between too where I do not have it like this. But I have skrivit here describe some of the things you have to undergo a perfumed world.

It seems easy for people to care about those who have maternity care allergy, skin allergy, pollen allergy, kvalsteralergi etc, but when it comes to perfume when they are most annoyed.

nuts-fragrance-allergy

Perfume, incense etc spreads in the air that everyone must breathe, just like smoking does. Us who can not tolerate perfume must also breathe, we need clean air to breathe.

I want a broad information campaign in television and media about like that I have talked about here, and I wish that it will be forbidden the use of perfume, aftershave, cologne and use of all kinds of scented products, including essential oils, where the public has These and / or may enter, in addition also all workplaces, whether employees. Requirements for the use of perfumes and perfumed products and to public transport for employees, passengers and the cleaning. Both employees and customers are sensitive. Employees must be able to work without getting sick, and customers must be able to benefit businesses, offices etc without getting sick. The reason I want a ban on adding fragrance to any products at all. Then I could and everyone else in my situation to be healthy in several situations. We could take all the people without getting sick of them. And I struggled test not allene about this. There should be no need to have to be sick because others Faafeng and affectation. What is most important? Health or affectation?

What if it were you?

Annelie


Leave a comment

The sensitivity trap – by Annelie Molin

This is how asthma can affect your life, or rule it.

Due to the bad roads were I work I have a bad work-day all days at work. One get shaken, not stirred. Badly shaken.

I have asked to get a new bus, a bus that better absorb the movements and shaking released from the bad road and give a better day.

If I do not get that I have two options.

 1. endure. Wich I will not. Workday is too bad.
 2. change workplace. But then I have my asthma to consider. I might end up getting it like before having a bad asthma day every day.

As a bus driver one meet people all day long. All these people mostly wear some fragrance, either as perfume and aftershave, or as fragrance products on their person or in their clothes. Also very many smokes and stink of tobacco chemicals. All of this are substances that makes me sick in asthma. Result is clogged lungs all day long and forced to use a lot of medicine.

I like the job as a bus driver, but the part of the job that include humans too often force on me what make me ill:

 • fragrance
 • tobacco chemicals

Where I work now there are less of this air pollution. Less perfumers and less smokers, and even fewer people = less of the chemical air pollution. We also clean the busses and offices fragrance free for the benefit of my health. Even cleaner air. And it works. I rarely have any asthma problems now. It is a long time since I was ill actually. I am still sick since asthma is chronic, but I rarely have any symptoms now. That is really good. It is lovely! In this it feels like life is finally smiling again after so many bad asthma years. I actually did not believe it was possible to ever get this well, and I want it to last.

Now I am in the situation that the bad roads and the bad bus make a bad work environment and it affect both my work day, my health and my will to be working there. One is so many hours at work. I am badly shaken and totally worn down every day at work. I just wish for a better day.

A new bus would improve the situation. A better bus would make it better, but honestly it would not eliminate the shaking. Maybe I would have a little better day, but it will not improve the roads.

Get a new job you say?

I could just make a call to the main office and ask for a transfer, but then again I risk getting those bad asthma days back. Looking for a total new place to work always hold in store the same risk.

To have to choose between the two:

Having a bad day worn down, or risk getting sick like before years. I do not want to get sick in asthma all day long again, it is too hard, and I do not want to have a bad work day feeling worn down at the end of every day.

That is the asthma trap. Loss of freedom to easily change a situation.

A fragrance free and smoke free world, and good roads.

If I could only have it all.

But then again, how to make everyone go tobacco and fragrance free?

I wish there were a law against such polluting of the air we all share and make people sick, and I wish people could think of their fellow-man who get ill from their use of fragrance and tobacco.

Peace

/ Annelie


Leave a comment

At the perfumery part 2 – by Annelie Molin

I found I needed two more brushes for my makeup. One eyeshadow brush, and a new lipstick brush. Back to the perfumery again then. :-!

image

But this time I did not want to put myself in the position getting acutely ill in asthma due to the perfume in the air in the perfumery, so I desided to wear my industrial gas mask I sometimes use at work going there.

“- I wonder what they will say, and how they will react when I enter the store in my protective facemask?”, I thought to myself.

image

Well, well, here goes nothing… At least I will not get a bad asthma and allergic reaction to the fumes in the shop.

I entered and first I did not see the lady from last time I was there, only a person new to me. So I was kind of forced to lift the mask to explain to her the situation. I only had the mask off for a few seconds but it was enough for my lungs to close up as a reaction to the perfume, and I had to run out of there to get better and to put it back on. After I went back in I met the lady from last time, and I felt more secure on getting help with less trouble. She told the girl what I bought last time and gave hints on what I needed this time. This way I did not have to talk as much. Using pointing, body language and talking with the mask on we managed to find what I wanted.

Luckily they could hear what I said even with the mask on. As I was about to pay we talked and they asked a lot.

“- Have you had it like this all your life?” and such questions. I think it is alright people ask, it is much better they ask than they go making their own thoughts about it that maybe is incorrect.

“- No, I got a work injury in 2007”, I replied.

“- Oh, that bad”, they said.

And after a little more talking the girl said she also had been working in a bus wash and got injured from it, but she got a skin problem from it. It really is a lot of strong chemicals used in such places and also perfumed cleaning products for indoor cleaning. No wonder people get ill from working with it, we concluded.

Well, chit chatting with the mask on, and the staff took it really nicely, and I got what I needed.

image

Do you think it sounds strange and extreme this? Well, try having acute breathing difficulties for 3 days, I rather go shopping wearing a mask for 5 minutes than getting a asthma and allergic attack for 3 days. When being sensitive one can not afford caring about what others might think. Health must come first.

It is a nice and sunny day and I feel fine thanks to my mask, and I am going to work the rest of the day also.

Tata

Annelie

Read part 1
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/01/at-the-perfumery-by-annelie-molin/

Ps This is not about complainting on this specific shop, it could have been just any perfumery.


Leave a comment

Visit and Asthma – by Annelie Molin

Today I am going on a first time visit to a friend. This is always with a mix of happiness and horror. And why horror? Well, because I do not know what the home of my friend have in store for me and my health, In worst case the friend have so much of those scented products in their home spreading the chemicals around the air in the home that I get sick and have to leave. Worst case scenario I can not enter at all.

Sadly this often goes with women, women tend to have so much of this scented candles, air fresheners, perfumed products all over the house, it is like perfume mania. It is so much it is crazy. But this one I am going to see today is a guy so maybe I have my luck with me. And he is a good guy I have noticed me. He know of my perfume allergy and asthma so he does not wear perfume when we meet, he does not smoke either, so hopefully the home of his is rather chemical free too.

Wish me luck!

Annelie


Leave a comment

Go Fragrance free – Awareness

If we say care about others. Go Fragrance Free! Are you one of those who say – Can’t I wash myself, my clothes, use deodorant, style my hair, clean my home, wash up, shave, do my makeup, lotion and so on any more? Must I smell of sweat?

The answer is – No, you must not.

All of these products are fragrance free. Actually from my own cabinet. All one need.

fragrance-free-products-for-you-your-home

Barber foam, make up, hair styling, soap, shower gel, shampoo, conditioner, deodorant, lotions, lip balm, lip stick, face wash, mace up remover wipes, make up remover, toothpaste, sun lotion, sun block, antiseptic wipes, stain remover, detergents, fabric softener, wool and silk detergents, floor cleaning, universal cleaning spray for all surfaces, dishwashing liquid, dishwasher tablets. A little dishwashing liquid in water is good for cleaning all surfaces, wc, shower, bath tub, floors, walls, ceiling, doors, including mirrors and windows. About everything.

On top of it a Norwegian test panel with NRK made a test on what killed the most bacteria. They tested many common household sprays, and dishwashing liquid. And guess what won? The dishwashing liquid.

And for men it is better to use lotion for the face and neck after shaving than use aftershave because it is too harsh to the skin, lotion takes care of the skin.

Keep clean, Go Fragrance Free!

Thank you for your time and interest. Please, share this post to increase people’s awareness!

Also feel Welcome to Fresh air for all Environmental Inhibition An indoor environment case

What is your tip for fragrance free products? What do you use? Please, leave a comment.


Leave a comment

Put outside – by Annelie Molin

Du vet hvordan det er når du ikke kan bli med? Enten det er fordi du ikke er tillatt, utelatt eller ikke kan? Det er slik det føles når jeg ikke kan gå steder og møte mennesker på grunn av deres bruk av parfyme og parfymerte produkter. Og hvorfor kan jeg ikke gå? Fordi hvis jeg blir utsatt for parfyme så slår det ut på min astma og jeg får problemer med å puste. Og det er som om når noen holder en hånd over nesen og munnen din .. Parfymister, pls gå parfymefri!

In English

You know what it is like when you can not join? Either it is because you are not allowed, put out or can not? That is what is feels like when I can not go places and meet people because of their use of perfume and perfumed products. And why can I not go? Becuase if I get subjected to perfum my asthma strike me and I get heavy trouble breathing. And that is about like when someone hold a hand over your nose and mouth.. Perfumers, pls go fragrance free!


Leave a comment

At the perfumery – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

På parfymeriet

For ca to uker siden jeg kjøpte Fedora parfymefri sminke på apoteket for å komme enda nærmere å være parfymefri. Jeg gjør dette både for min egen gode og fordi jeg skal på besøk til ei venninne og hennes familie i sommer, og hos de man ikke kan gå inn med den minste duft på.

Så mine gamle sminkekoster var ubrukelige siden jeg har hatt dem i 30 år, fra før jeg fikk astma og derfor er de fylt med forskjellige ting. Ikke bra for meg, ikke bra for noen. Selv om jeg ville rense dem ville jeg trolig ikke være i stand til å få dem rene nok. Og jeg ønsker ikke å risikere å få duftmolekylerpå min nye sminke.

Så tingen å gjøre var å kjøpe nye. Og eneste sted som selger sminkekoster av kvalitet er parfymeriet.

“Oh my, tenkte jeg for meg selv. Hvordan vil dette gå?”

Jeg hade ikke noen vernemaske for hånden, men siden parfymeriet er det eneste stedet som selger kvalitets sminkeskoster så måtte jeg gå dit.

“Jeg håper det ikke er så ille, tenkte jeg for meg selv. Det er ganske tidlig på dagen …”

wpid-IMAG1756_1.jpg

Jeg kunne ikke ha tatt mer feil. Jeg kom inn i butikken, og der var en sterk og tung eim av parfyme i luften.

Jeg spurte damen bak disken for sminkekoster og hun var svært vennlig og ivrig etter å hjelpe meg. Jeg fortalte henne, jeg er sensitiv så jeg vil sannsynligvis bli syk her og må kanskje gå utenfor. Hun var veldig forstående. Vi så på forskjellige børster, men etter bare 2-3 minutter begynte mine lunger å tette seg og jeg måtte gå ut for å medisinere. Jeg stod og lente meg med en arm til søylen, sprayet Ventoline fra innhalatoren og gispet etter luft. Men jeg måtte komme tilbake in for å bli ferdig der. Jeg sjekket ut noen flere, og måtte gå ut igjen. Samme historien. Inn igjen på nytt for å betale, og når jeg stod der og skulle betale kjente jeg kroppen varsle meg at hvis jeg ikke kommer meg ut ut av butikken umiddelbart ville det bli farlig.

Damen var veldig hyggelig og snakket. Jeg følte jeg måtte løpe ut derfra for å komme vekk fra parfymegassene, men jeg måtte bli fordi jeg måtte betale.

Senere da jeg kom ut var jeg syk, tette lunger, vanskelig å puste, jeg hostet og gispet etter luft. Jeg måtte kjøpe lunsj også, fordi jeg skulle jobbe senere. Jeg skyndte meg gjennom matbutikken så fort jeg kunne mens jeg brukte min inhalator, hostet, pustet tungt og slet. Tilbake på kontoret fik jeg endelig brukt min AeronebGo med Ventoline, og til slutt fikk jeg det bedre.

Jeg synes det er ille at en person som er virkelig sensitiv for parfyme må gå til parfymeriet for å kjøpe kvalitetskoster til sminke. Det bør selges overalt der sminke blir solgt.
Et annet godt poeng i dette er at parfymefri sminke som de fleste av de sensitive trenger for å kunne sminke seg, at de ikke har adgang til det grunnet parfymeeimen i parfymeriene. Slik som for meg for eksempel.

Til historien hører at jeg fortalte den hyggelige damen i parfymeriet at jeg normalt unngår å avlegge visitt inn butikken hennes, selv om de selger parfymefri sminke, selger smykker, strømper og mer på grunn av parfymen der. Det er synd, sa hun. Det er ikke sånn det skal være, sa hun. Jeg kommenterte at hun skulle sette opp en vegg, og ha to avdelinger, en for duft produkter, og ett for duftfri. Men det var ikke mulig svarte hun, for da ville de ha måttet ansette flere medarbeidere. Men hun kom med et forslag, om jeg kunne banke på vinduet og da hun kunne bringe sminkeprøvene til døren slik at jeg ikke trenger å bli syk fra å komme inn i butikken. Det var veldig hyggelig av henne, men jeg tror ikke det. Da går jeg så heller gå på nettet og kjøper økologiske sminke online fra sofaen min. Hvis butikkeiere er ikke villig til å tilpasse seg til sensitive mennesker da vil jeg heller bruke pengene mine andre steder.

Men jeg må si det på en måte var svær kundeservice av henne, de ferreste ville ha giddet å bry seg i det hele tatt.

/ Annelie

Les del 2
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/18/the-perfumery-part-2-by-annelie-molin/

Ps. Dette handler ikke om å klage på denne spesifikke butikken, det kunne ha skjedd i hvilken en butikk som helst der selger eller doserer disse varene.

In English

At the perfumery

About two weeks ago I bought Fedora perfume free makeup with the pharmacy to get even closer to being fragrance free. I do this both for my own good and because I am going visiting a friend and her family this summer, and there one can not enter with the slightest of fragrance on.

So my old make up brushes were useless since I have had them for 30 years, since before I got asthma and therefore they are filled with different stuff. Not good for me, not good for anyone. Even if I would clean them I would probably not be able to get them clean enough. And I did not want to risk getting fragrance on my new make up.

So the thing to do was to buy new ones. And only place selling make up brushes of quality is the perfumery.

“Oh my, I thought to myself. How will this work?”

I did not have any protective mask in hand, but since the perfumery is the only place selling quality brushes I had to enter.

“I hope it is not too bad, I thought to myself. It is rather early in the day…”

image

I could not have been more wrong. I entered the store and it was perfume heavily clinging to the air.

I asked the lady behind the desk for brushes and she was very helpful and eager to help me. I told her, I am sensitive so I will probably get sick here an maybe have to step outside. She was very understanding. We looked at different brushes but after only 2-3 minutes my lunges started to close up and I had to go out to medicate. I stoud leaning to the pillar with one arm, pumping Ventoline and gasping for air. But I had to get back in. Checked out some more and had to go out again. Same story. In again to pay, and when I stoud there about to pay I felt the warning sign notifying me if I do not get out of there immediately it would become dangerous.

The lady was very nice and chatted. I felt like running out of there to get away from the fumes, but I had to stay because I had to pay.

Later when I came out I was ill, clogged and tighten lungs, hard to breath. I had to buy lunch because I was to work later. I hurried through the store getting what I wanted while using my inhaler, coughing and struggling. Back at the office I was able to use my AeronebGo with Ventoline, and finally got better.

It is bad I think that a person really sensitive to perfume have to go to the perfumery to buy quality make up brushes. It should be sold everywhere make up is sold.
Another good point in this is that perfume free make up needed by those sensitive is unavailable to them because of the perfume gases in the shop. Such as for me for an example.

To the story goes I told the nice lady in the perfumery store that I normally avoid entering her store, even though they sell perfume free make up, trinkets, stockings and more because of the perfume sold there. That is a pity, she said. It should not have to be that way, she said. I commented that she should put up a wall and keep two departments, one for fragranced products, and one for scent free. But that was not possible she replied, because then they would have to hire more staff. But she came with a suggestion, that I could knock on the window and then she could bring test samples to the door so that I do not have to become ill from entering the store. It was very nice of her, but I think not. I then rather go online and buy ecologic make up online from my sofa. If shop owners are not willing to adapt to sensitive people I rather spend my money elsewhere.

But I must say it in a way was very customer service minded of her to offer it to me, the fewer would have even bothered to care.

/ Annelie

Read part 2
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/18/the-perfumery-part-2-by-annelie-molin/

Ps. This is not about complainting on this specific shop, it could have happened in any shop selling or distributing this kind of merchandise.


4 Comments

Perfume and Air pollution – Or Second hand fragrance

(Scroll down for English) This is a sticky post, scroll Down for newer blogposts.

Parfyme en luftforurensning – eller Passiv parfyme

Ved en yrkesskade i 2007 fikk jeg astma og er blitt meget plaget pga kjemikalier og herunder bland annet parfyme og tobakk. Parfyme av idag er ikke blomster, men i hver parfyme er både benzenprodukter, alkoholer, løsemidler, ftalater, kjemikalier m.m. og mange av de er både kreftframkallende, allergiframkallende, irriterende for hud, slimhinner og luftveiene m.m. Luftveiene strekker seg helt ned i bronkiene i lungene og ut til Alveolene som er de som transporterer oksygen til blodet og resten av kroppens organer. Luften vi puster inneholder også alt som fordamper, støver og avgassing fra alt omkring oss, inkludert fra mennesker. Alt går videre ut i blodet. Røyk er idag et kjent slik fenomen med avgassing, men det de ferreste tenker over er avgassing fra parfyme / etterbarberingsvann og parfyme i parfymerte produkter, så kalte luftoppfriskere, signaturdofter (fragrance marketing), parfymerte rengjøringsprodukter m.m. Dette er en forurensning av luften med kjemikalier som irriterer luftveiene, og spesielt for sensitive hvilke inkluderer de med lungesjukdom. Visste du forresten at astma og allergi teller som handikap og er omfattet av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven? Continue reading


Leave a comment

Dirty people and asthma – a bus driver with Arriva – aoh.dk

(Scroll down for English)

Urenslige folk og astma, fungerer det?

I dag ble jeg fortalt fra en venn om en artikkel i en avis i Danmark aoh.dk om en kvinne som kjørte bussen med Arriva når en gammel mann kom inn stinkende av gammel svette og skitt. Kvinnen som har astma ble syk fra mannens stank (les avgassing av dårlig hygiene) og fortalte ham om å gå av bussen. Denne saken endte opp i avisen der folk var rasende på kvinnen fordi hun ikke lot den gamle mannen reise på grunn av hennes helse.

Ældre lugtende mand smidt af bussen

“Buschauffør hos Arriva beskyldes for usmagelig afvisning af gangbesværet og svagtseende mand. En ældre, gangbesværet og svagtseende mand blev i mandags udsat for en særdeles nedværdigende behandling på Busterminalen i Herning. En kvindelig buschauffør afviste brutalt manden med den besked, at han lugtede og derfor ikke kunne komme med bussen. Selv om manden bad om hjælp, fik han ingen – før en passager i bussen hjalp manden hen på en af terminalens bænke.” aoh.dk

Hva er der da å si om dette?

Man kan kanskje synes det var urettferdig og jeg kan se at det oppleves som ille for den som blir avvist. Men i samfunnet er man sammen med andre mennesker, og man må holde styr på seg. Hvis en person ikke klarer å ta seg av sin egen personlige hygiene da må vedkommende få hjelp til det. Det er ikke lov å være til plage for andre på bussen. Som sjåfør får man høre klager fra passasjerer om slike ting. Man er ikke aleine på bussen.

Astma er ikke et sjelden sykdom. Om lag 300 millioner mennesker har astma verdensomspennende (tall fra WHO 2011), og jeg har det også. Jeg er også en bussjåfør, akkurat som den damen som jobber i Arriva i Danmark, og dette med folk som er så skitne at de stinker lange veier fra gamle svette er et vanlig helseproblem for en person med astma. Hennes tilfelle er på ingen måte sjelden eller unik. Det kan oppleves som urettferdig å nekte mannen å reise, men det er like urettferdig å måtte bli sjuk av andre, det er ikke slik man skal måtte ha det. Og folk har blitt nektet å reise av samme grunn uten at sjåføren er blitt sjuk av det. Jeg vet om spesifikke tilfeller der friske sjåfører har nektet passasjerere adgang av samme grunn, dårlig hygiene, med omtanke om andre reisende.

Det er trolig ikke godt kjent at en person med dårlig hygiene kan føre til helseproblemer for en annen person, for eksempel en person med astma, men det er ikke desto mindre sant, jeg har faktisk opplevd det selv da en uteligger sto for nært at jeg fikk pustevansker av stanken.

Hva som skjer når en slik skitten person møter på bussen er at den astmatiske personen opplever svie i luftveiene og deretter tetter lungene seg og astmatiske personen får problemer med å puste. Jeg har opplevd dette selv mange ganger når passasjerene på bussen ikke har dusjet på lenge. Spesielt ille var det en gang en hjemløs person sto nært meg som luktet som en gammel ikke vasket renovasjonsbil som stått lenge i varmen, med andre ord sterkt. Jeg fikk pustevansker. Gammel svette inneholder ofte også rester av parfyme og tobakksrøyk. Svette er en kjemisk blanding, du kan lese om innholdet til ren svette her.   Dette er ikke noen nyhet. Muligens at personer med manglende kunnskap ikke vet.

Ikke møt opp på bussen skitten, men ikke møt opp på bussen dynket i parfyme heller. Kom på bussen parfymefri og ren. Det vil være bedre for alle, og også mer sunt for alle de med astma, både sjåfører og passasjerer.

Og selvfølgelig, det passer til alle steder i samfunnet. Ikke vær til plage for andre.

På forhånd takk, ved pennen om saken

Annelie

Kilde Artikkel i danske Alt om Herning aoh.dk
http://aoh.dk/artikel/%C3%A6ldre-lugtende-mand-smidt-af-bussen

Les også vitenskapelig artikkel om kroppslukt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_odor

In English

People with bad hygiene, inpact on asthma?

Today I was told from a friend about an article in a newspaper in aoh.dk Denmark about a woman who drove the bus with Arriva when an old man entered stinking of old sweat and dirty. The woman who have asthma got ill from the man’s stench (read, off gassing) and told him to leave the bus. This case ended up in the local newspaper where people were furious about the woman not letting the old man travel due to her health.

Older smelling man showed away off the bus

Bus driver at Arriva accused of unsavory rejection of walking-impaired and partially sighted man. An elderly, mobility difficulties and partially sighted man was on Monday adopted an extremely degrading treatment at the bus terminal in Herning. A female bus driver refused the man with the message that he smelled and therefore could not get on the bus. Though the man asked for help, he got no help – before a passenger on the bus helped the man onto one of the terminal benches.” aoh.dk

What is there then to say about this?

One might think it was unfair and I can see that it is perceived as bad for those who are rejected. But society is one with other people, and you have to keep yourself in a way that you function with others. If a person fails to take care of their personal hygiene when he must get help. It is not allowed to be a nuisance to others on the bus. As a driver, you get to hear complaints from passengers about such things. One is not alone on the bus.

Asthma is not a rare illness. About 300 million people have asthma world-wide (figures from WHO 2011), and I have it too. I am also a bus driver, just like this woman in Denmark with Arriva, and this with people being so dirty they stink from old sweat from far is a health problem for a person with asthma. Her case is no way rare or unik. It may be perceived as unfair to deny the man to travel but it is equally unfair to have to be sick by others, it is not the way you should have to have it. And people have been denied travel for the same reason without the driver has been sick from it. I know of specific cases where healthy drivers have refused passengers access for the same reasons, poor hygiene, with consideration of other travelers.

It is probably not well-known that a person with bad hygiene can cause health problems for another person, for example a person with asthma, but it is non the less true. I have actually experienced it myself once when a (this time) homeless person was standing close to me and I got breathing problems from the stench. Also this sweat stench from others can hold rests of perfume, tobacco and more. The content of sweat is a chemical compound, read here.

What happens when such a dirty person enter the bus is that the asthmatic person get a sensation of burning in the airways and then the lungs tighten and the asthmatic person get trouble breathing. I have experienced this myself many times when passengers enter the bus without have showered in a long time.

Do not show up at the bus dirty, but do not show up at the bus drenched in perfume either. Do show up at the bus perfume free and clean. That will be nicer for everyone and also more healthy for all those with asthma, both drivers and passengers.

And of course, it fits to all places in society. Don’t be a pain.

Thank you, by the pen on the matter

Annelie

Article in the Danish Newspaper Alt om Herning aoh.dk
http://aoh.dk/artikel/%C3%A6ldre-lugtende-mand-smidt-af-bussen

Also read about body odor:
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_odor


Leave a comment

If no immidiate health impact… – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

“En undersøkelse gjort i 425 husstander, mente 84% at kjemikaliene ikke gjorde noen helseskade ” hvis det ikke plager meg umiddelbart” – holdning.”
Dr. Peter Dingle, Toxicologist, Murdoch University, Perth, Australia

Slik tenkte jeg også vedrørende rengjøringsmedel, kroppspleie, såper, hårprodukter osv før jeg fikk astma. Men det tok to år i en vaskejobb for meg å bli sjuk, og nå blir jeg aldri frisk. På sitt beste kan jeg være symtomfri om jeg klarer å unngå slike stoffer som jeg blir astmasjuk av.

I jobben brukte vi flere produkter du finner i matvarebutikken.

Tenk før du går i gang å bruker produkter du i grunn ikke aner hva er egentlig. Bare fordi de står i hyllen i butikken betyr ikke at de er ufarlige. Unngå alt på sprayflaske og velg parfymefrie, fargefrie og miljøvennige produkter (alle disse kriteriene i en og samme produkt). Velg produkter av godkjente av astma og allergiforbundene i Skandinavia. Bruk så lite kjemikalier som overhodet er mulig og ingen duft.

Skal du gjøre rent så ta bare noen dråper parfymefri og fargefri rengjøringsmedel i 10 liter vann, du trenger ikke så masse fordi rent blir det uansett.

In English

“A survey of 425 households, 84% believed that the chemicals did not do any health damage “if it does not bother me immediately”  – attitude.”
Dr. Peter Dingle, Toxicologist, Murdoch University, Perth, Australia

So I thought also about cleaning products, body care, soaps, hair products etc before I got asthma. But it took two years in a cleaning job for me to become sick, and now I will never be healthy again. At best I can be symptom free if I manage to avoid such substances as I get sick from.

In the cleaning job we used several products you find in the grocery store.

Think before you start to use the products because you have no idea what exactly are the content and health effects. Just because they are at the shelf in the store does not mean they are harmless. Avoid anything in a spray bottle and choose fragrance-free, color-free and environmentally friendly products (all of these criteria in one bottle). Select products approved for asthma and allergy associations in Scandinavia (or where you live). Use as few chemicals as possible.

When you do clean so just take a few drops of fragrance free and color free cleaning productl in 10 liters of water, you do not need a lot because it get clean anyway.


Leave a comment

Bus and perfume – by Annelie Molin

Today I drove the bus up the mountain, took onboard some students and drove back down again. At the buttom of the road it is time to let som other students oboard coming from a corresponding bus. First 5 went great, then came onboard a lad with a lot of aftershave on. It reaked from far. I have had some good weeks last few weeks, but when he entered like perfume bomb the good times were gone. I started to cough cause the lungs narrowed, and it didn’t stop. I took medicine, but I kept on coughing. I luckily had a break, so I parked with all doors and window open in the cold weather. I had to air out the bus, the whole bus reaked.

He probably wanted to appear nice.
Instead he became a health problem.

Where I worked before was much worse, it was in the city and every 5 passenger was using. Imagine that and having asthma…

Ok, there are medicine, but they have backsides and it does not really solve the problem. Being affected by the things one get sick from over and over again, is a big impact and distress on the body. Continious impact by the allergens and you are sick all the time. And the side effects from the medicines are no nice. I took my strong medicine back at the office since the light version of it did not help. Now I have racing heart and shaking hands, it is the backside of it. My hands shake like crazy. And that only because of a guy using aftershave.


1 Comment

Asthma and relationships – by Annelie Molin

Some time ago I tried a relationship with a guy against better judgement. The better judgement was on more than one level, but here we are talking asthma.

Even though I know I should avoid hooking up with a guy who smokes and uses perfumed products I did. But I started to like him, cause of some of the personal qualities.

He did take notice and care of my sensitivities, and that helped and was one of the reasons I was interested. He aired out before I came and listened when I said enough about some things, even though he did not really change to perfume free products and stop smoking. At a point it was clear to me that would never happen.

Him being caring surely helped, but it do not solve the problem since it is in the persons breath, clothes, skin, hair, hands a.s.o, and also since he used perfumed products for cleaning his home, clothes, and other surfaces and fabrics at home I had it around me a lot during that time. That is like soaking a svamper in water for the lungs.

When he washed his clothes in the perfumed washing agent and perfumed fabric softener, and also using the dryer I could hardly be in the apartment, and really not at all in the kitchen or hallway.

The windows had to be open at all times, regardless of weather.

Being around this chemicals having asthma is a killer. The symptoms from the chemicals on your health comes over you either in a second when being affected big, or slowly when getting slow small dozes over time. Either way ones lungs get cluttered like, and you get trouble breathing.

However due to differences in the way of looking at surtant stuff in life and ways of dealing with it, we split up at one point. (And looking back it was good it happened. We were all to different.) It was after we stopped seeing each other I realized how bad my health had become during the time with him.

Ok, one should think one should know if one get sick? No, I am not stupid, but when it comes creeping over time a bit at the time the changes comes so slowly and are not as easily spotted as with an acute asthma attack.

I had some big asthma attacks due to smoke and perfumed products, and also the sneaking cluttering of the lungs. I had to use a lot of medicine during the period with him,  and after we split I went to less medicine and clearer lungs and breathing.

This is not about pointing accusations to anyone.

It only proves the point of importance of having a smoke and perfume free man.

But a good man without smoke and perfume is so hard to find. Not only one must find one who do not either smoke or use perfume, but it must also fit on the personal level,  and also with friends and family as.

Being sensitive with asthma does not make it any easier finding someone. If it is hard to find someone not having sensitivities, it narrows the possibilities even more having it.

It sucks getting sick from being close to someone. I do not want to try that again.

Breathing freely is important.


Leave a comment

Clean your car asthma, allergy and sensitive friendly – by Annelie Molin

Allergic, asthmatic or got another sensitivity? Do you get sick from cleaning your car?

image

If you have a problem using regular products for cleaning your car inside. Use wet perfume free baby wipes! It does the job just as good as any other product (except for windows).

For everyone it can be a good thing doing this as well. Ordinary car products are smack full of dangerous chemicals that is not good for you, and your friends might be sensitive and get reactions taking a ride with you. 25 % of the population have a sensitivity, so when selling a car it can be negative filling it with perfumes, smells and other chemicals.

My tip of the day. :-)

/Annelie