Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Farlig kjøring

Jeg er lei av å møte bilister som kjører midt i veien og på feil side av veien, og som kutter svinger. Om man ikke eier så mye forstand og ser at man utgjør en fare for andres liv og helse da man kjører midt i veien, på venstre side av veien (annet enn ved lovlig og forsvarlig forbikjøring) og kutter svinger da har man ikke bak rattet å gjøre. Vennligst parkere.


Leave a comment

The perception of what happens

The perception of what happens

The perception of what happens when something happen varies, among some things what actually is, and what is what others see and perceive about it. Sometimes they do not see everything from where they are.

Today I read a comment on what a passenger thought about an almost accident some years ago. An almost accident is what it was since I managed to avoid the situation.

The person said

“The driver drove fast and came to a big turn, in a rather high-speed. There was a car coming towards a bit in the busses lane and the car got away. But the bus driver still stepped on the brakes so that one person in the back fell off its seat and one person in the front hit his head on a pole. What shocked me most was what the driver did next. She got out of her chair and searched for adhesive plaster for the man who hurt himself, and gave him an adhesive plaster even though it was only a small way to the next bus stop.”

I drove the bus and this is what really happened

It was 50 km per hour on this street and I drove in 40 km per hour. That is less speed than actually allowed. When I came to the turn there came a driver in a car cutting the turn so that whole car was in my lane. I hit the brakes to avoid a front to front collision, I stopped and if I had not done so we would have crashed. It was the other drivers fault who cut the curve and came in my lane. In such a moment one can not wait. One have a second to react. It might sound bad to those who do not drive, but one can not think of if someone falls of their seat a bit when you have to choose between someone hitting the front of a 15 tonn bus and risk to get paralysed or die. I hit the brakes to save his life. That I did brake gave the meeting driver the time he needed to get away. What shocked me in this was that this driver took a run and did not care about us in the bus. The person writing their thoughts about the time of this said they were shocked I stopped and gave the man an adhesive plaster. Well the man had hit his head because I had to break for the car, and I only thought of his best. Everything else was less important. He was shocked and I wanted to take care of him. I can not se any harm in that.

Since this person knew a person  in the back fell off their seat this person must have been sitting back there, since there were people standing in the bus this person could not have seen the whole thing. I think people should know what they talk about before they spill their guts on the internet complaining and put shame on others who are not to blame. The blame is on the meeting driver. But even if he was to blame, I could not run over him with a 15 tonn bus.

The man who hit his head and got a small cut sat in the front of the bus right behind me, and I talked with the man and he was not angry. I apologised, and he understood. He saw the whole thing.

If the writer had kindly asked me instead of just throw up on the internet, they would have known this.

Bus is full

Another thing I have read on the internet is when people is denied access to the bus because the driver say it is full. This can make the passenger really angry, and the aggression sometimes goes out on the driver. The comment I read online was

“Some passengers had to leave the bus even if there was no one standing, the driver claimed the bus was full.”

A driver never deny a passenger access to the bus if not necessary. In the case of the bus being full there is a simple answer to that.

For example. A car, how many seats are there in a car? Yes, normally it is 5 seats including the driver. How many people allowed to travel in a car is stated in the registration papers and nothing the driver of the car may change. Just as a car is a vehicle, a bus and a truck is a vehicle and all vehicles are under the same rules for transportation of people. It is stated in the registration papers how many people are allowed in the vehicle. A bus is just bigger than a car, but still it has its limits on how many people is allowed to travel in a bus.

There are three kinds of busses. City bus, Coach and tour busses. City busses often do not have seatbelts and they are allowed standing passengers, even though the number of seats and standing passengers are limited. The other kinds of busses often do not have the right to have people standing in the bus, because they are not registered to have standing passengers for security reasons. Coach and tour busses normally do not have any bars and handles for the standing passengers to hold on to, and they are also allowed luggage that add to the weight. This decreases the number of allowed passengers onboard.

So if the driver tell you the bus is full it is not to be mean to you. The number of passengers onboard have passed the limit of what is allowed by the government.

I understand it sucks to wait for another bus, but the driver is not allowed to take on more passengers than the bus is registered for.

Food for thoughts.


Leave a comment

Bicycles in traffic

The tide is high when it comes to arguing in traffic. The bicyclists argue they are badly treated and the automobil drivers claim bicyclists are jurks that cannot behave in traffic. Mood is bad many Places one can read in NRK News.

As a bicyclist in Norway you are obliged to follow tha same rules as drivers driving cars, busses, trucks and so on. Also if you Bicycle you SHALL drive at the right side of the road and not delay any other trafiic. You are obliged to stop, let others pass, and be considerate.

Jeg hadde selv en noe ubehagelig opplevelse når jeg var på jobb i sist uke. Jeg kom med bussen like før et T kryss der de som skal inn på veien har vikeplikt for de som er på veien. Jeg kjørte på forkjørsveien. Til høyre er veien der kjørende har vikeplikt, og der er en bratt bakke på veien ned til krysset. Der kommer en voksen dame på sykkel og blåser fullstendig i vikeplikta og far rett ut i veien mot vikeplikten i en rasende fart. Da jeg kom i kapp henne åpnet jeg dørren og opplyste henne vennlig om at hun har vikeplikt på sykkel. Da svarte hun meg: “- Men jeg holdt jo til  høyre på min side!”

Det er helt tydelig at kunnskapsnivået er meget lavt blant mange syklister.

Syklister på veien

Når du er på sykkel er du et kjøretøy (dokk ikke en motorvogn) og du må følge alle de trafikkregler som motorvognførere må følge. Stopplikt, vikeplikt, hensyn osv.

Det er barnslig å ikke vise hensyn uansett om det er syklist eller bilist. Kan man ikke vise hensyn har man ikke bake ratt og styrestang å gjøre. Syklister skal følge trafikkreglene på likt med bilister. Men som bilist har du gjerne høyere trafikkutdanning enn mange av de som sykler slik at det kan naturlig gjerne stilles litt høyere krav til bilister enn på syklister uten førerkort. Jeg synes alle barn skulle ha trafikal grunnutdanning i skolen som fag. Og den som ferdes på veien SKAL sette seg inn i hva regler som gjelder for å ferdes der, og foreldre og foresatte skal lære barna sine. Som voksen i samfunnet kan man godt lære barn og irettesette barn man ser gjør noe galet. De har godt av å lære seg. Barn blir før eller siden voksne og hvis de ikke får lære seg da fortsetter de gjerne å gjør samme feilene.

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven juni 2013).

§ 1. Lovens område.

“Denne lov gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

Trafikk eller ferdsel omfatter i denne lov også opphold på veg eller på område der det er alminnelig adgang til og vanlig å kjøre med motorvogn.”

§ 2. Definisjoner.

“Med veg forstås i denne lov også gate og plass, herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg.

– Med KJØRETØY forstås INNRETNING som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner.
– Med MOTORVOGN forstås kjøretøy som blir drevet fram med motor.”

§ 3. Grunnregler for trafikk.

“ENHVER skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

VEGFARENDE skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.”

§ 5. Skiltregler m.m.

“ENHVER skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte.”

§ 6. Fartsregler.

“Fører av KJØRETØY skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over KJØRETØYET.

§ 7. Vikeplikt

1. TRAFIKANT som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.

2. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det samme gjelder når kjørende som vil svinge til venstre, vil få kjøretøy på sin høyre side.

3. Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet.

Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt.

4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.

5. På veg med fartsgrense 60 km i timen eller lavere har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare.

6. Om nødvendig skal kjørende som møtes, i god tid vike tilstrekkelig til høyre og kjøre sakte eller stanse. Er en del av vegen sperret, har den vikeplikt som har sperringen på sin side.

§ 31. Alminnelige straffebestemmelser

“Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud.”

FORSKRIFT

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

§ 2. Anvendelsesområde, fravikelse av vegtrafikkbestemmelser m.v.

1. Trafikkreglene gjelder for all trafikk på veg.
2. Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr.
3. Som gående regnes også den som
a) går på ski eller rulleski,
b) fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke,
c) Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.

§ 3. Anvisninger

1. Anvisning gitt ved trafikklyssignal, offentlig trafikkskilt eller oppmerking på veg gjelder foran trafikkreglene.
Anvisning gitt ved trafikklyssignal gjelder foran anvisning om vikeplikt gitt ved offentlig trafikkskilt.
Særskilt trafikklyssignal for trafikk i felt for kollektivtrafikk, syklende eller gående, gjelder bare for trafikk i det aktuelle feltet, og gjelder foran annet trafikklyssignal.
2. Anvisning gitt av politiet, Statens vegvesen, tollvesenet eller militærpolitiet gjelder foran anvisning gitt på annen måte. Det samme gjelder anvisning fra annen person som har myndighet til å regulere trafikken eller å kontrollere kjøretøy, last eller fører.
3. Denne paragraf gjelder også for fører av sporvogn.

§ 4. Bruk av kjørebane

1. Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg.
Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt.
Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen.

§ 5. Kjøretøys plass på vegen

1. Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.
Kjøretøy må holdes godt innenfor kjørefeltet.
Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøres på vegens høyre skulder.

2. Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt.

3. Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppstår fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller stanser. Avstanden skal være slik at forbikjørende uten fare kan kjøre inn mellom kjøretøyene.

4. Kjørende som nærmer seg eller kjører inn i vegkryss, skal kjøre slik at det ikke må stanses til unødig hinder eller forstyrrelse for trafikant på den kryssende veg.

Dette nummer gjelder også for fører av sporvogn.

Kilde: Sitat fra Lovdata

MERK DEG at deg står “ENHVER”, “KJØRETØY”, “INNRETNING” og “VEGFARENDE”. DET STÅR IKKE PRESISERT HVERKEN BILIST ELLER SYKLIST. DETTE GJELDER ALLE, i mange høve OGSÅ GÅENDE!

Av Forskrift kan vi utlese at
§ 5. Kjøretøys plass på vegen
Alle kjøretøy KAN bruke veien, kjøretøy SKAL bruke høyre side av veien, og syklende SKAL sykle på veiens høyre SKULDER. Der er sykkelsti MÅ syklende bruke denne som er på høyre side veien.
Kjørende (Dvs alle på hjul, også sykkel) som nærmer seg eller kjører inn i vegkryss, skal kjøre slik at det ikke må stanses til unødig hinder eller forstyrrelse for trafikant på den kryssende veg.
§ 4. Bruk av kjørebane
At fører av KJØRETØY Dvs alle på hjul som ikke er motordrevne (unntatt rulleski, rulleskjøyter, rullestol) SKAL bruke høyre kjørebane, mens steder der er sykkelvei og sykkelsti på høyre siden av veien bør syklende bruke denne.

Jeg tror det er klinkende klart.


Leave a comment

Asking for carefulness

You know when you are out driving in your car.. The sun is shining and it is a wonderful day. Or maybe you are stressed and let everything go just to get there.

That is when you maybe get careless.

Do you cut the curves driving?

It feels so good… You got the whole road for yourself… right?

Wrong!!!!!

You never know when you meet another vehicle. Are you unlucky you maybe front collide with the meeting car. If you are lucky you get away with the fright because the driver in the other vehicle managed to stop in time, and you are able to turn the wheel and get away..

But have you ever thought of what happens in the other vehicle that just stopped for your sake?

If the people you meet sit in a car one can only hope they used a safety-belt all of them and that they too got away with it only getting frightened. But if not they maybe hurt themselves badly smashing their heads in the dashboard, front window or the stearing wheel..

If it is a bus you meet on the road when you cut the curve it is very likely that those travelling in the bus is standing. When the bus driver then breaks hard all people standing inside the bus will fall. Old people, children and others physically weak people fall even more easily. People sitting in the bus probably got no safety-belt on and they will probably also be tumbled around. The probability for those people to get hurt is great. If they are lucky they will not get hurt, but they could be.

And this goes for when you recklessly cross the streets too. When you do that any vehicle may have to emergency break not to run you down.

So this is what I ask of you…

Do not cut the curves while driving. Stay in your line and do not make any hazardious passings. Others wellbeing and lives may depend on it, and they also got family and friends that will be affected by them getting hurt.

And while I am at it. Please do not walk and bicycle in the dark without wearing a reflector and lights, and do not walk out into the street without giving the drivers a signal you will cross, and MAKE SURE they have stopped BEFORE you cross.

I am a bus driver by profession and I get scared seeing people driving and crossing streets sometimes, it is like you do not care about your own lives. Many just enter the street without looking. Cars need a surtaint time to be able to stop, and busses and trucks need even more time. But if you do not care about your own lives, please at least care about others. Many people are transported, and travelling either by wheel or on foot in traffic, and what you do is important to them.

Thanks

/ Annelie